::sp-pkn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางนิภา พึ่งพระโรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา จันทร์วงศ์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
3. นางประสบศรี จันทร์ฉายโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
4. นางยุพิน ขำทวีโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
5. นางชัชฎา ห้วยลำโกโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางอุมาพร อุนารัตน์โรงเรียนวัดนาล้อมประธานกรรมการ
2. นางวริษฐา สนธิโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสุภาวดี สว่างจิตรโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
4. นางสาวอุสณีย์ เมาะสะดารอโรงเรียนด่านสิงขรกรรมการ
5. นางสาววันนา กงไกรษรโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล รัตนพงศ์โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายมนัส คำขุนทดโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการ
3. นางราตรี บานเย็นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
4. นางณิศณัฐ ประพันธ์บัณฑิตโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์กรรมการ
5. นางจริยา วงศ์เรืองโรงเรียนอนุบาลบางสะพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางโสภี สูงยิ่งโรงเรียนบ้านยุบพริกประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศวรีย์ เรือนสุวรรณ์โรงเรียนบ้านคลองลอยกรรมการ
3. นางวันดี แย้มรัตน์โรงเรียนประชารังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวศิริพร โพธิ์งามโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พูนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสาวจันจิรา ขาวสอาดโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี ชูใจโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นางสาวหฤดี เดชสถิตย์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
4. นางวันทนา งามเนตรโรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์กรรมการ
5. นางยุวดี บุญประกอบพรโรงเรียนบ้านท่าฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางวาสนา โตแก้วโรงเรียนบางสะพานประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา แก้วอยู่โรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
3. นางพจนีย์ เกาะมุกโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
4. นางพัชรพร หอมแม้นโรงเรียนห้วยน้ำพุกรรมการ
5. นางสว่างจิตร์ คำลุนโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุดใจ มุ่งดีโรงเรียนบ้านคั่นกระไดประธานกรรมการ
2. นางโสภัทรา บุ่งหวายโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์กรรมการ
3. นางสาวธนพร ธนูทองโรงเรียนบ้านทุ่งเชือกกรรมการ
4. นางสาวจันทนา ดีสนั่นโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ วิเศษสิงห์โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ จันทวรรณโณโรงเรียนบ้านดอนสำราญประธานกรรมการ
2. นางปารณี ทองเกิดโรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
3. นางสาวบุษยา พยมธนโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวปาริตา จันทร์กระจ่างโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2กรรมการ
5. นางอุไร รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางกอบกุล การางวัลโรงเรียนบ้านชะม่วงประธานกรรมการ
2. นางสุมนทิพย์ ศรเพชรโรงเรียนวังมะเดื่อกรรมการ
3. นางสาวอุสณีย์ เมาะสะดารอโรงเรียนด่านสิงขรกรรมการ
4. นางสาวศิริพร โพธิ์งามโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
5. นางสาวยุพดี บุญเต็มโรงเรียนบ้านช้างเผือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวปัทมพร วงศ์เณรโรงเรียนบ้านไร่ในประธานกรรมการ
2. นางหวานใจ ชมเชยโรงเรียนบ้านยางเขากรรมการ
3. นางประสบศรี จันทร์ฉายโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
4. นางสาวชนญา น้อยเนตรโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
5. นายสิรวิชญ์ นกทองโรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี พ่วงสำราญโรงเรียนบ้านทองอินทร์ประธานกรรมการ
2. นางกิตติไชญาห์ ธัญธนเกียรติโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางเสาวรส แสงเงินโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์กรรมการ
4. นางนนทชา วาณิชยานันท์โรงเรียนบ้านดอนสง่ากรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ ดีเด่นโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวนันทรัตน์ มีล้วนโรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาดประธานกรรมการ
2. นางสาววรางกูร สุทธิสำแดงโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการ
3. นางกิตตินันทน์ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
4. นางสาววัณณ์ณลัท เดชเดชาโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
5. นางสาววรรณนิษา ผาเวชโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางถนอมศรี ถือพุดซาโรงเรียนบ้านสวนหลวงประธานกรรมการ
2. นางหทัยรัตน์ นาควิเชียรโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางสาววันวิสาข์ พรหมรักษาโรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการ
4. นางสาวศรัญญา จิตระออนโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
5. นางปัทมา เข็มบุปผาโรงเรียนบ้านหนองจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสุนทรี พวงเดชโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนประธานกรรมการ
2. นางศิริขวัญ พันธุ์ประจวบโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
3. นางนฤมล ศิริอาภรณ์โรงเรียนบ้านคลองวาฬกรรมการ
4. นางสาวนงนาจ ทรายแก้วโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยกรรมการ
5. นางสุกัญญา ศิลาอ่อนโรงเรียนบ้านดอนสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางชญาณิศา เชาว์เลิศโรงเรียนบ้านคั่นกระไดประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ ยิ้มขำโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ วรรณศรีโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรกรรมการ
4. นางธัญญลักษ์ วงษ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
5. นางสาวปัฐมาภรณ์ พรหมอยู่โรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพรรณ แก้วเกตุโรงเรียนบ้านสวนหลวงประธานกรรมการ
2. นางจรัสศรี ชัยหาโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นางมาลี นิลพันธ์โรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
4. นางสาวรัชนีภรณ์ ส่างน้อยโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
5. นางสาวโสภาวรรณ ไดยะศรีโรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางวันดี แย้มรัตน์โรงเรียนประชารังสรรค์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์ โพธิ์สุวรรณโรงเรียนบ้านทองอินทร์กรรมการ
3. นายจุฑาวัชร์ เอกกะยอโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา พูนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
5. นายพุทธิ์นันทะ ผลชัยอรุณโรงเรียนวัดกำมะเสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพัตรา เกียรติบำรุงโรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวซัลมา หมัดโส๊ะโรงเรียนบ้านทองอินทร์กรรมการ
3. นางสาวทับทิม เอี่ยมแสงโรงเรียนบ้านหนองระแวงกรรมการ
4. นางสาวธมนวรรณ ทวาโรจน์โรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
5. นางสาวศิวาพร ผลพานิชโรงเรียนบางสะพานกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายอุดรรักษ์ คำลุนโรงเรียนบ้านคลองลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ คำม่วงโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา แซ่อึ้งโรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวิไลวรรณ จันทร์ประทับโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวประธานกรรมการ
2. นางสาวสายใหม อำนวยธรรมโรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์)กรรมการ
3. นางภิญญ์ธิดา เล็กประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพจนา อินหอมโรงเรียนบ้านคั่นกระไดประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ หนูยิ้มซ้ายโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
3. นางสาวจิตโสพิณ กลิ่นแก้วโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางพิสมัย จันทร์ทัพโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ประธานกรรมการ
2. นางอุทุมพร ราชานาคโรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
3. นางสาวพัชริญา สุวรรณประเสริฐโรงเรียนบ้านดอนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายไพรัช คงเจริญโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นางสาวนัตติมาพร จันทร์โชติโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นางอารีย์วรรณ โชติช่วงโรงเรียนบ้านคลองวาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางพิสมัย จันทร์ทัพโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ประธานกรรมการ
2. นางอุทุมพร ราชานาคโรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
3. นางสาวพัชริญา สุวรรณประเสริฐโรงเรียนบ้านดอนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายไพรัช คงเจริญโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นางสาวนัตติมาพร จันทร์โชติโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นางอารีย์วรรณ โชติช่วงโรงเรียนบ้านคลองวาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายไชยา ไพบูลย์อัตถกิจโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิณ เมืองนกโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางสาววิญฉัตร หนูอินทร์โรงเรียนบ้านทองอินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิการ์ จักรกรดโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรประธานกรรมการ
2. นางอัญฐิฐา คำเปรมโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
