สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เพชรบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระพระ 1. เด็กหญิงอัจจิมา  บัวหลวง
 
1. นางสาวจีรนันท์  ศรีหอม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่านโง 1. เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  บุญพิมพ์
 
1. นางวรรณพร  ชูศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงตีรณา   ทิพย์มาตร์
 
1. นายคมกริช   สตารัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 1. เด็กชายธนชาติ  อินทะนิล
 
1. นายชัยพร  ชลภาพ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 5 โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงเอมมิการ์  พูลสวน
 
1. นางกฤษณา  สุขรักษา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  แยกรัง
 
1. นางยุพาพร  พ่อเมือง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 1. เด็กชายจรัล  แจ้งเรือง
 
1. นางวรุณี  บุญประกอบ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน 1. เด็กหญิงวารินทิพย์  เทียมทอง
 
1. นางบุญเชิญ  มั่นคง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 9 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงศรินทิพย์  สระแก้ว
 
1. นางสาวสุวรรณ  วิงวอน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดท่าศาลาราม 1. เด็กหญิงรวิกานต์  ทองพูล
 
1. นางสาวเดือนรุ่ง  ตรีเนตร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านพุหวาย 1. เด็กหญิงพิลาศรักษ์  หงษ์ยิ้ม
 
1. นางสมใจ  กั๊กทอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านบางเก่า 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ศาลาแก้ว
 
1. นางสาวอุทัย  กองแก้ว
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านท่าลาว 1. เด็กหญิงสุภัสสร   ไพรวรรณ์
 
1. นางสาววิจิตรา  พัฒพงษ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ 1. เด็กหญิงอารยา  รูปสม
 
1. นางสาวศิริกาญจน์  ประแจนิ่ง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 1. เด็กชายอุดมพร  ประเสริฐ
 
1. นางวรรณา  แก้วกัลยา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงญานิกา   โตผึ้ง
 
1. นางบุญญารัสมิ์   ทับจิต
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย 1. เด็กชายอาชาวิน  อาจแสน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  มีพลาย
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายจิรายุ  จันทร์สุข
 
1. นางจรรยา  ทองปล้อง
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านรางจิก 1. เด็กหญิงศริรัตน์  หร่ายมณี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แซ่กอ
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ลำนานใส
 
1. นางนงเยาว์  นาเมือง
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมทอง 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ช่อพิพฤกษ์
 
1. นางสาคร  เปี่ยมสง่า
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงอโรชา  อินทะนิล
 
1. นางปาจรีย์  มีลิ
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองมะกอก 1. เด็กหญิงอลิชา  แซ่หลิว
 
1. นางสาวสุวรรณ  นกแก้ว
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าคอย 1. เด็กชายสิรายุ  คุ้มครอง
 
1. นางสาวกองแก้ว  ศุภอักษร
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ภักดีโยธิน
 
1. นางลาวัลย์  สมใจ
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านด่านโง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ดอนเกตุแก้ว
 
1. นางวรรณพร  ชูศรี
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงชาริศา  เกตุแก้ว
 
1. นางบุญมณี  นิลงาม
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เพชรงาม
 
1. นางวิไล  ทรัพย์เพิ่ม
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านบางเก่า 1. เด็กหญิงพรลภัส   สุขศรี
 
1. นางสาวกมลวรรณ  สืบสาย
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 1. เด็กหญิงอรวรรณ์   คุ้มเมือง
 
1. นายอำนาจ   สิงห์พรม
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 1. เด็กหญิงวรนุช  ฟ่งฉันท์ธรากุล
 
1. นางเบญจมาศ  ขันธรักษา
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชนากานต์   ออมรัตน์
 
1. นางสาวละมูล  บุญชู
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ท้วมทรัพย์
 
1. นางวรรณี  จันทร์เปรม
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  เอี่ยมศิริ
 
1. นางณฐนนท์  เนียมน้อย
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงพรวรินทร์  สุวรรณพงศ์
 
1. นางกานต์สิรี  เรืองทับ
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดม่วงงาม 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พ่วงรอด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิไกร  จันทรสม
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 1. เด็กหญิงปวีณา  สุขสนาน
 
1. นางสาวอทิตยา  เทียนภู่
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ศรีสำอางค์
 
1. นางสาวนิธิวดี  จรัสดี
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   โพธิ์สาจันทร์
 
1. นางชุลีรัตน์   สายัณห์รุจี
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 1. เด็กหญิงนภสร  บัวเผียน
 
1. นางวรรณา  แก้วกัลยา
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 1. เด็กหญิงมุกมณี  พลอยจีน
 
1. นางสาวปุณณภา  เพิ่มพูล
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 1. เด็กหญิงดาว  แพรสิน
 
1. นางสุทิน  หอยสังข์
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  รอดพันธ์
 
1. นางประทีป  วิบูลย์ศิริชัย
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าโล้ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์อ่อน
 
1. นางประดับ   สดสี
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สินเหลือ
 
1. นางสาวสุจิต  โลกนุเคราะห์
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 1. เด็กชายนรเชษฐ์  อินชะลอ
 
1. นางงามเนตร  มะลิเลื้อย
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงทัศนีวรรณ  บุตรรอด
 
1. นางสาวคชาภรณ์  พิมพา
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงชนิการณ์  หมีแรต
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ทองสมนึก
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กชายภัทรพล   วระชินา
 
1. นายศุภณัฐ   สุนทร
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดตาลกง 1. เด็กชายพิชัยพงศ์   ชเอมโอษฐ
 
1. นางสาวจิราวรรณ  สุขมงคล
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงสตามณี   ขำสี
 
1. นางสาวจิราภา  ชิตสวัสดิ์
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. เด็กหญิงสุนิสา  ชูเชิด
 
1. นางชนาพร  วัดน้อย
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงรวิสรา  อินทร์เกตุ
 
1. นางอัญชลี   ศรีจันทร์
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  กัณฑบุตร
 
1. นางสุภากร  จันทร์ศิริ
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 72 เงิน 4 โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  อ่วมทอง
 
1. นางฐิติมา  เพ็ญเพชร
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ปรีดามีสุข
 
1. นางสาวกมลพรรณ   รอดรุ่ง
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 71 เงิน 5 โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม 1. เด็กหญิงอลิษา  แสนสุข
 
1. นางสาวอรวรรณ์  ยิ้มละมัย
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดเขาปากช่อง 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  คงวรรณ
 
1. นายจำเริญ  เกิดรอด
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 1. เด็กหญิงธนัญชนก  ฤาเดช
 
1. นางเชนิสา  ทวีบูลย์
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ 1. เด็กชายสิทธินนท์  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวสายฝน  วอนยิน
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พุดขาว
 
1. นางสาววิจิตรา  เกียรติเลิศวรากุล
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงกมลพัฒน์  สอยเหลือง
 
1. นางนงเยาว์  นาเมือง
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเขากระปุก 1. เด็กหญิงกิตติมาภรณ์   แก้วเมืองเพชร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   อ่วมเจริญ
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วพิมาย
 
1. นางสุนันทา  สนแก้ว
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 1. เด็กหญิงพรรณษา  แสงทอง
 
1. นางเบญจมาศ  ขันธรักษา
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านในดง 1. เด็กหญิงสุวภัทร  ฤทธิ์บัว
 
1. นางสาวประทุม  ทนยิ้ม
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านท่าโล้ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สังข์ทอง
 
1. นางสาวอักษราภัค  นามไว
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ 1. เด็กชายปฐพี  ผลประโบชน์
 
1. นางนันทนา  จำปาเทศ
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม 1. เด็กหญิงเทวีชา  นามทิพย์
 
1. นางสุวรรณา  เอี่ยมอาจ
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระพระ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ฤทธิ์บัว
 
1. นางสาวกาญจนา  กาญจนสิน
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันทาราม 1. เด็กหญิงสุมินตรา  มิตรมาก
 
1. นางรีสมี  ทิมจิตร
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงสุทธญาณ์  จันเกิด
 
1. นางบุญมณี  นิลงาม
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายปัลล์ณัฎฐ์   สุนทราชุณณ์
 
1. นางบุญเรือน  เกิดมงคล
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายปรีชา   ขุนวิชัย
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  นิลห้อย
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหุบกะพง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มาหนูพันธ์
 
1. นางสาวรพีพร  ธรรมรัตน์วัฒนา
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์  คงจุติ
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  วรรโณ
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 38.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 1. เด็กหญิงฐาริกา  กวยแก้ว
 
1. นางบุญเลี่ยม  จำปาวิจิตร
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดม่วงงาม 1. เด็กชายพิตตินันท์  พุฒเทศ
 
1. นางประทีป  เสนะโห
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  อ้วนอด
 
1. นางประทีป  วิบูลย์ศิริชัย
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 33.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 1. เด็กหญิงจิราภา  อัศวรังษีกุล
 
1. นางสุนันทา  สนแก้ว
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านพุหวาย 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  อินทราพงษ์
 
1. นางเปรมจิต  ตะพัง
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 26.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงอรัชพร  ทาทอง
 
1. นายอุทัย  กมลรัมย์
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดโตนดหลวง 1. เด็กหญิงทักษอร  หะรังศรี
 
1. นางสุชาดา  สีสง่า
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 21.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านโป่งแย้ 1. เด็กหญิงธนัทพร  มนต์ชู
 
1. นางสาวหทัย  บุญแต่ง
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว 1. เด็กหญิงอนุชิดา  จาดสมุทร
 
1. นางสาวศุภมาส  อุดมนาค
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงทิพย์ธาดา  สุภา
 
1. นางศิรินทิพย์  ธิติพงศ์วณิช
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กชายระพีพัฒน์  องค์แช่ม
 
1. นางสาวสุจิต  โลกนุเคราะห์
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าโล้ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กวยมงคล
 
1. นางสาวอักษราภัค  นามไว
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงอนุสรา  พันธ์เจริญ
 
1. นางประทีป  วิบูลย์ศิริชัย
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กหญิงกุ้ง  -
 
1. นายศุภณัฐ   สุนทร
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 1. นางสาวพิมญาดา  ศรัทธาคลัง
 
1. นางสาวรัชนก  บัวหลวง
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กชายณัฐนนท์  ศิลป์ศร
 
1. นางภัทรวรรณ  ชูชื่น
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 1. เด็กหญิงสิเรียม  สะเริน
 
1. นางสาวปุณณภา  เพิ่มพูล
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงกันติชา  ชูพันธ์
 
1. นางกานต์สิรี  เรืองทับ
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  สัมฤทธิ์
 
1. นางเพียงใจ   ใจกล้า
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงวิภาดา  จีนฮี้
 
1. นางวิไล  ทรัพย์เพิ่ม
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนวัดท่าเหว 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แก้วโมรา
 
1. นางสาวปัทมา  ทัพชัย
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   บัวจีน
 
1. นางสาวศุภมาส  อุดมนาค
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 1. เด็กหญิงเหมวรรณ  บุญมี
 
1. นางถิ่น  มิตรจิต
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กชายอัครพล  รอดราษฏร์
 
1. นางภัทรวรรณ  ชูชื่น
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม 1. เด็กชายสิทธิพันธ์  บัวไสว
 
1. นางสุวรรณา  เอี่ยมอาจ
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านในดง 1. เด็กหญิงพรวีนัส  ทับทิม
 
1. นางทองสุข  เกิดผล
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  ลบปิ๋ว
 
1. นางสาวกนกพร  ทองจีน
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 1. เด็กหญิงเมวดี  คงปราโมด
 
1. นายสมควร  สนแก้ว
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดโตนดหลวง 1. เด็กหญิงพิยดา  ช่ออบเชย
 
1. นางสุชาดา  สีสง่า
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงสุชาดา  พ่วงลาภ
 
1. นางวัชรี  กรุดนาค
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงละอองทิพย์   ทองเหมะ
 
1. นางสาวอรพินท์   น้อยคำ
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 1. เด็กหญิงภาษิตา  บุตรน้อย
 
1. นายวันชาติ  เฟื่องฟุ้ง
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านโป่งแย้ 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ชื่นชม
 
1. นางสาวหทัย  บุญแต่ง
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านยางชุม 1. เด็กหญิงกาญจนศิริ  สุวรรณศรี
 
1. นางจันทิมา  มิ่งแม้น
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองขานาง 1. เด็กหญิงอริสรา  เครื่องทิพย์
 
1. นางละเอียด  ครึกครื้น
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านด่านโง 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  ทิมเมฆ
 
1. นางสาวรัชดาพร  ดังสท้าน
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กชายก้องพิภพ  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ทองสมนึก
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อ่วมพ่วง
 
1. นางภัทรวรรณ  ชูชื่น
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตาลกง 1. เด็กหญิงณัชชารีย์   พันธ์หริ่ง
 
1. นางสาวอัจฉรา  โสวัสสะ
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ซื่อตรง
 
1. นางประทีป  วิบูลย์ศิริชัย
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านด่านโง 1. เด็กหญิงอาภัสรา  บัวแก้ว
 
1. นางสาวรัชดาพร  ดังสท้าน
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงธีรกานต์  ชูสกุล
 
1. นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กหญิงกิตติมา   ทับชัย
 
1. นายศุภณัฐ   สุนทร
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กหญิงอสิกานต์  จันทร์นาค
 
1. นายธนพล  แสนสวัสดิ์
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงธรรมภัทร์   คำดวง
 
1. นางสาวจันทร์พร   ฟูเฟื่องเพชร
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด่านโง 1. เด็กหญิงณารินทร์นาถ  ภัครพาณิชพงศ์
 
1. นางสมใจ  พรหมมลมาศ
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดช่อม่วง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองคล้าย
 
1. นางกัญญารัตน์  ทองแย้ม
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 5 โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงพัทธรวดี  รุ่งเจริญ
 
1. นางกฤษณา  สุขรักษา
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์วิจิตร
 
1. นางชูศรี  พันธ์สังข์
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงชาลิสา  บุตรสิงห์
 
1. นางสาวอัจฉรา  บุตรจันทร์
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านยางชุม 1. เด็กหญิงธัญญากร  ชูช่วย
 
1. นางสุภาพ  พูลสวัสดิ์
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโป่งแย้ 1. เด็กหญิงฐิติพร  เลี้ยงจรูญรัตน์
 
1. นางสาววิจิตรา  แก้วกล้า
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงวรณัน  สุวรรณโณ
 
1. นางสุภาวดี  บัวผสม
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73 เงิน 11 โรงเรียนวัดจันทาราม 1. เด็กหญิงณัฐฐชา  คัดชา
 
1. นางนิภา  กระดาษแดง
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73 เงิน 11 โรงเรียนวัดกุ่ม 1. เด็กหญิงปิยวรรณ   พันธุ์เพิ่ม
 
1. นางลมัย  ช้างนะ
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านท่าลาว 1. เด็กชายนัทนัน  แซ่เตียว
 
1. นางสาววิจิตรา  พัฒพงษ์
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71 เงิน 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 1. เด็กชายนิธิ  เอกลักษณ์บุรุษ
 
1. นางสุนันทา  สนแก้ว
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงกมลพร   โคจรกิติโชติ
 
1. นางสาวอัจฉรา  นาเมือง
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 1. เด็กหญิงศิวาณี   สัจจเทพ
 
1. นางสาวมะลิ   ไทยสงฆ์
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระพระ 1. เด็กชายสุวิชิต  วิริยะ
 
1. นางสาววาสนา  ฉ่ำมะนา
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. เด็กชายวีระศักดิ์  พลับงาม
 
1. นางสาวสร้อยสน  บุญคงบ้าน
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   บุญแท้
 
1. นางเพียงใจ   ใจกล้า
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านด่านโง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  วันเสือ
 
1. นางวรรณพร  ชูศรี
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนชาวไร่ 1. เด็กหญิงมัณธากานต์  อินทรักษา
 
1. นางสุมาลี  ชูชื่น
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงพรรณปพร  สิทธิ์ไทย
 
1. นางสาวชนันรัตน์  บุญคง
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงธัญสินี  เกตุพยัคฆ์
 
1. นางสาวนันทนา  ทองกลึง
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนวัดท่าศาลาราม 1. เด็กหญิงกชกร  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวบุศรินทร์  อิงนิ่ม
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดช่อม่วง 1. เด็กหญิงวรัญญา  ฉิมเงิน
 
1. นางสาวสาวิกา  โพธิ์ทอง
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เกิดทิน
 
1. นางสาวแก้วกาญจน์  ผู้ผึ้ง
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านท่าลาว 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  น้อยคำ
 
1. นางสาววิจิตรา  พัฒพงษ์
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงฐิตาพร  จันทร์ชัง
 
1. นางวิจิตรา  บุญเรือง
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดจันทาราม 1. เด็กหญิงนภัสรา  หวังผล
 
1. นางรัสมี  ทิมจิตร
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงณัฐริณี  ป้อมมาตา
 
1. นางสาวยุพา  ทองมา
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงพิชญา  สระแก้ว
 
1. นางละเมียด  กันน้อย
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 1. เด็กหญิงณาทฌา  ตั้งวงค์
 
1. นางสุทิน  หอยสังข์
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงวิมลมาศ  คิดอยู่
 
1. นางสาวสุจิต  โลกนุเคราะห์
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงสาธิดา  ชูช่วย
 
1. นางประทีป  วิบูลย์ศิริชัย
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 1. เด็กชายฉัตรมงคล   ปิ่นแม้น
 
1. นางสาวกรุณา   มีทรัพย์
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดตาลกง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ขำทวี
 
1. นางสาวประภาพร  วงศ์ศรี
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 1. เด็กหญิงวรรณกร  คนคล่อง
 
1. นางสาวรัชนก  บัวหลวง
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านท่าโล้ 1. เด็กหญิงนันท์นภัทร  ไพรวรรณ์
 
1. นางประดับ   สดสี
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายกฤติพงศ์  ทองใหญ่
2. เด็กชายนวพรรษ   บรรจงรัตน์
3. เด็กชายปภาวิชญ์   เข็มเมือง
 
1. นางสุรีรัตน์   ดวงสิน
2. นางพัชรา   ตันบุญยศิริเดช
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กชายพัสกร  คำโพธิ์
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  อยู่คง
3. เด็กชายภูมินทร์  บุญบัวหลวง
 
1. นายธนพล  แสนสวัสดิ์
2. นางประเสริฐ  บุตรสะอาด
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงจุุธาทิพย์   ผู้ช่วย
2. เด็กชายธนาภรณ์  สุขานันท์
3. เด็กชายพรหมภิริยะ  ปิ่นคำ
 
1. นางนงเยาว์  นาเมือง
2. นายสิทธิชัย  แก้วอุบล
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงพิชภัทร  ขำทวี
3. เด็กหญิงศุภากร  จันทร์ชัง
 
1. นางหทัยรัตน์  เทพสุวรรณ
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงกุลณิช   ตรีหัตต์
2. เด็กหญิงปาลิตา   เกิดแสง
3. เด็กหญิงอิสริยา   พิชพันธ์
 
1. นางสาวอารี  อิ่มจิตต์
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด 1. เด็กชายฐิติกร  ยอดย้อย
2. เด็กหญิงดวงหทัย  ฉายหุ่น
3. เด็กชายนิวัฒน์  โพธิ์ทอง
 
1. นางเกษมา  อินทร์สว่าง
2. นายนภดล  มีแก้ว
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผ่องดี
2. เด็กหญิงศรัญญา  ดีเซน
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ศรีแจ้
 
1. นางบุญมณี  นิลงาม
2. นายสุวิชา   พลายแดง
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เกตุครอง
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  วงษ์วาน
3. เด็กหญิงพรลภัส  ยอดสร้อย
 
1. นางสาวแก้วกาญจน์  ผู้ผึ้ง
2. นางสาววิชชกรณ์  ประสูตร์แสงจันทร์
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสารเห็ด 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  เสียงหวาน
2. เด็กหญิงชลธิชา  เจริญสัตย์
3. เด็กหญิงอรัญญา  กุลบุตร
 
1. นางจรินทร์   บวงสรวง
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านสระพระ 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  เรืองอร่าม
2. เด็กหญิงวรนิษฐา  บุญอยู่
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คล้อยคล้าย
 
1. นางสาววาสนา  ฉ่ำมะนา
2. นางสาวกาญจนา  กาญจนสิน
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 1. เด็กหญิงกัลยา  นกขุนทอง
2. เด็กหญิงภคศร  มังสา
3. เด็กชายวัชระ  แซ่เจา
 
1. นางเบญจมาศ  ขันธรักษา
2. นางสาวมุทิตา  พรห์มเชื้อ
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ 1. เด็กหญิงปภัสสร  สุวรรณชาติ
2. เด็กชายมาณพ  เพิ่มพูล
3. เด็กชายอดิเทพ  จันทร์จวง
 
1. นางณฐนนท์  เนียมน้อย
2. นางสาวกุสุมา  แก้วนิล
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงสุชานาถ   นุชสำอาง
2. เด็กหญิงอุมากร   หนูอินทร์
3. เด็กหญิงแพรวา   ยิ้มใหญ่
 
1. นางสาวอรพินท์   น้อยคำ
2. นางจินตนา  พวงเจริญ
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กชายธนากร  สังข์ฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุทัตตา  แตงอ่อน
3. เด็กหญิงอนัญพร  บุญรอด
 
1. นางสาวสุจิต  โลกนุเคราะห์
2. นางสาวจิตรลดา  บังจิตร์
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหุบกะพง 1. เด็กหญิงดารณี  ชาติฉมัง
2. เด็กหญิงนัฐธิชา  คงบุรี
3. เด็กชายเอกปรียา  จันทวิชัย
 
1. นางสาวสายสุณี  สุขสมมารถ
2. นางสาวรพีพร  ธรรมรัตน์วัฒนา
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กหญิงนิรชา   หนูน้อย
2. เด็กหญิงสิริยพร   เรือนเพชร
 
1. นางสุชญา   แสงมณี
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระพระ 1. เด็กหญิงทรรณรต  น้อยแนบ
2. เด็กหญิงนฤมล  เพชรตึก
 
1. นางสาววาสนา  ฉ่ำมะนา
2. นางสาวกาญจนา  กาญจนสิน
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด 1. เด็กหญิงรัชนก  คุ้มรอด
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองพิมาย
 
1. นางเฉลียว  ชูจันทร์
2. นางสาววิไลวรรณ  สีอ่อน
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 1. เด็กชายธวัชชัย  ชูเนียม
2. เด็กหญิงอนิศรา  สีชัยภูมิ
 
1. นายวันชาติ  เฟื่องฟุ้ง
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนวัดโตนดหลวง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   กำจายกลาง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สังข์เศรษฐี
 
1. นางสุชาดา  สีสง่า
2. นางสาวสถิน  สวัสดี
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กหญิงวรรณา  วิริยะ
2. เด็กหญิงศศิปภา  ลูกอินทร์
 
1. นางภัทรวรรณ  ชูชื่น
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนวัดจันทาราม 1. เด็กชายฐานวุฒิ   จันแก้ว
2. เด็กชายพีรภาส  นกน่วม
 
1. นางรัสมี  ทิมจิตร
2. นางวาสนา  หวังรัก
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงวรฤทัย  ม่วงคราม
2. เด็กหญิงแคเร็น  มูลลินส์
 
1. นางกานต์สิรี  เรืองทับ
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงตรีทิพ  จุรณทรรศน์
2. เด็กหญิงอริสา  หล่ำค้าขาย
 
1. นายสมควร  ดวงจันทร์
2. นางสาวอภิญญา  ใยบำรุง
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กชายชานนท์  เกตุสุริโย
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  สิทธิคง
 
1. นางสาวกนกพร  ทองจีน
2. นางวัฑฒิกา  เย็นวังตะโก
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 71 เงิน 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 1. เด็กหญิงกมลชนก  จั่นจินดา
2. เด็กหญิงอาทิตติยา  เลขะจิตร
 
1. นางศิริวรรณ  คงรอด
2. นางวรรณา  แก้วกัลยา
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านในดง 1. เด็กชายกรวิชญ์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เอมโอษฐ์
 
185 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนวัดท่าเหว 1. เด็กหญิงชนิตา  คำเวียง
2. เด็กหญิงมนัสพร   เปี่ยมทอง
 
1. นางสาวปัทมา  ทัพชัย
2. นางสาวกัญญา  พราหมณ์ชื่น
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กชายลักขณา   ทองอาบ
2. เด็กหญิงอรุโณชา   สมใจ
 
1. นางสาวอรพินท์   น้อยคำ
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงพัธโณทัย  อินทนาคา
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  พูลกลิ่น
 
1. นางประณีต  แจ้งสุวรรณ
2. นางสาวสิริวรรณ  ทองสมนึก
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ศิรินันท์
2. เด็กหญิงสุภัทรา  รสจันทร์
 
1. นางสุกัญญา  หนองมีทรัพย์
2. นางสาววนิดา  น้อยสำราญ
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงธนัชพร  บุศราคำ
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ชูผล
 
1. นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา
2. นางสาวสุจิต   โลกนุเคราะห์
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงอรสา  หวานใจ
2. เด็กหญิงแพรวา  ชัยราช
 
1. นางประทีป  วิบูลย์ศิริชัย
2. นางกฤษณา  สุขรักษา
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วใหญ่
2. เด็กหญิงวรกานต์  เกชิต
 
1. นางภัทรวรรณ  ชูชื่น
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านท่าโล้ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีฟ้า
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ุชุ่มเต็ม
 
1. นางประดับ   สดสี
2. นางสาวอักษราภัค  นามไว
 
193 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กหญิงธนนันท์  พิมพ์สอน
2. เด็กชายสุรเกียรติ  เขตไธสง
 
1. นางสาวแก้วกาญจน์  ผู้ผึ้ง
2. นางสาวจันทิมา  จันทร์ลาด
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  นกเทียน
2. เด็กหญิงอารยา  ขาวคง
 
1. นางกานต์สิรี  เรืองทับ
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ 1. เด็กชายภาสกร  หลักคำ
2. เด็กชายวงศกร  ขำเพชร
 
1. นายนพดล  ขำเพชร
2. นางเบญจรงค์  เกตุพยัคฆ์
 
196 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านด่านโง 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  วิชาสูง
2. เด็กหญิงประภัสสร  ลำทะแย
 
1. นางสาวสุุนีย์  อินทร์จักร์
2. นางวรรณพร  ชูศรี
 
197 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนวัดห้วยเสือ 1. เด็กหญิงภรณ์ชิตา  อารีย์มิตร
2. เด็กหญิงสิรภัทร  หลักแหลม
 
1. นางสาวนริศรา  เพนเทศ
2. นางพัชนี  ทางมีศรี
 
198 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสารเห็ด 1. เด็กหญิงภูสุดา  สุทธิศาสนกุล
2. เด็กหญิงอภิชญา  กิ่งแก้ว
 
1. นางจรินทร์   บวงสรวง
 
199 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าโล้ 1. เด็กชายถาวรพัฒน์  พูลชนะ
2. เด็กชายอัครเดช  เชาว์มาก
 
1. นางสาวมธุรส  จันทร์ขาว
2. นางบุบฝา  เกตุอินทร์
 
200 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 1. เด็กหญิงณัชชา  สาบุตร
2. เด็กหญิงปรียฉัตร  สมวงษ์
 
1. นางเบญจมาศ  ขันธรักษา
2. นางสาวมุทิตา  พรห์มเชื้อ
 
201 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงดาวเรือง   ยุพโคตร
2. เด็กหญิงทิศากร   ทองสิน
 
1. นางสาวอรพินท์   น้อยคำ
 
202 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ชลภาพ
2. เด็กหญิงบงกชธร  สตารัตน์
 
1. นางสาวนิลเนตร  ไขศรี
 
203 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  กลัดหลำ
2. เด็กหญิงสุวิมล  เหลืองอร่าม
 
1. นางสาววิจิตรา  เกียรติเลิศวรากุล
 
204 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงวรัญญา  นุชเนตร
2. เด็กชายสุทิวัส  พิมรอด
 
