งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 205
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงมีนญาดา    ปีบ้านใหม่
2. เด็กหญิงกฤตยา    บูรณะ
1. นางสาวชนนิภา    วัฒนภาเกษม
2. นายเจิดศิลป์    สุขุมินท
2 โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงตะวัน    ฝันดี
2. เด็กชายเอกชัย    วงศ์พลัด
1. นางสาวดานี    ประดิษฐสุวรรณ์
2. นางสาวแก้วกาญจน์    การเกร็ดสกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................