3. นางสาวพัชริญา สุวรรณประเสริฐโรงเรียนบ้านดอนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายอุดรรักษ์ คำลุนโรงเรียนบ้านคลองลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวกรวีร์ พิมพ์สอาดโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นายนิติดล วุฑฒกนกโรงเรียนบ้านดอนสำราญกรรมการ
4. นางสาวสายใหม อำนวยธรรมโรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์)กรรมการ
5. นางสาวปฎาชมัย ทองชุมนุมโรงเรียนบ้านทองอินทร์กรรมการ
6. นางสุภัทร์ นครสุขโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายพิเศษ มากมาโรงเรียนบ้านสวนหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวลี เวียนอยู่โรงเรียนบ้านดอนทองกรรมการ
3. นายเนตรนรินทร์ นามกรโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา บัวบางโรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
5. นางสาวเพชรลดา ชูศรีโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
6. นางสาวจอมขวัญ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางเกศรา สุทธพันธ์โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ หนูยิ้มซ้ายโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
3. นางสาวศุลีพร พึ่งมีโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรกรรมการ
4. นางสาวคณิตา พงษ์เผือกโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการ
5. นายอภิเชษฐ์ ศรีชะฎาโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
6. นางสาววิญฉัตร หนูอินทร์โรงเรียนบ้านทองอินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นายกิจจา ศรีแสงโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนประธานกรรมการ
2. นางศรีสังวาลย์ คุ้มรักษาโรงเรียนบ้านพุตะแบกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัชมาน วรินทรเวชโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายธนาวุฒิ เทียบโพธิ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายวิวัฒน์ชัย กิมาคมโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
6. นายฤทธิเกียรติ ฟองเจริญโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
7. นายไชยา ไพบูลย์อัตถกิจโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2กรรมการ
8. นางสาวแพรวพรรณ พุดขาวโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายพิเศษ มากมาโรงเรียนบ้านสวนหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล นิสังกาศโรงเรียนบ้านช้างเผือกกรรมการ
3. นางสาววันวิสา สวนนิ่มโรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการ
4. นายพุฒิพงศ์ ศรีระพันธ์โรงเรียนอนุบาลบางสะพานกรรมการ
5. นางสาวชัชนู ทองสังข์โรงเรียนมูลนิธิศึกษากรรมการ
6. นางสาวสุพัตรา หนูทองอินทร์โรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
7. นายสมหมาย สุสุทธิโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
8. นางสาวช่อแก้ว หุ่นเก่าโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวสวรินทร์ ผุดเผือกโรงเรียนบ้านคั่นกระไดประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นางสาวจอมขวัญ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางเกศรา สุทธพันธ์โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปฎาชมัย ทองชุมนุมโรงเรียนบ้านทองอินทร์กรรมการ
3. นางสุภัทร์ นครสุขโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางประไพ เกษแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางณัฐวราพร หลอดแก้วโรงเรียนบ้านหนองระแวงกรรมการ
3. นางสาวน้ำผึ้ง ทัดแก้วโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
4. นางสาวจิรประภา บัวพันนาโรงเรียนบ้านไร่ในกรรมการ
5. นางสาวณัฐติยา หมาดหวาโรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการ
6. นางสาวณรพร เรืองรองโรงเรียนสมาคมเลานุการสตรี1กรรมการ
7. นายณัฐพงศ์ เส็งดอนไพรโรงเรียนบ้านชะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางประไพ เกษแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวฟองฝน เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วกรรมการ
3. นางปิ่นแก้ว จำนงรัตน์โรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา แก้วกรูดโรงเรียนวังมะเดื่อกรรมการ
5. นางสาวณรพร เรืองรองโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวปัญจรัตน์ จันทร์สุริยาโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ อินเสวียดโรงเรียนวัดปากคลองเกลียวกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ใสเกื้อโรงเรียนในล็อคกรรมการ
4. นางสาวชารินี ขวัญศรีโรงเรียนบ้านหนองจันทร์กรรมการ
5. นางเนื้อทอง วชิรกิจโกศลโรงเรียนบ้านดอนสำนักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวจีรภา พันธ์ชั่งโรงเรียนอนุบาลบางสะพานประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยาภรณ์ เปรมใจโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียดกรรมการ
3. นายคธาวุฒิ สมทรงโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ชนก สังวรโรงเรียนด่านสิงขรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุนทรี ศรีทัศน์โรงเรียนบ้านสวนหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ หอมกลิ่นโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อยกรรมการ
3. นางสาวศศิกาญจน์ ฉายแสงเดือนโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
4. นางสาวฐิติกร จักรแก้วโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
5. นางเนตรทราย โประวะโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนทรี ศรีทัศน์โรงเรียนบ้านสวนหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ หอมกลิ่นโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อยกรรมการ
3. นางสาวฐิติกร จักรแก้วโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
4. นางเนตรทราย โประวะโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายเกียรติก้อง สุขเกษมอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอประธานกรรมการ
2. นายสมยศ สุวรรณพงศ์อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอกรรมการ
3. นางสาวกุณฑิกา โกมุกโรงเรียนบ้านพุตะแบกกรรมการ
4. นางสาวรัชนก มีชูขันธ์โรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
5. นางสาววรัญญา บุญมาโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวโชติรส ตระกูลกำเนิดโรงเรียนบ้านชะม่วงกรรมการ
7. นางสาวภิมลพรรณ ถาวรประพัฒน์โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายเกียรติก้อง สุขเกษมอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอประธานกรรมการ
2. นายสมยศ สุวรรณพงศ์อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอกรรมการ
3. นางสาวกุณฑิกา โกมุกโรงเรียนบ้านพุตะแบกกรรมการ
4. นางสาวรัชนก มีชูขันธ์โรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
5. นางสาววรัญญา บุญมาโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวโชติรส ตระกูลกำเนิดโรงเรียนบ้านชะม่วงกรรมการ
7. นางสาวภิมลพรรณ ถาวรประพัฒน์โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายมงคล บุญมากโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ รัตนปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
3. นายยรรยงค์ ณ บางช้างโรงเรียนประชาราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวปิยธิดา เชาว์ช่างเหล็กโรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการ
5. นางนิภาภรณ์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1กรรมการ
6. นางสาวแสงระวี กันเกียวโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อยกรรมการ
7. นางสาวณัชรินทร์ ลาภโพธิ์ทองโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมงคล บุญมากโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ รัตนปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
3. นายยรรยงค์ ณ บางช้างโรงเรียนประชาราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวปิยะธิดา เชาว์ช่างเหล็กโรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการ
5. นางนิภาภรณ์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1กรรมการ
6. นางสาวแสงระวี กันเกียวโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อยกรรมการ
7. นางสาวณัชรินทร์ ลาภโพธิ์ทองโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางสุนทรี ศรีทัศน์โรงเรียนบ้านสวนหลวงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณวิสา บุญช่วยโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา เหมือนสุวรรณ์โรงเรียนบางสะพานกรรมการ
4. นางสาวเหมือนขวัญ จันทร์สนิทโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นางสาวณภัชกมล อ้นสุวรรณโรงเรียนบ้านทองอินทร์กรรมการ
6. นายนิรุตต์ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
7. นางเนื้อทอง วชิรกิจโกศลโรงเรียนบ้านดอนสำนักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ แสนสุขข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนก มีชูขันธ์โรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางสาวธัญมาศ นิยมญาติโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
4. นายอนันต์ชัย ราชานาคโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)กรรมการ
5. นายอิรฟาน อัลบุษราโรงเรียนบ้านดอนทองกรรมการ
6. นางสาวสุวิมล ช่วยรัตแก้วโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
7. นางสาววันวิสา สายสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายยรรยงค์ ณ บางช้างโรงเรียนประชาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติกร จักรแก้วโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
3. นายปภาวิน ภัทรธรรณ์กูลโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
4. นางสาวอัญชรินทร์ เกิดจิตรโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการ
5. นางชารินี ขวัญศรีโรงเรียนบ้านหนองจันทร์กรรมการ
6. นางสาวจีรภา พันธ์ชั่งโรงเรียนอนุบาลบางสะพานกรรมการ
7. นางสาวปัญจรัตน์ จันทร์สุริยาโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายนเรศ นวะมะรัตนโรงเรียนวัดหนองหอยประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ อินหอมโรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาดกรรมการ
