ล ำดับกำรจับฉลำก โรงเรียนที่เข้ำร่วมแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภำคกลำงและภำคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ กำรศึกษำพิเศษ (โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร)
ลำดับการจับฉลาก โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษำ ๒๕๖๐ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 12:16 น.