ข่าวจากผู้จัดงาน
     กรณีที่โรงเรียนประสงค์จะเปลี่ยนตัว/แก้ไขชื่อสกุล/เพิ่มผู้เข้าแข่งขัน (ทั้งครูและนักเรียน) งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ จะต้องทำหนังสือมายื่น ณ จุดแข่งขันเท่านั้นหากส่งพ้นกำหนดจากเวลาแข่งขันจะยึดตามข้อมูลเดิมหรือตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันทีจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันหลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัวให้ยึดตามประกาศของ สพฐ.  ข้อที่  8.3 (หน้าที่ 2) 
>>ตัวอย่างหนังสือเปลี่ยนตัว/แก้ไขชื่อสกุล/เพิ่มผู้เข้าแข่งขัน<<
   * การแข่งขันประเภทเดียวหรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้
   * การแข่งขันประเภททีมเปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
           1) ทีม 2 - 3 คน        เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
           2) ทีม 4 - 6 คน        เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  2 คน
           3) ทีม 7 - 10 คน      เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  3 คน
           4) ทีม 11 - 20 คน    เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  4 คน
           5) ทีม 20 คน ขึ้นไป  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  5 คน
วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:51 น.