3. นางณัชธาร แดงเหมือนโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
4. นางสาวณัฐริกา ตาลอ่อนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นางสาวอรุณศิริ ธนาธรกุลโรงเรียนอนุบาลทับสะแกกรรมการ
6. นางเสาวลักษณ์ วัฒนะกิจโรงเรียนอนุบาลบางสะพานกรรมการ
7. นางณัฐวราพร หลอดแก้วโรงเรียนบ้านหนองระแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ สุขสำราญโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรประธานกรรมการ
2. นางสาวสายชล ซุ่นบวบโรงเรียนประชาพิทักษ์กรรมการ
3. นางสาวสุภัทชา สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคลองลอยกรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ ไชยสัตย์โรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
5. นายคธาวุฒิ สมทรงโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
6. นางสาวเมธาวี เล็กกี้โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
7. นายณัฐพงศ์ เส็งดอนไพรโรงเรียนบ้านชะม่วงกรรมการ
8. นายทวีวัฒน์ ดวงนิลโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
9. นางอโนชา จิระรัตน์พิศาลโรงเรียนบ้านดงไม้งามกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพิมลพรรณ วงศ์ทิมโรงเรียนวัดทุ่งกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา พิกุลกาญจน์โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการ
3. นางกนกวรรณ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวีระ รุ่งแจ้งโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมิญญ์ชนก ปรางละออโรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์กรรมการ
3. นางสว่างจิตร์ คำลุนโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจรี วัชรวงษ์โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางยุวดี จักร์แก้วโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรกรรมการ
3. นางศรีวภา แคลนกระโทกโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวสายพิณ อินพันทังโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีนารถ ณรงค์อินทร์โรงเรียนอนุบาลทับสะแกกรรมการ
3. นางสาวณุภาวี คงเกิดโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนันทา ไกรทองโรงเรียนบ้านคลองวาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวณุภาวี คงเกิดโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นางสาวกมลพร สุขแก้วโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยะกุล อรรถวุฒิกุลโรงเรียนบ้านคอกช้างประธานกรรมการ
2. นางพรรณี แดงเครือโรงเรียนบางสะพานกรรมการ
3. นางกมลพร สุขแก้วโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเอกภพ กลำพบุตรโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนชัย ปัตเมฆโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียดกรรมการ
3. นายปฏิวัติ ศรีทัศน์โรงเรียนบางสะพานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเอกภพ กลำพบุตรโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนชัย ปัตเมฆโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียดกรรมการ
3. นายปฏิวัติ ศรีทัศน์โรงเรียนบางสะพานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวอรทัย ทินวงศ์โรงเรียนสามัคคีร่วมจิตประธานกรรมการ
2. นายหฤษฏ์ หงษ์ทองโรงเรียนบ้านทองอินทร์กรรมการ
3. นางสาวทิวาพร มั่นมากโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์กรรมการ
4. นางสาวณัฏฐิรา ละม่อมงามโรงเรียนบ้านท่าฝางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวภาวิณี เสนาการโรงเรียนบ้านช้างเผือกประธานกรรมการ
2. นายธีระพงศ์ ไพพิเชษฐ์โรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางสาววิภา โรจน์เสถียรโรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาดกรรมการ
4. นางนุชจรี ธรรมสาลีโรงเรียนวังมะเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ กาญจนาประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลทับสะแกประธานกรรมการ
2. นางจันทนา สืบเสนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
3. นางโสภี สูงยิ่งโรงเรียนบ้านยุบพริกกรรมการ
4. นายธันวา จิตรวัตรโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางศิริรุ่ง หทัยรัตนานนท์โรงเรียนบ้านคลองวาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิณ อินพันทังโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวอัมพิกา ทองกัลยาโรงเรียนบ้านดอนสง่ากรรมการ
4. นางสาวศศิธร สุดดีโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
5. นางสาววรากานต์ กรยืนยงโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางมณฑา สูรยาทิตย์โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางประสบศรี จันทร์ฉายโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
3. นางมณี ศรีวรรณ์ทองโรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการ
4. นางกันต์กมล เสาร์ม่วงโรงเรียนบ้านคลองลอยกรรมการ
5. นางสาวอัยรินทร์ เกลื้อคำโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ ประสพผลโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วประธานกรรมการ
2. นางบุญเชิญ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
3. นางกุหลาบ อักษรวงศ์โรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
4. นางนุชจรี ธรรมสาลีโรงเรียนวังมะเดื่อกรรมการ
5. นางพรรณิภา ปานนกโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางสาวปิยะกุล อรรถวุฒิกุลโรงเรียนบ้านคอกช้างประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ขุนทรงข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสุชาดา พิมพ์ศรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาววันวิสาข์ อินพิรุดโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
5. นางสาวภคอร เคลือบอาบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยะกุล อรรถวุฒิกุลโรงเรียนบ้านคอกช้างประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ขุนทรงข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสุชาดา พิมพ์ศรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาววันวิสาข์ อินพิรุดโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
5. นางสาวภคอร เคลือบอาบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางพิกุณ แต้มแก้วชมรมแอโรบิกเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐา เศรษฐชัยชาญชมรมแอโรบิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯกรรมการ
3. นางสุธาดา หนูแก้วชมรมแอโรบิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯกรรมการ
4. นางรัชนี ปานแดงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายวีระ รุ่งแจ้งโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ อินหอมโรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาดกรรมการ
3. นายวสันต์ มณีแดงโรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคีกรรมการ
4. ส.ต.อ.เสมา ทิพย์คีรีโรงเรียนเนินแก้ววิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายวีระ รุ่งแจ้งโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ อินหอมโรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาดกรรมการ
3. นายวสันต์ มณีแดงโรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคีกรรมการ
4. ส.ต.อ.เสมา ทิพย์คีรีโรงเรียนเนินแก้ววิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายธนะสิน ชูจันทร์โรงเรียนบ้านหนองมะค่าประธานกรรมการ
2. นายสุพิศาล เลขกะพัศโรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางจงกล ปั้นบรรจงโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา พงศ์ภัสสรโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
5. นางบุญดี ศรีกระจิบโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธนะสิน ชูจันทร์โรงเรียนบ้านหนองมะค่าประธานกรรมการ
2. นายหิรัณย์ ส้มแป้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง)กรรมการ
3. นางจงกล ปั้นบรรจงโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา พงศ์ภัสสรโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
5. นางบุญดี ศรีกระจิบโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายธนิต วัดอักษรโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ทองคำข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางบุญสม แขยินดีโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นางบุปผา ล้วนเล็กโรงเรียนบ้านท่าฝางกรรมการ
5. นางเรวดี เจียมดีโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
6. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
7. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายธนิต วัดอักษรโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ทองคำข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางบุญสม แขยินดีโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นางบุปผา ล้วนเล็กโรงเรียนบ้านท่าฝางกรรมการ
5. นางเรวดี เจียมดีโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
6. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
7. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายธนิต วัดอักษรโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายนงลักษณ์ ทองคำข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางบุญสม แขยินดีโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นางบุปผา ล้วนเล็กโรงเรียนบ้านท่าฝางกรรมการ
5. นางเรวดี เจียมดีโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
6. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
7. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางนิภา ทนยิ้มโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35ประธานกรรมการ