1. นางสาวจิตรลดา  บังจิตร์
 
205 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหุบกะพง 1. เด็กชายทัตธน  คำเทศ
2. เด็กชายสหรัถ  ชื่นนคร
 
1. นางสาวรพีพร  ธรรมรัตน์วัฒนา
2. นางสาวสายสุณี  สุขสมมารถ
 
206 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าโล้ 1. เด็กชายขจรพงศ์  อาสน์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัทร  ไพรวรรณ์
 
1. นางสาวกาญจนา  สดใส
2. นางสาวณัฐสุดา  เกตุเลขาวัตร
 
207 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม 1. เด็กชายธนพร  นามทิพย์
 
1. นางสาวอรวรรณ์  ยิ้มละมัย
 
208 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงเกวลิน  ดุษฎีกุลวิวัฒน์
 
1. นางสาววลีรัตน์  พ่วงศรี
 
209 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 66.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงมัลติกา   นวลปืน
 
1. นางพีรยา   สุกสว่าง
 
210 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 54.5 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านพุหวาย 1. เด็กหญิงไอรดา  กระต่ายทอง
 
1. นางสาวปิยะนาฏ  ต๋องาม
 
211 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 48.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน 1. เด็กชายนราธิป  ชาวบ้านกร่าง
 
1. นางบุญเชิญ  มั่นคง
 
212 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายศุภเชษฐ์   ภูโต
 
1. นายวนากร   ปลอดคง
 
213 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดเขาปากช่อง 1. เด็กชายสุริโย  ชุ่มจิตต์
 
1. นายจำเริญ  เกิดรอด
 
214 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 44.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดท่าขาม 1. เด็กชายธนานันท์  อยู่คง
 
1. นางสาวบัณฑิตา  พยนต์ยิ้ม
 
215 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 41.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 1. เด็กชายธนภัทร  เอี่ยมสุข
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ล้อมสาย
 
216 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 1. เด็กชายเทพศิลป์   สุทธิมูล
 
1. นางสาวสาพิตี   ข้อออ
 
217 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 36.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดจันทาราม 1. เด็กชายจิรยุา  ศรีถม
 
1. นางนิภา  กระดาษแดง
 
218 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านเนินทราย 1. เด็กชายสรายุทธ   แก้วมณี
 
1. นางศศิพรรณ  แสงเพ็ชร
 
219 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กชายภูมินันท์  เปี่ยมปาน
 
1. นางวิจิตรา  บุญเรือง
 
220 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ 1. เด็กชายสิทธินนท์  คงอยู่
 
1. นางสาวกันยากร  ฮอไลเฮง
 
221 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 26.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า 1. เด็กหญิงปิยภัทร  วิงวอน
 
1. นายพรชัย  สุริยะจันทร์
 
222 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กชายนันทกานต์  ชื่นอารมณ์
 
1. นายเฉลิม  หงษ์ทอง
 
223 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 13 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 1. เด็กหญิงศศิกานต์  อบอุ่น
 
1. นางสาวปทุมพร  มหิมา
 
224 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 11 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายจิราวัฒน์  จันทร์สุข
 
1. นางสาวอภิญญา  ใยบำรุง
 
225 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายกฤตเมธ   เจ้าอินทร์
 
1. นายศรชัย  ปั้นร้าย
 
226 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กชายดุลภาค  แสนคำเฮือง
 
1. นางสุมาลี  พินวิวัฒน์
 
227 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าคอย 1. เด็กชายณัฐพล  เอี่ยมอาจ
 
1. นางสาวมณเฑียร  เฟื่องแก้ว
 
228 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กหญิงพัชนิสา  พูลสวน
 
1. นายนัฐพงษ์  นกแก้ว
 
229 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านพุหวาย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพชรใหญ่
 
1. นางเปรมจิต  ตะพัง
 
230 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  อ่วมทอง
 
1. นางวราภรณ์  โสมนัส
 
231 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กหญิงวรัญญา  เพ็งสว่าง
 
1. นางอารีย์  ฉิมพาลี
 
232 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ประสาททอง
 
1. นางนันทนา  จำปาเทศ
 
233 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พงษ์เทศ
 
1. นางกษิณ  เกษมสงคราม
 
234 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านพุตุม 1. เด็กหญิงบุญส่ง  ทองอินทร์ดำ
 
1. นายสร้างสรรค์  กิจโฉ
 
235 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านบางเกตุ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  วันทุมมา
 
1. นางสาวณิชาภัทร  อุระอารีย์
 
236 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 1. เด็กหญิงนิรมล  หมวกเพ็ชร
 
1. นางสาววรีรัตน์  บุตรน้ำเพชร
 
237 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ชีพอุบัติ
 
1. นางสาวสมจิตร  ศิลปสธรรม
 
238 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดห้วยเสือ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  สำราญอยู่
 
1. นางสาวนริศรา  เพนเทศ
 
239 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 9 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 1. เด็กชายสมภพ  -
 
1. นายพิริยะ  นาราช
 
240 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 9 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านสารเห็ด 1. เด็กชายพิพัฒน์  อินธิมาศ
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  สุขสวัสดิ์
 
241 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 9 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านโป่งแย้ 1. เด็กหญิงสุกัลย์ทิตา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวเพ็ญศรื  หนูน้อย
 
242 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงเบญญาภรณ์   เล็กบำรุง
 
1. นางสาวพัชรพร   ปลอดโปร่ง
 
243 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงศศิธร  อุระทัย
 
1. นางศิรินทิพย์  ธิติพงศ์วณิช
 
244 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 3 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงจิรนันท์   เลือดแดง
 
1. นางสาวอนุสรา   ดำรงค์เดช
 
245 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงนภา   ผ่องดี
 
1. นางปวีณา   เนื้อนิ่มวัฒนา
 
246 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กหญิงปวริศา  ร่วมจิตร
 
1. นางสุจิรา   รุ่งเจริญ
 
247 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คชพันธ์
 
1. นางวันทนา  สังข์สน
 
248 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 1. นางสาวธัญญรัตน์  เรืองเนตร
 
1. นายทองเปลว   อยู่สบาย
 
249 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กชายวรวุฒิ  แสงสวัสดิ์
 
1. นางรัณภา  ปานเจริญกุล
 
250 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงสุวิมล   แช่มเทศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร   ปานหอม
 
251 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สมใจ
2. เด็กหญิงวราภรณ์   กฐินเทศ
3. เด็กชายเจริญพงษ์   ทองมนต์
 
1. นางล้วน   แสงพูล
2. นางสาวจันทร์ทิมา  สว่างใจ
 
252 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหุบกะพง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพียวอยู่
2. เด็กชายยษกร  ทำทวี
3. เด็กหญิงลักษมณ  บำรุงแคว้น
 
1. นางสาวพรพิมล  อยู่ชมบุญ
2. นางสาววาสนา  จันตรา
 
253 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนเพชร 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจกล้า
3. เด็กชายรชตะ  ทับห้าง
 
1. นางปรียา  ตุ้มศรี
2. นางสาวอรนลิน  ไกรนาชนม์
 
254 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย 1. เด็กหญิงพีรดา  จันทะดวง
2. เด็กหญิงภัทรวดี  เฮงเรืองศิริ
3. เด็กชายเสรีภาพ  พวงสั้น
 
1. นางยุภา  แจ่มจำรัส
2. นายอดิศักดิ์  เบ็ญจศีล
 
255 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทับจิต
2. เด็กชายณัฐกานต์  ยอดทหาร
3. เด็กหญิงวรวรรณ  สุรินทร์ศักดิ์
 
1. นางสาวอรนลิน  ไกรนาชนม์
2. นางสาวสุนิสา  เกิดขาว
 
256 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหุบกะพง    
257 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 1. เด็กหญิงนัตยา  คล้ายละมั่ง
2. เด็กชายรูปศิริ  รูปสม
 
1. นางสาวสมจิตร  ศิลปสธรรม
2. นางสาวสมจิต  สุขสำราญ
 
258 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชุติสรา  ทองคำ
2. เด็กหญิงวีรยา  คำช่วย
 
1. นายศรชัย  ปั้นร้าย
2. นางสาวเรณู  นาคทอง
 
259 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กชายกฤษณะ  อิทธิบุตร
2. เด็กชายชัชวาล  พิมพ์สุวรรณ
 
1. นางอารีย์  ฉิมพาลี
2. นางดาริญา  ชินะตังกูร
 
260 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 57.3 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กชายกฤติเดช  สมบัติกำไร
2. เด็กชายสุรเกียรติ  เขตไธสง
 
1. นายนัฐพงษ์  นกแก้ว
2. นางสาววิชชกรณ์  ประสูตร์แสงจันทร์
 
261 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว 1. เด็กชายณัฐพงษ์   อินทราพงษ์
2. เด็กหญิงพนิดา   แตงรอด
 
1. นางธีรวรรณ   กิจวรวุฒิ
2. นางสาวศุภมาส  อุดมนาค
 
262 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 6 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กชายพงศ์ณุวัฒน์  พุฒตาล
2. เด็กหญิงวนิดา  ยากำจัด
 
1. นางนันทยา  ชูดอกไม้
 
263 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายชัชชัย  ไพรี
2. เด็กชายรัชพล  เทพโมลี
 
1. นางสาวนาฏยา  กลิ่นหอม
2. นางละเมียด  กันน้อย
 
264 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 23.7 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงทศพร  บุศราคำ
2. เด็กหญิงอุมากรณ์  จันทร์ชัง
 
1. นางทิพานัน  อินทร์เรือง
2. นางสาวเกษร  น่วมมะโน
 
265 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 1. เด็กชายวรากร  จันทร์สง่า
2. เด็กชายวิศรุต  สว่างอารมณ์
 
1. นางล้วน  แสงพูล
2. นางสุทิน  หอยสังข์
 
266 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กชายสรนันท์  ใจเด็ด
2. เด็กชายสุรเดช  เทียนภู่
 
1. นางรัณภา  ปานเจริญกุล
2. นายภัทรพล  สุขสำราญ
 
267 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กชายณภัทร  รัศมีแก้วมรกต
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ศิริพุฒ
 
1. นางสายใจ  เกื้อกูล
2. นางแอนนา  หลบภัย
 
268 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กชายนเรศวร์  เขตนิมิตร
 
1. นางสาววลีรัตน์  พ่วงศรี
 
269 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ามะริด 1. เด็กหญิงมทิรา  กรีธาธร
 
1. นางสาวสุชัญญา  ลือฤทธิ์
 
270 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงธนาภา   เสือขำ
 
1. นายวรรณชัย   นิลผึ้ง
 
271 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงปาริชาติ   มิ่งขวัญ
 
1. นางสาวพยอม  สุขสำราญ
 
272 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร  ใจบุญ
 
1. นางมัตติกา  แท่งทอง
 
273 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1. เด็กชายคุณานนท์  ทองปล้อง
 
1. นางจำเนียร  บุตรเล็ก
 
274 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  บุญหว่าน
 
1. นางสาวปภาวรินท์  จีนทอง
 
275 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายเลโอ  มาลแอร์เบอะ
 
1. นางสาวศศิธร  ทองหวาน
 
276 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม 1. เด็กชายธนกฤต  ลือฤทธิ์
 
1. นางสาวอรวรรณ์  ยิ้มละมัย
 
277 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดท่าขาม 1. เด็กชายจรัสระวี  ทองแย้ม
 
1. นางสาวบัณฑิตา  พยนต์ยิ้ม
 
278 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านในดง 1. เด็กหญิงทรงพร  รุ่งเที่ยง
 
1. นางสาวประทุม  ทนยิ้ม
 
279 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ 1. เด็กหญิงศุภางค์  ภู่เนตร
 
1. นางสาวศรัญรัตน์  เขี้ยวแก้ว
 
280 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 1. เด็กชายภูวนาท  สดใส
 
1. นายอุทัย  ศรีมหันต์
 
281 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย 1. เด็กหญิงทาภัสสร  รสจันทร์
 
1. นางสาวณัฐฐิรา  เกิดรอด
 
282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านเขากระปุก 1. เด็กหญิงนิภาพร  ศรีปัญญา
 
1. นายรุจิโรจน์   สวนดอกไม้
 
283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 1. เด็กหญิงนันท์นิชา  อุทุมพร
 
1. นางสาววรีรัตน์  บุตรน้ำเพชร
 
284 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายชัยพัฒน์   บุญนำชู
 
1. นางสาวกมลพรรณ   รอดรุ่ง
 
285 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดดอนกอก 1. เด็กชายธนวัฒน์  หอมฟุ้ง
 
1. นางรุ่งรัตน์  เลิศอาวาส
 
286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน    
287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 1. เด็กชายกรวิชญ์  อุบลบาล
 
1. นางสาวสมจิตร  ศิลปสธรรม
 
288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงนิรชา   รอดเสียงลั้ง
 
1. นางสาวเรณู  นาคทอง
 
289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าเหว 1. เด็กหญิงกนกพร  แก่นจันทร์
 
1. นางละออง  ตุ้มสี
 
290 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดท่าขาม 1. เด็กหญิงบุษกร  ทองอาบ
 
1. นางสาวบัณฑิตา  พยนต์ยิ้ม
 
291 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงชนัญญา   เหมาะดี
 
1. นางสาวพยอม  สุขสำราญ
 
292 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 6 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กชายภาคิน  พ่วงศรี
 
1. นางสุมาลี  พินวิวัฒน์
 
293 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านท่าลาว 1. เด็กชายปัณณวัฒน์   พิมพ์สะอาด
 
1. นางสาวสุปัญจมาลย์  พลับพลาทอง
 
294 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1. เด็กหญิงสุพัตตา  น้อยม่วง
 
1. นางจำเนียร  บุตรเล็ก
 
295 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 1. เด็กชายวัชระ  แซ่เจา
 
1. นายอุทัย  ศรีมหันต์
 
296 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 1. เด็กหญิงสาวิกา  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  แจ่มน้อย
 
297 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดอินจำปา 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ขำเพชร
 
1. นางสาวสุริวงค์  เปี่ยมปาน
 
298 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านโป่งแย้ 1. เด็กชายนนทกร  ทองคำกัลยา
 
1. นางสาวศรสวรรค์  อักษรกิตติ์
 
299 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านยางชุม 1. เด็กหญิงเพชรชมพู  ผิวผ่อง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพิน  สุขเกษม
 
300 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดดอนกอก 1. เด็กหญิงนาติญา  สายบุญเกิด
 
1. นายเนือง  เพ็ชรนุช
 
301 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 1. เด็กหญิงสุภัสรา   กรรณแก้ว
 
1. นางสาวพิชญ์นรี   แสงทอง
 
302 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านในดง 1. เด็กหญิงสิริมา  พ้นภัย
 
1. นางสาวส้อย  บัวงาม
 
303 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 1. เด็กชายอรรถพล  พิมพ์สุวรรณ์
 
1. นางอารีย์  โล๊ะหนองลิ้น
 
304 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านมะขามโพรง 1. เด็กชายศรัญ  ประเสริฐสุข
 
1. นางสาวมณีกาญจน์  วงษ์ธรรม
 
305 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดห้วยเสือ 1. เด็กหญิงจิดาภา  มาตพราหม
 
1. นางสาวนริศรา  เพนเทศ
 
306 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงนลัทพร  เกิดทรัพย์
 
1. นางสายใจ  เกื้อกูล
 
307 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สมใจ
 
1. นางล้วน  แสงพูล
 
308 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กชายจุติพร  เทียนภู่
 
1. นางรัณภา  ปานเจริญกุล
 
309 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงอรพรรณ   ภูมิรินทร์
 
1. นางปวีณา   เนื้อนิ่มวัฒนา
 
310 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงวราภรณ์   ทองบัว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร   ปานหอม
 
311 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กชายธีรภัทร  พิณเนียม
 
1. นางวันทนา  สังข์สน
 
312 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านท่าโล้ 1. เด็กชายณภัทรฌารันดร์  เถินหิตย์
 
1. นางสาวกัญญ์วรา  ชูชื่น
 
313 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 1. เด็กชายชวัลวิทย์  ทองพาศน์
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  คงน้อย
 
1. นางสาวจรรญพร  ทองมี
2. นางสาวภูริชญา  นิ่มนวล
 
314 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินทราย 1. เด็กหญิงชลนิชา   สังข์ทอง
2. เด็กหญิงอภิญญา   จันทะสาร
 
1. นางสุทธิรัตน์  ฤทธิชัย
2. นางสาวกรรณิการ์   เกตุกล่ำ
 
315 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงปิยะทิพย์   คุ้มวงศ์
2. เด็กหญิงรวีวรรณ  เหลืองเจื้อย
 
1. นายวนากร   ปลอดคง
2. นายเรื่องศักดิ์  เยียริวงศ์
 
316 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ไกรสร
2. เด็กชายจตุภูมิ  รักสม
 
1. นางวราภรณ์   โสมนัส
 
317 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน 1. เด็กชายศรธนา  มานมูเลาะ
2. เด็กชายสมบัติ  สร้อยดอกไม้
 
1. นางสาวน้ำฝน  ฟุ้งเฟื่อง
 
318 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 1. เด็กหญิงปรียฉัตร  สมวงษ์
2. เด็กหญิงวรนุช  ฟ่งฉันท์ธรากุล
 
1. นายอุทัย  ศรีมหันต์
2. นายต้อม  คล้ายสินธุ์
 
319 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านด่านโง 1. เด็กชายณกฤต  เหมือนวาจา
2. เด็กชายธนภัทร  ศรีสมบุญ
 
1. นางสาวสุนีย์  อินทร์จักร์
2. นายบรรพต  หน่อทิม
 
320 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงสุธาสินี   ศิริคำหอม
2. เด็กชายเอกราช   ธนสกนธ์พงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร   ปานหอม
 
321 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 1. เด็กหญิงพชิรา   สำราญจิตต์
2. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  สุขเอี่ยม
 
1. นางสาวกาญจนศิริ   พวงแตง
2. นางสาวพิชญ์นรี   แสงทอง
 
322 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุหวาย 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สอนฤทธิ์
 
1. นางสมใจ  กั๊กทอง
 
323 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กชายหฤษฏ์   นิลเขียว
 
1. นางบุณยศิน  จิตศิริ
 
324 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาทะโมน 1. เด็กหญิงสุธีกานต์  พูนเพิ่ม
 
1. นางสาวจีรนันท์  เกตุงาม
 
325 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงแพรวนภา   แดงสมพงษ์
 
1. นางสาวอนุสรา   ดำรงค์เดช
 
326 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหนองมะกอก 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ผึ่งน้อย
 
1. นายกิตติพล  ทองเฟื่อง
 
327 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านโป่งแย้ 1. เด็กหญิงสิรินทร์  นิลเพชร
 
1. นางสาวศรสวรรค์  อักษรกิตติ์
 
328 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เม่งเตี๋ยน
 
1. นายสมควร  ดวงจันทร์
 
329 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 48 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดท่าขาม 1. เด็กชายพัชรพล  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวบัณฑิตา  พยนต์ยิ้ม
 
330 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายฑนกฤต  แย้มศรี
 
1. นายวุฒิศักดิ์  สุขสงวน
 
331 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ดวงนิยมพร
 
1. นางสาวดาราวรรณ  สกิจใจ
 
332 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 34 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดหนองจอก 1. เด็กชายปิยวัฒน์  กลิ่นสว่าง
 
1. นางปาจรีย์  มีลิ
 
333 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 24 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านท่าลาว 1. เด็กชายกิตติ์นภัส  สาดสาน
 
1. นางสาวสุปัญจมาลย์  พลับพลาทอง
 
334 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 4 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นวมนิ่ม
 
1. นายประชา  แก้วสวัสดิ์
 
335 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนเพชร 1. เด็กชายอพิชาติ  วัดน้อย
 
1. นางสาวอรนลิน  ไกรนาชนม์
 
336 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 13.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. เด็กหญิงณิชา  นาเมือง
 
1. นางชนาพร  วัดน้อย
 
337 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 1. เด็กหญิงอลิสา   ซายุ
 
1. นางสาวกาญจนศิริ   พวงแตง
 
338 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงปวันรัตน์   แสนกล้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร   ปานหอม
 
339 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงปริญญาดา  แก้วชิงดวง
2. เด็กชายศรัณย์  สระแก้ว
3. เด็กชายอนุพันธ์  หอมหวาน
 
1. นางสาวนิภาพร  มหิมา
 
340 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  บุญเต็ม
2. เด็กหญิงธันยพร  พูนน้อย
3. เด็กหญิงสุมณฑา  เตียวต่อสกุล
 
1. นางสาวมาลินี  กรีธาธร
2. นายปฐวี  บุญนำชู
 
341 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนกอก 1. เด็กหญิงภัทรพร  สุขมณี
2. เด็กชายศราวิน  ฉลาดเลิศ
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์ดา  แซ่โก
 
1. นางสาววลัยรัตน์  สะค้าน
2. นางสาวพรทิพย์  คลับคล้าย
 
342 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดบ่อบุญ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  เนียมบุตร
2. เด็กชายธวัชชัย  พราหมณ์ฤกษ์
3. เด็กชายธิติวุฒิ  รอดสังข์
 
1. นางสาวนฤมล  ม่วงไหมทอง
2. นางสาวอมรรัตน์  จันทร์เดชะ
 
343 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60.5 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงญาณิศา  เนาวบุตร
2. เด็กหญิงประภัสสร  นุ่มน้อย
3. เด็กหญิงศิรประภา  มะเลียบ
 
1. นางสุทิศา  สว่างใจ
2. นางสาลีนี  หงษ์ทอง
 
344 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงชนิดา   บุษบงค์
2. เด็กชายปิติพล   สังข์อัมพร
3. เด็กชายวุฒิชัย   ทองน้อย
 
1. นายประสงค์   รวมสิน
 
345 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 1. เด็กหญิงปาณิศา  เภาพูล
2. เด็กชายภาคิน  ลิ้มสกุล
3. เด็กชายเจษฎา  เม่งพัด
 
1. นางเสาวณีย์  พ่วงทอง
2. นายคณิต  พ่วงทอง
 
346 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านพุหวาย 1. เด็กชายชินณุศักดิ์  เทศอ้น
2. เด็กชายนพดล  รวยเงิน
3. เด็กหญิงศุภนิช  เกิดจิตต์
 
1. นายบัญชา  ม่วงงาม
2. นายบรรณชัย  เสนะโห
 
347 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านยางชุม 1. เด็กชายธนเดช  วรรณอร่าม
2. เด็กหญิงพรธิรา  บัวคลี่
3. เด็กหญิงอมิตา  บัวคลี่
 
1. นายศรัญญู  พุ่มพวง
2. นางสัจจาภรณ์  รุ่งโรจน์
 
348 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ 1. เด็กหญิงฐิติพร  อินพรม
2. เด็กหญิงณรัตน์ธิดา  พึ่งภักตร์
3. เด็กหญิงเพชรลดา  เพ็ญบูลย์
 
1. นางสาวสุภาณี  รำทะแย
2. นางสาววีรยา  ทองไทร
 
349 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กชายชานนท์   ช้างบุญมี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   แซ่โกว
3. เด็กหญิงสุกัญญา   พูนนาค
 
1. นางสาวนงเยาว์  เทียมทัด
2. นางทิพวรรณ  จงสุขสว่างจิต
 
350 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดเขาปากช่อง 1. เด็กชายฐิติกร  ทองเพชร
2. เด็กหญิงวรรษชล  เสาใบ
3. เด็กชายเพ็ญเพชร  พวงสั้น
 
1. นางสาววันทนา  เบญจศีล
2. นางสาวพนิตตา  บัวขำ
 
351 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านในดง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  กัณฑบุตร
2. เด็กหญิงศุภากร  แซ่โง้ว
3. เด็กชายอภิชาติ  สิงห์เล็ก
 
1. นางสาวส้อย  บัวงาม
 
352 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 1. เด็กหญิงนันทรัตน์   อินทร์สำอางค์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ดวงจันทร์
3. เด็กหญิงหัทยา   ดวงจันทร์
 
1. นางสาวภาคินี   จุ้ยสำราญ
 
353 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 15 โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดูเรืองรัมย์
2. เด็กหญิงนัชชา  พูลผล
3. เด็กชายภานุวัฒน์  วงษ์พันธ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  ฟุ้งเฟื่อง
 
354 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 1. เด็กหญิงกรกนก  สว่างใจ
2. นางสาวปาริชาต  พงษ์เทศ
3. เด็กหญิงมินตรา  คำหวน
 
1. นางณัฐชยา  นามทิพย์
2. นางศิริมณี  การะนนท์
 
355 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48.75 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กชายกิตติภพ   ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายภัทราพร   พุ่มแย้ม
3. เด็กชายภูสิทธิ์   อินอาจ
 
1. นางสาวปัญชลี   ศรีเมือง
2. นางสาวดุจฤดี   มั่นคง
 
356 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 46.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าโล้ 1. เด็กหญิงจุรีพร  รอดพันธ์
2. เด็กหญิงนัฏฐริกา  สบู่ม่วง
3. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ใจปราศัย
 
1. นางสาวสุมัจฉา  เจียนแจ้ง
2. นางสาวปัทมา  จันทะทัง
 
357 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33.5 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงประภัสสร  มีนุช
2. เด็กหญิงพินญา  ปานอินทร์
3. เด็กชายวงศกร  ศรีแจ้
 
1. นางวิศาล  แท่นนาค
 
358 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินทสมมติ
2. เด็กหญิงปรัชญา  เรืองรุ่งพิพากร
3. เด็กหญิงวิภาวี  ผูกศิริ
 
1. นางสาวสุภาณี  รำทะแย
2. นางสาววีรยา  ทองไทร
 
359 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระพระ 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  ศรีสกุลไทย
2. เด็กชายชนาธิป  นิลถม
3. เด็กหญิงวาริณี  พรยะรัตน์
 
1. นางสาวณรินทร์ทิพย์  ปาลวงศ์
2. นางสาวสายใจ  สีแจ้
 
360 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงกุลจิรา  เกิดเกษม
2. เด็กหญิงศุภกานต์  ชูเนื่อง
3. เด็กหญิงอรอุมา  กุลทัศน์
 
1. นางสาวปุณยวีย์  วารีย์
 
361 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนวัดท่าเหว 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ทองคุ้ม
2. เด็กชายธีรพงศ์   วงศ์บุญนาก
3. เด็กชายภทรศร  อยู่ฉิม
 
1. นางสาววรรณภา   บำรุงพันธ์
2. นางสาวอรพรรณ  ปุยทอง
 
362 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  อ่อนละออ
2. เด็กหญิงปัทมา  ร่วมจิตร
3. เด็กหญิงศิริประภา  ปริวินิจฉัย
 
1. นางอารีย์  ฉิมพาลี
2. นางสาวพิศสมัย  วงษ์ขวัญเมือง
 
363 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 61 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านสารเห็ด 1. เด็กชายกาจบัณฑิต  มณฑา
2. เด็กหญิงณภัทร  ศรีเมฒ
3. เด็กหญิงสุนันทา  ขัวลำหาน
 
1. นางสาวณัฐพร  ชูชื่น
2. นางสาวภรณ์ขวัญจิต  ฤทธิ์ชัยพร
 
364 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงดวงดารา  ดาวแจ้ง
2. เด็กหญิงวรนุช  สิวิราช
3. เด็กหญิงสุภาวิดา  โสทะรักษ์
 
1. นางปรียา  ตุ้มศรี
2. นางสาวโสวนีย์  จงแดง
 
365 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กชายจิรกิตต์   ดอกจันทร์
2. เด็กชายพัทธพล  เฉลิมพันธุ์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ซื่อตรง
 
