งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 282
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายธีรภัทร    ลาภโชค
2. เด็กชายพงศธร    สีลางาม
3. เด็กหญิงกิญานันท์    จันทร์ศรี
4. เด็กหญิงวันวิสาข์    วันทอง
5. เด็กหญิงเกดลดา    สิงห์พลาย
6. เด็กหญิงพนิดา    คงเนียม
7. เด็กชายวรพรต    ชื่นล้อม
1. นางสาวชลิตตา    หนูเสน
2. นางธัญยธรณ์    ธำรงกุลไพบูลย์
3. นางสาวสุนิสา    แสงอนันต์
2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงนิสาชล    ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงสิริกร    ปตินัง
3. เด็กชายพงษ์สิน    ทานา
4. เด็กชายจิตติพัฒน์    การินทร์
5. เด็กชายชัยวัฒน์    สว่างภพ
6. เด็กชายไชญมงคล    คำพันธ์
7. เด็กหญิงนฤมล    อุดมพร
1. นางสาวกิตติกา    สาสุจิตร
2. นางดาลิน    รอดพันธ์
3. นางสาวปรารถนา    แซ่ฮุ้น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................