งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการดำเนินการของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
•วันที่ 19-21 มกราคม 2561 โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ในเว็บไซต์
•วันที่ 19-25 มกราคม 2561  กรรมการจัดการแข่งขัน จัดตารางการแข่งขัน
•วันที่ 22-29  มกราคม 2561 โรงเรียนส่งเอกสารการแก้ไขเปลี่ยนตัว ในระบบโรงเรียน
•วันที่ 30-31 มกราคม 2561กรรมการพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้สอน
•วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อการแก้ไขเปลี่ยนตัว
•วันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้เข้าแข่งขันพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
•วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

 
เนื่องจากทางเจ้าภาพได้มีการเปลี่ยนแปลงลำดับที่
แข่งขัน ขอให้โรงเรียนติดตามความเคลื่อนไหวทางเว็บไซต์
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกตลอดเวลานะคะ


 

แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค
กรุณาตรวจสอบข้อมูล   หากพบข้อผิดพลาด
กรุณาแจ้ง admin ระดับเขตเพื่อทำการแก้ไข
ภายในวันที่  4  ธันวาคม  2560 ด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ


 

 

รายละเอียดโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
- Windows 10
- Office 2013
- Photoshop cs6
- Flash cs6
- Dreamweaver cs6


 
* ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลาการแข่งขัน อังกะลุง 
   เป็นอาคารสมาคม เวลา 13.00-15.00 น.
   ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

  ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67

  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ : กิจกรรมแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด)
*  ให้ผู้เข้าแข่งขันนำกระดานพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมาเอง
กลุ่มสาระภาษาไทย : กิจกรรมแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคม)
*  ให้ผู้เข้าแข่งขันนำกระดานพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมาเอง
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ : กิจกรรมแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
* ให้ผู้เข้าแข่งขันนำกระดานพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมาเอง
   เกณฑ์การแข่งขันใช้เกณฑ์ตามที่ระดับภาคกำหนด เอกสารและหลักฐานประกอบการแข่งขันของนักเรียนเรียนรวม
1. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) ประกอบไปด้วย
    1.1 ข้อมูลทั่วไป
    1.2 ข้อมูลด้านการแพทย์
    1.3 ข้อมูลด้านการศึกษา
    1.4 ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น
    1.5 การวางแผนการจัดการศึกษา
    1.6 ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ
    1.7 คณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
          และความคิดเห็นของบิดามารดา/ผู้ปกครอง
2. แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องแต่ละประเภทของกระทรวงศึกษาธิการ
    โดยผู้คัดกรองต้องเป็นผู้ที่มีเลขที่ผู้คัดกรอง จำนวน 2 ท่าน มีสิทธิ์เป็นผู้คัดกรอง
    ได้เท่านั้น (ใช้เอกสารวุฒิบัตรของผู้คัดกรองทั้งต้นฉบับและสำเนา)
3. บัตรคนพิการ (ใช้ทั้งเอกสารต้นฉบับและสำเนา)
4. ใบรับรองผลการตรวจวัดทางจิตวิทยาจากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น
     (ใช้เอกสารทั้งต้นฉบับและสำเนา)
    (ตั้งแต่รายการที่ 2-4 ให้เลือกข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวเพื่อใช้เป็นหลักฐาน)
5. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ต้องเป็นเอกสารที่ Print ออกจากโปรแกรม
    ระบบ IEP Online เท่านั้น
หมายเหตุ : เอกสารและหลักฐานที่เป็นสำเนาทุกประเภท ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา
                รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า   และนำมาให้ที่ห้องแข่งขัน 


 
ที่ คำสั่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้ประสานงาน
 1   คำสั่ง  ปฐมวัย
 คำสั่ง  การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) 
 นางประชิด   พุกปราง
 โทร. 08 9776 6556
2  คำสั่ง  ภาษาไทย  นางรุ่งอรุณ  สว่างดี
 โทร. 08 1857 7499
 3  คำสั่ง  คณิตศาสตร์  นางสาวเบญจมาศ  หลงสมบุญ 
 โทร. 09 2585 7954
 4  คำสั่ง  วิทยาศาสตร์  นางวัจนา   ชาสิงห์แก้ว
 โทร. 08 1570 4849
 5  คำสั่ง  สังคมศึกษา  นางภิญญาอัญญ์   สุขผล
 โทร. 08 1949 1859
 6  คำสั่ง  ภาษาต่างประเทศ  นางปิยการย์   ครุฑเหิร
 โทร. 08 1208 4515
 7
 
 คำสั่ง  สุขศึกษาและพลศึกษา
 คำสั่ง  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 นางจันทนา   โฉมศรี
 โทร. 08 1995 9771
 8  คำสั่ง  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  นางมนิษา   อรุณเนตร
 โทร. 09 8276 5859
 9  คำสั่ง  ศิลปะ  นางอาภรณ์  มุ่งเมือง
 โทร. 08 9613 7291
     นางฏิณตณัฐ  ยัชฉาค
 โทร. 08 1571 0064