2. นางนุชนาฏ นกฉลาดข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวเมรี สุขสบายโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ คุณสมบัติโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นางสาวจริยา ทาบทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางนิภา ทนยิ้มโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35ประธานกรรมการ
2. นางนุชนาฏ นกฉลาดข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวเมรี สุขสบายโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ คุณสมบัติโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นางสาวจริยา ทาบทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางนิภา ทนยิ้มโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35ประธานกรรมการ
2. นางนุชนาฏ นกฉลาดข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวเมรี สุขสบายโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ คุณสมบัติโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นางสาวจริยา ทาบทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวประธานกรรมการ
2. นางนิภา ทนยิ้มโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ คุณสมบัติโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวประธานกรรมการ
2. นางสาวเชิญจุติ ยอดปรีดาโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางสาววาลิกา จันทนาโรงเรียนประชารังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสาวหทัยรัตน์ ชวนชื่นโรงเรียนวัดดอนตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางนิภา ทนยิ้มโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการ
3. นางสาวพัทร์สิตา ภูมิพฤกโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการ
4. นางสาวจริยา ทาบทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางบุปผา ล้วนเล็กโรงเรียนบ้านท่าฝางกรรมการ
6. นางสาวมัลลิกา แซ่อึ้งโรงเรียนปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์)กรรมการ
7. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสาวหทัยรัตน์ ชวนชื่นโรงเรียนวัดดอนตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางนิภา ทนยิ้มโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการ
3. นางสาวพัทร์สิตา ภูมิพฤกโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการ
4. นางสาวจริยา ทาบทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางบุปผา ล้วนเล็กโรงเรียนบ้านท่าฝางกรรมการ
6. นางสาวมัลลิกา แซ่อึ้งโรงเรียนปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์)กรรมการ
7. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวหทัยรัตน์ ชวนชื่นโรงเรียนวัดดอนตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางนิภา ทนยิ้มโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการ
3. นางสาวพัทร์สิตา ภูมิพฤกโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการ
4. นางจริยา ทาบทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางบุปผา ล้วนเล็กโรงเรียนบ้านท่าฝางกรรมการ
6. นางสาวมัลลิกา แซ่อึ้งโรงเรียนปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์)กรรมการ
7. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางสาวเรวดี เจียมดีโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
3. นางนิภา ทนยิ้มโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลประธานกรรมการ
2. นายธนิต วัดอักษรโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
4. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
6. นางนิภา ทนยิ้มโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลประธานกรรมการ
2. นายธนิต วัดอักษรโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
4. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
6. นางนิภา ทนยิ้มโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลประธานกรรมการ
2. นายธนิต วัดอักษรโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
4. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
6. นางนิภา ทนยิ้มโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ เวชการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยกรรมการ
3. นางสาววราพร พงษ์สุราชโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
5. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ เวชการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยกรรมการ
3. นางสาววราพร พงษ์สุราชโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
5. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ เวชการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยกรรมการ
3. นางสาววราพร พงษ์สุราชโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
5. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
6. นายรณชิต ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นางสาววราพร พงษ์สุราชโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
3. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ เวชการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยกรรมการ
3. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาววราพร พงษ์สุราชโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
6. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นางสาววราพร พงษ์สุราชโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
3. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
4. นายรณชิต ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ เวชการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยกรรมการ
3. นางสาววราพร พงษ์สุราชโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
5. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายวราพร พงษ์สุราชโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
3. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
4. นายรณชิต ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสาวจรรยา ชิตสุขโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
3. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
4. นายธนาโชติ โกฏเพชรโรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจรรยา ชิตสุขโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
3. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา คงกลั่นโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจรรยา ชิตสุขโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
3. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
4. นายธนาโชติ โกฏเพชรโรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาดกรรมการ
5. นางสาวจันทร์จิรา คงกลั่นโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจรรยา ชิตสุขโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
3. นางสาววราพร พงษ์สุราชโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
4. นายธนาโชติ โกฏเพชรโรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสาวจรรยา ชิตสุขโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
3. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
4. นายธนาโชติ โกฏเพชรโรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวจรรยา ชิตสุขโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
3. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา คงกลั่นโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการ
5. นายธนาโชติ โกฏเพชรโรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางสาววราพร พงษ์สุราชโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองประธานกรรมการ
2. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวกัณณ์ณอัจ วัจนรัตนากูลโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ สายรามโรงเรียนบางสะพานประธานกรรมการ
2. นางสาววราพร พงษ์สุราชโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
3. นางสาวนุศรา อ่องสุภารมย์โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1กรรมการ
4. นางสาวกัณณ์ณอัจ วัจนรัตนากูลโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวจรรยา ชิตสุขโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายธรรมรักษ์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา คงกลั่นโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวจรรยา ชิตสุขโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา คงกลั่นโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการ
3. นายธชาโชติ โกฏเพชรโรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายรณชิต ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
3. นางสาวกัณณ์ณอัจ วัจนรัตนากูลโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
4. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายรณชิต ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
3. นายธนาโชติ โกฏเพชรโรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาดกรรมการ
4. นางสาวกัณณ์ณอัจ วัจนรัตนากูลโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นายธนาโชติ โกฏเพชรโรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาดกรรมการ
4. นางสาวกัณณ์ณอัจ วัจนรัตนากูลโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
5. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายรณชิต ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
3. นายธชาโชติ โกฏเพชรโรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาดกรรมการ
4. นางสาวกัณณ์ณอัจ วัจนรัตนากูลโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
5. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายรณชิต ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
3. นายธนาโชติ โกฏเพชรโรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาดกรรมการ
4. นางสาวกัณณ์ณอัจ วัจนรัตนากูลโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
5. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายขจรเกียรติ เครือประดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายทินกร เณรตาก้องโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นายพัลลภ อินทรสารโรงเรียนมูลนิธิศึกษากรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ สายรามโรงเรียนบางสะพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายมานะ สบายใจโรงเรียนวังมะเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวธีรารัตน์ ชัยนิรัติศัยโรงเรียนบ้านหนองระแวงกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ตะเพียนทองโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
4. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมานะ สบายใจโรงเรียนวังมะเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวธีรารัตน์ ชัยนิรัติศัยโรงเรียนบ้านหนองระแวงกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ตะเพียนทองโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
4. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายมานะ สบายใจโรงเรียนวังมะเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวธีรารัตน์ ชัยนิรัติศัยโรงเรียนบ้านหนองระแวงกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ตะเพียนทองโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
4. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมานะ สบายใจโรงเรียนวังมะเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวธีรารัตน์ ชัยนิรัติศัยโรงเรียนบ้านหนองระแวงกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ตะเพียนทองโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
4. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ สายรามโรงเรียนบางสะพานประธานกรรมการ
2. นางสาวมิญญ์ชนก ปรางละออโรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์กรรมการ
3. นายนเรศ นวะมะรัตนโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
4. นางสาวพัทร์สิตา ภูมิพฤกโรงเรียนบ้านคั่นกะไดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ สายรามโรงเรียนบางสะพานประธานกรรมการ
2. นางสาวมิญญ์ชนก ปรางละออโรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์กรรมการ
3. นายนเรศ นวะมะรัตนโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
4. นางสาวพัทร์สิตา ภูมิพฤกโรงเรียนบ้านคั่นกะไดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ สายรามโรงเรียนบางสะพานประธานกรรมการ
2. นางสาวมิญญ์ชนก ปรางละออโรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์กรรมการ
3. นายนเรศ นวะมะรัตนโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
4. นางสาวพัทร์สิตา ภูมิพฤกโรงเรียนบ้านคั่นกะไดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ สายรามโรงเรียนบางสะพานประธานกรรมการ
2. นางสาวมิญญ์ชนก ปรางละออโรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์กรรมการ
3. นายนเรศ นวะมะรัตนโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
4. นางสาวพัทร์สิตา ภูมิพฤกโรงเรียนบ้านคั่นกะไดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางชฎาพร ธรรมเนียมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นายวสันต์ ฉายาบรรพ์โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
4. นางสาวกรวิกา พงศาปานโรงเรียนบ้านช้างเผือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางชฎาพร ธรรมเนียมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นายวสันต์ ฉายาบรรพ์โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
4. นางสาวกรวิกา พงศาปานโรงเรียนบ้านช้างเผือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางชฎาพร ธรรมเนียมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นายวสันต์ ฉายาบรรพ์โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
4. นางสาวกรวิกา พงศาปานโรงเรียนบ้านช้างเผือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางชฎาพร ธรรมเนียมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นายวสันต์ ฉายาบรรพ์โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
4. นางสาวกรวิกา พงศาปานโรงเรียนบ้านช้างเผือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์โรงเรียนวัดดอนยางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา พิกุลกาญจน์โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการ
3. นางสาวกัณณ์ณอัจ วัจนรัตนากูลโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
4. นางกนกวรรณ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์โรงเรียนวัดดอนยางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา พิกุลกาญจน์โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการ
3. นางสาวกัณณ์ณอัจ วัจนรัตนากูลโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
4. นางกนกวรรณ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์โรงเรียนวัดดอนยางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา พิกุลกาญจน์โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการ
3. นางสาวกัณณ์ณอัจ วัจนรัตนากูลโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
4. นางกนกวรรณ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์โรงเรียนวัดดอนยางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา พิกุลกาญจน์โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการ
3. นางสาวกัณณ์ณอัจ วัจนรัตนากูลโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
4. นางกนกวรรณ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางสาวจรรยา ชิตสุขโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววราพร พงษ์สุราชโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
3. นายธชาโชติ โกฏเพชรโรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาดกรรมการ
4. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสมถวิล โสมขันเงินข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวยิ่งพันธ์ สงวนศักดิ์โรงเรียนจันทรศึกษากรรมการ
3. นางกรรณิกา สง่าเพ็ชร์โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)กรรมการ
4. นางขนิษฐา มีชัยโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
5. นางสาวปภาพร บุษยะกนิษฐสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสมถวิล โสมขันเงินข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวยิ่งพันธ์ สงวนศักดิ์โรงเรียนจันทรศึกษากรรมการ
3. นางกรรณิกา สง่าเพ็ชร์โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)กรรมการ
4. นางขนิษฐา มีชัยโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
5. นางสาวปภาพร บุษยะกนิษฐสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางกรรณิกา สง่าเพ็ชร์โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวยิ่งพันธ์ สงวนศักดิ์โรงเรียนจันทรศึกษากรรมการ
3. นางสาวปภาพร บุษยะกนิษฐสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นางสมถวิล โสมขันเงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางขนิษฐา มีชัยโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายนภากาศ ชื่นบานโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา สง่าเพ็ชร์โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)กรรมการ
3. นางสาวยิ่งพันธ์ สงวนศักดิ์โรงเรียนจันทรศึกษากรรมการ
4. นางสาวปภาพร บุษยะกนิษฐสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นางสาวนฤมล ร่อนแก้วโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายนภากาศ ชื่นบานโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา สง่าเพ็ชร์โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)กรรมการ
3. นางสาวยิ่งพันธ์ สงวนศักดิ์โรงเรียนจันทรศึกษากรรมการ
4. นางสาวปภาพร บุษยะกนิษฐสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นางสาวนฤมล ร่อนแก้วโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายนพดล ส่วนน้อยโรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉันทนา พวงเดชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นายอนันต์ คีรีวรรณข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายนพดล ส่วนน้อยโรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา พิมพ์ศรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางพรรณนิดา ฮิมหมั่นงานโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวอรสา คูภากรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา มูลวงค์โรงเรียนห้วยหนำกรรมการ
3. นางสาวจรินทร์ญา แซ่ตั๊งโรงเรียนห้วยหนำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางสาวหทัยรัตน์ ชวนชื่นโรงเรียนวัดดอนตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางกิตติยา สังคะหะโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. Mr.ALFREDO R. VILLA JRโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นางลัดดา วิเชียรฉายโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสุชาดา พิมพ์ศรข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางประยูร เหลืองประเสริฐโรงเรียนอนุบาลทับสะแกกรรมการ
7. นางโภชนฎา เทียมเทศโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
8. นางสาวสุดา แสงสว่างเสรีกุลโรงเรียนวัดปากคลองเกลียวกรรมการ
9. นางสาวกิตติยา เพียรเสมอโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยกรรมการ
10. นางสาวสุปราณี เขียวใหญ่โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางมณี อาจหาญโรงเรียนบ้านย่านซื่อประธานกรรมการ
2. นางราตรี รัตนชลโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางสาวกรภัทร วนะสิทธิ์โรงเรียนบางสะพานกรรมการ
4. นางสาวสุธาทิพย์ นิโกรธาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
5. นางสาวเขมรัตย์ ชิตน้อยโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
6. นายวิทยา ยนปลัดยศโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการ
7. นางมุกดา คมง้าวโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
8. นางสาวไอลดา โสรถาวรโรงเรียนบ้านทุ่งไทรกรรมการ
