งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 204
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายพิพรรธ    จันทร์เศรษฐี
2. เด็กชายนพเก้า    โมกศักดิ์
1. นางสาวจิตติมา    นามวงษา
2. นางสาวรัณย์ณภัทร    มากุญชร
2 โรงเรียนประชาบดี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงปทุมมาศ    เต็มตระกูล
2. เด็กหญิงธวัลยา    พงศ์พศิน
1. นางประภัสสร    ศรีเกื้อกูล
3 โรงเรียนศรีสังวาลย์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายกรกันตร์    หิรัญเพิ่ม
2. เด็กชายกัณภัทร    อนันทขาล
1. นางสาวกฤตยา    อินทร์ปรางค์
2. นางสาวลัดดาวัลย์    เจริญรอด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................