1. นางศิริธร  พิมพะนิตย์
2. นางสาวฐิตาพร  รุ่งโรจน์
 
366 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าขาม 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  เทพผสม
2. เด็กชายธราเทพ  พงษ์เถื่อน
3. เด็กหญิงบุษกร  ทองอาบ
 
1. นายปราโมทย์  ดีเซ็น
2. นางสาวบัณฑิตา  พยนต์ยิ้ม
 
367 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงปณิตตรา  คงวัฒนา
2. เด็กหญิงแก้วขวัญ  พรมสุทธิ์
3. เด็กหญิงไอรดา  แตงไทย
 
1. นายนพวรรธน์  สิงห์โต
2. นางสาวกมลชนก  ภูมิไชยา
 
368 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  มาคล้าย
2. เด็กหญิงปภาวดี  เอี่ยมศิริ
3. เด็กหญิงภาสินี   แย้มพุก
 
1. นางศิริธร  พิมพะนิตย์
2. นางสาวฐิตาพร  รุ่งโรจน์
 
369 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ดีเด่น
2. เด็กชายศุภศักดิ์  ดีเด่น
3. เด็กชายสิรพัฒน์  เปลี่ยนจัด
 
1. นางสาวภาธินี  ทองมาก
 
370 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กชายธนพนธ์  ธนูทอง
2. เด็กหญิงปิ่นปรากรม  ร่วมจิตร
3. เด็กหญิงรักษา  จินณรงค์
 
1. นางอารีย์  ฉิมพาลี
2. นางสาวพิศสมัย  วงษ์ขวัญเมือง
 
371 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขื่อนเพชร 1. เด็กชายพุทธิศักดิ์  ผ่องดี
2. เด็กชายมนัสชัย  ประสิทธิ์เกษกัน
3. เด็กชายรัชตภัทร  สาระเห็ด
 
1. นางสาวโสวนีย์  จงแดง
2. นางสาวเกศินี  กลิ่นนิรัญ
 
372 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 1. เด็กหญิงศศพร  เวนะ
2. เด็กหญิงศิริพร  เวนะ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญลอย
 
1. นางสาวจิระภัทร์  จันทร์ช่วง
2. นางสาวขวัญชนก  สิทธิจักร
 
373 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกชกร  โฉมงาม
2. เด็กหญิงกมลชนก  นรภูมิพิสุทธิ์
3. เด็กหญิงกัญญาภัทร  เชื้อเกตุ
 
1. นางสุทิศา  สว่างใจ
2. นางสาวนาฏกานต์  บุญนิกูล
 
374 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1. เด็กหญิงจิดาภา  แสงศรี
2. เด็กหญิงศิริ  ทองชั่ง
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  รักดี
 
1. นางสาวอัญชลี  ห้วยหงษ์ทอง
2. นางกรรณิกา  หวานหนู
 
375 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  หอมหวาน
2. เด็กชายนนทิวัชร  จงประสบโชค
3. เด็กหญิงมัทนียา  ทองตัน
 
1. นางสาวทิพรัตน์  ตระกูลอุไรพร
 
376 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบางเก่า 1. เด็กหญิงญาณิศา  แจงปุย
2. เด็กหญิงนฤภร  นุชนาด
3. เด็กชายรัชพล  ม่วงสุน
 
1. นางสาวกมลวรรณ  สืบสาย
2. นางสาวเมษญา  พรเนรมิตร์
 
377 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  นุชเนตร
2. เด็กหญิงอริสรา  แก้วสกุล
3. เด็กหญิงโชติมา  แตงเทศ
 
1. นางสาวนันทิยา  นุ่นจุ้ย
 
378 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กหญิงกฤติยา  อยู่สุข
2. เด็กหญิงชาลิสา  กลิ่นพราหมณ์
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  สีปาน
 
1. นายศรัณย์  ฮึกหาญ
2. นายนัฐพงษ์  นกแก้ว
 
379 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงปริญญา   นุชเจริญ
2. เด็กหญิงปิยะรัตน์   แสงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ทองมาก
 
1. นายอัมพร  อินทร์สว่าง
2. นายอนุชา  จันทร์อุปถัมภ์
 
380 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 1. เด็กหญิงสุธินันท์  นาคปานเอี่ยม
2. เด็กหญิงสุภาวดี  เทพทอง
3. เด็กหญิงสโรชา  ลำทะแย
 
1. นางสาวจันทร์ทิมา  สว่างใจ
2. นางล้วน  แสงพูล
 
381 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1. นายณรงค์วิทย์  ทาดาวงษา
2. เด็กชายธเนศ  สิงห์ขาม
3. นายศักดิ์สิทธิ์  พิษพิชัย
 
1. นางสาวอัญชลี  ห้วยหงษ์ทอง
2. นางกรรณิกา  หวานหนู
 
382 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแหลมทอง 1. นายทีปกร  ชาวไร่
2. นายธิชานนท์  บัวไสว
3. นางสาวอังคณา  บ่องเขาย้อย
 
1. นางสาวภัทรา  ทวีพรกุล
2. นางสาวสุภาวดี  บุตรแย้ม
 
383 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะริด 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  วังเตือย
2. เด็กชายปรีชาพร  พูดเพราะ
 
1. นายสุระชัย  พิมพ์งาม
2. นางสาวจิราวรรณ  คุ้มเพชร
 
384 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กหญิงมารุมาศ  พูลสวน
2. เด็กหญิงรวินันท์  ใหม่แท้
 
1. นายศรัณย์  ฮึกหาญ
2. นายทวีศักดิ์  ชินชูชีพไพศาล
 
385 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระพระ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงอาทิตย์
2. เด็กหญิงสุภัคชารัตน์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวณรินทร์ทิพย์  ปาลวงศ์
2. นางสาวสายใจ  สีแจ้
 
386 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์   เมืองประเทศ
2. เด็กหญิงปาริชาติ   วลัยรัตน์
 
1. นางธารินทร์   อังกินันท์
2. สิบเอกอุดม   ทับทอง
 
387 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 1. เด็กหญิงชลิตา  สมจิต
2. เด็กชายอมรเทพ  มัณยานนท์
 
1. นางณัฐชยา  นามทิพย์
2. นางศิริมณี  การะนนท์
 
388 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชาย เสฏฐวุฒิ  แก้วกอง
2. เด็กชายกันตพงศ์  เสมเถื่อน
 
1. นางสาวนาฏกานต์  บุญนิกูล
2. นางสาลีนี  หงษ์ทอง
 
389 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 68.46 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระพระ 1. เด็กชายก้องภพ  ขำทอง
2. เด็กหญิงเหมรัตน์  รักดี
 
1. นางสาวณรินทร์ทิพย์  ปาลวงศ์
2. นางสาวสุภาพร  พรพจน์ธนมาศ
 
390 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 66.28 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. เด็กชายบัณพร  คล้ำงาม
2. เด็กชายพิเชษฐ์  เจตบุตร
 
1. นางสาวกิตติมา  บุญรักษา
2. นางสาวมัทนา  ธนันทา
 
391 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 65.36 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านท่ามะริด 1. เด็กชายพัชรพล  จันทร์เทศ
2. เด็กชายอภิภูมิ  จันทร์เทศ
 
1. นายสุระชัย  พิมพ์งาม
 
392 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 64.98 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านในดง 1. เด็กชายวศิน  ทัศนาวลัย
2. เด็กชายสุรพล  เต่ามอง
 
1. นางสาวลักษิกา  เอกพัน
 
393 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 61.71 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดท่าเหว 1. เด็กชายรชนิศ  งามคล้าย
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  บัวโรย
 
1. นางสาววรรณภา   บำรุงพันธ์
2. นางสาวอรพรรณ  ปุยทอง
 
394 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60.71 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วสะอาด
2. เด็กชายอัครชัย  รุ่มรวย
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  พลายแดง
 
395 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60.71 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 1. เด็กชายวสุพล  ขำญาติ
2. เด็กชายศิริพงษ์   ศรีสว่าง
 
1. นางสาวภาคินี   จุ้ยสำราญ
2. นางสาวมะลิ   ไทยสงฆ์
 
396 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60.71 ทองแดง 7 โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ 1. เด็กชายทองเนื้อแท้   บุญฉิม
2. เด็กชายวีรภาพ   เสมเถื่อน
 
1. นายอนุรักษ์  ทับสมบัติ
 
397 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60.71 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ชาติดี
2. เด็กชายปภาวิชญ์  อ่วมเจริญ
 
1. นางสาววนิดา  น้อยสำราญ
2. นางสุกัญญา  หนองมีทรัพย์
 
398 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60.71 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 1. เด็กชายคมกฤช  ใยบำรุง
2. เด็กชายธนภูมิ  ม่วงไหมทอง
 
1. นางกชพรรณ  สุขกันตะ
2. นางสาวขนิษฐา  จันทร์ชิต
 
399 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านมะขามโพรง 1. เด็กชายปฐพี  รอดจีรา
2. เด็กชายเรวัต  สมใจ
 
 
400 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  สีนาก
2. เด็กชายจิราวุฒิ  จันพุด
 
1. นางสาวธนัชพร  สุวรรณานุสรณ์
2. นางสาวสุปาณี  ปิ่นเพชร
 
401 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 87.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 1. เด็กชายธนพล  ศรีประเสริฐ
2. เด็กชายแม็กศ์  ศรีประเสริฐ
 
1. นายจตุรงค์  บุญพิมพ์
2. นายสัญญา  สุ่มแก้ว
 
402 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 84.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าลาว 1. เด็กชายชิษนุพงศ์   บุญแต่ง
2. เด็กชายธีรภัทร  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสุภาพร  ขำทวี
2. นางสาวภมรวรรณ  แป้นทอง
 
403 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 82.37 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 1. เด็กชายณัฐภูมิ  แสงทอง
2. เด็กชายพงศภัค  นรสิงห์
 
1. นางสาวเสาวภา  สังข์คีรี
2. นางสาวจรรญพร  ทองมี
 
404 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 81.95 ทอง 5 โรงเรียนชาวไร่ 1. เด็กชายธนโชติ  แซ่เฮง
2. เด็กชายบงกช  ยาน้ำคำ
 
1. นายชาติชาย  แซ่เฮง
 
405 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กชายพัสกร  ขำทวี
2. เด็กชายอรรถพร  นกเพชร
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  พายแดง
 
406 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 75.83 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองบ้วย 1. เด็กชายณัฐพล  บุญที
2. เด็กชายสมชาย  อุ่นใจเพื่อน
 
1. นายนายศุภนัจ   คนคล่อง
2. นางสาวพรทิพย์   เรืองศิลป
 
407 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 71.11 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 1. เด็กชายรัฐภูมิ  เทพนม
2. เด็กชายสัมพันธ์  โป่งทอง
 
1. นางสาวขนิษฐ์ชาณัน  บุญเกิด
2. นางสาวขวัญจิรา  จันทร์เทศ
 
408 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 70.06 เงิน 9 โรงเรียนวัดหนองจอก 1. เด็กชายพิพัฒน์  เชื้อคำเพ็ง
2. เด็กชายภูริณัฐ  คำคล้าย
 
1. นายปุญญพัฒน์  คุ้มภัย
2. นางสาวพะเยา  ทองสมนึก
 
409 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 62.11 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กชายดิฐพงศ์  ทองคล้าย
2. เด็กชายภาณุพงษ์  รวยรุ่ง
 
1. นายอนุชา  จันทร์อุปถัมภ์
 
410 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 60.76 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. เด็กชายจิราวัฒน์  แก้วคุ้มภัย
2. เด็กชายภูมิมงคล  ชูยิ่ง
 
1. นายแสงทวี   ทิพย์ทิม
2. นางสาวมัทนา  ธนันทา
 
411 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 60.62 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ 1. เด็กชายภานุพงษ์  หอมจันทร์
2. เด็กชายเอกลักษณ์   ทองจีน
 
1. นางสาวสุภาณี  รำทะแย
2. นางสาวศิริกาญจน์  ประแจนิิ่ง
 
412 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 60.06 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายวรวุฒิ   แช่มประสพ
2. เด็กชายศักดิ์ชัย   นาคงาม
 
1. สิบเอกอุดม   ทับทอง
2. นางบุญญารัสมิ์   ทับจิต
 
413 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านสระพระ 1. เด็กชายชินภัทร  จันทร์กลัด
2. เด็กชายนรินทร์  อินสิน
 
1. นางสาวณรินทร์ทิพย์  ปาลวงศ์
2. นางสาวสายใจ  สีแจ้
 
414 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  นุชเนตร
2. เด็กชายสิทธิชัย  รอดสาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกระแสร์  พูลสวน
 
415 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะริด 1. เด็กชายพงศกร  เอมเขียน
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   แดงก่ำ
 
1. นายสุระชัย  พิมพ์งาม
2. นางสาวเกศวรินทร์  รักมิตร
 
416 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 1. เด็กชายจอดาแปล  -
2. เด็กชายโทมัส  ศรีประเสริฐ
 
1. นายจตุรงค์  บุญพิมพ์
2. นางสาวจิระภัทร์  จันทร์ช่วง
 
417 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82.78 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายชุติชัย   บุญชาติ
2. เด็กชายบัลลังก์   เลือดแดง
 
1. สิบเอกอุดม   ทับทอง
2. นางบุญญารัสมิ์   ทับจิต
 
418 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 78.57 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 1. เด็กชายธีรภัทร  แสงทอง
2. เด็กชายวันเฉลิม  กลิ่นเชย
 
1. นางสาวเสาวภา  สังข์คีรี
2. นางสาวภูริชญา  นิ่มนวล
 
419 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77.36 เงิน 5 โรงเรียนวัดท่าขาม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจกล้า
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  นิ่มสะอาด
 
1. นายปราโมทย์  ดีเซ็น
2. นางกาหลง  เกตุรัตน์
 
420 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.83 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายรัฐธิชัย  เนียมศรี
2. เด็กชายอภิชัย  ฮวบอินทร์
 
1. นางสุทิศา  สว่างใจ
2. นางสาลีนี  หงษ์ทอง
 
421 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65.63 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านในดง 1. เด็กชายจิรพงศ์  พลอยม่วง
2. เด็กชายสุรชาติ  เต่าทอง
 
1. นางสาวลักษิกา  เอกพัน
 
422 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61.29 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านท่าลาว 1. เด็กชายธนพร  จาดศรี
2. เด็กชายธีระภัทร  เผือกทอง
 
1. นางสุภาพร  ขำทวี
2. นางสาวภมรวรรณ  แป้นทอง
 
423 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กชายพัคคพงษ์  ทองสุข
2. เด็กชายศุภกรณ์  รักษาราษฎร์
 
1. นางสาวสุปาณี  ปิ่นเพชร
2. นางสาววิภาภรณ์  เกิดทรัพย์
 
424 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60.73 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ 1. เด็กชายจิรครินทร์  อินทรัพย์
2. เด็กชายยุทธนา  พูลสวน
 
1. นางสาวสุภาณี  รำทะแย
2. นางสาวศิริกาญจน์  ประแจนิิ่ง
 
425 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60.73 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กชายพีระพัฒน์  สุขฉิน
2. เด็กชายมนตรี  นกเทศ
 
1. นายอนุชา  จันทร์อุปถัมภ์
 
426 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60.42 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. เด็กชายภีคเดช  คล้ายคลึง
2. เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์เพชร
 
1. นายแสงทวี  ทิพย์ทิม
2. นางสาวมัทนา  ธนันทา
 
427 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60.23 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านร่องระกำ 1. เด็กชายสุภัคพล  สนใจ
2. เด็กชายสุริยะ  สุระทศ
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  พยนต์ยิ้ม
2. นางสาวประยงค์  อ่วมสำอางค์
 
428 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60.06 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 1. เด็กชายชัยอนันต์  น้อยวงศ์
2. เด็กชายภูวริศ  บูรณะไพบูลย์
 
1. นางสาวภาธินี  ทองมาก
 
429 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1. เด็กชายธนกร  สำเนียงสูง
2. เด็กชายภูผา  นุชเนตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกระแสร์  พูลสวน
 
430 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  หนูอินทร์
2. เด็กชายอำนาจ  เกียวเจริญ
 
1. นายจเร  ตุ้มศรี
2. นายจิตติโชติ   แจ่มแจ้ง
 
431 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 73.61 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กชายธนัชชา   คำสระ
2. เด็กชายธนากร   มีสวัสดิ์
 
1. นางสาวนฤมล   ชุนฬหวานิช
2. นางสาวสาวินี   จันทร์อักษร
 
432 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70.27 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขื่อนเพชร 1. เด็กชายณัฐกานต์  ยอดทหาร
2. เด็กชายภูริณัฐ  สวยโสภา
 
1. นางสาวโสวนีย์  จงแดง
2. นางสาวพัชราภรณ์  ปิยรุจิรกุล
 
433 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1. เด็กชายทวีโชค  คำรักษ์
2. นายวัชรพงษ์  ทองไทร
 
1. นางสาวอัญชลี  ห้วยหงษ์ทอง
2. นางกรรณิกา  หานหนู
 
434 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60.18 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กชายณัฐนนท์  ศิลป์ศร
2. เด็กชายศุภกร  กำมะหยี่
 
1. นางสาวธนัชพร  สุวรรณานุสรณ์
2. นายสุรสิทธิ์  สุดประโคน
 
435 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กชายกฤษณะพงศ์   คำน้อย
2. เด็กชายธนารัตน์   มีสวัสดิ์
 
1. นางสาวนฤมล   ชุนฬหวานิช
2. นางสาวสาวินี   จันทร์อักษร
 
436 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74.89 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายศุภรักษ์  บุญมา
2. เด็กหญิงสุลักคณา  น้อยศิริ
 
1. สิบเอกอุดม  ทับทอง
2. นางบุญญารัสมิ์  ทับจิต
 
437 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 69.83 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กชายชวกร  เมืองถาวร
2. เด็กชายธราดล  พรมนาถ
 
1. นางสาวสุปาณี  ปิ่นเพชร
2. นายศุภณัฐ  อยู่คง
 
438 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  ถมนิล
2. เด็กหญิงชลิตา  ภูเมน
3. เด็กหญิงวรภา  ขุนวิจิตร
4. เด็กหญิงสาริศา  เอกอรุณ
5. เด็กหญิงอภิฤดี  แก้วเกตุ
 
1. นางสาวรพีพรรณ  นุชนารถ
2. นางอนุช  พุกงาม
 
439 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  น้อยวงศ์
2. เด็กหญิงดารณี  พึ่งมี
3. เด็กหญิงธนัญญา  พุ่มจิตร
4. เด็กหญิงวนัชพร  บุญอยู่
5. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ทองมาก
 
1. นางสาวอัญญาณี  เทพทิพย์อัมพร
2. นางสาวอารีรัตน์   จันทรจิตร
 
440 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ขาวสอาด
2. เด็กชายประภาวี  รอดเรืองรัตน์
3. เด็กหญิงพิชาภา  บัวงาม
4. เด็กหญิงวรัทยา  แซ่โค้ว
5. เด็กหญิงวิภา  เอมโอษฐ์
 
1. นางปาจรีย์  มีลิ
2. นางสุนันท์  ธรรมกถึก
 
441 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพุหวาย 1. เด็กหญิงกมลเนตร  หงษา
2. เด็กหญิงภัทรศยา  พิมพ์สอาด
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แคมี
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  นกทอง
5. เด็กหญิงวรรณิษา  ประชา
 
1. นางจีราวัจน์  บุษยาตรัจ
2. นางสาวศุภรัตน์  พ่วงกลิ่น
 
442 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงกมลพัฒน์  สอยเหลือง
2. เด็กชายชยานนท์  ชูกลิ่นหอม
3. เด็กหญิงณัฐธิดา   ลำนานใส
4. เด็กหญิงศศิณา  แก้วประดับ
5. เด็กหญิงสุธีธิดา  ชูเชิด
 
1. นางนงเยาว์  นาเมือง
2. นางสาวกมลชนก   กัลยารุ่งเรืองชัย
 
443 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านรางจิก 1. เด็กหญิงณัฐยมน  หอมจริง
2. เด็กหญิงนลิน  เจ๊ะหมัด
3. เด็กหญิงพรรษมน  นนทรีย์
4. เด็กหญิงวริสรา  เทียนนาค
5. เด็กหญิงสุธาสินี  อิ่มแสงทอง
 
1. นางศรินรัตน์  จันทร
2. นางสาวเกสรา  ประสงคราม
 
444 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าลาว 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร   กำมะหยี่
2. เด็กชายณัฐวัศท์   เรืองทิพย์
3. เด็กหญิงพิณภา  สาดสาน
4. เด็กหญิงรติกานต์   จุ้ยทอง
5. เด็กหญิงวันวิสา   เพชรสมบัติ
 
1. นางสาวภมรวรรณ  แป้นทอง
2. นางสาวณัฏฐณิช  แก้วประดิษฐ์
 
445 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77.7 เงิน 8 โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน 1. เด็กหญิงกัญญจิรา  บัวชื่น
2. เด็กหญิงธิกาญรัตน์  นกวอน
3. เด็กหญิงศศิชา  เทียมอุทัย
4. เด็กหญิงศศิวิมล  แย้มนิล
5. เด็กหญิงสุพิชญา  ทรัพย์ทวี
 
1. นางสุทธิดา  อิ่มงาม
2. นางบุญเชิญ  มั่นคง
 
446 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายชนนันท์  เขาเอี่ยม
2. เด็กหญิงนริศรา  พ่วงพรม
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  แสงสว่าง
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  ฉลองชาติ
5. เด็กหญิงเขมนิจ  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวชาลินี   แสงเดือน
2. นายอาทร   บุญแต่ง
 
447 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 1. เด็กหญิงธีร์วรา  สุขแจ่ม
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เก็บศรี
3. เด็กหญิงพัชรมัย  สีอิน
4. เด็กหญิงวิลาสินี  ชื่นฤทัย
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  สุขใส
 
1. นางรำเพย  ส่งสี
2. นางอุไร   อุดมประเสริฐ
 
448 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สาลี
2. เด็กหญิงนลินนิภา  เอมโอษฐ์
3. เด็กหญิงภาสินี  เผือกแก้ว
4. เด็กหญิงวศินี  รักษาราษฎร์
5. เด็กหญิงแพรวา  สระทองพูล
 
1. นางปาจรีย์  มีลิ
2. นางสุนันท์  ธรรมกถึก
 
449 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงหอม
2. เด็กหญิงณัฐริณี  ป้อมมาตา
3. เด็กหญิงอทิตฐิญา  จันทร์แสง
4. เด็กหญิงอรุณรัตน์  จรรยา
5. เด็กหญิงแพรวา  สมบูรณ์
 
1. นางสาวยุพา  ทองมา
2. นางวัชรี  กรุดนาค
 
450 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  พงษ์ผึ้ง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  สีอิน
3. เด็กหญิงอนุสรา  เทพรักษ์
4. เด็กหญิงเจนสุดา  นุชเนตร
5. เด็กหญิงโชติกานต์  ชื่นฤทัย
 
1. นางอุไร   อุดมประเสริฐ
2. นางรำเพย  ส่งสี
 
451 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.25 ทอง 4 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงกนกณัฐ   กันประชา
2. เด็กหญิงนิธิวัลคุ์   คุ้มมูล
3. เด็กหญิงมัญฑิตา  สีเมฆ
4. เด็กหญิงอังคณา  เกิดแสง
5. เด็กหญิงเพียงขวัญ   คชฤทธิ์
 
1. นางสุนันท์  พวงมณี
2. นางสาวชุติมา  เฟื่องฟู
 
452 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 1. เด็กหญิงกฤติกา  คชสีห์
2. เด็กหญิงณัฐชริยา  จันทรมาศ
3. เด็กหญิงณัทอร  แก้วโมรา
4. เด็กหญิงลลิตวดี  อิ่มน้อย
5. เด็กหญิงสุทธิดา  กลิ่นพุดตาล
 
1. นางหทัย  เรืองทิพย์
2. นางสาวกุลปิยา  พาชัย
 
453 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 1. เด็กหญิงชีวาพร  คำสระ
2. เด็กหญิงธัญชนก  สมจิตร
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองคำ
4. เด็กหญิงพิชชาพร  บุญอยู่
5. เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วสมสร้าง
 
1. นางสาวอัญญาณี  เทพทิพย์อัมพร
2. นางสาวอารีรัตน์   จันทรจิตร
 
454 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชื่นกมล   อินทรพราย
2. เด็กหญิงธนัญญา  ม่วงเพกา
3. เด็กหญิงมนตกานต์  บุญคง
4. เด็กหญิงศรุตา  หอมฟุ้ง
5. เด็กหญิงสุภาดา  สละภัย
 
1. นางสาวพัณณิตา  กุลเทียมสิน
2. นางสาวเขมจิรา  บริสุทธิ์
 
455 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83.25 ทอง 8 โรงเรียนบ้านมะขามโพรง 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  แสนสุด
2. เด็กชายติวานนท์  พิบูลพร
3. เด็กหญิงวิชญาดา  กลิ่นอุบล
4. เด็กหญิงสุพรรษา  นิลกลัด
5. เด็กหญิงอินทุอร  ทองมี
 
1. นายสมจิตต์  อินทร์เนตร
 
456 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านร่องระกำ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ไทยสงฆ์
2. เด็กหญิงนริศรา  ศรีไชยบาล
3. เด็กหญิงปนัดดา  ประกอบพันธุ์
4. เด็กหญิงสนันทา  ไกยวงค์
5. เด็กหญิงไอลดา  ศรภูงาม
 
1. นางสุภาวรรณ  เทียมถม
2. นางสุมล  ศรีพุ่ม
 
457 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 1. เด็กหญิงขวัญสิราภรณ์  ดิษบรรจง
2. เด็กหญิงนฤมล  อำนวยผล
3. เด็กหญิงพัชราภา  นาเอก
4. เด็กหญิงสุชัญญา  ชุ่มจิตต์
5. เด็กหญิงอภิชญา  แก้วสะอาด
 
1. นางหนูการ  สิงห์สาย
2. นางสาวปวีณา  เครือเหลา
 
458 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงนริศรา   เรืองทิพย์
2. เด็กหญิงนาขวัญ   สมใจ
3. เด็กหญิงน้ำมนต์   เหลือวงค์
4. เด็กหญิงภัสสร   ปาลวงศ์
5. เด็กหญิงสุนารี   ขันทะสอน
 
1. นางสุนันท์  พวงมณี
2. นางสาวชุติมา  เฟื่องฟู
 
459 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กหญิงวราภรณ์   โพธิทอง
2. เด็กหญิงวริษา   พราหมณ์
3. เด็กหญิงศุภรดา   เนียมเกิด
4. เด็กหญิงสโรชา   อินทร์เรือง
5. เด็กหญิงเอมิกา   เจริญพร
 
1. นางสาววิไล  ไม้แก้ว
2. นางสาวฐิตาภา  ทองคำ
 
460 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.25 ทอง 4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงกุลปรียา  สืบสุข
2. เด็กหญิงชโรธร  วางจิตเรือง
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  น้อยพิทักษ์
4. เด็กหญิงลลิดา  กิมเส็ง
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ไทยนาทม
 
1. นางแอนนา  หลบภัย
2. นางสาววีรยา  ยัญญพงศ์
 
461 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   วงค์ทอง
2. เด็กชายณัฐดนัย   คล้ายสุโข
3. เด็กชายธิติวุฒิ  ทะนนท์
4. เด็กหญิงนิชาวรรณ   จันทร์วิจิตร
5. เด็กหญิงเพชรลัดดา   ยอดใหญ่
 
1. นางสาวอุบล  เรืองทับ
2. นางรัตนา  ไทยเอื้อ
 
462 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณัฐลดา   ประกอบกิจ
2. เด็กชายธนพล   ทองผาสุข
3. เด็กหญิงประภัสสรา   นุ่มน้อย
4. เด็กหญิงภัทรินทร์   เหมือนอ่วม
5. เด็กชายรณชัย   กงแจ
 