9. นางสาวสมคิด จันทะเวชโรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาดกรรมการ
10. นางทวีพร โยเอ่นเซ่นโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาวภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์โรงเรียนบ้านอ่าวน้อยประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์โรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
3. นายมานะ สบายใจโรงเรียนวังมะเดื่อกรรมการ
4. นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผาโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
5. นางสาวกาญจน์จิรา ไพศาลสมบัติโรงเรียนบ้านดอนใจดีกรรมการ
6. นายวัชรินทร์ บัวด้วงโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
7. นางทัศนีย์ พรมสอาดโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
8. นางชฎาพร ธรรมเนียมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
9. นายเริงศักดิ์ เขาใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการ
10. นางสาวผกาวัลย์ ชูแก้วโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
11. นางสาวณชนก คงด้วงโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการ
12. นางสาววันดี ช้างน้ำโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์กรรมการ
13. นางสาวเขมรัตย์ ชิตน้อยโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
14. นางสาวศิริกมล พุมมาโรงเรียนบ้านช้างเผือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายมานะ สบายใจโรงเรียนวังมะเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผาโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
3. นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์โรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
4. นางสาวภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์โรงเรียนบ้านอ่าวน้อยกรรมการ
5. นางสาวกาญจน์จิรา ไพศาลสมบัติโรงเรียนบ้านดอนใจดีกรรมการ
6. นางทัศนีย์ พรมสอาดโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
7. นายนพดล ส่วนน้อยโรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์กรรมการ
8. นางชฎาพร ธรรมเนียมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
9. นายเริงศักดิ์ เขาใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการ
10. นางสาวผกาวัลย์ ชูแก้วโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
11. นางสาวณชนก คงด้วงโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการ
12. นางสาววันดี ช้างน้ำโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์กรรมการ
13. นางสาวเขมรัตย์ ชิตน้อยโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
14. นางสาวศิริกมล พุมมาโรงเรียนบ้านช้างเผือกกรรมการ
15. นายวัชรินทร์ บัวด้วงโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ บัวด้วงโรงเรียนบ้านหนองกกประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจน์จิรา ไพศาลสมบัติโรงเรียนบ้านดอนใจดีกรรมการ
3. นางสาวภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์โรงเรียนบ้านอ่าวน้อยกรรมการ
4. นางทัศนีย์ พรมสอาดโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
5. นายนพดล ส่วนน้อยโรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์กรรมการ
6. นางสาวผกาวัลย์ ชูแก้วโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
7. นางสาวณชนก คงด้วงโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการ
8. นางสาวเขมรัตย์ ชิตน้อยโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
9. นางสาวศิริกมล พุมมาโรงเรียนบ้านช้างเผือกกรรมการ
10. นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผาโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสาวกาญจน์จิรา ไพศาลสมบัติโรงเรียนบ้านดอนใจดีประธานกรรมการ
2. นางสาวภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์โรงเรียนบ้านอ่าวน้อยกรรมการ
3. นางสาวเขมรัตย์ ชิตน้อยโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
4. นางสาวศิริกมล พุมมาโรงเรียนบ้านช้างเผือกกรรมการ
5. นางทัศนีย์ พรมสอาดโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางสาวกาญจน์จิรา ไพศาลสมบัติโรงเรียนบ้านดอนใจดีประธานกรรมการ
2. นางสาวภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์โรงเรียนบ้านอ่าวน้อยกรรมการ
3. นางสาวเขมรัตย์ ชิตน้อยโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
4. นางสาวศิริกมล พุมมาโรงเรียนบ้านช้างเผือกกรรมการ
5. นางทัศนีย์ พรมสอาดโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวจันจิรา ขาวสอาดโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชัญ พันธุ์นกโรงเรียนประชาราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวศิวารมณ์ รักษาราษฎร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นางสาวบุษยา พยมธนโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวสุดใจ มุ่งดีโรงเรียนคั่นกระไดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวพรสิทธิ์ พวงเดชโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางโสภี สูงยิ่งโรงเรียนบ้านยุบพริกกรรมการ
3. นางวันดี สมทรงโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วกรรมการ
4. นางชลธิชา จันทร์แก้วโรงเรียนอนุบาลบางสะพานกรรมการ
5. นางสาวจุฑาทิพย์ อินทร์ช่วยโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวปัทมพร วงศ์เณรโรงเรียนบ้านไร่ในประธานกรรมการ
2. นางวันดี สมทรงโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วกรรมการ
3. นางสาวภาวิณี ชูใจโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
4. นางสาวกันต์กมล เสาร์ม่วงโรงเรียนบ้านคลองลอยกรรมการ
5. นางวริษฐา สนธิโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสันธาร อินไชยาโรงเรียนบ้านดอนทรายประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ ชาวนาหว่านโรงเรียนอนุบาลทับสะแกกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ บุตรพรมโรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววรรณิศา พิทักษ์กุลโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรกรรมการ
5. นางสาวสิริญา จิตวัฒนาธรรมโรงเรียนบ้านอ่าวน้อยกรรมการ
6. นางสาวสุรีย์พร จิตรกิตติโชติโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา พุ่มไสวโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกชนิช สอิงทองโรงเรียนบ้านเขามันกรรมการ
3. นายฉัตรชัย เผื่อนโชติโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชาตรี คงอ่วมโรงเรียนอนุบาลทับสะแกประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา แก้วไทรนันท์โรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
3. นางอรุณฉาย วิฑูรย์พันธ์โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายธงชัย ทะเลมอญโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียดประธานกรรมการ
2. นายกรรณชิต จันทรักษ์โรงเรียนมูลนิธิศึกษากรรมการ
3. นางกิตตินันทน์ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ทะเลมอญโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียดประธานกรรมการ
2. นายกรรณชิต จันทรักษ์โรงเรียนมูลนิธิศึกษากรรมการ
3. นางกิตตินันทน์ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายธนรรค์ พวงนิลโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรางทิพย์ พรมสอาดโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นางสาวอรทัย ใจภักดีโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีคณิศร อาจสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยสักกรรมการ
5. นายณัฐพล ทรัพย์สมจิตรโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายชัยชนะ สระทองทาโรงเรียนบ้านคลองชายธงประธานกรรมการ
2. นางสาวฌิชาภา ชูชื่นโรงเรียนอนุบาลบางสะพานกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ แดงนุ้ยโรงเรียนดงไม้งามกรรมการ
4. นายพชร บำรุงดอนโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายบุญส่ง ล้อแก้วโรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายโสภณ เลียดทองโรงเรียนบ้านทองอินทร์กรรมการ
3. นางอุทุมพร โตเอี่ยมโรงเรียนวัดทุ่งกลางกรรมการ
4. นางสาวประภาพร สุดเกตุโรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยากรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ จงดีโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการ
6. นางสุธาทิพย์ ปานนกโรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
7. นางสุกัลยา สำราญรมย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวจันทัปปภา ปิ่นเกตุโรงเรียนบ้านทุ่งไทรประธานกรรมการ
2. นายชินกฤษกา คำรินทร์โรงเรียนวัดกำมะเสนกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ สังข์ขำโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทัปปภา ปิ่นเกตุโรงเรียนบ้านทุ่งไทรประธานกรรมการ
2. นายชินกฤษกา คำรินทร์โรงเรียนวัดกำมะเสนกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ สังข์ขำโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายโอฬาร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางพัทธ์จรรย์ธร ทองเล็กโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
3. นางสาวปรางทิพย์ พรมสอาดโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายปภาวิน ภัทรธรรณ์กูลโรงเรียนบ้านมรสวบประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตฏ์ปวีณ์ พัฒนกรเจริญโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
3. นางสาวดวงใจ นุชอิ่มโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
4. นางสาวกชนิช สอิงทองโรงเรียนบ้านเขามันกรรมการ
5. นายฉัตรชัย เผื่อนโชติโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ วิเวกโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายธัชฏ์พงศ์ โชตินันท์โภคินโรงเรียนวัดดอนยางประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ วิเวกโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อยกรรมการ
