สรุปเหรียญรางวัล สพป. สระแก้ว เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 37 20 12 11 69
2 พวงคราม 35 10 5 2 50
3 บ้านท่าเกวียน 22 15 12 16 49
4 สำเร็จวิทยา 22 9 6 5 37
5 วัดหนองติม 20 8 7 8 35
6 เทศบาลชนะชัยศรี 19 11 9 8 39
7 บ้านหนองผักแว่น 18 16 12 10 46
8 บ้านหันทราย 18 8 4 5 30
9 อนุบาลศรีอรัญโญทัย 17 13 8 6 38
10 บ้านเขาพรมสุวรรณ 17 7 13 14 37
11 เพชรรัตนราชสุดา 17 2 4 6 23
12 สระปทุม 16 10 7 12 33
13 เทศบาลบ้านกิโลสอง 16 10 4 13 30
14 ชุมชนบ้านแซร์ออ 15 6 3 7 24
15 บ้านกุดเวียน 15 5 5 6 25
16 บ้านเขาจาน 14 8 10 8 32
17 บ้านโคกเพร็ก 14 8 6 5 28
18 ร่มเกล้า 13 21 15 19 49
19 อพป.คลองน้ำใส 13 15 12 10 40
20 บีกริม 13 13 12 10 38
21 บ้านหนองบัว 11 13 13 16 37
22 บ้านกะสัง 11 11 13 10 35
23 พรพงษ์กุล 11 9 8 13 28
24 ชุมชนบ้านหนองแวง 11 3 5 12 19
25 บ้านบุกะสัง 10 6 3 5 19
26 บ้านห้วยชัน 9 14 8 5 31
27 บ้านโนนหมากมุ่น 9 6 2 3 17
28 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง 9 5 0 0 14
29 บ้านรัตนะ 9 4 7 5 20
30 บ้านเหล่าอ้อย 8 10 8 11 26
31 บ้านวังยาว 8 7 1 2 16
32 บ้านนางามมิตรภาพที่ 131 8 4 2 2 14
33 บ้านหนองแอก 8 4 2 1 14
34 บ้านหนองปรือ 8 3 3 1 14
35 บ้านโนนผาสุก 8 1 0 1 9
36 บ้านหนองสังข์ 7 10 4 6 21
37 บ้านหนองเรือ 7 6 3 7 16
38 ประชาเกษตรพัฒนา 7 1 2 0 10
39 บ้านคลองมะนาว 6 8 6 4 20
40 บ้านใหม่ไทยพัฒนา 6 7 2 4 15
41 บ้านจัดสรรสามัคคี 6 5 4 0 15
42 บ้านโคกไพล 6 5 1 4 12
43 บ้านละลมติม 6 3 11 5 20
44 บ้านโคกสูง 6 3 4 4 13
45 บ้านบ่อหลวง 6 2 1 1 9
46 บ้านไทยสามัคคี 6 1 1 6 8
47 บ้านโคกทหาร 5 7 6 4 18
48 บ้านโคกสามัคคี 5 1 4 8 10
49 บ้านท่าข้าม 4 11 6 10 21
50 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 4 11 5 9 20
51 บ้านบ่อนางชิง 4 7 3 7 14
52 บ้านซับนกแก้ว 4 7 2 4 13
53 บ้านทดเจริญ 4 6 5 5 15
54 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 4 4 2 4 10
55 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 4 2 4 3 10
56 บ้านโนน 4 1 2 0 7
57 บ้านไทยสามารถ 4 0 0 5 4
58 บ้านทับใหม่ 3 8 6 5 17
59 วัดพุทธิสาร 3 8 4 6 15
60 อนุบาลตาพระยา 3 7 2 5 12
61 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 3 6 11 7 20
62 บ้านตุ่น 3 6 7 2 16
63 บ้านคลองหว้า 3 4 5 10 12
64 เมืองไผ่ 3 3 10 9 16
65 คลองยางนุสรณ์ 3 3 3 7 9
66 สมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) 3 3 2 4 8
67 บ้านวังรี 3 2 7 5 12
68 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 3 2 6 8 11
69 บ้านภักดีแผ่นดิน 3 2 5 4 10
70 ประเสริฐ - น้อย รุจิรวงศ์ 1 3 2 0 3 5
71 บ้านหนองมั่ง 3 1 1 0 5
72 บ้านหนองเม็ก 3 0 1 1 4
73 บ้านโคกแจง 3 0 0 1 3
74 บ้านหนองแสง 2 8 4 2 14
75 สหัสหงษ์มหาคุณ 2 7 14 7 23
76 ศรีตาพระยา 2 6 6 7 14
77 บ้านเนินสะอาด 2 6 2 5 10
78 บ้านพร้าว 2 4 6 3 12
79 บ้านโคคลาน 2 4 3 8 9
80 บ้านทัพเซียม 2 3 4 4 9
81 บ้านหนองน้ำใส 2 3 3 5 8
82 บ้านโป่งคอม 2 3 3 1 8
83 บ้านโคก 2 3 2 2 7
84 บ้านตะโก 2 3 1 2 6
85 บ้านหนองใหญ่ 2 3 0 7 5
86 บ้านหนองบัวสันติสุข 2 3 0 4 5
87 บ้านหนองแวง 2 2 5 2 9
88 บ้านหนองหมูน้อย 2 2 3 7 7
89 ช่องกุ่มวิทยา 2 2 3 3 7
90 บ้านด่าน 2 2 3 3 7
91 บ้านแก้วเพชรพลอย 2 2 2 1 6
92 เพียงหลวง 17 (บ้านแส์ง) 2 1 7 6 10
93 บ้านหนองหอย 2 1 3 4 6
94 บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 2 1 2 5 5
95 บ้านหนองจาน 2 0 0 5 2
96 บ้านเนินผาสุก 2 0 0 2 2
97 บ้านหนองผักบุ้ง 1 7 0 5 8
98 บ้านกุดหิน 1 5 5 6 11
99 บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 1 4 4 7 9
100 วัดหนองม่วง 1 4 2 1 7
101 บ้านกุดม่วง 1 4 1 0 6
102 บ้านโคกสะแบง 1 3 9 4 13
103 บ้านสี่แยก 1 3 6 6 10
104 บ้านหนองหมู 1 2 5 1 8
105 บ้านหนองยาง 1 2 3 2 6
106 บ้านทัพไทย 1 2 2 1 5
107 อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 1 2 1 3 4
108 บ้านหนองตะเคียนบอน 1 2 1 2 4
109 ทับทิมสยาม 03 1 2 1 2 4
110 อนุบรรพต 1 0 2 1 3
111 กรุงไทย 1 0 1 0 2
112 บ้านโคกปราสาท 1 0 0 5 1
113 นิคมสงเคราะห์ 2 0 8 4 7 12
114 บ้านซับใหญ่ 0 3 5 6 8
115 บ้านหนองเสม็ด 0 3 1 5 4
116 บ้านคลองวัว 0 2 2 4 4
117 วัดสารคุณสโมสร 0 2 2 2 4
118 บ้านเจริญสุข 0 1 3 4 4
119 บ้านหนองหล่ม 0 1 2 7 3
120 บ้านท่าช้าง 0 1 1 4 2
121 อนุบาลวัฒนานคร 0 0 4 2 4
122 บ้านแสนสุข 0 0 1 0 1
123 บ้านทดน้อย 0 0 1 0 1
124 บ้านมะกอก 0 0 0 5 0
125 กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0
126 วัดห้วยเดื่อ 0 0 0 0 0
รวม 734 612 534 632 2,512