1. นางสาวน้องนุช   จันทร์เพ็ชร
2. นางอัญชลี   ศรีจันทร์
 
463 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงกมลพัฒน์  สอยเหลือง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   ลำนานใส
3. เด็กหญิงธนพร  คำตัน
4. เด็กหญิงศศิณา  แก้วประดับ
5. เด็กหญิงสุธีธิดา  ชูเชิด
 
1. นางนงเยาว์  นาเมือง
2. นางสาวกมลชนก   กัลยารุ่งเรืองชัย
 
464 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชุธินันท์   เสน่หา
2. เด็กหญิงปัญญาวี   ดีท้วม
3. เด็กหญิงศุภิสรา   จันทร์เจิม
4. เด็กหญิงอมรรัตน์   สุขสบาย
5. เด็กชายอัครพล   อร่ามศรี
 
1. นางสาวน้องนุช   จันทร์เพ็ชร
2. นางอัญชลี   ศรีจันทร์
 
465 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงกรองทอง   นุชนาด
2. เด็กหญิงกานต์สิริ   สุขสำราญ
3. เด็กหญิงณพชร  เหล่าแก้ว
4. เด็กชายพชร   ปานเพ็ชร์
5. เด็กหญิงสุวิมล   เขียวชะอุ่ม
 
1. นางสาวอุุบล  เรืองทับ
2. นางรัตนา  ไทยเอื้อ
 
466 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงนภาศิริ  อรชร
2. เด็กหญิงปรมิตา  กลิ่นหอม
3. เด็กหญิงพรพรรณภา  สังข์ทอง
4. เด็กหญิงพรรษมน  มีมาก
5. เด็กหญิงโสภิดา  เจี้ยมดี
 
1. นางนงเยาว์  นาเมือง
2. นายสิทธิชัย   แก้วอุบล
 
467 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายชนิดา  จีโบ้ง
2. เด็กชายณัฐดนัย  บัวศรี
3. เด็กชายธันวา  เพชรทิพย์
4. เด็กหญิงประภัสสร  บัวหลวง
5. เด็กหญิงสาริกา  จีโบ้ง
 
1. นางปริศนา  กนกวรรณ
2. นางสาวพนิดา  บุญสุด
 
468 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 1. เด็กชายธนดล  จันทร์อุปถัมภ์
2. เด็กหญิงพรพิมล  เกษสนิท
3. เด็กหญิงภัทรพร  ชื่นอารมณ์
4. เด็กหญิงสุนิตา  แย้มพราย
5. เด็กหญิงสุริญาพร  สุจิเจิม
 
1. นางสาวจินตนา  ทองสุข
2. นางสาววารุณี  กลิ่นเจริญ
 
469 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโล้ 1. เด็กหญิงจุรีพร  รอดพันธ์
2. เด็กชายนันทวัฒน์  รอดพันธ์
3. เด็กหญิงนันท์นภัทร  ไพรวรรณ์
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีฟ้า
5. เด็กหญิงศศิมา  สุขภักดี
 
1. นางสาวกัญญ์วรา  ชูชื่น
2. นายวสุพล  เพิ่มสุข
 
470 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พิมพ์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงญาดา  ปานมณี
3. เด็กหญิงพัณณิตา  เสือนาค
4. เด็กหญิงสุชาดา  สีแดง
5. เด็กหญิงสุธิดา  เขียวขำ
 
1. นางสาวสมประสงค์  เม่งสวัสดิ์
2. นางสาวจิตติมา  เม่งสวัสดิ์
 
471 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  มากรุ่ง
2. เด็กหญิงพิยดา  ไร่ดี
3. เด็กชายอภิวัฒน์  เที่ยงเทศ
4. เด็กชายอภิวัฒน์  พระศิลชัย
5. เด็กหญิงเจนธีรา  แพลอย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัทวัน  ประสมทรัพย์
2. นางสาวญานี  ทองทับ
 
472 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก 1. เด็กหญิงทิพาภรณ์  จุ้ยเส็ง
2. เด็กชายภคพล   เผือกนุช
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ยิ้มแย้ม
4. เด็กชายราเมศ   อยู่สุข
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใจดี
 
1. นางสาวฉัตรชุดา   วิสารทะ
2. นางสาวเกษรา   พรรณา
 
473 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงณัฐริณี  ป้อมมาตา
2. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ทองมาก
3. เด็กหญิงอทิตฐิญา  จันทร์แสง
4. เด็กหญิงอรุณรัตน์  จรรยา
5. เด็กหญิงแพรวา  สมบูรณ์
 
1. นายน้อม   กรุดนาค
2. นายอัมพร  อินทร์สว่าง
 
474 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องระกำ 1. เด็กหญิงทนัชชา  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงนริศรา  ศรีไชยบาล
3. เด็กหญิงปนัดดา  ประกอบพันธุ์
4. เด็กหญิงสุณัฏฐา  ศรีพุ่ม
5. เด็กหญิงโสภิตา  จันทร์แจ่ม
 
1. นางสุมล  ศรีพุ่ม
2. นางสาวเมธาวี  เสือสง่า
 
475 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 75.1 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงกชพร  คุ้มเมือง
2. เด็กชายทรงธรรม  แซ่สือ
3. เด็กชายปัญญา  กิตติโพธิ์วิทย์
4. เด็กชายสุชานนท์  พวงทิพย์วรรณ
5. เด็กหญิงเจนภา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  คำกลั่น
2. นายเอกชัย  ทิพย์บูลย์
 
476 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงปัญญาพร   แถมมี
 
1. นางบุณยศิน  จิตศิริ
 
477 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 1. เด็กชายธนวรรธน์  จ๋องาม
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  วรรโณ
 
478 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  อภิรักษ์วงษ์
 
1. นางสาวรัญวลัย  เทียมทัด
 
479 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กชายแทนคุณ  หลาบมาลา
 
1. นางสาวจิตตาภา  อินทรารักษ์สกุล
 
480 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 5 โรงเรียนวัดท่าคอย 1. เด็กหญิงวรรณพร  สุวรรณพงศ์
 
1. นางสิริรัตน์  ผลศรัทธา
 
481 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1. เด็กหญิงไอริน  รื่นสม
 
1. นางสาวเมธินี  ทองปล้อง
 
482 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายธนสร   ทองเกิด
 
1. นางสาวชาลินี   แสงเดือน
 
483 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 8 โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด 1. เด็กหญิงพัชรภรณ์  เหี่ยวทอง
 
1. นายนภดล  มีแก้ว
 
484 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่าลาว 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   อยู่ฉิม
 
1. นางสาวภมรวรรณ  แป้นทอง
 
485 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กหญิงนวรัตน์  แข็งแรง
 
1. นางสาวกชพรรณ  รักเกียรติ
 
486 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 11 โรงเรียนวัดกุ่ม 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  พวงพลอย
 
1. นางสาวลัดดา  ชะเอม
 
487 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโป่งแย้ 1. เด็กหญิงกานต์สินี  หารนอก
 
1. นางสาววิจิตรา  แก้วกล้า
 
488 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ 1. เด็กหญิงกรชนก  เมฆเลื่อนลอย
 
1. นางสาวกุสุมา  แก้วนิล
 
489 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  อยู่สุวรรณ
 
1. นางสาววิภาดา  มีแก้ว
 
490 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางบุณยศิน  จิตศิริ
 
491 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีเพ็ญ
 
1. นางกชพรรณ  สุขกันตะ
 
492 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  อยู่สุวรรณ์
 
1. นางสาววิภาดา  มีแก้ว
 
493 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงพลอย  สุวิชา
 
1. นางวิสารัตน์  เจี้ยมดี
 
494 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.25 ทอง 5 โรงเรียนวัดท่าเหว 1. เด็กชายสรณ์สิริ  เจริญพรศิริกุล
 
1. นางสาวกัญญา  พราหมณ์ชื่น
 
495 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงลักษิกา  บรรเจิดศิร
 
1. นางบุญเรือน  เกิดมงคล
 
496 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าลาว 1. เด็กหญิงเขมจิรา  ปรารถนา
 
1. นางสาวภมรวรรณ  แป้นทอง
 
497 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1. เด็กชายชลธี  คำสระ
 
1. นางสาววรรณฉวี  คำกอง
 
498 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.75 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงณริสสา   ด้วงทอง
 
1. นายธรรมรัตน์  ธรรมรักษ์
 
499 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านพุหวาย 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ป้องภาษิต
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  วะชังเงิน
 
500 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง 1. เด็กหญิงสิตางค์  ทองดี
 
1. นางสาวสุพรรษา  รอดอ่อน
 
501 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.5 เงิน 12 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1. เด็กชายสุรเดช  พุ่มปัญญา
 
1. นางสาวนันทิยา  นุ่นจุ้ย
 
502 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองมา
 
1. นางสาวกชพรรณ  รักเกียรติ
 
503 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดท่าคอย 1. เด็กชายชัชวาล  บุตรโคตร
 
1. นางสาวกองแก้ว  ศุภอักษร
 
504 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 1. เด็กชายปภาวิน  ขจรกลิ่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทวัน  ประสมทรัพย์
 
505 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าโล้ 1. เด็กหญิงเพชรดา  บัวจุ้ย
 
1. นายวสุพล  เพิ่มสุข
 
506 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กชายระพีพล  ทาแกง
 
1. นางสาวกชพรรณ  รักเกียรติ
 
507 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พุกคุ่ย
2. เด็กหญิงเกสรา  วงค์สกุล
 
1. นางอารีย์   หงษ์วิเศษ
2. นางสาวจรินยา   กรีธาธร
 
508 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตาลกง 1. เด็กชายธนาสิทธิ์  สวนสวรรค์
2. เด็กหญิงศริญา  เอี๊ยวพานิช
 
1. นางสาวโชติรส   คำแพง
2. นางรัชนี  สุขสวัสดิ์
 
509 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายจิรภัทร   ผ่องเผือก
2. เด็กหญิงประกายดาว   ภู่ระหงษ์
 
1. นางนิตยา  เทียนไชย
2. นางรัตนา   เกิดรอด
 
510 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายจิรายุ  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงพรทิพ  จุรณทรรศน์
 
1. นางจรรยา  ทองปล้อง
2. นางสาวจุุฬารัตน์  ฤทธิ์เลิศ
 
511 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดหว้า 1. เด็กหญิงชนิสรา  แย้มถนอม
2. เด็กชายธวัช  บัวกา
 
1. นางปัทมา  ทองนิล
2. นายสุนทร  ลำพู
 
512 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กชายธีรเดช    ทัศแก้ว
2. เด็กหญิงปริฉัตร    วิเชียรสรรค์
 
1. นางทิพวรรณ  จงสุขสว่างจิต
2. นางสาวนงเยาว์  เทียมทัด
 
513 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 7 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1. เด็กหญิงนริศรา  ทองพลับ
2. เด็กชายพีรพล  นวมนิ่ม
 
1. นางสาวมาลี  ปลั่งศรี
2. นางสาวสุนิสา  สิงห์โตแก้ว
 
514 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ 1. เด็กชายศุภกร  บุญเทศน์
2. เด็กหญิงอัญชลี  คุ้มเมือง
 
1. นางสาวนาตยา  นรชาติงาม
 
515 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76.33 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 1. เด็กชายณัฐพร  ยิ้มย่อง
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขศรี
 
1. นายพยุงศักดิ์  ทวีบูลย์
2. นางฤทัยวรรณ  รากทอง
 
516 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73.33 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสระพระ 1. เด็กหญิงธนัญญา  อารมณ์เฉื่อย
2. เด็กชายศราวิน  แถมมี
 
1. นางสาววาสนา  ฉ่ำมะนา
2. นางสาวกาญจนา  กาญจนสิน
 
517 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73.33 เงิน 10 โรงเรียนวัดช่อม่วง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   อินละนัน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สาระเห็ด
 
1. นางมาริสา  เจรจา
 
518 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72.66 เงิน 12 โรงเรียนบ้านด่านโง 1. เด็กหญิงพิชชาพร  นิลห้อย
2. เด็กชายอดิศร  วงศ์ไทย
 
1. นายธีรพงษ์  นามไว
2. นายธนากร  ปุณณะนิธิ
 
519 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย 1. เด็กหญิงบุญยาพร  มีมะโน
2. เด็กชายวงศธร  เหลือล้น
 
1. นางยุภา  แจ่มจำรัส
2. นางสาวสว่างนภา  ภู่ทอง
 
520 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มีแก้วน้อย
2. เด็กชายรัฐพงษ์  ผ่องภิรมย์
 
1. นางสุกัญญา  เจิมปี
2. นางสาวขวัญฤทัย  วรรโณ
 
521 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 57.33 เข้าร่วม 15 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กชายธนพงษ์  พูลนาค
2. เด็กหญิงุชุติมา  อินทรจักร
 
1. นางสาวศศิวิมล  เทศอ้น
2. นางศศิประภา  สาครสิทธิศักดิ์
 
522 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 56.33 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กชายธนภัทร  บุญแต่ง
2. เด็กหญิงพินภา  คำศิริ
 
1. นายน้อม   กรุดนาค
 
523 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 55.33 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ 1. เด็กหญิงศศิภา  รุ่งเจริญ
2. เด็กชายอัครพนธ์  มูลพงศ์อนุพันธุ์
 
1. นางสาววนิดา  น้อยสำราญ
2. นางสุกัญญา  หนองมีทรัพย์
 
524 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายคงเดช   ทองด้วง
2. เด็กหญิงธนัญชนก   ช่อมาลี
 
1. นางอารีย์   หงษ์วิเศษ
2. นางสาวกมลพรรณ  รอดรุ่ง
 
525 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงภัคจิรา   อ่อนละมูล
2. เด็กชายภัควัฒน์   รสจันทร์
 
1. นางนิตยา  เทียนไชย
2. นางรัตนา   เกิดรอด
 
526 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงปาริชาติ   หีบแก้ว
2. เด็กชายสิรภพ   ดีรเศรษฐ์ศักดิ์
 
1. นางประภา   กลิ่นศิริกุล
2. นางสาวอนุสรา   ดำรงค์เดช
 
527 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านรางจิก 1. เด็กหญิงศุภัชญา  กลิ่นเมือง
2. เด็กชายอชิตะ  นากะตะ
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์  ไผ่ฆ้อง
 
528 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงชุติมา  เกตุครอง
2. เด็กชายวรินทร์  อินดนตรี
 
1. นางจรรยา  จีนทอน
2. นางสาวฐิตาพร  รุ่งโรจน์
 
529 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดช่อม่วง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชื่นอารมณ์
2. เด็กชายเบญจพล  บุญเปี่ยม
 
1. นางมาริสา  เจรจา
 
530 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.66 ทอง 7 โรงเรียนบ้านพุหวาย 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  จตุรภาค
2. เด็กชายเอกรัตน์  กระต่ายทอง
 
1. นางสาวปิยะนาฏ  ต๋องาม
2. นางสาวพิมพ์ชนก  วะชังเงิน
 
531 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กชายธนโชติ  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  โพธิสาร
 
1. นางวลัยทิพย์  ศิริดุสิตาสกุล
 
532 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.66 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงพรธีรา  จันทรสมบัติ
2. เด็กชายภัทรพล  อินมาลา
 
1. นางจรรยา  ทองปล้อง
2. นางสาวจุุฬารัตน์  ฤทธิ์เลิศ
 
533 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กชายนิติกานต์  จันทร์เพชร
2. เด็กหญิงรัตน์ศิกานต์  คำโพธิ์
 
1. นายทวีศักดิ์  ชินชูชีพไพศาล
2. นางสาววิชชกรณ์  ประสูตร์แสงจันทร์
 
534 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กชายปิยะวัฒน์   เที่ยงตรง
2. เด็กหญิงรวิสรา   จันทร์แจ่ม
 
1. นางทิพวรรณ  จงสุขสว่างจิต
2. นางลลดา  ภูเวียง
 
535 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสระพระ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  สินสอน
2. เด็กชายอภิชัย  แตงเกตุ
 
1. นางสาววาสนา  ฉ่ำมะนา
2. นางสาวสายใจ  สีแจ้
 
536 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.66 ทอง 13 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1. เด็กชายจารุพงษ์  รักมิตร
2. เด็กหญิงอรวรา  แดงเขียว
 
1. นางสาวมาลี  ปลั่งศรี
2. นางธัญชนก  ฉ่ำมะนา
 
537 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.66 ทอง 13 โรงเรียนบ้านในดง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  หลินลาโพธิ์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สว่างอารมณ์
 
1. นางธนวรรณ  อภัยพงศ์
2. นางสาวกรรณิการ์  เอมโอษฐ์
 
538 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.66 ทอง 13 โรงเรียนบ้านด่านโง 1. เด็กชายกิตติธร  กองทอง
2. เด็กหญิงอัจฉราพร  แสนทวีสุข
 
1. นายธีรพงษ์  นามไว
2. นายธนากร  ปุณณะนิธิ
 
539 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79.33 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 1. เด็กหญิงชุติมา  อากรแก้ว
2. เด็กชายเรวัต  บัวหลวง
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  วรรโณ
2. นางสุกัญญา  เจิมปี
 
540 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.33 เงิน 17 โรงเรียนวัดหว้า 1. เด็กชายสกลศักดิ์  ทับน้อย
2. เด็กหญิงสุภาพร  บุตรอินทร
 
1. นางปัทมา  ทองนิล
2. นางสาวสุพิชญา  บุญคง
 
541 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75.33 เงิน 18 โรงเรียนวัดกุ่ม 1. เด็กชายจิรโชติ  พุทธราช
2. เด็กหญิงชญานันท์  อ่อนจันทร์
 
1. นางสาวญารวี  เกิดรอด
2. นางสาวอรนันท์  พูลมงคล
 
542 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72.33 เงิน 19 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แย้มนิล
2. เด็กชายวัชรินทร์  ปานกลัด
 
1. นางสาวศศิวิมล  เทศอ้น
2. นางศศิประภา  สาครสิทธิศักดิ์
 
543 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงปนัดดา  เอี่ยมสอาด
2. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญละคร
 
1. นางแอนนา  หลบภัย
2. นางสาวลัดดาวัลย์  รบแคล้ว
 
544 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กชายพันธ์ลาภ  สืบสกุล
 
1. นางสาวนพมาศ  กลิ่นอ่อน
2. นายฐานันดร  หลิมเล็ก
 
545 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด่านโง 1. เด็กชายธรรมรงค์  นิรารักษ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  เลี่ยมนาค
 
1. นายธีรพงษ์  นามไว
2. นายมนตรี  เจือไธสง
 
546 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดตาลกง 1. นายธนากร  เกิดเล่ห์
2. เด็กหญิงปราณปรียา  หวังพงษ์
 
1. นางสุภาพ  ดีหะสิงห์
2. นางสาวอุบล  พันธุ์อ้น
 
547 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายธเนศ   ประเสริฐ
2. เด็กหญิงอริสา   โพธิโชติ
 
1. นางประภา   กลิ่นศิริกุล
2. นางสาวอนุสรา   ดำรงค์เดช
 
548 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กชายธนาสิทธิ์  ประดิษฐ์
2. เด็กหญิงสาริกา  รุ่งราษี
 
1. นางสาวกชพรรณ  รักเกียรติ
2. นางสาวธิดารัตน์  ชวนะ
 
549 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กหญิงกนกพร  พูลประเสริฐ
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  มีแก้ว
 
1. นายภีมเดช  มาลัยผ่อง
2. นางสาวณิชกมล  แสงหิรัญ
 
550 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กชายกิตติธร  พรพิจิตรทรัพย์
2. เด็กหญิงอมลรดา  เขื่อนศิริ
 
1. นางจรรยา  จีนทอน
2. นางสาววาสนา  พุ่มทอง
 
551 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงพรรษกร  พันธ์ฟัก
2. เด็กชายสมศักดิ์  อินกับจันทร์
 
1. นายณัฐวุฒิ  หว่านผล
2. นางสาวคชาภรณ์  พิมพา
 
552 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าคอย 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ครึกครื้น
2. เด็กหญิงชิดชนก  ประดิษฐ
3. เด็กหญิงธนพร  ครองเมือง
4. เด็กหญิงปภัสสร  มาดี
5. เด็กหญิงปวษร  พันธ์ุพงษ์
6. เด็กหญิงพรหมพร   พวงจันทร์
7. เด็กหญิงพัชรพร  ทองเกิด
8. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อุดมสินธ์
9. เด็กหญิงศิริสุภา  แสงอาทิตย์
10. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองใบ
 
1. นางสาวกองแก้ว  ศุภอักษร
2. นางสาวมณเฑียร  เฟื่องแก้ว
3. นางสาวอรุณลักษณ์  ทิมเมฆ
 
553 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เฉียบแหลม
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชื่นฤทัย
3. เด็กหญิงณํัฐนันท์  ฤทธิ์ล้ำ
4. เด็กหญิงธีรดา  คำสอน
5. เด็กหญิงพิชชาภา  โพธิ์ทอง
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เขียวมะนี
7. เด็กหญิงภัทรธิดา  สุขสวัสดิ์
8. เด็กหญิงวริศรา  แสนเสนา
9. เด็กหญิงวิลาวรรณ  โพธิ์กลาง
10. เด็กหญิงศรัญญา  รื่นเริงใจ
 
1. นางกัญทิมา  วิริยะสกุล
2. นางศิริมณี  การะนนท์
3. นางธนพร  บุญเสนา
 
554 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว 1. เด็กหญิงจิระวดี  บุญอ่วม
2. เด็กชายธนาดล   พุ่มมิตร
3. เด็กหญิงธัญชนก   เสือสอาด
4. เด็กหญิงธัญชนก   แจ้งสว่าง
5. เด็กชายมารุต  นิลห้อย
6. เด็กชายยศพนธ์   หรั่งวัตร
7. เด็กหญิงวราภรณ์   กฤษสกุล
8. เด็กชายศุกลวัฒน์  มูลทองคำ
9. เด็กหญิงอภัสนันท์  สุขดี
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ศิลป์ศร
 
1. นางสาวศุภมาส  อุดมนาค
2. นางธีรวรรณ   กิจวรวุฒิ
3. นางสาวบุษกร  มากมูล
 
555 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดห้วยเสือ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สร้อยสำอางค์
2. เด็กชายณัฐภาส  ร่มเกตุ
3. เด็กหญิงนิลวรรณ  พันธ์อ้น
4. เด็กหญิงพรณิชา  กลิ่นดี
5. เด็กชายสิรวิชญ์  บรรลือทรัพย์
6. เด็กหญิงสุธินี  พันธ์อ้น
7. เด็กหญิงสุวรรณา  อยู่สุข
8. เด็กชายสุวัจชัย  พิมพ์สว่าง
9. เด็กหญิงอรฤดี  กลิ่นดี
10. เด็กหญิงอัยลดา  นรนวน
 
1. นางพัชนี  ทางมีศรี
2. นางสาวนริศรา  เพนเทศ
3. นางสาววนิดา  ศรีโพธิ์ช้าง
 
556 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างหิน 1. เด็กหญิงกรณิศ  เกิดศรี
2. เด็กชายจักริน  เป็งตา
3. เด็กหญิงชลกานต์  งามประเสริฐ
4. เด็กชายธนวินท์  เกิดศรี
5. เด็กหญิงปวริศา  บัวอิน
6. เด็กหญิงพรพิมล  จันทรวงค์
7. เด็กหญิงพันธ์ุทิพย์  หงษา
8. เด็กหญิงสพิชญา  เหมือนอ่วม
9. เด็กหญิงสุชานุช  กลิ่นหอม
10. เด็กชายอธิป  ทับเครือ
 
1. นายปรีชาพล  ชั่งเหลือ
2. นางสาวกรณ์สิณี  ฐิติกรประภาพงศ์
3. นางสาวเกษร  โอ่เอี่ยม
 
557 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงกฤษณา  นิ่มขยัน
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสนกล้า
3. เด็กหญิงขวัญกมล  สงกระสินธิ์
4. เด็กหญิงจิราพัชร  เกตุพยัคฆ์
5. เด็กหญิงธัญพัชชา  เกตุพยัคฆ์
6. เด็กหญิงมนพร  มีอยู่
7. เด็กหญิงวรดา  ทับแก้ว
8. เด็กหญิงศดานันท์  วงศ์ศรีดา
9. เด็กหญิงอนันตญา  บุญทอง
10. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ใจเด็ด
 
1. นางสุทธิศรี  กล่อมจิตร์
2. นางกฤษณา  สุขรักษา
3. นางสาวนันทนา  ทองกลึง
 
558 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ยินดี
2. เด็กหญิงชลนิภา  ยินดี
3. เด็กหญิงณัฐปานี  น่วมดี
4. เด็กหญิงธนภัทร  เนตรทิพย์
5. เด็กหญิงปิยพัชร์  ปิ่นแก้ว
6. เด็กหญิงพิชญ์สินี  นุชประคอง
7. เด็กหญิงศิรินทร์ญา  มูลเกตุ
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ยังกิญจิ
9. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชื่นกมล
10. เด็กหญิงเอมอร  ยินดี
 
1. นางสาวปภัสสร  ลุงหนู
2. นางสาวธัญญารัตน์  หอมโชติ
3. นางสาวจินดารัตน์  มีโหมด
 
559 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 1. เด็กหญิงกัญญา  ลิ้นกาว
2. เด็กชายกิตติยศ  สุขสำราญ
3. เด็กชายประกอบชัย  ศรียาลักษณ์
4. เด็กชายพีรพัฒ  ทัพชัย
5. เด็กชายรัชชานนท์  จงรักภักดี
6. เด็กชายศุภสัณฑ์  อัมฤทธิ์
7. เด็กชายสมภพ  -
8. เด็กชายอมรเทพ  ราชปักษี
9. เด็กหญิงอรทัย  -
10. เด็กชายอุดม  ฉ่ำมะนา
 
1. นายพิริยะ  นาราช
2. นางสาวศดานันท์  พราหมณ์ชื่น
3. นายศรัณยู  ศรนิ่ม
 
560 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 1. เด็กหญิงกานวิมล  โกสะเวย
2. เด็กหญิงคณิศร  ตุ้มหนู
3. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ตุ้มคำ
4. เด็กหญิงวริษา  มากมูล
5. เด็กหญิงสิเรียม    สะเริน
6. เด็กหญิงอรทัย  ใจมุ่ง
7. เด็กหญิงเกศกานดา  กนกเงินเพชร
 
1. นายวรุตม์  อ่วมนิล
2. นางสาวสายชล  สุดารักษ์
 
561 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐนรี   ลูกจันทร์
2. เด็กชายสัจพัฒน์   พรหมอินทร์
 
1. นางสาวสุกัญญา   ดีประเสริฐ
 
562 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  น้อยพิทักษ์
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  ปึกทรัพย์
 
1. นายจตุรงค์  บุญพิมพ์
2. นายสัญญา   สุ่มแก้ว
 
563 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านในดง 1. เด็กชายธนวัฒน์  อ่วมเมือง
2. เด็กชายอัมรินทร์  โคทอง
 
1. นายเทพดล  เลิศอาวาส
 
564 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 4 โรงเรียนวัดท่าขาม 1. เด็กหญิงคณิน  เอี่ยมสะอิ้ง
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  คล้ายคลึง
 
1. นางสาวกาหลง  เกตุรัตน์
2. นางสาวบัณฑิตา  พยนต์ยิ้ม
 
565 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงปุญญาพร  ฤททธิ์จำรัส
2. เด็กหญิงวศิณี  กลิ่นฟุ้ง
 
1. นางสาวธันยนันท์  ธีรภัทรณัฐศิริ
2. นางบุษบา  เจริญภูมี
 
566 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดเขาปากช่อง 1. เด็กชายพัชรพล  พวงสั้น
2. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  ชุ่มจิตต์
 