3. นายปภาวิน ภัทรธรรณ์กูลโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
4. นายฉัตรชัย เผื่อนโชติโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายธัชฏ์พงศ์ โชตินันท์โภคินโรงเรียนวัดดอนยางประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ วิเวกโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อยกรรมการ
3. นางสาวพลอยทรงภมร สุริยศศิธรโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
4. นายปภาวิน ภัทรธรรณ์กูลโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
5. นายฉัตรชัย เผื่อนโชติโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
6. นางสาวกชนิช สอิงทองโรงเรียนบ้านเขามันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายธนรรค์ พวงนิลโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ วิเวกโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อยกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ เจียมสวัสดิ์โรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
4. นางสาวกชนิช สอิงทองโรงเรียนบ้านเขามันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
1. นายธนรรค์ พวงนิลโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ วิเวกโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อยกรรมการ
3. นางสาวฉัตฏ์ปวีณ์ พัฒนกรเจริญโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
4. นายปภาวิน ภัทรธรรณ์กูลโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
5. นางสาวกชนิช สอิงทองโรงเรียนบ้านเขามันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายพิศิษฐ์ รอดทิมโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ อินทร์จุฬโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์กรรมการ
3. นายยศหิรัณย์ สุขมากโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อยกรรมการ
4. นางสุกัญญา ชื่นยินดีโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพิศิษฐ์ รอดทิมโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ อินทร์จุฬโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์กรรมการ
3. นายยศหิรัณย์ สุขมากโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อยกรรมการ
4. นางสุกัญญา แขยินดีโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายเริงศักดิ์ เขาใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ดา ชัยสุรินทร์โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการ
3. นางสาวราตรี รักษ์เพชรโรงเรียนวัดนาผักขวงกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ ชัยภัทรอมรโรงเรียนอนุบาลทับสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเริงศักดิ์ เขาใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ดา ชัยสุรินทร์โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการ
3. นางสาวราตรี รักษ์เพชรโรงเรียนวัดนาผักขวงกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ ชัยภัทรอมรโรงเรียนอนุบาลทับสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางมณีวรรณ คีรีศรีโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางพัทธ์จรรย์ธร ทองเล็กโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
3. นางกานติมาพร ปานเสน่ห์โรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการ
4. นางวิลาวัณย์ จุรักษ์โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุนีย์ อยู่หลงโรงเรียนบ้านดอนสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวสรสิชา พรามน้อยโรงเรียนบ้านทองอินทร์กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนุตม์ แก้วพรายตาโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
4. นางอุษณีย์ บางม่วงโรงเรียนวัดทุ่งประดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี พ่วงสำราญโรงเรียนบ้านทองอินทร์ประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ สุวิชชยายนต์โรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
3. นางศุภมาศ ทอดสนิทโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ พราหมณ์สงฆ์โรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวัชรพล เงินแท่งโรงเรียนบ้านบางเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาววัณณ์นลัท เดชเดชาโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
3. นางช่อเพชร เนตรแก้วโรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
4. นางอารีย์ ศิริอาภรณ์โรงเรียนบ้านคลองวาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ พวงงามโรงเรียนด่านสิงขรประธานกรรมการ
2. นายขจร สายสกลโรงเรียนบ้านย่านซื่อกรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ พราหมณ์สงฆ์โรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
4. นางปิ่นแก้ว จำนงค์รัตน์โรงเรียนบ้านหินกองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางกุหลาบ อักษรวงศ์โรงเรียนบ้านวังยางประธานกรรมการ
2. นางกานติมาพร ปานเสน่ห์โรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการ
3. นางบุปผา ล้วนเล็กโรงเรียนบ้านท่าฝางกรรมการ
4. นางกิ่งรัก ฤทธาโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวเพียงใจ เทียนส่งรัศมีโรงเรียนบ้านท่าขามประธานกรรมการ
2. นางอรชร หะรังษีโรงเรียนบ้านช้างเผือกกรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ จุดทะนุชโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวเพียงใจ เทียนส่งรัศมีโรงเรียนบ้านท่าขามประธานกรรมการ
2. นางนิภาภัค หอยทองโรงเรียนด่านสิงขรกรรมการ
3. นางสาวสุธาดา ถนอมรักษ์โรงเรียนบ้านหนองจันทร์กรรมการ
4. นางอุษณีย์ บางม่วงโรงเรียนวัดทุ่งประดู่กรรมการ
5. นางวิลาวัณย์ จุรักษ์โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวเพียงใจ เทียนส่งรัศมีโรงเรียนบ้านท่าขามประธานกรรมการ
2. นางนิภาภัค หอยทองโรงเรียนด่านสิงขรกรรมการ
3. นางสาวสุธาดา ถนอมรักษ์โรงเรียนบ้านหนองจันทร์กรรมการ
4. นางอุษณีย์ บางม่วงโรงเรียนวัดทุ่งประดู่กรรมการ
5. นางวิลาวัณย์ จุรักษ์โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางสุนีย์ อยู่หลงโรงเรียนบ้านดอนสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาดา ถนอมรักษ์โรงเรียนบ้านหนองจันทร์กรรมการ
3. นางนิภาภัค หอยทองโรงเรียนด่านสิงขรกรรมการ
4. นางกิ่งรัก ฤทธาโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี พ่วงสำราญโรงเรียนบ้านทองอินทร์ประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ บางม่วงโรงเรียนวัดทุ่งประดู่กรรมการ
3. นางพัทธ์จรรย์ธร ทองเล็กโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
4. นางสาวเพียงใจ เทียนส่งรัศมีโรงเรียนบ้านท่าขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางมณีวรรณ คีรีศรีโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางพัทธ์จรรย์ธร ทองเล็กโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ จุรักษ์โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรกรรมการ
4. นางกานติมาพร ปานเสน่ห์โรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางมณีวรรณ คีรีศรีโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางพัทธ์จรรย์ธร ทองเล็กโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
3. นางสาววิลาวัณย์ จุรักษ์โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรกรรมการ
4. นางกานติมาพร ปานเสน่ห์โรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาคร ชูจันทร์โรงเรียนบ้านดอนทรายประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี สังข์แก้วโรงเรียนบ้านคลองวาฬกรรมการ
3. นายจรูญ เคหาโรงเรียนบ้านคลองลอยกรรมการ
4. นางสาวนิตยา ไชยแก้วโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์กรรมการ
5. นางปริญญา จันตราโรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางจารุวรรณ พรหมดีโรงเรียนอนุบาลทับสะแกประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนประชาราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางจุฑาภรณ์ พัฒเชียรทองโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยกรรมการ
4. นางสาวนฤมล ชัยมงคลโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
5. นางดวงดาว ศรีธรรมราชโรงเรียนบ้านหนองมงคลกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอรทัย ทินวงศ์โรงเรียนสามัคคีร่วมจิตประธานกรรมการ
2. นางนุชจรี ธรรมสาลีโรงเรียนวังมะเดื่อกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐิรา ละม่อมงามโรงเรียนบ้านท่าฝางกรรมการ
4. นางสาวจันจิรา ขาวสอาดโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรทัย ทินวงศ์โรงเรียนสามัคคีร่วมจิตประธานกรรมการ
2. นางนุชจรี ธรรมสาลีโรงเรียนวังมะเดื่อกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐิรา ละม่อมงามโรงเรียนบ้านท่าฝางกรรมการ
4. นางสาวจันจิรา ขาวสอาดโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรทัย ทินวงศ์โรงเรียนสามัคคีร่วมจิตประธานกรรมการ
2. นางนุชจรี ธรรมสาลีโรงเรียนวังมะเดื่อกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐิรา ละม่อมงามโรงเรียนบ้านท่าฝางกรรมการ
4. นางสาวจันจิรา ขาวสอาดโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรทัย ทินวงศ์โรงเรียนสามัคคีร่วมจิตประธานกรรมการ
2. นางนุชจรี ธรรมสาลีโรงเรียนวังมะเดื่อกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐิรา ละม่อมงามโรงเรียนบ้านท่าฝางกรรมการ
4. นางสาวจันจิรา ขาวสอาดโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวอรทัย ทินวงศ์โรงเรียนสามัคคีร่วมจิตประธานกรรมการ
2. นางนุชจรี ธรรมสาลีโรงเรียนวังมะเดื่อกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐิรา ละม่อมงามโรงเรียนบ้านท่าฝางกรรมการ
4. นางสาวจันจิรา ขาวสอาดโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์โรงเรียนวัดดอนยางประธานกรรมการ
2. นางสาวภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์โรงเรียนบ้านอ่าวน้อยกรรมการ
3. นางสาวกาญจน์จิรา ไพศาลสมบัติโรงเรียนบ้านดอนใจดีกรรมการ
4. นางทัศนีย์ พรมสอาดโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์โรงเรียนวัดดอนยางประธานกรรมการ
2. นางสาวภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์โรงเรียนบ้านอ่าวน้อยกรรมการ
3. นางสาวกาญจน์จิรา ไพศาลสมบัติโรงเรียนบ้านดอนใจดีกรรมการ
4. นางทัศนีย์ พรมสอาดโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์โรงเรียนวัดดอนยางประธานกรรมการ
2. นางสาวภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์โรงเรียนบ้านอ่าวน้อยกรรมการ
3. นางสาวกาญจน์จิรา ไพศาลสมบัติโรงเรียนบ้านดอนใจดีกรรมการ
4. นางทัศนีย์ พรมสอาดโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์โรงเรียนวัดดอนยางประธานกรรมการ
2. นางสาวภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์โรงเรียนบ้านอ่าวน้อยกรรมการ
3. นางสาวกาญจน์จิรา ไพศาลสมบัติโรงเรียนบ้านดอนใจดีกรรมการ
4. นางทัศนีย์ พรมสอาดโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวพรสิทธิ์ พวงเดชโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางโสภี สูงยิ่งโรงเรียนบ้านยุบพริกกรรมการ
3. นางบุษยา พยมธนโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวสุดใจ มุ่งดีโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรสิทธิ์ พวงเดชโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางโสภี สูงยิ่งโรงเรียนบ้านยุบพริกกรรมการ
3. นางบุษยา พยมธนโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวสุดใจ มุ่งดีโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมณฑา สูรยาทิตย์โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ อักษรวงศ์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางสาวสายพิณ อินพันทังโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางพรรณิภา ปานนกโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมณฑา สูรยาทิตย์โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ อักษรวงศ์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางสาวสายพิณ อินพันทังโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางพรรณิภา ปานนกโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายมานะ สบายใจโรงเรียนวังมะเดื่อประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
3. นางสาวเมรี สุขสบายโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ คุณสมบัติโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นางกานติมาพร ป่านเสน่ห์โรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการ
6. นางนิภา ทนยิ้มโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมานะ สบายใจโรงเรียนวังมะเดื่อประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
3. นางสาวเมรี สุขสบายโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ คุณสมบัติโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นางกานติมาพร ป่านเสน่ห์โรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการ
6. นางนิภา ทนยิ้มโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายมานะ สบายใจโรงเรียนวังมะเดื่อประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
3. นางสาวเมรี สุขสบายโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ คุณสมบัติโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นางกานติมาพร ป่านเสน่ห์โรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการ
6. นางนิภา ทนยิ้มโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายมานะ สบายใจโรงเรียนวังมะเดื่อประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
3. นางสาวเมรี สุขสบายโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ คุณสมบัติโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นางกานติมาพร ป่านเสน่ห์โรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการ
6. นางนิภา ทนยิ้มโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมานะ สบายใจโรงเรียนวังมะเดื่อประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
3. นางสาวเมรี สุขสบายโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
4. นางกานติมาพร ป่านเสน่ห์โรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการ
5. นางนิภา ทนยิ้มโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายมานะ สบายใจโรงเรียนวังมะเดื่อประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
3. นางสาวเมรี สุขสบายโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ คุณสมบัติโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นางกานติมาพร ป่านเสน่ห์โรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการ
6. นางนิภา ทนยิ้มโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายมานะ สบายใจโรงเรียนวังมะเดื่อประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
3. นางสาวเมรี สุขสบายโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ คุณสมบัติโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นางกานติมาพร ป่านเสน่ห์โรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการ
6. นางนิภา ทนยิ้มโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายมานะ สบายใจโรงเรียนวังมะเดื่อประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
3. นางสาวเมรี สุขสบายโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ คุณสมบัติโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นางกานติมาพร ป่านเสน่ห์โรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการ
6. นางนิภา ทนยิ้มโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางชฎาพร ธรรมเนียมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
3. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวศิริกมล พุมมาโรงเรียนบ้านช้างเผือกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชฎาพร ธรรมเนียมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
3. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวศิริกมล พุมมาโรงเรียนบ้านช้างเผือกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางชฎาพร ธรรมเนียมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
3. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวศิริกมล พุมมาโรงเรียนบ้านช้างเผือกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชฎาพร ธรรมเนียมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
3. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวศิริกมล พุมมาโรงเรียนบ้านช้างเผือกกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุนันท์ ประสพผลโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผาโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
3. นางจันทนา สืบเสนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
4. นางนิภาภัค หอยทองโรงเรียนด่านสิงขรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมณีวรรณ คีรีศรีโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางนิธิพร ม่วงน้อยโรงเรียนจันทรศึกษากรรมการ
3. นางพัทธ์จรรย์ธร ทองเล็กโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
4. นางบุปผา ล้วนเล็กโรงเรียนบ้านท่าฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวัชรินทร์ บัวด้วงโรงเรียนบ้านหนองกกประธานกรรมการ
2. นางช่อเพชร เนตรแก้วโรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
3. นายพิษณุ บุญศรีโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
4. นางกัลยาณี ปิดฉายะโรงเรียนบ้านย่านซื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวัชรินทร์ บัวด้วงโรงเรียนบ้านหนองกกประธานกรรมการ
2. นางช่อเพชร เนตรแก้วโรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
3. นายพิษณุ บุญศรีโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
4. นางกัลยาณี ปิดฉายะโรงเรียนบ้านย่านซื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมณีวรรณ คีรีศรีโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางนิธิพร ม่วงน้อยโรงเรียนจันทรศึกษากรรมการ
3. นางพัทธ์จรรย์ธร ทองเล็กโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
4. นางบุปผา ล้วนเล็กโรงเรียนบ้านท่าฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวจันทัปปภา ปิ่นเกตุโรงเรียนบ้านทุ่งไทรประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ สังข์ขำโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2กรรมการ
3. นางสาววันดี ช้างน้ำโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์กรรมการ
4. นางสาวปรางทิพย์ พรมสอาดโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจันทัปปภา ปิ่นเกตุโรงเรียนบ้านทุ่งไทรประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ สังข์ขำโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2กรรมการ
3. นางสาววันดี ช้างน้ำโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์กรรมการ
4. นางสาวปรางทิพย์ พรมสอาดโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทัปปภา ปิ่นเกตุโรงเรียนบ้านทุ่งไทรประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ สังข์ขำโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2กรรมการ
3. นางสาววันดี ช้างน้ำโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์กรรมการ
4. นางสาวปรางทิพย์ พรมสอาดโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายขจรเกียรติ เครือประดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1ประธานกรรมการ
2. นายเริงศักดิ์ เขาใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการ
3. นายวิรัตน์ อินทร์จุฬโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์กรรมการ
4. นายวัชรพล เงินแท่งโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายขจรเกียรติ เครือประดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1ประธานกรรมการ
2. นายเริงศักดิ์ เขาใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการ
3. นายวิรัตน์ อินทร์จุฬโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์กรรมการ
4. นายวัชรพล เงินแท่งโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]