งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 206
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนประชาบดี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงศศิประภา    แก้วเพชร
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์    นรอ่อน
1. นายชูชีพ    เรืองสัมฤทธิ์
2 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายพิพรรธ    จันทร์เศรษฐี
2. เด็กหญิงณัฐภัสสร    สุ่มงาม
1. นายพิเชฎฐ์    มหาวงศ์
2. นางสุรีย์พร    วัฒนใย
3 โรงเรียนศรีสังวาลย์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงสุขิตา    อ่อนชื่น
2. เด็กหญิงกนกพิชญ์    วงศ์มณี
1. นางสาวธนวรรณ    ปิดฉายะ
2. นางสาววรันธร    ยองจา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................