1. นางสาววันทนา  เบญจศีล
2. นางสาวพนิตตา  บัวขำ
 
567 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านบ่อไร่ 1. เด็กหญิงคีตา   ม่วงมงคล
2. เด็กชายณัฐพล  จันทร์แย้ม
 
1. นางสาวปาณิสรา  ศรีใส
 
568 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโป่งแย้ 1. เด็กชายเมธพนธ์  หัสเดชะ
2. เด็กหญิงโสภิตนภา  ทัศทอง
 
1. นางสาวเพ็ญศรื  หนูน้อย
2. นางสาวหทัย  บุญแต่ง
 
569 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหุบกะพง 1. เด็กชายธุวานนท์  พันธ์วัตร
2. เด็กหญิงอภิญญา  แช่มเครือ
 
1. นายอาลัย  เปลี่ยนสี
2. นางสาววาสนา  จันตรา
 
570 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงพัณณิตา  หมายดี
2. เด็กหญิงศิรประภา  เลาเลิศ
 
1. นายศิวากร  ทองคล้าย
 
571 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กชายภาณุพงษ์  รวยรุ่ง
2. เด็กหญิงเพชรลดา  อ่อนตาแสง
 
1. นายอัมพร  อินทร์สว่าง
2. นายอนุชา  จันทร์อุปถัมภ์
 
572 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านสารเห็ด 1. เด็กหญิงธนภัทร  ประสมศรี
2. เด็กหญิงสาวิกา  ภู่ดำริห์
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวภรณ์ขวัญจิต  ฤทธิ์ชัยพร
 
573 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดบ่อบุญ 1. เด็กหญิงชลธิชา  คิดอยู่
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ชูเชิด
 
1. นางสาวอโณทัย  เนียมปาน
2. นายประทานพร  พงษ์เทศ
 
574 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดหว้า 1. เด็กชายธนกร  พงษ์นาค
2. เด็กหญิงพริสา  คล้อยคล้าย
 
1. นางสาววาสนา  น่วมมะโน
2. นายสุนทร  ลำพู
 
575 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม 1. เด็กหญิงพรนภัส  เกิดดี
2. เด็กหญิงพิณลดา  พูลชนะ
 
1. นางสุวรรณา  เอี่ยมอาจ
2. นางลาวัลย์   สมใจ
 
576 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 16 โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน 1. เด็กชายการันต์  สาดสาน
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  อินทร์ล้วน
 
1. นางรวมพร  เมี้ยนละม้าย
 
577 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงปนัดดา   ขวัญเรือน
2. เด็กหญิงอธิชา   แย้มกล่ำ
 
1. นายธเนษฐ   กลิ่นกรุ่น
2. นายสมภพ  เจี้ยมดี
 
578 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กหญิงพิณธิราวรรณ  แก้วนิล
2. เด็กหญิงมนตะกานต์  จันทร์เพชร
 
1. นายอภิเชษฐ์  พันธ์นัน
2. นางสาววิชชกรณ์  ประสูตร์แสงจันทร์
 
579 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดอินจำปา 1. เด็กหญิงณติญา  ด้วงอ่อน
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญจารึก
 
1. นางสาวสุริวงค์  เปี่ยมปาน
2. นายสรายุทธ์  บุญจารึก
 
580 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   อำไพรัตน์
2. เด็กหญิงสุธาสินี   ศิริคำหอม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร   ปานหอม
2. นายธีระ  โกโล่ย
 
581 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 1. เด็กหญิงจรินทร์ธิป   นกเทศ
2. เด็กชายวัชรพล   พึ่งน้อย
 
1. นางสาวกาญจนศิริ   พวงแตง
 
582 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   แสงสวัสดิ์
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เกิดเกษม
 
1. นายอรรณพ   ขันธแก้ว
2. นางสาวศิริวรรณ  บุตรพุ่ม
 
583 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงผกามาศ  ทับศรี
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ทัดแก้ว
 
1. นางนิตยา  ไชยคำหาญ
 
584 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงจิราพร  คำรวย
2. เด็กหญิงดารินทร์  นิลห้อย
 
1. นายถาวร  นามทิพย์
2. นางสาวรัชนก  รักษาดี
 
585 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กหญิงยานุมาศ  นิลเถื่อน
2. เด็กหญิงอัญชลี   แสงขำ
 
1. นายสวัสดิ์  ทรัพย์ศิลป์
2. นางสาวอารยา  ทองนาค
 
586 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านท่าโล้ 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  ศรีฟ้า
2. เด็กหญิงสุดาทิพย์  ช่วยชุ่ม
 
1. นายวสุพล  เพิ่มสุข
2. นางสาวณัฐสุดา  เกตุเลขาวัตร
 
587 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 8 โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ 1. เด็กหญิงนภัสสร   หอมทน
2. เด็กหญิงพรพิมล   กลัดหลำ
 
1. นายอนุรักษ์   ทับสมบัติ
 
588 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เชื้อเกตุ
2. เด็กชายวิวัฒน์  ยิ้มพริม
 
1. นางสุทธิศรี  กล่อมจิตร์
2. นายวิฒวัฒน์  เกิดวัน
 
589 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 1. เด็กหญิงเปิ้ล  -
 
1. นายจีรัชญ์  ภักดี
 
590 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดม่วงงาม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ไกรเพชร
 
1. นางประทีป  เสนะโห
 
591 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายธนโชติ   อินพรม
 
1. นางสาวธนัญญา   เทียนไชย
 
592 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว 1. เด็กหญิงกานดา   มังสุก
 
1. นางสาวนัฏฐา   แก้วประไพ
 
593 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 74 เงิน 5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  พุทธชาด
 
1. นางสาวมลทิรา  แซ่เจีย
 
594 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 73 เงิน 6 โรงเรียนวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงรวิสรา  จันทร์มั่น
 
1. นางนงเยาว์  ฉิมพาลี
 
595 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายญาณภัทร   บัวแก้ว
 
1. นางสาวกมลพรรณ   รอดรุ่ง
 
596 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กชายศักดิธัช   จันทรเรืองเดช
 
1. นางสาวอรุณี  เปี่ยมเกตุ
 
597 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ 1. เด็กหญิงอชิรญา  สำเนียงแจ่ม
 
1. นางสาวณัชชา  เรืองศิลป์
 
598 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 1. เด็กหญิงกัณณิกา  ปานหอม
 
1. นางสาวอารีรัตน์   จันทรจิต
 
599 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1. เด็กชายอนุรักษ์  ภู่ระย้า
 
1. นางสาววรุณยุพา  ฉัตรสอน
 
600 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด 1. เด็กหญิงดวงหทัย  ฉายหุ่น
 
1. นางเกษมา  อินทร์สว่าง
 
601 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 1. เด็กหญิงอรทัย  สุขเจริญ
 
1. นายจีรัชญ์  ภักดี
 
602 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชนมนต์   ชิ้นเขมจารี
 
1. นางรัตนา   เกิดรอด
 
603 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ไวเรียบ
 
1. นางสาวธันยาภรณ์  มะพุก
 
604 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน 1. เด็กหญิงยุวริน  นาคแก้ว
 
1. นางสนอง  อินทร์ปรุง
 
605 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 1. เด็กหญิงดลนภา  นกเทศ
 
1. นางสาวสมจิตร  ศิลปสธรรม
 
606 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดหนองจอก 1. เด็กชายธนัช  ปิ่นเกล้า
 
1. นางนงเยาว์  ฉิมพาลี
 
607 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว 1. เด็กชายนธีธร   แก้วโกสุม
 
1. นางสาวนัฏฐา   แก้วประไพ
 
608 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 1. เด็กหญิงอภิญญา  กลัดเข็มทอง
 
1. นางสาวอารีรัตน์   จันทรจิต
 
609 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 1. เด็กหญิงดลกาญ  บุตรอุบล
 
1. นายอุทัย  ศรีมหันต์
 
610 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านท่าลาว 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์   พราหมณีโสภา
 
1. นายบุญยรัตน์  จันทร์ขาว
 
611 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านยางชุม 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เส้นตรง
 
1. นางสาวพาฝัน  สายทองดี
 
612 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง 1. เด็กหญิงยุพาพิน  มะลิทอง
 
1. นายพรรณเชษฐ์  ศรีสวัสดิ์
 
613 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 1. เด็กหญิงนันทิยา  สุมาลี
 
1. นางสาวณัฏฐ์วดี  คุณแสง
 
614 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแหลมทอง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  แจ้งจัด
 
1. นางจำเนียน  อุประ
 
615 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายทศพล   สายสุดใจ
 
1. นายณัฐวิทย์   อินทร์จุฬ
 
616 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กหญิงจินดาพร  ผลาโชติ
 
1. นายภาเกตุ  ซิมะเลิศสกุล
 
617 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ม่วงคราม
 
1. นายภูวนาถ  ฉายอรุณ
 
618 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1. เด็กหญิงโสภารัตน์  จันทร์จิตร
 
1. นางสุภากร  จันทร์ศิริ
 
619 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  รุ่งเนย
 
1. นางสาวชุติณี  พยัคเวช
 
620 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดม่วงงาม 1. เด็กหญิงปัญจรัตน์  สงวนทิพย์
 
1. นางสาวศิรินนา  จันแก้ว
 
621 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสารเห็ด 1. เด็กหญิงวริศรา  เทียนฤกษ์
 
1. นางสาวภรณ์ขวัญจิต  ฤทธิ์ชัยพร
 
622 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงฤดี    เวียงกอ
 
1. นางสาวอัจฉรา  นาเมือง
 
623 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 70 เงิน 7 โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ 1. เด็กชายจรรยวรรธ  วงศาโรจน์
 
1. นางสาวพนิดา  วิจิตรชื่น
 
624 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงศรัญญา  เข็มเมือง
 
1. นางรัตนา  เกิดรอด
 
625 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สาคร
 
1. นางนงเยาว์  ฉิมพาลี
 
626 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 1. เด็กชายทินกร  จันทร์แย้ม
 
1. นางสาวศดานันท์  พราหมณ์ชื่น
 
627 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 1. เด็กหญิงสุนีย์  ยิ้มย่อง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  นุชอ่อง
 
628 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กชายพัชรชัย  ทองกลึง
 
1. นางสาววาสนา  พุ่มทอง
 
629 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านท่าลาว 1. เด็กหญิงสุภัสสร  ไพรวรรณ์
 
1. นายบุญยรัตน์  จันทร์ขาว
 
630 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านพุหวาย 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เผือกประคอง
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  วะชังเงิน
 
631 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านสระพระ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  อ่วมเจริญ
 
1. นางวลัชนันท์  โชติกิตติจานนท์
 
632 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านไร่โคก 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พูลพิพัฒน์
 
1. นางสาวธนาภรณ์  ศิรินันท์
 
633 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เนียมศรี
 
1. นายกวีรัตน์  ทัดจันทร์
 
634 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กชายรัชพล  สงวนให้
 
1. นายอรุณชัย  กัณฑภา
 
635 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ทั่งทอง
 
1. นางสาวณัชชา  เรืองศิลป์
 
636 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงธันยา  อินพรม
 
1. นางรัตนา  เกิดรอด
 
637 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 1. เด็กชายวิทวัส  ทิมช่างสาน
 
1. นางสาวอพิชญา  เขาเอี่ยม
 
638 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงสิรินทรา  เกตุจันทร์
 
1. นายอรุณชัย  กัณฑภา
 
639 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 1. เด็กหญิงชิดชนก  เฉลิมดิษฐ์
 
1. นายจีรัชญ์  ภักดี
 
640 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงสุภานันท์  อ่อนเรียบร้อย
 
1. นายภูวนาถ  ฉายอรุณ
 
641 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนวัดท่าขาม 1. เด็กหญิงอภิสรา  ปลั่งเอี่ยม
 
1. นางกาหลง  เกตุรัตน์
 
642 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 1. เด็กหญิงกรชนก  แก้วยะ
 
1. นางสาวชุติณี  พยัคเวช
 
643 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กหญิงสาวิกา  ชัยณุกูล
 
1. นางบุญมี  สุดประโคน
 
644 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงรพีพร  รอดส่ง
 
1. นางสาวเสาวภา  แก้วเก้า
 
645 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนวัดห้วยเสือ 1. เด็กชายพิพัฒน์  เกตุแก้ว
 
1. นายชัยพร  ม่วงปรางค์
 
646 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนวัดโตนดหลวง 1. เด็กชายธนกฤต  เอี่ยมแก้ว
 
1. นางสาวโชติกา  พ่วงอินทร์
 
647 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสารเห็ด 1. เด็กหญิงปาลิตา  ธูปหอม
 
1. นางสาวภรณ์ขวัญจิต  ฤทธิ์ชัยพร
 
648 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ 1. เด็กหญิงวรินธร   พิมเนียม
 
1. นายชลิต  คงถาวร
 
649 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านท่าลาว 1. เด็กชายฐิติพงศ์  มันผึ้ง
 
1. นายบุญยรัตน์  จันทร์ขาว
 
650 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง 1. เด็กชายกันติทัต  ชาวไทย
 
1. นางบุบผา  สีสัย
 
651 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงนันท์สินี  เกศทอง
 
1. นางนงเยาว์  ฉิมพาลี
 
652 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน 1. เด็กหญิงพรจริยา  กิฬาหน
 
1. นางวรรณี  จันทร์เปรม
 
653 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงอริสา   พูลสวัสดิ์
 
1. นายณัฐวิทย์   อินทร์จุฬ
 
654 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านอ่างหิน 1. เด็กหญิงคุณากร  หวานชื่น
 
1. นางกนกพร  มูลไทย
 
655 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงสุวภัทร  เทียนภู่
 
1. นางสาวนันทนา  ทองกลึง
 
656 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 1. เด็กหญิงนาฎยา  แป้นเพชร
 
1. นายคณิต  พ่วงทอง
 
657 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงสุพัตรา   กลิ่นพุดตาล
 
1. นางสาวนฤมล   ชุนฬหวานิช
 
658 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กชายปรัชญาชาญ  แก้วใหญ่
 
1. นายภาเกตุ  ซิมะเลิศสกุล
 
659 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ 1. เด็กหญิงปทุมมาศ   เจริญศรี
 
1. นายชลิต  คงถาวร
 
660 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแหลมทอง 1. เด็กชายภัทรนันท์  พูลเพิ่ม
 
1. นางจำเนียน  อุ่ประ
 
661 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงปาริชาติ   วลัยรัตน์
 
1. นายณัฐวิทย์   อินทร์จุฬ
 
662 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ 1. เด็กหญิงพนิดา  พูลปลื้ม
 
1. นายชลิต  คงถาวร
 
663 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กชายไพศาล  กวางทอง
 
1. นายภาเกตุ  ซิมะเลิศสกุล
 
664 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กหญิงเจนจิรา  กิตติยายาม
 
1. นางสาวชิราภรณ์  สุขจิตต์
 
665 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงรดามณี  ขำสี
 
1. นางสาวนฤมล   ชุนฬหวานิช
 
666 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กชายนพน  ใจทัศน์
 
1. นางสาวชิราภรณ์  สุขจิตต์
 
667 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ 1. เด็กหญิงฐิติมา   จอมสูง
 
1. นายชลิต  คงถาวร
 
668 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กชายนภัส  มิตรประเสริฐ
 
1. นายปริวัฒน์  หนองคาย
 
669 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กหญิงจันทรวรรณ   เนียมเกิด
2. เด็กหญิงวรมน   นุชสำอาง
 
1. นางสาวญดา   เจริญพรศิริกุล
2. นายกีรติ   ภุมร
 
670 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองมะกอก 1. เด็กชายนที  กลิ่นอุบล
2. เด็กชายภคพล  พวงมณี
 
1. นางพรรณทิพา  นุชถาวร
2. นางสาวสุวรรณ  นกแก้ว
 
671 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก 1. เด็กหญิงชญากานต์   วุฒิ
2. เด็กหญิงนฤมล   คงสวัสดิ์
 
1. นางจตุพร   นิลงาม
2. นางจริยา   ศรีอำพรรณ
 
672 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสระพระ 1. เด็กหญิงภัทรภัสสร  ยอดระบำ
2. เด็กหญิงลภาภัทร  ลอยทอง
 
1. นางสาวจีรนันท์  ศรีหอม
2. นางสาวณรินทร์ทิพย์  ปาลวงศ์
 
673 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนชาวไร่ 1. เด็กชายมงคล  สอยเหลือง
2. เด็กหญิงอัมภิรา  เพิ่มพูนทวีชัย
 
1. นางจารินี  ผิวสวยคำ
2. นางวันเพ็ญ  เปลี่ยนสี
 
674 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านพุหวาย 1. เด็กหญิงพลอยตะวัน  ม่วงน้อย
2. เด็กหญิงพิลาศรักษ์  หงษ์ยิ้ม
 
1. นางเอื้อมเดือน  โพธิ์ชัย
2. นางสมใจ  กั๊กทอง
 
675 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กชายกฤตยชญ์  นุชเนตร
2. เด็กชายธราทิพย์  เชื้อวงศ์แดง
 
1. นางสาวเกวลี  คล้ำหล่ำ
 
676 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ 1. เด็กชายวริท  เก็บศรี
2. เด็กหญิงสายรุ้ง  โฉมแพ
 
1. นางสาวบุษบา  รักดี
2. นางสาวธนาภรณ์   พราหมบุญมี
 
677 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชวินนุช  สุภาพ
2. เด็กหญิงศุภนิดา  วงศาโรจน์
 
1. นางรัตนา   เกิดรอด
2. นางสาวธนัญญา  เทียนไชย
 
678 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงจุฑาธิปดิ์  ชูช่วย
2. เด็กหญิงนภกนก  ผิวงาม
 
1. นางกฤษณา  สุขรักษา
2. นางสาวพุทธมา  ปัญญาณธรรม
 
679 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดหว้า 1. เด็กหญิงชุลีพร  ภู่มาลัย
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  น้อยจ้อย
 
1. นางสาวศศิมาภรณ์  แสงประทิน
2. นางสาวผกามาศ  ปิยะวาส
 
680 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กหญิงมนสิชา   สุขาพันธ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา   คำอ่อน
 
1. นางสุภัทรา   งดสันเทียะ
 
681 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เกิดทรัพย์
2. เด็กหญิงอารยา  ทินรอด
 
1. นางสาวขวัญจิรา  จันทร์เทศ
2. นางสาวขนิษฐ์ชาณัน  บุญเกิด
 
682 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   เกตุรัตน์
2. เด็กหญิงขวัญวริน   ใจดี
 
1. นางสาวสุพรรษา   พรมชาติ
2. นางสาวจิดาภา   เจริญลาภ
 
683 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองมะกอก 1. เด็กหญิงณัฐพร  บุตรจันทร์
2. เด็กหญิงปาลิตา  มีแก้ว
 
1. นางพรรณทิพา  นุชถาวร
2. นางสาวสุภาพรรณ  แสนสบาย
 
684 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสระพระ 1. เด็กหญิงกชกร  พัดทอง
2. เด็กหญิงภาวิดา  คำดี
 
1. นางสาวจีรนันท์  ศรีหอม
2. นางสาวสุภาพร  พรพจน์ธนมาศ
 
685 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  เพชรนิล
2. เด็กชายปภากร  ขจรกลิ่น
 
1. นางสาวเมธินี  กรีธาธร
2. ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์  พวงสังวาลย์
 
686 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 1. เด็กหญิงปริตา  หงษ์คำเมือง
2. เด็กหญิงรวิสรา  จันทร์ขาว
 
1. นางสาวปตินา  หอมวงษ์
2. นางสาวเสาวภา  สังข์คีรี
 
687 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ประไพ
2. เด็กหญิงณัทรียา  อำพร
 
1. นางสาวนันทนา  ทองกลึง
2. นางสุทธิศรี  กล่อมจิตร์
 
688 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  นิลห้อย
2. เด็กหญิงอารียา  เทียนภู่
 
1. นางสาวเกวลี  คล้ำหล่ำ
 
689 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดหนองกาทอง 1. เด็กหญิงวรรณพร  เกิดรอด
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สิทธิศักดิ์
 
1. นางสาวนนัฐศิริ  แก้วแจ้ง
2. นางสาวสิริลักษณ์  เกตุกรณ์
 
690 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  คชพงษ์
2. เด็กชายธรรณกร  ไขศรี
 
1. นางรัตนา   เกิดรอด
2. นางสาวธนัญญา  เทียนไชย
 
691 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านพุหวาย 1. เด็กหญิงรพีพร  จอมเกาะ
2. เด็กหญิงวรัทยา  ยอดเณร
 
1. นางเอื้อมเดือน  โพธิ์ชัย
2. นางสมใจ  กั๊กทอง
 
692 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดกุ่ม 1. เด็กชายทวีศักดิ์  นะทเวสน์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  จงดี
 
1. นางสาวอรนันท์  พูลมงคล
 
693 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   จันทรมานะ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  พิพวาที
 
1. นางสาวบุษบา  รักดี
2. นางสาวธนาภรณ์   พราหมบุญมี
 
694 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   นิลช่วย
2. เด็กหญิงสุวรรณา   มาหมุน
 
1. นางสาวประไพ   ไม้แก้ว
2. นางสาวฐิตาภา  ทองคำ
 
695 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงปนัดดา  ชุ่มจิตร์
2. เด็กหญิงสุรีวรรณ  ภู่เนตร
 
1. นางสาวจิตรลดา  บังจิตร์
2. นางสาวสุจิต  โลกนุเคราะห์
 
696 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหุบกะพง 1. เด็กหญิงภัชราพร  วงษ์เพ็ง
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  มากมูล
 
1. นางสาวทศพร  กุลแก้ว
2. นางสาวพรพิมล  อยู่ชมบุญ
 
697 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ 1. เด็กหญิงนพวรรณ  อินสวาสดิ์
2. เด็กชายนรวิทย์   พูลทับ
 
1. นางสาวบุษบา  รักดี
2. นางสาวธนาภรณ์   พราหมบุญมี
 
698 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดตาลกง 1. เด็กชายสิทธิโชค  โฉมงาม
2. เด็กชายอรรถกร  บุญรอด
 
1. นางสุภาพ  ดีหะสิงห์
2. นายรัชพล  ตะกรุดทอง
 
699 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 1. เด็กชายพัชรพล  วารีเพชร
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จันทร์มั่น
 
1. นางพรรณทอง  เพชรพูลมา
 
700 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 1. เด็กหญิงนฤมล  อ่วมพ่วง
2. เด็กหญิงปนัดดา  รุ่มรวย
 
1. นางจำเนียน  อุประ
2. นายณรงค์  จันตรา
 
701 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดวังไคร้   1. นางสาวนันทนา  ทองกลึง
2. นางสุทธิศรี  กล่อมจิตร์
 
702 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ประทุมรัตน์
 
1. นายภาเกตุ  ซิมะเลิศสกุล
 
703 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ 1. เด็กหญิงสร้อยทิพย์   เอมสวัสดิ์
 
1. นายชลิต  คงถาวร
 
704 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กหญิงภัททิยา   ชินกร
 
1. นางสาวชิราภรณ์   สุขจิตต์
 
705 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายพิสิษฐ์   พลอยเพชร
 
1. นายณัฐวิทย์   อินทร์จุฬ
 
706 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 1. นางสาวอริสรา  อดทน
 
1. นางศฺริมณี  การะนนท์
 
707 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระพระ 1. เด็กชายจารุเดช  บรรเจิดศิริ
2. เด็กชายวัศภัทร  ทัศนา
3. เด็กหญิงสมฤทัย  เนียมทอง
 
1. นางสาวณรินทร์ทิพย์  ปาลวงศ์
2. นางสาวจีรนันท์  ศรีหอม
 
708 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว 1. เด็กหญิงจิรัชยา   สุวรรณทิพย์
2. เด็กหญิงณัฐรีย์   อินทราพงษ์
3. เด็กชายธีรภัทร   จันทร์วงค์
 
1. นางสาวรักคณา   สัมฤทธิ์
2. นางสาวสุภาพร  คุ้มเพชร
 
709 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก 1. เด็กหญิงจิดาภา   เรืองวราหะ
2. เด็กชายพร้าว   ทองเคน
3. เด็กชายศราวุฒิ   ทิมเมฆ
 
1. นางสาวสุนิษา  ปิ่นทอง
2. นางสาวสุพรรษา   พรมชาติ
 
710 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78.33 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหันตะเภา 1. เด็กหญิงปภาวี  นิลแก้ว
2. เด็กชายภูมิภัทร  เทศวงศ์
3. เด็กชายสิรวิทย์   รุ่งราษี
 
1. นางสุชาดา  ทองทัศน์
2. นางสาววชิราภรณ์  คำคล้าย
 
711 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  เจริญสุข
2. เด็กหญิงพรรณษา  แสงทอง
3. เด็กหญิงพิชญาภา  บุญช่วย
 
1. นางเบญจมาศ  ขันธรักษา
2. นางสาวอภิชญา  อินทร์ยงค์
 
712 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73.66 เงิน 6 โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ปัญญาดี
2. เด็กหญิงราตรี  แก้วสกุล
3. เด็กหญิงวรรณรดา  ชมเชย
 
1. นางสุรีพร  อ่วมเสงี่ยม
2. นางสาวธัญญารัตน์  นกเทศ
 
713 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 67.33 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายรัชชานนท์  สมัยเลิศ
2. เด็กชายอัครพล   สุขเอี่ยม
3. เด็กชายเมธาพร   ศิลศร
 
1. นางรัตนา   เกิดรอด
2. นางสาววาสนา  นาเมือง
 
714 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านสารเห็ด 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พันธ์พืช
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  เลิศละออรัตน์
3. เด็กหญิงธินิชา  เสียงหวาน
 
1. นางสาวภรณ์ขวัญจิต  ฤทธิ์ชัยพร
2. นางสาวพนิดา  เจริญยิ่ง
 
715 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 63.66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน 1. เด็กชายกฤตนัย  ยิ้มแย้ม
2. เด็กชายชุติพนธ์  บานแย้ม
3. เด็กชายศิวกร  รุ่งเจริญ
 
1. นางชูชัย  มีนุช
2. นายพัฒนศักดิ์  ทองแดง
 
716 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 61.66 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กชายจิรโกมล  จันทร์มั่น
2. เด็กชายสมิธ  บุญทอง
3. เด็กหญิงสุภานิชา  เทียนพนม
 
1. นางสาวนันทนา  ทองกลึง
2. นางกฤษณา  สุขรักษา
 
717 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 61.33 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  ทองมาก
2. เด็กหญิงบุญยสุดา  ประสาตร์
3. เด็กชายอรุณ  เอี่ยมอาจ
 
1. นายพรรณเชษฐ์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวกาญจนา  ใจเด็ด
 
718 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารเห็ด 1. เด็กชายชานนท์  คำมา
2. เด็กหญิงนิชาพร  มณฑา
3. เด็กชายวิชัย  แก้วมณี
 
1. นางสาวภรณ์ขวัญจิต  ฤทธิ์ชัยพร
2. นายศักดิ์ณรงค์  สุขสวัสดิ์
 
719 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหันตะเภา 1. เด็กชายนพรัตน์  ลำดวน
2. เด็กหญิงนิชกานต์  นิลแก้ว
3. เด็กชายสรรชัย  มาแผล้ว
 
1. นางสุชาดา  ทองทัศน์
2. นางเปรมศิริ  เนื้อเย็น
 
720 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกัลยาณี   รุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงณัฐชนัน   จุ้ยทอง
3. เด็กชายณัฐพงษ์   พราหมณ์โสภณ
 
1. นางรัตนา   เกิดรอด
2. นางสาวธนัญญา  เทียนไชย
 
721 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 1. เด็กหญิงกัลยา  นกขุนทอง
2. เด็กหญิงกุลนันท์  ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  พรห์มเชื้อ
 
1. นางเบญจมาศ  ขันธรักษา
2. นางสาวอภิชญา  อินทร์ยงค์
 
722 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กชายญาณภัทร  พันไพร
2. เด็กชายธนะรัชน์  นาคเรือง
3. เด็กชายปิยะ  ชูช่วย
 