 
              ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระวิทยาศาตร์
กิจกรรมวิทยาศาสตร์
ระดับประถม : กิจกรรมที่ต้องส่งรูปเล่มทุกรายการ
ให้ส่งภายในวันที่  17  พฤศจิกายน  2560
ระดับมัธยม  : กิจกรรมที่ต้องส่งรูปเล่มทุกรายการ
ให้ส่งภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมการแข่งเครื่องบิน-เครื่องร่อน ทุกระดับ
-  แข่งขันในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 
ณ โรงเรียนราชโบริการนุเคราะห์
  -  โรงเรียนที่เข้าแข่งขันรายการที่มีการเขียนแบบ
ให้เขียนส่งในวันที่แข่งขัน
ใส่กระดาษ A3 หรือ A4 ตามกติกา
 -  ไม่ต้องตอบคำถามวิชาการ


 
กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
 
กิจกรรมคอมพิวเตอร์
รายการที่ต้องลงโปรแกรมให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทน
    แข่งขันนนักเรียนไปรายงานตัวเพื่อเข้าแข่งขัน เวลา 07.30 น.
    เพื่อเข้าห้องแข่งขันในเวลา 08.00 น.
 
กิจกรรมอาหารคาวหวานจานเดียวเพื่อสุขภาพ
หากผู้เข้าแข่งขันจะทำข้าวผัด    ให้หุงข้าวสวยมาก่อนได้
 
กิจกรรมแกะสลักผักและผลไม้
ให้ใช้ มีดแกะสลัก เป็นอุปกรณ์ในการแข่งขัน
    ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
 
กิจกรรมโครงงานอาชีพระดับประถมและมัธยม
โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันกิจกรรมระดับประถม และมัธยม
ให้ส่งเล่มรายงานและแผ่น CD อย่างละ 3 ชุด
ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ชั้น 4 สพป.รบ 1
สอบถามข้อมูล : นางมนิษา  อรุณเนตร   Tel. 098-2765859

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กิจกรรม :  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ และกิจกรรม : การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ที่บูรณาการความรู้
ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทั้ง 2 กิจกรรม
ส่งรายงานโครงงานคณิตศาสตร์เป็นรูปเล่ม  จำนวน 3 ชุด   ดังนี้
ระดับประถม  ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560  เวลา 15.30 น.
ระดับมัธยม  ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30 น.
ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ชั้น 4 สพป.รบ 1
หมายเหตุ  :  เนื่องจากวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันเสาร์
ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนโครงการระดับประถม  ส่งเล่มภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 

สอบถามข้อมูล : นางสาวเบญจมาศ  หลงสมบุญ  Tel. 092-5857954
 
สั่งจองได้ที่ : นางรุ่งอรุณ  สว่างดี
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

แจ้งศูนย์เครือข่ายทุกศูนย์ทราบ
ก่อนดำเนินการแจ้งโอนข้อมูลกรุณาแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่าย
ของท่านตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้อง
ก่อนดำเนินการโอนข้อมูลให้กับเขตพื้นที่ด้วยนะคะ
หมายเหตุ : หลังจากโอนข้อมูลแล้วสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่หากพบว่า
ข้อมูลผิดพลาดสามารถประสานงานหรือแจ้ง Admin ระดับเขตพื้นที่เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
 แจ้ง Admin ศูนย์เครือข่าย ทุกท่าน

ศูนย์เครือข่ายที่ดำเนินการจัดการแข่งขันแล้วให้ดำเนินการบันทึกผลคะแนน
หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันและตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย ก่อนดำเนินการ
ประกาศผลการแข่งขัน เมื่อข้อมูลครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
ให้ดำเนินการโอนข้อมูลในระดับเขตพื้นที่ต่อไป

 
รายการแข่งขัน ป.1-ม.3 มีจำนวน 8 รายการ ดังนี้
1. ละครคุณธรรม
2. ละครประวัติศาสตร์
3. สวดบาลีแปลไทย
4. วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก
5. วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข
6. การแสดงตลก
7. มายากล
8. สภานักเรียน
หากโรงเรึยนประสงค์สมัครแข่งขันต้องสมัครในระบบของเขตเท่านั้น ไม่ต้องสมัครผ่านเครือข่าย
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
 
------------------------------------ระดับกลุ่มโรงเรียน---------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับกลุ่มโรงเรียน ส.ค. - ก.ย. 2560
   ♦ จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน  ก.ย. 2560
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ โอนข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียนสู่ระดับเขต   1-15 ต.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน/ครู  16-20 ต.ค. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครู 20-25 ต.ค. 2560
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 17,23-24 พ.ย. 2560
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 30 พ.ย.2560 เป็นต้นไป
     
--------------------------------ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-----------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 18 พ.ย.-8 ธ.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 9 ธ.ค. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 9-14 ธ.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 15-20 ธ.ค.  2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 26 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครนายก 4-6 ม.ค. 2561
---------------------------------------ระดับชาติ---------------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 193
จำนวนทีม 1,335
จำนวนนักเรียน 3,436
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,054
จำนวนกรรมการ 634
ครู+นักเรียน 5,490
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,124
ประกาศผลแล้ว 241/273 (88.28%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 2
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 2
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 2
ทั้งหมด 140,286