งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 249
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายอภินัทธิ์    เรืองหิรัญ
2. นายปิยทัศน์    ฮะมะ
3. นายจีราวัฒน์    ปลดห่วง
1. นางสาวรุ่งฤดี    ดอนประศรี
2. นางสาวอรจิรา    มหารัตน์
2 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวมณีรัตน์    ทิมกิจจะ
2. นางสาวกุุลณัฐ    แดงละอุ่น
3. นายอภิสิทธิ์    หอมชวน
1. นางสาวณัฐตญา    ครุฑสิงห์
2. นางสาวอรอนงค์    พงษ์กลาง
3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายชัยพฤกษ์    ขวัญแก้ว
2. นายชยากร    สาครเสถียร
3. นายศุภรักษ์    ชูรักษา
1. นางสาวนาตยา    อิ่มน้อย
2. นางสาวอุราวรรณ    ศรีสุข
4 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายพงศธร    พันธ์ติ๊บ
2. นายศุทธวีร์    ธาราวรณ์
3. นางสาวภัสริยา    เวียงคำ
1. นางสาวพัชรินทร์    โกวิทนิธิกุล
2. นายวิรัช    ภู่เล็ก
5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายนิติพันธ์    ฉิมวัย
2. นางสาวธนดาพร    เสมอทัตถ์
3. นางสาวนราทิพย์    ถานผดุง
1. นางสาวกาญจนา    ภูจอมจิตร
2. นางมยุรา    ดวงปัญญา
6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายอรรถพงษ์    ก่านพรมมา
2. นายปัญญาวุฒิ    พุฒิตรีภูมิ
3. นายภูชิต    เจริญทอง
1. นางสาวธิดารัตน์    ศรีวังโพน
2. นางสริณญา    สัมฤทธิ์
7 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายอนัส    อำพันธ์
2. นายโชคชัย    ธีระกิจ
3. นายชินพัฒน์    เชื้อแถว
1. นายวิทยา    คล้อยตาม
2. นางสาวสุภารัตน์    ผลมะม่วง
8 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายต้น    ศรีวะรมย์
2. นางสาวปริญาดา    มาตย์สาลี
3. นางสาวพัชรินทร์    แจ่มจำรัส
1. นางพนมพร    ทองกรณ์
2. นางอนัณยฏา    มัชฌิโม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................