1. นางสาวนันทนา  ทองกลึง
2. นางกษิณ  เกษมสงคราม
 
723 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายชินดนัย   มีคง
2. เด็กหญิงวนิดา   ขำพินวงศ์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์   พรพิจิตรทรัพย์
 
1. นายณัฐวิทย์   อินทร์จุฬ
2. นางสาวจันจิรา  เวชกิจ
 
724 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทองปล้อง
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ขาวสนิท
3. เด็กชายณัฐรัตน์  เขียวคลี่
 
1. นายเทิดศักดิ์  พราหมณ์ฤกษ์
 
725 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65.33 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดหนองกาทอง 1. เด็กชายชลภัทร  กุศล
2. เด็กหญิงนิชาภา  กุลทัศน์
3. เด็กหญิงศิริพร  แตงดี
 
1. นางสาวนนัฐศิริ  แก้วแจ้ง
2. นางสาวอังคณา  เรืองศรี
 
726 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กหญิงธีราพร  อินสมมุติ
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  ม่วงน้อย
3. เด็กหญิงเกวลิน  ทัศทอง
 
1. นางสาวกนกพร  ทองจีน
2. นางสาววิชชกรณ์  ประสูตร์แสงจันทร์
 
727 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 62.66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   แต้มจันทร์
2. เด็กชายกรกฤษณ์   ทองอาบ
3. เด็กชายเดโชชัย   หิ่นเก่า
 
1. นางสาวสุนิษา   ปิ่นทอง
2. นางสาวเกษรา   พรรณา
 
728 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 60.66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านสระพระ 1. เด็กชายพีรพัทธ์  ทัศนา
2. เด็กหญิงรดาพร  ฤทธิ์บัว
3. เด็กชายศรชัย  สุกสี
 
1. นางสาววาสนา  ฉ่ำมะนา
2. นางสาวสายใจ  สีแจ้
 
729 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กชายสายฟ้า  บุญรอด
2. เด็กชายอภิวิชญ์  ร่มรื่นบุญกิจ
3. เด็กชายอลงกต  พุกงาม
 
1. นายปริวัฒน์  หนองคาย
2. นายภาเกตุ  ซิมะเลิศสกุล
 
730 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กชายนพดล  พงษ์เทศ
2. เด็กชายพาคิน  รวยทรัพย์
3. เด็กชายวิรัช  เทียนภู่
 
1. นางสาวนันทนา  ทองกลึง
2. นางสุทธิศรี  กล่อมจิตร์
 
731 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายชำนาญ   ฉัตรวิสัย
2. เด็กชายธนกฤต   ปานฉ่ำ
3. เด็กชายศุภรักษ์   บุญมา
 
1. นายณัฐวิทย์   อินทร์จุฬ
2. นางสาวภัสสนันท์  ขำทวี
 
732 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กชายชวนากร  ออยทอง
2. เด็กหญิงวรกานต์  เกชิต
3. เด็กชายอนุภัทร  ประดิษฐ์
 
1. นายปริวัฒน์  หนองคาย
2. นายภาเกตุ  ซิมะเลิศสกุล
 
733 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 74.33 เงิน 4 โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ 1. เด็กชายธวัชชัย   เก็บศรี
2. เด็กชายนฐนน  ดูเรืองรัมย์
3. เด็กชายอรรถพล   โสภีผ่อง
 
1. นายชลิต  คงถาวร
 
734 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าศาลาราม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ขอเจริญ
 
1. นายวิทยา  อยู่เย็น
 
735 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าคอย 1. เด็กชายอุรุ  ไฝศิริ
 
1. นางวิรัลพัชร  ธีรส่งสวัสดิ์
 
736 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า 1. เด็กชายธนวัฒน์  สินสอน
 
1. พระอาจารย์  สมเกียรติ
 
737 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กชายเตชินท์  นาอินตา
 
1. นายอนันต์  จงดี
 
738 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าศาลาราม 1. เด็กหญิงอนัญญา  เปลี่ยนสมัย
 
1. นายวิทยา  อยู่เย็น
 
739 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 68.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน 1. เด็กชายจิรายุทธ  แม้นเนตร์
 
1. นางเสาวนีย์  โพธิ์ศิริ
 
740 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. เด็กชายวิสิทธิชัย  ดีเหลือ
 
1. นายสุริเยนทร์  คล้ำงาม
 
741 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายชนาธิป   ยิ้มรอด
 
1. นายชัชวาลย์   โอบอ้อม
 
742 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ 1. เด็กหญิงสุธิตา  ชูชื่น
 
1. นางสาวพนิดา  วิจิตรชื่น
 
743 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน 1. เด็กหญิงอรไพลิน  ศรีแจ้
 
1. นางเสาวนีย์  โพธิ์ศิริ
 
744 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 57.33 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดท่าคอย 1. เด็กชายวีรชาติ  เทียนชัยทัศน์
 
1. นางวิรัลพัชร  ธีรส่งสวัสดิ์
 
745 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 22 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. เด็กหญิงวันเดอร์  ไทยใหม่
 
1. นายสุริเยนทร์  คล้ำงาม
 
746 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงพฤษา  มูลตรี
 
1. นายอนันต์  จงดี
 
747 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าศาลาราม 1. เด็กหญิงพนิตา  ทองแจ่ม
 
1. นายวิทยา  อยู่เย็น
 
748 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  หวนนิช
 
1. นายสุริเยนทร์  คล้ำงาม
 
749 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดท่าคอย 1. เด็กชายวีรชาติ  เทียนชัยทัศน์
 
1. นางวิรัลพัชร  ธีรส่งสวัสดิ์
 
750 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงศศิกานต์   กลิ่นเกล้า
 
1. นายวรพัฒน์   ปุญญาธิกุล
 
751 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ศิริบูรณะ
 
1. นางพรรณราย  คงชาติ
 
752 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดท่าคอย 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองใบ
 
1. นางวิรัลพัชร  ธีรส่งสวัสดิ์
 
753 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงปิยวดี   สุขสม
 
1. นายวรพัฒน์   ปุญญาธิกุล
 
754 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  อยู่ศิริ
 
1. นางพรรณราย  คงชาติ
 
755 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดท่าคอย 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  ทองใบ
 
1. นางวิรัลพัชร  ธีรส่งสวัสดิ์
 
756 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์   กอเจริญกุลศิริ
 
1. นายวรพัฒน์   ปุญญาธิกุล
 
757 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงภูริชญา  สุขมี
 
1. นายอนันต์  จงดี
 
758 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงณัชชานันท์   ซาบซึ้งไพร
 
1. นายวรพัฒน์   ปุญญาธิกุล
 
759 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช  ประสมศรี
 
1. นางสาววนิดา  น้อยสำราญ
 
760 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1. เด็กหญิงณัฐชา  สายทอง
 
1. นายวิภาส  บุญเลิศ
 
761 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายอภิชิต   สุขประเสริฐ
 
1. นายวรพัฒน์   ปุญญาธิกุล
 
762 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าคอย 1. เด็กชายอนุพงศ์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางวิรัลพัชร  ธีรส่งสวัสดิ์
 
763 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 1. เด็กหญิงพชรพรรณ  คงชาติ
 
1. นางพรรณราย  คงชาติ
 
764 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงปิยวดี   สุขสม
 
1. นายวรพัฒน์   ปุญญาธิกุล
 
765 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงณัชชานันท์   ซาบซึ้งไพร
2. เด็กหญิงปิยวดี   สุขสม
3. เด็กหญิงฝากขวัญ   ชุ่มกมล
4. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์   กอเจริญกุลศิริ
5. เด็กชายรัฐนนท์  ทองสุข
6. เด็กหญิงฤดีรัตน์   สายเนตร
7. เด็กหญิงศศิกานต์   กลิ่นเกล้า
8. เด็กชายอภิชิต   สุขประเสริฐ
9. เด็กหญิงอัจฉรา   พวงสังวาลย์
 
1. นายวรพัฒน์   ปุญญาธิกุล
2. นางแววตา  โสมนัส
3. นายตะวัน  กลิ่นเล็ก
 
766 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงกระพันธ์
2. เด็กชายจีรวัฒน์  สีชมภู
3. เด็กชายณัฐพัฒน์  พลับทอง
4. เด็กชายธนกฤต  มากเกิด
5. เด็กชายธนวัฒน์  วิสุทธิ
6. เด็กชายพิพัฒน์  โยธารักษ์
7. เด็กชายสุทธิภัทร  เขียวอ่อน
8. เด็กหญิงสุธิตา  ชูชื่น
9. เด็กชายสุริยการ  เอิบอิ่ม
10. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชูชื่น
11. เด็กชายอานัส  หอมทน
12. เด็กหญิงเขมมิสรา  เกิดชุ่ม
 
1. นางนวรัตน์  คงอยู่
2. นางสาวศศิมา   จันทร์มั่น
3. นางสุกัญญา  หนองมีทรัพย์
4. นางสาวเยาวรัตน์  จันทร์กลัด
 
767 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  หวนนิช
2. เด็กชายธนวัฒน์  ทองแท่ง
3. เด็กชายธนิสร  ตาละลักษณ์
4. เด็กหญิงปิยาอร  สังข์เพิ่ม
5. เด็กหญิงภนิดา  ถี่่ถ้วน
6. เด็กชายภานุมาศ  หวนนิช
7. เด็กชายภีคเดช  คล้ายคลึง
8. เด็กหญิงวันเดอร์  ไทยใหม่
9. นายสุรศักดิ์  อยู่คง
10. เด็กหญิงสุวพิชชา  รอดพ้น
11. เด็กชายเพชรแท้  เปรมปรี
12. เด็กชายเมทวิน  เชื้อเกตุ
 
1. นายสุริเยนทร์  คล้ำงาม
2. นายสยาม  วิริยะ
3. นางสาวมัทนา  ธนันทา
4. นายจิรายุส  อุ่นเทศ
 
768 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม 1. เด็กหญิงจรรยา  บุญสร้าง
2. เด็กชายจิรยุทธ์  รากทอง
3. เด็กชายจิรวัฒน์  จันแก้ว
4. เด็กหญิงชนากานต์  เกลากลิ่น
5. เด็กชายฐานวุฒิ   จันแก้ว
6. เด็กชายถนอมศักดิ์  ทั่งเหล็ก
7. เด็กชายธวัชชัย  ทองรื่น
8. เด็กชายธีรพงศ์  สังเกตุ
9. เด็กชายธีรภัทร  รากทอง
10. เด็กชายธีรศักดิ์  อ่ำเพ็ชร
11. เด็กชายนพวิทย์  หวังผล
12. เด็กหญิงนภัสรา  หวังผล
13. เด็กชายพีรภัทร  นกน่วม
14. เด็กชายพีรภาส  นกน่วม
15. เด็กชายพีรวิชญ์  นกน่วม
16. เด็กหญิงภาวิณี  ประสม
17. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ใจบุญ
18. เด็กหญิงลลิตภัทร  ดีเด่น
19. เด็กหญิงสุมินตรา  มิตรมาก
20. เด็กหญิงเกศิณี  ออดซี
 
1. นายอนุชิต  มีแสง
2. นายเลิศรบ  อ่้นหุ่น
3. นางรัสมี  ทิมจิตร
4. นางสาวสุพิรา  บุญญปุรานนท์
5. นางสาวปรียา  เดชบุตร
6. นางสาวยุวดี  สมจิตร์
 
769 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 1. เด็กชายกวินท์กานต์  เบียดขุนทด
2. เด็กหญิงชนาภา  นิ่มสะอาด
3. เด็กหญิงชลนิสา  โคสิน
4. เด็กหญิงชวัลรัตน์  อยู่ศิริ
5. เด็กชายธนกร  ทองสุข
6. เด็กหญิงปิยวรรณ  อยู่ศิริ
7. เด็กหญิงพชรพรรณ  คงชาติ
8. เด็กหญิงพิมพ์รวิน  ใจจิตร
9. เด็กชายพีรวัส  ฉิมพลัด
10. เด็กหญิงวรรณดี  มณีใส
11. เด็กหญิงวรัชยา  ทรัพย์มา
12. เด็กหญิงวิภารัตน์  ศิริบูรณะ
13. เด็กหญิงศศิวิมล  ร้อยลาภ
14. เด็กชายศุภเศรษฐ์  เขื่อนศิริ
15. เด็กหญิงอรกานต์  สุขอ่อน
16. เด็กหญิงอรยา  อินทร์สำโรง
17. เด็กหญิงอรอนงค์  พลอยแหวน
18. เด็กหญิงอริสา  ทารักษ์
19. เด็กหญิงเบญญาภา  คงสบาย
20. เด็กหญิงโสรยา  บุญประวัติ
 
1. นางพรรณราย  คงชาติ
2. ว่าที่ร้อยตรีชรินทร์  คงชาติ
3. นางณัฐกฤตา   อำมฤต
4. นางสาวสุภาวดี  จวนเผ่า
5. นางรังสินันท์  แป้นทอง
6. นางสาววรรณมาศ  จันทร์ชัง
 
770 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 1. เด็กหญิงชลิตา  สมจิต
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ไพรพนัด
3. เด็กชายปธานิน  ทองเฟื่อง
4. เด็กชายประสพโชค  เกตุครอง
5. เด็กหญิงพิจิตรา  ชื่่นฤทัย
6. นางสาวอริสรา  อดทน
 
1. นางศิริมณี  การะนนท์
2. นางณัฐชยา  นามทพย์
3. นางธนพร  บุญเสนา
 
771 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 1. เด็กชายธีรภัทร   พรหมอินทร์
2. เด็กชายวัชรพล   พึ่งน้อย
3. เด็กหญิงศุภญา  สิทธิมูล
4. เด็กชายอนุพงศ์   ฟักพูน
5. เด็กหญิงเพชรลดา   ยอดสร้อย
6. เด็กชายโกศล   ขำสี
 
1. นายสิปปกร   ทองแท่ง
2. นางสาวนันท์สินี   ทวิสุววรณ
 
772 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก 1. เด็กชายจตุพล  จุ้ยเทียน
 
1. นางสาวสุนิษา   ปิ่นทอง
 
773 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโตนดหลวง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เจริญสุข
 
1. นางสุชาดา  สีสง่า
 
774 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กชายอรรถพล  พุ่มพวง
 
1. นางอุไร  กัณฑภา
 
775 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนวัดจันทาราม 1. เด็กชายพีรภาส  นกน่วม
 
1. นายอนุชิต  มีแสง
 
776 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 1. เด็กชายเมธา  เมธีทวีป
 
1. นางศิริมณี  การะนนท์
 
777 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 72.8 เงิน 6 โรงเรียนวัดหนองจอก 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  เผือกแก้ว
 
1. นายปุญญพัฒน์  คุ้มภัย
 
778 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 71.8 เงิน 7 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1. เด็กชายสราวุธ  พงษ์ม่วง
 
1. นางเฉลิมลาภ  มะณีจันทร์
 
779 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 70.2 เงิน 8 โรงเรียนวัดท่าศาลาราม 1. เด็กชายอวัสดา  หมื่นบำรุง
 
1. นายอนุชาติ  มีทรัพย์
 
780 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร 1. เด็กชายมานนท์  หล่ำค้าขาย
 
1. นายคมสัน  ปราโมทย์
 
781 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ 1. เด็กชายนพรัตน์  ปานสกุล
 
1. นางนันท์นภัส  อินทอง
 
782 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายธนวัฒน์   กิมไซ
 
1. นายวาที   พูลนาค
 
783 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สีสุดทา
 
1. นางอุไร  กัณฑภา
 
784 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กชายธนากร  สังข์ฤทธิ์
 
1. นางอุมาภรณ์  พุ่มจิตร
 
785 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าโล้ 1. เด็กชายชูเกียรติ์  ปลั่งขำ
 
1. นางประดับ  สดสี
 
786 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านด่านโง 1. เด็กชายสุภกิจ  คำใส
 
1. นางสาวกมฬชัญภัทฐ์  หรั่งวัฒนพานิช
 
787 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในดง 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา  ลำทะแย
 
1. นางสาวส้อย  บัวงาม
 
788 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงอาทิตยา   วรรณโสธร
 
1. นางสาวอรทัย   คุ้มครอง
 
789 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 1. เด็กหญิงทิพย์ธีตา  เก่งกาจ
 
1. นางสาวธริษฐาณันท์  เถกิงกร
 
790 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน 1. เด็กหญิงภัทรภร  จันทร์นาค
 
1. นายรังสรรค์  บุณยะวัน
 
791 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านด่านโง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  วันเสือ
 
1. นางสาวกมฬชัญภัทฐ์  หรั่งวัฒนพานิช
 
792 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    ครึกครื้น
 
1. นางนงเยาว์  นาเมือง
 
793 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงวิลัยพร  พรหมลิ
 
1. นายสมควร  ดวงจันทร์
 
794 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.8 ทอง 8 โรงเรียนวัดโตนดหลวง 1. เด็กหญิงอังศุมา   กุลภักตร์
 
1. นางสาวสมรักษ์  สอนดี
 
795 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.4 ทอง 9 โรงเรียนวัดท่าศาลาราม 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญญกาศ
 
1. นางสาวชลนิชา  มีอิ่ม
 
796 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.8 เงิน 10 โรงเรียนวัดบ่อบุญ 1. เด็กหญิงพรรณพัชร  ประสิทธิ์ทรัพย์
 
1. นางสาวชมัยพร  น้อยมี
 
797 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงลักษิกา   ฉิมทอง
 
1. นายวาที  พูลนาค
 
798 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใจดี
 
1. นางสาวเกษรา   พรรณา
 
799 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.6 เงิน 13 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 1. เด็กชายสกุลกาญจน์  ดูเรืองรัมย์
 
1. นางสาวกมลรัตน์  สุ่นศรี
 
800 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71.6 เงิน 14 โรงเรียนวัดหนองกาทอง 1. เด็กหญิงอรพรรณ  อารีเพื่อน
 
1. นางนนัฐศิริ  แก้วแจ้ง
 
801 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70.2 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสระพระ 1. เด็กหญิงลาภินี  ขำพวง
 
1. นางสาวสุภาพร  พรพจน์ธนมาศ
 
802 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลกง 1. เด็กหญิงสุมิตตา  เสาวดีย์
 
1. นางสาวปฏิภรณ์  ฮวบอินทร์
 
803 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  อิ่มฉ่ำ
 
1. นางอุมาภรณ์  พุ่มจิตร
 
804 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จัดพูล
 
1. นางสาวจารุณี  บัวโรย
 
805 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ชาวโพธิ์สระ
 
1. นายสามารถ  ศรีแก้ว
 
806 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.6 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กหญิงธีวรา   สิธุมา
 
1. นางสาวสุภาพร   เพ็งอุดม
 
807 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 1. เด็กหญิงชลิตา  สมจิต
 
1. นางศิริมณี  การะนนท์
 
808 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.6 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 1. เด็กหญิงวรรณกร  คนคล่อง
 
1. นางสาวณัฏฐ์วดี  คุณแสง
 
809 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.2 เงิน 8 โรงเรียนบ้านด่านโง 1. เด็กหญิงอาภัสรา  บัวแก้ว
 
1. นางสาววิชดาพรรณ  อยู่คง
 
810 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ครึกครื้น
 
1. นางนงเยาว์  นาเมือง
 
811 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายธนวัฒน์   กิมไซ
 
1. นายภาคภูมิ  สมใจ
 
812 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีเพ็ญ
 
1. นางกชพรรณ  สุขกันตะ
 
813 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโตนดหลวง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เจริญสุข
 
1. นางสาวพัชรี  โต๊ะเฮง
 
814 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 1. เด็กชายชนม์ฐยา  บรรดาศักดิ์
 
1. นางถิ่น  มิตรจิต
 
815 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.2 เงิน 5 โรงเรียนวัดท่าขาม 1. เด็กชายธนพร  แกมสุวรรณ
 
1. นางสาวลักษิกา  กวางทอง
 
816 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1. เด็กชายชินวัตร  แก้วเขียว
 
1. นางสาวธันยาภรณ์  มะพุก
 
817 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กชายตุลชัย  เกตุทอง
 
1. นางอุมาภรณ์  พุ่มจิตร
 
818 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 1. เด็กชายธนธร  ทองมา
 
1. นางสาวณัฏฐ์วดี  คุณแสง
 
819 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโตนดหลวง 1. เด็กหญิงอังศุมา  กุลภักตร์
 
1. นางทิพย์สุคนธ์  แถมมี
 
820 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  มูลทองสุข
 
1. นางอุไร  กัณฑภา
 
821 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ยอดแก้ว
 
1. นางกัญทิมา  วิริยะสกุล
 
822 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.6 เงิน 4 โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงวรัญชิตา  ขำเพชร
 
1. นางสาวเกวลี  คล้ำหล่ำ
 
823 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.2 เงิน 5 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงวริยา   กลิ่นยอด
 
1. นายภาคภูมิ   สมใจ
 
824 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.6 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงดุษณีย์   วลัยรัตน์
 
1. นางสาวจันจิรา   เวชกิจ
 
825 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ  บัวผัน
 
1. นางสาวอาทิตยา  โกงกาง
 
826 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.4 เงิน 8 โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงณิชากานต์  สะเริน
 
1. นายคมสัน  ปราโมทย์
 
827 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.6 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 1. เด็กหญิงธัญชนก  สุดยอด
 
1. นางตรึึงตรา  ไม้แก้ว
 
828 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก 1. เด็กหญิงณัฐพร  จุ้ยเทียน
 
1. นางเริงจิต  ธนูทอง
 
829 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงวิภวานี  ทรัพย์เสริม
 
1. นางอุมาภรณ์  พุ่มจิตร
 
830 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงนันท์ธพัชร  เนียมเงิน
 
1. นางอุไร  กัณฑภา
 
831 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กหญิงรักษิณา  รัตนรักษ์
 
1. นายสามารถ  ศรีแก้ว
 
832 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.4 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  คำโพธิ์
 
1. นางศิริมณี  การะนนท์
 
833 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.6 เงิน 5 โรงเรียนบ้านด่านโง 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวกมฬชัญภัทฐ์  หรั่งวัฒนพานิช
 
834 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโล้ 1. เด็กชายธันวา  แสงขาว
 
1. นายพิพัฒน์  เมืองโพธิ์
 
835 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีเพ็ญ
 
1. นางกชพรรณ  สุขกันตะ
 
836 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ 1. เด็กชายเจษฏา  สมใจ
 
1. นางสาวพิมพ์ผกา  ประเสริฐสวัสดิ์
 
837 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.8 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กชายสหรัฐ  ดีล
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  คำวาส
 
838 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1. เด็กชายอภิชน  ทองมาก
 
1. นางเฉลิมลาภ  มะณีจันทร์
 
839 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 1. เด็กชายอนุพงศ์   ฟักพูน
 
1. นางสาวนันท์สินี   ทวิสุววรณ
 
840 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กชายวัชรเกียรติ  ไชยพูน
 
1. นางอุไร  กัณฑภา
 
841 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กหญิงนันทกานต์  มีอินทร์
 
1. นางประเสริฐ  บุตรสะอาด
 
842 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ 1. เด็กหญิงเอม  เกตุพยัคฆ์
 
1. นางเบญจรงค์  เกตุพยัคฆ์
 
843 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชญาภา   เพชรแย้ม
 
1. นายวาที   พูลนาค
 
844 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.6 ทอง 4 โรงเรียนวัดจันทาราม 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ใจบุญ
 
1. นายอนุชิต  มีแสง
 
845 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.8 ทอง 5 โรงเรียนวัดโตนดหลวง 1. เด็กหญิงชญานิศ  ทองทับ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  บุญกอง
 
846 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 1. เด็กหญิงนัตยา  คล้ายละมั่ง
 
1. นางกชพรรณ  สุขกันตะ
 
847 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.4 เงิน 7 โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  แสงศรี
 
1. นายคมสัน  ปราโมทย์
 
848 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 1. เด็กหญิงธัญชนก  สุดยอด
 
1. นายพิเชษฐ  แสงน้อย
 
849 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  รื่นสม
 
1. นางเฉลิมลาภ  มะณีจันทร์
 
850 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70.6 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงวรรณพร  แสนกล้า
 
1. นางสาววรุณยุพา  ฉัตรสอน
 
851 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโล้ 1. เด็กหญิงเพชรดา  บัวจุ้ย
 
1. นางสาวสุชีพ  เอี่ยมละออง
 
852 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  นิลห้อย
 
1. นางสุนี  ภานุมาต
 
853 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงสาธิดา  ชูช่วย
 
1. นางเพ็ญศรี  โสมนัส
 
854 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กหญิงกัลยากร   สารเห็ด
 
1. นางสาวสุภาพร   เพ็งอุดม
 
855 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 1. เด็กหญิงนันทิยา  สุมาลี
 
1. นางสาวณัฏฐ์วดี  คุณแสง
 
856 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์   นวมพิพัฒน์
 
1. นางสาวจิราภา  ชิตสวัสดิ์
 
857 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโตนดหลวง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เจริญสุข
 
1. นางสาวสถิน  สวัสดี
 
858 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายธนวัฒน์   กิมไซ
 
1. นายวาที   พูลนาค
 
859 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแหลมทอง 1. เด็กชายชนม์ฐยา  บรรดาศักดิ์
 
1. นางถิ่น  มิตรจิต
 
860 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.8 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีเพ็ญ
 
1. นางกชพรรณ  สุขกันตะ
 
861 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 63.4 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านอ่างหิน 1. เด็กชายจักริน  เป็งตา
 
1. นางสอางศรี  บัวภา
 
862 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 61.4 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดท่าขาม 1. เด็กชายประธาน  นิลหริ่ง
 
1. นางสาวลักษิกา  กวางทอง
 
863 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 60.8 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 1. เด็กชายเมธา  เมธีทวีป
 
1. นางกัญทิมา  วิริยสกุส
 
864 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  มูลเกตุ
 
1. นางสาวสุภาพร  พ่วงเพ็ง
 
865 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 1. เด็กชายนันยศ  สมจิตต์
 
1. นายกุมภารักษ์   แก่นสะเน
 
866 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กชายสุรชัช  เอี่ยมอุบล
 
1. นายอรุณชัย  กัณฑภา
 
867 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กชายชวฤทธิ์  บุตรกร
 
1. นางอุมาภรณ์  พุ่มจิตร
 
868 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตาลกง 1. เด็กชายเด็กชายพิชัยพงศ์   ชเอมโอษฐ
 
1. นางลัดดา  เขียมทรัพย์
 
869 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในดง 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา  ลำทะแย
 
1. นางสาวส้อย  บัวงาม
 
870 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงวรรณิศา  นิลห้อย
 
1. นางสาวเกวลี  คล้ำหล่ำ
 
871 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโตนดหลวง 1. เด็กหญิงอังศุมา  กุลภักตร์
 
1. นางสาวศิรดา  อ่อนทรัพย์
 
872 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก 1. เด็กหญิงณัฐพร  จุ้ยเทียน
 
1. นางสาวสุนิษา   ปิ่นทอง
 
873 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.66 เงิน 5 โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  หมื่นเดช
 
1. นายรังสรรค์  บุณยะวัน
 
874 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม 1. เด็กหญิงนงค์ณภัทร  พรหมอินทร์
 
1. นางสุวรรณา  เอี่ยมอาจ
 
875 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71.33 เงิน 7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  มูลทองสุข
 
1. นางอุไร  กัณฑภา
 
876 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68.66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงวรรณิศา   สอนสุวรรณ์
 
1. นางสาวจันจิรา  เวชกิจ
 
877 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 66.66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงลลิตา  นิลประเสริฐ
 
1. นายวาที   พูลนาค
 
878 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 64.33 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านอ่างหิน 1. เด็กหญิงพันธ์ทิพย์  หงษา
 
1. นางสอางศรี  บัวภา
 
879 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 63.66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงสิริยากร  ภู่ระหงษ์
 
1. นายกุมภารักษ์   แก่นสะเน
 
880 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 60.33 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงลลิตา  ลาภโพธิ์ทอง
 
1. นายคมสัน  ปราโมทย์
 
881 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 1. เด็กหญิงทิพย์ธีตา  เก่งกาจ
 
1. นางสาวธริษฐาณันท์  เถกิงกร
 
882 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงวิภวานี  ทรัพย์เสริม
 
1. นางอุมาภรณ์  พุ่มจิตร
 
883 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงนันท์ธพัชร  เนียมเงิน
 
1. นางอุไร  กัณฑภา
 
884 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กหญิงนภาพร   ทองคำ
 
1. นางสาวสุภาพร   เพ็งอุดม
 
885 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.2 ทอง 4 โรงเรียนวัดตาลกง 1. เด็กหญิงสุมิตตา  เสาวดีย์
 
1. นางสาวสุดารัตน์   พันนึก
 
886 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขานาง 1. เด็กหญิงธัญจิรา  กลิ่นศิริกุล
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มีโหมด
3. เด็กชายพุฒิธาดา  บุญครอง
4. เด็กชายมารุต  นุชประคอง
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สุขมี
6. เด็กหญิงลิษา  สว่างเนตร
7. เด็กหญิงศิรภัสสร  แก่นทอง
8. เด็กชายสายพิรุณ  รวยรุ่ง
 
1. นายเอนก  ใจธรรม
2. นางละเอียด  ครึกครื้น
3. นางสาววิรดา  สมคำ
 
887 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงกัญญ์ธวัล  จันทร์บ๊วย
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ศรีจันทร์
3. เด็กชายปภาวิชญ์  เดชะกุล
4. เด็กชายปภาวิน  เดชะกุล
5. เด็กหญิงภัคพร  เอี่ยมสำอางค์
6. เด็กชายภาณุวัชร์  ม่วงศิริ
7. เด็กหญิงวรรณมาศ  ศรีวงค์
8. เด็กหญิงอุชุกร  จันทร์เกตุ
 
1. นางสาวเกวลี  คล้ำหล่ำ
2. นายสุรวุฒิ  ทองมาก
3. นางสาวนันทิยา  อินทร์จันทร์
 
888 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 78.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กหญิงฐิตา  พิกุลทอง
2. เด็กหญิงธัญชนก  ไร่หินถ่วง
3. เด็กหญิงนิภาพรรณ  มูลมานัส
4. เด็กชายปภังกร  เทียนภู่
5. เด็กชายพีรพัฒน์  สุขสวัสดิ์
6. เด็กหญิงรุจิรา  ไร่หินถ่วง
7. เด็กชายศักดิ์ดา  ทองคุ้ม
8. เด็กชายอนุชาติ  บัวเจริญ
 
1. นางสาวกนกพร  ทองจีน
2. นายนัฐพงษ์  นกแก้ว
3. นางสาวประทุม  วีสม
 
889 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 67 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ 1. เด็กหญิงกัลลิกา  นินนามะ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์ประไพ
3. เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์ประไพ
4. เด็กชายพงศภัค  แตงพลับ
5. เด็กหญิงภัทดา  ยิ่งยวด
6. เด็กชายรัชชานนท์  มูลนาม
7. เด็กชายวัชรินทร์  รักษาใจ
8. เด็กหญิงหยาดทิพย์  นวมสุข
 
1. นายสมชาย  นาคนคร
2. นางสาวสุรภา  ทองสัมฤทธ์ิ
 
890 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  หมื่นศรี
2. เด็กหญิงธนารีย์  จันทร์แสง
3. เด็กหญิงนฤมล  ยอดยิ่ง
4. เด็กหญิงพรพรรณ  กลิ่นหอม
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญรอด
6. เด็กหญิงรัตน์ฎิพร  ทองสุข
 
1. นางอัจฉรพร  แก้วมรกต
2. นายนิรุทธิ์  สำเภาเจริญ
3. นางปาจรีย์  มีลิ
4. นางสุนันท์  ธรรมกถึก
 
891 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บัวระหงษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พงษ์เทศ
3. เด็กหญิงพิมพ์ยาดา  พงษ์เทศ
4. เด็กหญิงพุทธรักษา  เจียมอุย
5. เด็กหญิงวรรณพร  โพธิ์ทอง
6. เด็กหญิงศตานันท์  วงค์ศรีดา
 
1. นางสาววาสนา  พุ่มทอง
2. นางสาวนันทนา  ทองกลึง
3. นางสาวสิริวิมล  ทองคำ
4. นางสาวฐิตาพร  รุ่งโรจน์
 
892 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงนันท์สินี  เขื่อนศิริ
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  หนูทิพย์
3. เด็กหญิงสุชัญญา  วงค์ศรีดา
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองเฟื่อง
5. เด็กหญิงสุธาสินี  ฤกษ์งาม
6. เด็กหญิงเกตุศรา  บุญมี
 
1. นางสาววาสนา  พุ่มทอง
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ลบถม
3. นางจรรยา  จีนทอน
4. นางวันทนา  สังข์สน
 
893 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 1. เด็กชายกฤตนัย  แซ่ตัน
2. เด็กชายณรงศักดิ์  ทองคำ
3. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  น้อยสำราญ
4. เด็กชายภานุพงศ์  นิ่มเขียน
5. เด็กชายเศรษฐพงศ์  พุ่มจิตร
 
1. นางสาวอัญญาณี  เทพทิพย์อัมพร
 
894 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเหว 1. เด็กชายรพีพัฒน์  ขันแดง
2. เด็กชายสรณ์สิริ  เจริญพรศิริกุล
 
1. นายประสาท  ศิริเรือง
2. นายดัชนัย  ทางทอง
 
895 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 1. เด็กหญิงนภัส   มั่นเพ็ง
 
1. นางสายชล   สายน้ำผึ้ง
 
896 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1. เด็กหญิงวริศรา   รักดี
 
1. นางสาวอัญชลี   ห้วยหงษ์ทอง
 
897 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด 1. เด็กหญิงพัชรภรณ์    เหี่ยวทอง
 
 
898 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง 1. เด็กหญิงบุญยสุดา   ประสาตร์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์   พูลพิพัฒน์
 
899 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กหญิงนภสร   ทองเฟื่อง
 
1. นางประเสริฐ   บุตรสะอาด
 
900 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 77 เงิน 5 โรงเรียนวัดโตนดหลวง 1. เด็กหญิงปาลิตา   โพธิ์บำรุง
 
 
901 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 76 เงิน 7 โรงเรียนวัดท่าคอย 1. เด็กชายเมธีพงษ์   ฉิมพาลี
 
1. นางสาวอรุณลักษณ์   ทิมเมฆ
 
902 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 1. เด็กหญิงวรวรรณ   กวางเลาะพุง
 
1. นางสาวเมธินี   กรีธาธร
 
903 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 1. เด็กหญิงนันท์นิชา   อุทุมพร
 
1. นางสาวคันธมาลี   พ่วงลิบ
 
904 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงมัลติกา   นวลปืน
 
1. นางสาวกฤษณา   กลั่นพิกุล
 
905 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเขากระปุก 1. เด็กหญิงปิยฎาภรณ์   พูลพิพัฒน์
 
 
906 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ 1. เด็กชายเตโช   จันทร์จวง
 
 
907 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1. เด็กหญิงธีริศรา   นวมนิ่ม
 
1. นางเฉลิมลาภ   มะณีจันทร์
 
908 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ทองใหญ่
 
1. นางสุรีรัตน์  ดวงสิน
 
909 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงปณิตตรา   คงวัฒนา
 
1. นางสาวจิราภรณ์   วิเชียรโชติ
 
910 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงทิพย์ธาดา   สุภา
 
 
911 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   ยินดี
 
1. นางนันท์นภัส   อินทอง
 
912 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 1. เด็กหญิงณิชนันท์   ศรีสำอางค์
 
1. นางสาวคันธมาลี   พ่วงลิบ
 
913 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนวัดโตนดหลวง 1. เด็กหญิงชญานิศ   ทองทับ
 
 
914 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ 1. เด็กชายมาณพ   เพิ่มพูน
 
1. นางณฐนนท์   เนียมน้อย
 
915 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนวัดดอนกอก 1. เด็กชายศราวิน   ฉลาดเลิศ
 
1. นางสาวบุญล้น   ชูใจ
 
916 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 1. เด็กหญิงปรีญฉัตร   สมวงศ์
 
 
917 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   หนูกำเนิด
 
1. นางสาวเมธินี  กรีธาธร
 
918 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 1. เด็กหญิงเพชรลดา   ยอดสร้อย
 
1. นางสาวนันท์สินี   ทวิสุวรรณ
 
919 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1. เด็กหญิงญาณิศา   สุขเฉย
 
1. นางเฉลิมลาภ   มะณีจันทร์
 
920 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงพรพรรณภา   สังข์ทอง
 
1. นางสาวสายพิน   เจริญสุข
 
921 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงประภัสสร   นุ่มน้อย
 
1. นางสาวนันทิดา  ทับแก้ว
 
922 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงนิศา   ผ่องดี
 
1. นางสาวปาริฉัตร   เพียรธรรม
 
923 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดดอนกอก 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์ดา   แซ่โก
 
1. นางสาวบุญล้น   ชูใจ
 
924 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านบางเก่า 1. เด็กชายภูมิพิพัฒน์   นุชนาด
 
 
925 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดท่าคอย 1. เด็กหญิงพรหมพร   พวงจันทร์
 
 
926 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดม่วงงาม 1. เด็กชายจิตติพัฒน์   ไกรเพชร
 
1. นางสาวศิรินนา   จันแก้ว
 
927 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 1. เด็กชายณัฐภูมิ   แสงทอง
 
1. นางสาวคันธมาลี   พ่วงลิบ
 
928 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 1. เด็กชายบุณณาศักดิ์   น้ำหอม
 
 
929 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กหญิงนันทกานต์   มีอินทร์
 
 
930 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. นางสาวสุพัตตา   แตงอ่อน
 
1. นางสุนี   ภานุมาต
 
931 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 1. นางสาวพิมญาดา   ศรัทธา
 
1. นายคณิต   พ่วงทอง
 
932 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 1. เด็กหญิงอลิสา   ซายุ
 
1. นางสาวนันท์สินี   ทวิสุวรรณ
 
933 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 1. เด็กหญิงปาณิศา   เภาพูล
 
1. นางเสาวณีย์   พ่วงทอง
 
934 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงมนัสนันท์   บุญรอด
 
 
935 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 1. เด็กหญิงพีรนันท์   ผ่องศิริ
 
1. นางสาวอพิชญา   เขาเอี่ยม
 
936 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 1. เด็กหญิงภาษิตา   บุตรน้อย
 
1. นางสาวอารีรัตน์   จันทรจิตร์
 
937 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 74.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กหญิงนิรชา   หนูน้อย
 
1. นางสาววิไล   ไม้แก้ว
 
938 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนวัดจันทาราม 1. เด็กหญิงจรรยา   บุญสร้าง
 
1. นางวาสนา   หวังรัก
 
939 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 71 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชญาภา   เพชรแย้ม
 
1. นางสาวเพชรลดา  คงจุติ
 
940 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 69.5 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดโตนดหลวง 1. เด็กหญิงพัชราภา   โพธิ์บำรุง
 
 
941 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 1. เด็กหญิงวรนุช   ฟ่งฉันท์ธรากุล
 
 
942 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กชายวัชรเกียรติ   ไชยพูน
 
1. นางอำพร  เจรจา
 
943 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กหญิงศุภรดา   เนียมเกิด
 
1. นางสาววิไล   ไม้แก้ว
 
944 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 1. เด็กหญิงฟ้าใส   ยิ้มใย
 
 
945 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 1. เด็กหญิงณาทฌา   ตั้งวงค์
 
1. นางสายชล   สายน้ำผึ้ง
 
946 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย    
947 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กชายกฤติพงษ์   นุ่มสุข
2. เด็กชายจิรกานต์   พรมเชื้อ
3. เด็กชายฐาปกรณ์   อธิบดี
4. เด็กชายบูรพา  เปี่ยมสกุล
5. เด็กชายวุฒิชัย   สุขดี
 
1. นางสาววิไล  ไม้แก้ว
2. นางสาวศุรัณยา   เพชรชนมภูมิ
 
948 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ 1. เด็กหญิงวาสนา  ผิวผ่อง
2. เด็กหญิงศิริพร  คำโพธิ์
 
1. นายสมชาย  นาคนคร
2. นางสาวปิยะพร  ยองใย
 
949 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกุลธิดา   บุญพรรณมงคล
2. เด็กหญิงสุพิชชา   ขำทอง
 
1. นางสาวเพชรลดา  คงจุติ
2. นางสาวกฤษณา  กลั่นพิกุล
 
950 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงธนพร  เมืองงาม
2. เด็กหญิงภรณ์ภรรณพษา  สังข์ทอง
 
1. นางสาวปิ่นทอง  เอกวัฒ
2. นางสาวทิพวรรณ  เผือกทอง
 
951 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กชายณฐภัทร  เมฆหมอก
2. เด็กหญิงธนพร  แสงภู่
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ดวงจันทร์
2. นายธนสิทธิ์  ชินแสงทิพย์
 
952 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 1. เด็กชายสราวุธ   ชูเชิด
2. เด็กหญิงสิริกร   แซ่สือ
 
1. นางสาวเนตรนภา   สิทธิเนตร
 
953 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านท่าโล้ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงสุชานุช  ราชาวงษ์
 
1. นางสาวสุชีพ  เอี่ยมละออง
2. นางสาวปิรัญญา  ไชยยงค์
 
954 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 1. เด็กชายภณณัฐ  คุ้มเขตต์
2. เด็กชายยศภัทร์  ทองโพเบช
 
1. นางสาวกาญจนา  วัดวิเศษ
2. นางสาววลัยลักษณ์  ชื่นบาน
 
955 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชื่นอุทัย
2. เด็กชายปิติพงษ์  ปิตตาระโพธิ์
 
1. นางสาวอรทัย  เกตุพวงแก้ว
2. นายปัฐวิกรณ์  โรงแสง
 
956 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหุบกะพง 1. เด็กชายยศวรรธ  ชูก้าน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  องอาจ
 
1. นางสาวกันยากาญจน์  พงษ์รอด
2. นางสาวทศพร  กุลแก้ว
 
957 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 1. เด็กหญิงวิยดา   ยิ้มพวง
2. เด็กหญิงสุนิทา   ส้มเพชร
 
1. นางสาวนันท์สินี   ทวิสุววรณ
 
958 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลกง 1. เด็กชายพัชรพล   แก้วสำราญ
2. เด็กชายพีระศักดิ์   บุญมา
3. เด็กชายภัทรพล   รุ่งวัฒนา
4. เด็กชายมนัสชนก   ยมสิงห์
5. เด็กชายวรโชติ   เสริฐศร
6. เด็กชายเอกพจน์   หลวงฤทธิ์ธีรา
 
1. นางสมพิศ  เอี่ยมสอาด
2. นายธวัช  เอี่ยมสอาด
3. นางสาวขนิษฐา  แร่ใจดี
 
959 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่านโง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อินทร์จักร์
2. เด็กชายณัฐยาณพงษ์  เจียมสกุล
3. เด็กชายพงศธร  ทองศิล
4. เด็กชายพีรพัฒน์  สีนวล
5. เด็กชายสมเกียรติ  โต๊ะทอง
6. เด็กชายอนุกูล  มูลมงคง
 
1. นายมนตรี  เจือไธสง
2. นางสาวปรารถนา  คุ้มจินดา
3. นางสมใจ  พรหมมลมาศ
 
960 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงญานิกา   โตผึ้ง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ชุ่มจิตต์
3. เด็กหญิงพรธวัล   น้อยศิริ
4. เด็กหญิงมณีวรรณ   นาวารัตน์
5. เด็กชายรัชชานนท์   เมืองประเทศ
6. เด็กชายอาทิตย์   เพชรพล
 
1. สิบเอกอุดม   ทับทอง
2. นางบุญญารัสมิ์   ทับจิต
3. นางสาวอนุสรา  ดำรงค์เดช
 
961 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงกมลชนก  เกตุรัตน์
2. เด็กชายจิตรกร  พัดทอง
3. เด็กชายจิราวัฒน์  จันทร์สุข
4. เด็กชายธวัฒน์  อ้วนโอด
5. เด็กชายอดิศร  มาดี
6. เด็กหญิงอังสุมา  มั่นคงหัตย์
 
1. นางจรรยา  ทองปล้อง
2. นางสาวจุุฬารัตน์  ฤทธิ์เลิศ
3. นางสาวอภิญญา  ใยบำรุง
 
962 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ทั่งทอง
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  แถมแก้ว
3. เด็กชายจันทรกานต์  เอี่ยมวงษา
4. เด็กหญิงจีรนันท์  สมใจ
5. เด็กชายสิทธินนท์  เกตุแก้ว
6. เด็กหญิงอชิรญา  สำเนียงแจ่ม
 
1. นางสาวรัตน์อนงค์ธร  อินทร์แย้ม
2. นางสาวปัทมวรรณ  เอี่ยมละออ
3. นางสาวณัชชา  เรืองศิลป์
 
963 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดบ่อบุญ 1. เด็กชายจักรภพ  สุกใส
2. เด็กหญิงปนัดดา  ขวัญยืน
3. เด็กชายพงศ์ภัค  ขำเพชร
4. เด็กชายรัชภูมิ  ป่วนอ่ำ
5. เด็กชายวัชรพล  พิมพ์นาค
6. เด็กชายอธิพล  นิลห้อย
 
1. นายประทานพร  พงษ์เทศ
2. นางสาวชมัยพร  น้อยมี
 
964 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านบ่อไร่ 1. เด็กหญิงชนัญธิดา   สระทองซัง
2. เด็กหญิงชื่นกมล   ตันเอี๋ยม
3. เด็กชายธนกฤต   ยิ้มย่อง
4. เด็กชายพันธ์นา   แก้วโกสุม
5. เด็กชายพีรพัฒน์  เอมโอษฐ์
6. เด็กหญิงศรีเสาวลักษณ์  เฟื่องแก้ว
 
1. นางสาวปัทมา  ไร่หินถ่วง
2. นายเตวิภัทร  ผาดศรี
3. นายเอื้อน  พวงทอง
 
965 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 65.5 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร 1. เด็กชายจารุพงศ์  สีเมฆ
2. เด็กชายธนกร  ดีฉ่ำ
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  ช่อชั้น
4. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ชูเหม
5. เด็กชายภาคภูมิ  เปียเนตร
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  อ่อนละมูล
 
1. นายสุวิช  เกตุรัตน์
2. นางสุภาวดี  บัวผสม
3. นางสาวมาลินี  กรีธาธร
 
966 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านพุหวาย 1. เด็กชายณัชพล  ธัมมา
2. เด็กชายธนภัทร  น้อยพิทักษ์
3. เด็กชายธีรภัทร์  ทวีทรัพย์
4. เด็กชายภานุวัตร  เผือกประคอง
5. เด็กชายรัฐศาสตร์  พวงมาลา
6. เด็กชายอนันตชัย  จันทร์แจ่ม
 
1. นายบรรณชัย  เสนะโห
2. นายบัญชา  ม่วงงาม
3. นางศุภิดา  บุญเปรี่ยม
 
967 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 62 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ 1. เด็กชายจตุรวิทย์  มาเข้า
2. เด็กชายธนภัทร  เขียวชอุ่ม
3. เด็กชายปัณณทัต  เพิ่มพูล
4. เด็กชายยศพล  โฉมแพ
5. เด็กชายสนธยา  เฉยราษฎรร์
6. เด็กชายแทนคุณ  เสาแก้ว
 
1. นายชาตรี  แสงสุวรรณ
2. นายสุทธิชัย  รีทาศรี
3. นางสาววิภาดา  มีแก้ว
 
968 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ 1. เด็กชายชุติพนธ์  ดาวตรง
2. เด็กชายทรงสิทธิ์  แซ่โป๋
3. เด็กชายธีรภัทร  สวัสดี
4. เด็กหญิงนภา  ขำเพชร
5. เด็กชายพีระ  ผิวผ่อง
6. เด็กชายเตโช  จันทร์จวง
 
1. นายนพดล  ขำเพชร
2. นางเบญจรงค์  เกตุพยัคฆ์
3. นางสาวลดาวัลย์  เขียวมะนี
 
969 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลกง 1. เด็กชายชยพล  ทับทิม
2. เด็กชายธนวัฒน์   ชื่นอารมณ์
3. เด็กชายนิติภูมิ   จินต์ดี
4. เด็กชายพัสกร   มะอินทร์
5. เด็กชายพิชิตพงศ์   ทองหยอด
6. เด็กชายอมรพงษ์   เอี่ยมคงสี
 
1. นายรัชพล   ตะกรุดทอง
2. นางสาวรพีพรรณ   รบแคล้ว
3. นางกาญจนา  ผลถาวร
 
970 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ขุนวิจิตร์
2. เด็กหญิงจิรนันท์   เลือดแดง
3. เด็กหญิงปรวัน   จูศิริ
4. เด็กหญิงศิริกาญจน์   รำค้าขาย
5. เด็กหญิงสุภาวดี   งามขำ
6. เด็กหญิงแพรวนภา   แดงสมพงษ์
 
1. สิบเอกอุดม   ทับทอง
2. นางธารินทร์  อังกินันทน์
3. นายสมศักดิ์  อักษรกิตติ์
 
971 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด่านโง 1. เด็กชายณัชพล  ทิมเมฆ
2. เด็กชายทรงยศ  หรั่งวัด
3. เด็กชายธนภัทร  ศรีสมบุญ
4. เด็กชายมงคล  กระต่ายทอง
5. เด็กชายอภิชาติ  ยอดทอง
6. เด็กชายอิสระ  คำโพธิ์
 
1. นายบรรพต  หน่อทิม
2. นางสาววิชดาพรรณ  อยู่คง
3. นางสาวรัชดาพร  ดังสท้าน
 
972 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 72.4 เงิน 4 โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ 1. เด็กชายจตุพร  ไทยตรง
2. เด็กชายนราวิชญ์  รวยรุ่ง
3. เด็กชายภัทรดนัย  สุขสวัสดิ์
4. เด็กชายมงคล  เพียรเพชร
5. เด็กชายหัสนัย  แถมแก้ว
6. เด็กชายอนวัช  เขี้ยวแก้ว
 
1. นางสาวรัตน์อนงค์ธร  อินทร์แย้ม
2. นางสาวสายฝน   วอนยิน
3. นางสาวพิมพ์นิภา  เกิดเกษม
 
973 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายจักรกริช   แสงหิรัญ
2. เด็กชายชำนาญ   ฉัตรวิลัย
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   บัวล้อม
4. เด็กชายธนกฤต   ลายคราม
5. เด็กชายธีรภัทร  เขียวขำ
6. เด็กชายพิสิษฐ์   พลอยเพชร
7. เด็กชายศุภชัย  อยู่พ่วง
8. เด็กชายเกษม   ประเสริฐ
 
1. นางปวีณา   เนื้อนิ่มวัฒนา
2. นางสาวอรทัย   คุ้มครอง
3. นายณัฐวิทย์   อินทร์จุฬ
 
974 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องระกำ 1. เด็กหญิงกชกร  คลังเมือง
2. เด็กหญิงกฤษณะ  ปองทรัพย์
3. เด็กชายกิตติพงษ์  สว่างโชติ
4. เด็กหญิงณิชา  สินคงอยู่
5. เด็กหญิงทนัชชา  ศรีจันทร์
6. เด็กหญิงบุญยอร  มณีสาย
7. เด็กหญิงมณฑิรา  อบอุ่น
8. เด็กหญิงศิรภัสสร  สังข์เพิ่ม
9. เด็กหญิงสุณัฏฐา  ศรีพุ่ม
10. เด็กหญิงโสภิตา  จันทร์แจ่ม
 
1. นายสุพจน์  เกตุรักษา
2. นางสุภาวรรณ  เทียมถม
3. นางสาวกิ่งกาญน์  พยนต์ยิ้ม
 
975 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงชาลิณี  วงษ์พราหมณ์
3. เด็กหญิงดาว  แพรสิน
4. เด็กหญิงสุกัญญา  มากมูล
5. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คนชอบ
 
1. นางล้วน  แสงพูล
2. นางสาวจันทร์ทิมา  สว่างใจ
 
976 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพรงเข้ 1. เด็กหญิงธารทิพย์  จรูญกุล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทิมเมฆ
3. เด็กหญิงอัมพร  น้อยแก้ว
 
1. นางสาวยุพา  ทองจีน
2. นางทัศนีย์  นาคสกุล
 
977 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กหญิงภัควดี  ภูเมน
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  เด่นใจ
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  ลบปิ๋ว
 
1. นางสาวแก้วกาญจน์  ผู้ผึ้ง
2. นางสาววิชชกรณ์  ประสูตร์แสงจันทร์
 
978 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทรัพย์มา
2. เด็กหญิงธนัชชา  แย้มไพฑูรย์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อนันตะภูมิ
 
1. นางสาวปตินา  หอมวงษ์
2. นางสาวเบญจมาศ  พยัพพฤกษ์
 
979 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านพุตุม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เกิดเกษม
2. เด็กหญิงราชาวดี  รุ่งเจริญ
3. เด็กหญิงอรกานต์  บุญเดช
 
1. นางสาวสุวรรณี  เกตุเทียน
 
980 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เปลี่ยนจัด
2. เด็กหญิงวราภรณ์  หมายพึ่งโพธิ์
3. เด็กหญิงเขมจิรา  ดนตรี
 
1. นางสนอง  อินทร์ปรุง
2. นางธัญพร  เกตุรักษา
 
981 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด 1. เด็กหญิงพิญชญา  เงินทอง
2. เด็กหญิงพีรดา  หงษา
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ฮุงฮวน
 
1. นางเฉลียว  ชูจันทร์
2. นางสาววิไลวรรณ  สีอ่อน
 
982 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา   มลมิตร
2. เด็กชายธนพัฒน์   คำสระ
3. เด็กหญิงเพชรไพลิน   ภาระรักษ์
 
1. นางพิศมัย   กรีธาธร
2. นางสาวอาภรณ์  ปานเคลือบ
 
983 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตาลกง 1. เด็กหญิงนันทิพร  ลาภมาก
2. เด็กชายภาณุพงษ์  เนียมศรี
3. นางสาวสิริวิมล  ทองมี
 
1. นางสุภาพ  ดีหะสิงห์
2. นางสาวสาธิยา  บุดสีทา
 
984 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทับจิต
2. เด็กหญิงวรนุช  สิวิราช
3. เด็กชายศรัณยพงษ์  ทองประเสริฐ
 
1. นางปรียา  ตุ้มศรี
2. นางสาวสุธาสินี  ยงภูมิพุทธา
 
985 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุตรกร
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  เทียนภู่
3. เด็กหญิงสิรินทรา  อุดเจ่ง
 
1. นางสาวสุจิต  โลกนุเคราะห์
2. นางสาวจิตรลดา  บังจิตร์
 
986 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารเห็ด 1. เด็กหญิงอารยา  ทองอ้น
2. เด็กหญิงเพชราภา  รักษาราษฎร์
 
1. นางสาวภรณ์ขวัญจิต  ฤทธิ์ชัยพร
2. นางสาวพนิดา  เจริญยิ่ง
 
987 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ปักษิณ
2. เด็กหญิงกัญาวีร์  ช้างน้ำ
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์   หิ่นเก่า
2. นางนันทรัตน์  บุญเชื้อ
 
988 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระพระ 1. เด็กหญิงบุษยมาส  วรรณเต็ม
2. เด็กหญิงศรัณลักษณ์  สามสวัสดิ์
 
1. นางสาวณรินทร์ทิพย์  ปาลวงศ์
2. นางวลัชนันท์  โชติกิตติจานนท์
 
989 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 4 โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม 1. เด็กหญิงกรชนก  สุขสมาน
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ไหมทอง
 
1. นางสาวอรวรรณ์  ยิ้มละมัย
2. นางนันท์ณภัส  คุ้มพงศ์โชติกุล
 
990 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 1. เด็กชายณัฐพล  พากเพียร
2. เด็กชายวีรภัทร  เรืองหยอย
 
1. นางยุคลธร  ศรีถม
2. นางรำเพย  ส่งสี
 
991 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 6 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   บุตรเจริญ
2. เด็กหญิงไพลิน   ทดคำใส
 
1. นางสาวชุติมา  เฟื่องฟู
 
992 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 1. เด็กหญิงรินรดี  เจริญสุข
2. เด็กหญิงเพชรลดา  สระทองหน
 
1. นางศิรินิษฐา  ทองบัว
2. นางสาววริศรา  เชื้อพราหมณ์
 
993 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  เจริญสุข
2. เด็กชายพงศกร  สุขตูม
 
1. นายต้อม  คล้ายสินธุ์
2. นายสายันต์  ทรัพย์มา
 
994 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดโตนดหลวง 1. เด็กหญิงปริยากร  ชูชมกลิ่น
2. เด็กหญิงสุเนตร  เอี่ยมแก้ว
 
1. นางอัจจิมา  พรประเสริฐ
2. นางสาวศิรดา  อ่อนทรัพย์
 
995 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า 1. เด็กหญิงทิพปภา  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายสิริวัฒน์  โชคลาภ
 
1. นางสาวกิตติยา  อุ่นเรือง
 
996 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง 1. เด็กหญิงบุญยสุดา  ประสาตร์
2. เด็กชายอรุณ  เอี่ยมอาจ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  พูลพิพัฒน์
2. นางบุบผา  สีสัย
 
997 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหุบกะพง 1. เด็กชายวีรยุทย์  ทำทวี
2. เด็กชายสิทธิพล  สันติ
 
1. นายธนิส  ชินะตังกูร
2. นางสาวปาลิตา  กลิ่นจันทร์
 
998 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 1. เด็กชายกัญญารัตน์  น้อยสำราญ
2. เด็กชายพงศกร  ทองมาก
 
1. นางสาวภาธินี  ทองมาก
 
999 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  เฉียบแหลม
2. เด็กชายนพดล  แก้วสะอาด
 
1. นางสาวจิตติมา  เม่งสวัสดิ์
 
1000 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 1. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  ขำคมเขต
2. เด็กชายสินธุนันท์  จันทร์เขียด
 
1. นางสาวคันธมาลี  พ่วงลิบ
2. นางสาวภูริชญา  นิ่มนวล
 
1001 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แก้วนิล
2. เด็กหญิงนภสร  ทองเฟื่อง
 
1. นางภามพิชญ์  สุขเฉย
2. นางสาวภูษณิศา  จันท์เจริญมงคล
 
1002 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน 1. เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์นาค
2. เด็กชายพันสกร  สินกอง
 
1. นายปัฐวิกรณ์  โรงแสง
2. นางสาวน้ำฝน  ฟุ้งเฟื่อง
 
1003 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กหญิงฐิติพร  พันธ์ถวิล
2. เด็กชายสิรดนัย  ชาญนอก
 
1. นางดาริญา  ชินะตังกูร
2. นางอารีย์  ฉิมพาลี
 
1004 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงนันท์ธภัชร  เนียมเงิน
2. เด็กหญิงปุณยาพร  อุตระพันธ์
 
1. นายสุริยะ  ทรัพย์สิน
2. นายเอกชัย  ทิพย์บูลย์
 
1005 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ 1. เด็กหญิงธนวรรณ   จิตรัมย์
2. เด็กหญิงพรนภัส   เพ็งแอว
 
1. นายไกรศรี  สีนวล
2. นางสาวภาวิณี   เชื้อวงศ์แดง
 
1006 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาว 1. เด็กหญิงทุติยา  เพ็งหาจิตต์
2. เด็กหญิงวิธิตา   ผ่องแผ้ว
 
1. นางระเบียบ  ปิ่นทอง
2. นางสาวภมรวรรณ  แป้นทอง
 
1007 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  อินทจักร
2. เด็กหญิงอลิสา  อิ่มพันธุ์
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์   อ่วมนิล
 
1008 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 1. เด็กชายธนภูมิ  ทองจาด
2. เด็กหญิงลี้ลี้วา  เพชรวรชัย
 
1. นางสาววริศรา  เชื้อพราหมณ์
2. นางศิรินิษฐา  ทองบัว
 
1009 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดหนองจอก    
1010 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กชายรวี  คนซื่อ
2. เด็กชายอุ้มบุญ  เกตุครอง
 
1. นางศิริธร  พิมพะนิตย์
2. นายสุนทร  อินสิน
 
1011 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. นายทวีรัฐ  บรรทัดเที่ยง
2. นายภีรพัทร  แผ้วลุ่มแฝก
 
1. นางสาวกิตติมา  บุญรักษา
2. นางสุนิสา  ลำทะแย
 
1012 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. เด็กชายกรพล  สืบสมบัติ
2. เด็กชายกรภพ   สืบสมบัติ
 
1. นางสาวกิตติมา  บุญรักษา
2. นางสาวมัทนา  ธนันทา
 
1013 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงกมลชนก   วรรณโสธร
2. เด็กหญิงวิภาวี   ชุ่มดอนไพร
 
1. นางสาวภัสสนันท์   ขำทวี
2. นางจุรีรัตน์   พลสระคู
 
1014 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด่านโง 1. เด็กหญิงอัจริยา  อารีบำบัด
2. เด็กหญิงอุษา  บัวกล้า
 
1. นายธีรพงษ์  นามไว
2. นายบรรพต  หน่อทิม
 
1015 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกุลนารถ   จันพุด
2. เด็กหญิงรับขวัญ   ทรหด
 
1. นางนันทรัตน์  บุญเชื้อ
2. นายสรายุทธ  อนันตศิริ
 
1016 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 1. เด็กหญิงปวริศา  หงษา
2. เด็กหญิงภัคจิรา  เมฆหมอก
 
1. นางสาวคันธมาลี  พ่วงลิบ
2. นางสาวจรรญพร  ทองมี
 
1017 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1. เด็กชายจิตรทิวัส  สังข์พุก
2. เด็กหญิงพัชรพร  ทองพลับ
 
1. นางสาวสำราญ  วิ่งแข็ง
2. นางชัชฎา  เอกวงษา
 
1018 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านท่าลาว 1. เด็กหญิงกมลชนก  พุกคุ่ย
2. เด็กชายอภิชาต  เหลืองเจื้อย
 
1. นางระเบียบ  ปิ่นทอง
2. นางสาวเปรมฤทัย  บัวเจริญ
 
1019 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหุบกะพง 1. เด็กหญิงณฤดี  กรรณิการ์
2. เด็กชายณัฐภัทร  ชวดทอง
 
1. นายธนิส  ชินะตังกูร
2. นางสาวปาลิตา  กลิ่นจันทร์
 
1020 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 1. เด็กหญิงชนิสรา  มังสา
2. เด็กหญิงวรรณิกา  ฟ่งฉันท์ธรากุล
 
1. นายต้อม  คล้ายสินธุ์
2. นายสายันต์  ทรัพย์มา
 
1021 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านโง 1. เด็กหญิงวราภรณ์  มีสุข
2. เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์สุข
 
1. นายบรรพต  หน่อทิม
2. นายธีรพงษ์  นามไว
 
1022 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  คุ้มภัย
2. เด็กชายเจษฎา  การภักดี
 
1. นางสาวสำราญ  วิ่งแข็ง
2. นางชัชฎา  เอกวงษา
 
1023 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  เปรมท่าช้าง
2. เด็กหญิงปุณยาพร  อุตระพันธ์
 
1. นายสุริยะ  ทรัพย์สิน
2. นายเอกชัย  ทิพย์บูลย์
 
1024 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กหญิงกัญจน์อมล  พู่เนตร
2. เด็กชายณัฐพร  ดำริห์
 
1. นางดาริญา  ชินะตังกูร
2. นางอารีย์  ฉิมพาลี
 
1025 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กชายดนุสรณ์   ธนะอั้ว
2. เด็กชายธนบูรณ์   บัวเกิด
 
1. นางสาวชุติมา  เฟื่องฟู
 
1026 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 1. นายพีรภัทร  แก้วผนึก
2. นายศิริพงศ์  สุกใส
 
1. นางศิริมณี  การะนนท์
2. นางณัฐชยา  นามทิพย์
 
1027 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงพัชราวดี   ถมยา
2. เด็กหญิงเมนิษา   คงริน
 
1. นางชุลีรัตน์   สายัณห์รุจี
2. นายปิยะพงษ์  ศรีวงษ์
 
1028 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางชุม 1. เด็กชายธนเดช  วรรณอร่าม
2. เด็กหญิงพรธิรา  บัวคลี่
 
1. นายศรัญญู  พุ่มพวง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพิน  สุขเกษม
 
1029 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงอินอร   เทิดวงศ์สกุล
2. เด็กหญิงไอริสา   ไวยคำ
 
1. นางนันทรัตน์  บุญเชื้อ
2. นางสาวปัทมาภรณ์   หิ่นเก่า
 
1030 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 1. เด็กหญิงญาณิศา  คงสมจิตต์
2. เด็กหญิงสโรชา  นกแก้ว
 
1. นางศิรินิษฐา  ทองบัว
2. นางสาววริศรา  เชื้อพราหมณ์
 
1031 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79.66 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหุบกะพง 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  คล่องแคล่ว
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  เคียงวงค์
 
1. นายธนิส  ชินะตังกูร
2. นางสาวกัลยรัตน์  พันธ์แจ่ม
 
1032 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79.33 เงิน 6 โรงเรียนวัดโตนดหลวง 1. เด็กหญิงพีรดา  มั่งทอง
2. เด็กหญิงเพชรลดา  ทองลอย
 
1. นางสาวศิรดา  อ่อนทรัพย์
2. นายรังสิมันตุ์  นาเมือง
 
1033 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75.33 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กหญิงจิรนันท์   สารเห็ด
2. เด็กชายปัณณวัฒน์   สมัครธรรม
 
1. นายจิรวัฒน์   สังข์ผาด
 
1034 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74.33 เงิน 8 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1. เด็กชายกฤษฎา  อินทร์เรือง
2. เด็กชายอิงชนก  รื่นรวย
 
1. นางสาวสำราญ  วิ่งแข็ง
2. นางชัชฎา  เอกวงษา
 
1035 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72.66 เงิน 9 โรงเรียนวัดช่อม่วง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สัมประดิษฐ์
2. เด็กชายศุภณัฐ  คล้อยแคล้ว
 
1. นางสาวกัลยากร  ชูชื่น
2. นางชลากร  อินพรม
 
1036 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72.33 เงิน 10 โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า 1. เด็กชายฐิติกร  เงินงาม
2. เด็กหญิงนิภาภัทร  คำศิลป์
 
1. นางสาวกิตติยา  อุ่นเรือง
 
1037 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71.33 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสระพระ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โพทูล
2. เด็กหญิงวรรณวิมล  แก้วกอง
 
1. นางสาวณรินทร์ทิพย์  ปาลวงศ์
2. นางสาวสายใจ  สีแจ้
 
1038 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71.33 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  คำแน่น
2. เด็กชายสรวิศ  ทรัพย์มา
 
1. นางสาวคันธมาลี  พ่วงลิบ
2. นางสาวพิชามญชุ์  กกเปลือย
 
1039 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 13 โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน 1. เด็กหญิงคณิศร  ทองปราด
2. เด็กหญิงอรปรียา  เกิดสมิง
 
1. นายปัฐวิกรณ์  โรงแสง
2. นางสาวนันทพร  สุวรรณเกตุ
 
1040 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70.66 เงิน 14 โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม 1. เด็กชายกิตติทัช  สินธุวาปี
2. เด็กชายพบธรรม  พริ้มพราย
 
1. นางนันท์ณภัส  คุ้มพงศ์โชติกุล
2. นางสาวอรวรรณ์  ยิ้มละมัย
 
1041 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70.33 เงิน 15 โรงเรียนบ้านพุหวาย 1. เด็กชายคำภีร์  รอดพ้น
2. เด็กหญิงนฤมล  เรืองประดิษฐ
 
1. นางเปรมจิต  ตะพัง
2. นางสาวปิยะนาฏ  ต๋องาม
 
1042 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69.33 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดจันทาราม 1. เด็กหญิงสายธาร  ศรีงาม
2. เด็กหญิงเกศิณี  ออดซี
 
1. นายเลิศรบ  อ้นหุ่น
2. นางสายพิน  อ่วมเนตร
 
1043 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67.33 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดท่าเหว 1. เด็กหญิงพัชรพร  ฮวบอินทร์
2. เด็กหญิงสุวรรณี   รื่นบรรเทิง
 
1. นายก้องเพ็ชร  ตุ้มสี
2. นางละออง   ตุ้มสี
 
1044 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหุบกะพง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อยู่สุข
2. เด็กชายนนนนันท์  เคียงวงค์
 
1. นายธนิส  ชินะตังกูร
2. นางสาวสายสุณี  สุขสมมารถ
 
1045 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายประชารัฐ   เนียมสุระ
2. เด็กชายพงศกร  ชัยณรงค์
 
1. นายสรายุทธ  อนันตศิริ
2. นางนันทรัตน์  บุญเชื้อ
 
1046 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายบัลลังก์   เลือดแดง
2. เด็กชายพงศกร   สิงโต
3. เด็กชายศักดิ์ชัย   นาคงาม
 
1. สิบเอกอุดม   ทับทอง
2. นางบุญญารัสมิ์   ทับจิต
 
1047 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายธนภัทร   เนียมศรี
2. เด็กชายพงศ์ภัค   โกมลหิรัญ
3. เด็กชายศุภรักษ์   บุญมา
 
1. สิบเอกอุดม   ทับทอง
2. นางบุญญารัสมิ์   ทับจิต
 
1048 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กชายรัชพล  พาลีบุตร
2. เด็กชายวีรภัทร  เนียมศรี
3. เด็กชายสิปปวิชญ์  กิมเฮง
 
1. นายสุรสิทธิ์  สุดประโคน
2. นางบุญมี  สุดประโคน
 
1049 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางชุม 1. เด็กหญิงนิยดา  วาริน
2. เด็กหญิงอมิตา  บัวคลี่
3. เด็กชายอยุทธ์  ทับจิต
 
1. นายธีระพล  คชานันท์
2. นางสาวพาฝัน  สายทองดี
 
1050 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์   แตงพลับ
2. เด็กหญิงธัญญชนก   ภูชิน
3. เด็กหญิงสุมาลี   สีเมฆ
 
1. นางสาวญดา   เจริญพรศิริกุล
2. นางสุชญา   แสงมณี
 
1051 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงกัลยา  อ้นทนิกูล
2. เด็กหญิงนพรัตน์  นุ่มปั่น
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  คีตสังข์
 
1. นางสาวธันยาภรณ์  มะพุก
2. นางสาววรุณยุพา  ฉัตรสอน
 
1052 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านร่องระกำ 1. เด็กหญิงณิชา  สินคงอยู่
2. เด็กหญิงทนัชชา  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดำมาก
 
1. นางบุญล้อม  มังสา
2. นางสาวประยงค์  อ่วมสำอางค์
 
1053 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ทัศทอง
2. เด็กหญิงยุวดี  พรานไพร
3. เด็กหญิงสุนิษา  ทัดเพชร
 
1. นางสาวกมลรัตน์  สุ่นศรี
2. นางสาวคณาวรรณ  ธรรมวิหาร
 
1054 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75.33 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 1. เด็กชายธนิก  ยินดี
2. เด็กชายนรภัทร  เมฆหมอก
3. เด็กชายศิรากร  แสงทอง
 
1. นายอุทัย  ศรีมหันต์
2. นายสายันต์  ทรัพย์มา
 
1055 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73.33 เงิน 8 โรงเรียนวัดท่าศาลาราม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อำภร
2. เด็กชายธนพนธ์  กระต่ายทอง
3. เด็กหญิงสุชานรี  ดวงเดือน
 
1. นายวิทยา  อยู่เย็น
2. นางสาวชลนิชา  มีอิ่ม
 
1056 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กชายณภัทร  จันทร์มิตร
2. เด็กชายทศพล  ศรีเมฆ
3. เด็กชายเทอดศักดิ์  เมืองถาวร
 
1. นายสุรสิทธิ์  สุดประโคน
2. นายสวัสดิ์  ทรัพย์ศิลป์
 
1057 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหุบกะพง 1. เด็กชายกอบลาภ  เดชมาก
2. เด็กชายก่องกนก  ศรีอินทร์
3. เด็กชายสุพศิน  เนตรวงศ์
 
1. นายศราวุฒิ  เนียมเงิน
2. นางสาวกัลยรัตน์  พันธ์แจ่ม
 
1058 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงรัชนีกร  บุญรอด
2. เด็กหญิงเกศสุดา  เสียงกลม
3. เด็กหญิงเปรมมิกา  อุดมปรีชา
 
1. นางสาวละมูล   บุญชู
2. นางวัณนา   บุญคำ
 
1059 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา 1. เด็กชายพชรพล  จันทร์อิน
2. เด็กชายวีรภัทร  ไชยา
3. เด็กชายสมชาย  นาคสวัสดิ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  หว่านผล
2. นางสาวคชาภรณ์  พิมพา
 
1060 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ผ่องดี
2. เด็กหญิงนริศรา  คนซื่อ
3. เด็กหญิงนัทพร  แตงอ่อน
4. เด็กหญิงนิภาธร  กลิ่นหอม
5. เด็กหญิงพาขวัญ  อินทร์จักร
6. เด็กหญิงลิสา  สุขขำ
 
1. นางสาวรัชนก  รักษาดี
2. นางสาวนพมาศ  กลิ่นอ่อน
 
1061 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงณัฐกมล  จ๋องาม
2. เด็กหญิงทิพย์ธาดา  สุภา
3. เด็กหญิงอนัญญา  ช่องแสก
 
1. นางสุนันท์  ธรรมกถึก
2. นางปาจรีย์  มีลิ
 
1062 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พลายแก้ว
2. เด็กหญิงนัททิชา   มูลมงคล
3. เด็กหญิงผกามาศ  ทะนนท์
 
1. นางรัตนา  ไทยเอื้อ
2. นางสาวอุบล  เรืองทับ
 
1063 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกุ่ม 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุญมั่น
2. เด็กหญิงสุณิษา  สังข์พุก
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  ขำทวี
 
1. นางวรรณา  ทองเหลือ
2. นางนิสารัตน์  คำแป้น
 
1064 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงกมลชนก  แซ่ฮ้อ
2. เด็กหญิงกมลรักษ์  น้อยเปรม
3. เด็กชายสุทธิพร  สุนทร
 
1. นางสาวุสุธาสินี  ยงภูมิพุทธา
2. นางสาวอรนลิน  ไกรนาชนม์
 
1065 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายธนโชค  ดอกไม้ทอง
2. เด็กหญิงธิดาพร  แจ้งเรือง
3. เด็กชายธีรภัทร  แสงประไพ
 
1. นางสาวเพทาย  พรายเพชร
2. นางพรพิมล  ธัญพรจิรวัชร์
 
1066 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ฤทธิ์เดช
2. เด็กหญิงปาลิตา  ศรีปาน
3. เด็กหญิงเพชรลัดดา  หนูน้อย
 
1. นางสาวสุภาณี  รำทะแย
2. นางสาวสกุลรัตน์  พิมพ์นาค
 
1067 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงจริยา  มีอิ่ม
2. เด็กหญิงธนาวดี  เพชรศิริ
3. เด็กหญิงวาสนา  หอมชื่น
 
1. นางสาวสุธาสินี  ยงภูมิพุทธา
2. นางสาวอรนลิน  ไกรนาชนม์
 
1068 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กหญิงกรรนิกา  สุวรรรส
2. เด็กชายกฤษณะ  เฉลิมทรง
3. เด็กหญิงมุทิตา  คำหอมกุล
 
1. นางสาววรรณภา  เอราวรรณ์
2. นางสาวปวีณา  ปาทาน
 
1069 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหุบกะพง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  กล่องแก้ว
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อินสวาสดิ์
3. เด็กหญิงวรรณวิภา  สุขอำพร
 
1. นายศราวุฒิ  เนียมเงิน
2. นางสาวปาลิตา  กลิ่นจันทร์
 
1070 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะกอก 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  รุ่งเจริญ
2. เด็กหญิงพรชนก  เจริญสุข
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  ปิยจันทร์
 
1. นายกิตติพล  ทองเฟื่อง
2. นางสาวชุติมา  พงษ์นาค
 
1071 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กหญิงธนภัทร   หนูอินทร์
2. เด็กหญิงสุภาพร   บิลโภค
3. เด็กหญิงอรณภา   สารเห็ด
 
1. นางสาวญดา   เจริญพรศิริกุล
2. นายกีรติ   ภุมร
 
1072 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  จงรักภักดี
2. เด็กชายกิตติยศ  สุขสำราญ
3. เด็กหญิงดวงฤดี  เข็มเมือง
 
1. นายพิริยะ  นาราช
2. นายศรัณยู  ศรนิ่ม
 
1073 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสระพระ 1. เด็กชายณัฐธีร์  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงพรทิพย์  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงโสภา  เรืองอร่าม
 
1. นางสาวนุจรี  ไมตรีจิตต์
2. นางสาวสุกัญญา  จันทร์เพ็ง
 
1074 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงจันทิมา  แก้วมีมาก
2. เด็กชายภูผา  นุชเนตร
3. เด็กหญิงเกษมณี  พรหมชาติ
 
1. นางสาวนันทิยา  นุ่นจุ้ย
 
1075 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า 1. เด็กชายนันทนัช  สีนันทน์
2. เด็กชายพัชรชัย  เกตุแก้ว
3. เด็กชายศุภนิมิตร  สุวรรณรัตน์
 
1. นายณัฐนัย  หนูพลาย
 
1076 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75.66 เงิน 7 โรงเรียนวัดกุ่ม 1. เด็กชายวีรพันธ์  ศรีสุวรรณ์
2. เด็กชายอลงกรณ์  กลิ่นฉุน
3. เด็กชายอัมรินทร์  ดีฉ่ำ
 
1. นายธนาวุฒิ  แก้วน้อย
2. นางสาวอรวี  เกิดสุขเจริญ
 
1077 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงดรุณี  บุศราคำ
2. เด็กชายธนา  อยู่สุข
3. เด็กชายพิพัฒน์  บานแย้ม
 
1. นางสาวจารวี  สีสว่าง
2. นางสาวพรพรรณ  ตุ่นบุตร
 
1078 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  บัวประคอง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ประศาสตร์
3. เด็กหญิงวารี  น้อยอินทร์
 
1. นางนันทนา  จำปาเทศ
2. นางสาวจงรักษ์  วงษ์อารี
 
1079 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 1. เด็กชายกฤษดา  สุขขำ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ทับจิต
3. เด็กชายไกรวิชญ์  หนูน้อย
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บุตรรัตน์
2. นางสาวอรัญญา  ชุ่มจิตต์
 
1080 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงวรวรรณ  สุรินทร์ศักดิ์
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  โสทะรักษ์
3. เด็กชายอพิชาติ  วัดน้อย
 
1. นางวัลลภา  ฟักเขียว
2. นางสาวจารุณี  บัวโรย
 
1081 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กชายณภัทร   เนียมเกิด
2. เด็กหญิงปิยนนท์   แสงสีบับ
3. เด็กหญิงสุพิชญา   ทับชัย
 
1. นางสาววิไล  ไม้แก้ว
2. นางสาวประไพ   ไม้แก้ว
 
1082 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงชญานิศ  ขำเพชร
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  สีม่วง
3. เด็กหญิงอริสรา  บุญมา
 
1. นางสาวรัชนก  รักษาดี
2. นางสาวนพมาศ  กลิ่นอ่อน
 
1083 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงธนพร   ตู้ประดับ
2. เด็กหญิงเหมือนฝัน   คชะนา
3. เด็กหญิงโสภิดา   จันทร์ประไพ
 
1. นางสาวธันยนันท์   ธีรภัทรณัฐศิริ
2. นางสาวศศิธร  แช่มเทศ
 
1084 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกุ่ม 1. เด็กหญิงชลธิชา  มามาก
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทัศนา
3. เด็กหญิงอัมมิกา  งางาม
 
1. นางวรรณา  ทองเหลือ
2. นางสาวลัดดา  ชะเอม
 
1085 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   อำนาจสัตย์
2. เด็กหญิงจุราวรรณ   รอดพันธุ์
3. เด็กหญิงบงกช  ทองดีเลี้ยง
 
1. นางสาวช่อผกา  อ่อนกลั่น
2. นางสาววันเพ็ญ  ล้อศิริสกุล
 
1086 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงธนาภา   จันทร์มั่น
2. เด็กหญิงนัดตะณี   เครื่องทิพย์
3. เด็กหญิงรักษิณา   บุญครอง
 
1. นางรติการ์   ทองอินที
2. นางสาวอรทัย   คุ้มครอง
 
1087 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านมะขามโพรง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เสืออบ
2. เด็กหญิงลาวัณย์  ไสยเวช
3. เด็กหญิงวิภาภรณ์  สีสว่าง
 
1. นางสาวสุธาสินี  จันทนา
 
1088 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายสิทธา  ธัมมา
2. เด็กหญิงสุพรรษา   เผือกผ่อง
3. เด็กหญิงอนัญญา   ฮวบอินทร์
 
1. นางจุรีรัตน์   พลสระคู
2. นางสาวภัสสนันท์   ขำทวี
 
1089 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ 1. เด็กหญิงกชกร   อินทร์จักร
2. เด็กหญิงศุภรัตน์   เรืองหยอย
3. เด็กหญิงอรชา   วิจิตรจันทร์
 
1. นางสาวช่อผกา  อ่อนกลั่น
2. นางสาววันเพ็ญ  ล้อศิริสกุล
 
1090 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ศรีคำ
2. เด็กหญิงศศิวิมล   แซ่ลี้
3. เด็กหญิงเมษา   เกิดรอด
 
1. นางนิษา   บัวศิริ
2. นางสาวเนาวรัตน์   จันทร์มี
 
1091 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 1. เด็กหญิงศศิวิมล  รุ่งเจริญ
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  จีวะ
3. เด็กหญิงเกสรา  กลิ่นอุบล
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บุตรรัตน์
2. นางสาวอรัญญา  ชุ่มจิตต์
 
1092 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย 1. เด็กหญิงชรินทิพย์  เกิดเจริญ
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  บุญเดช
3. เด็กหญิงสุพรรษา  พวงสั้น
 
1. นางยุภา  แจ่มจำรัส
2. นางสาวสาวิตรี  คงพูล
 
1093 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงชลันธร  สุกมาก
2. เด็กชายณัฐดนัย  ทองทวี
3. เด็กชายธีรเดช  งามขำ
 
1. นางสาวรัตนา  คูทอง
2. นางสาววราภรณ์  พันธ์พงษ์
 
1094 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ยิ้มใย
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  มานะพล
3. เด็กหญิงสุภัสสร  นิลห้อย
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บุตรรัตน์
2. นางสาวอพิชญา  เขาเอี่ยม
 
1095 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าโล้ 1. เด็กหญิงรินณนี  ฉวีวรรณ์
2. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ชุ่มจิตร์
3. เด็กหญิงศราวี  ปักกิ่งเมือง
 
1. นางประดับ  สดสี
2. นางสาวสุชีพ  เอี่ยมละออง
 
1096 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ชูผล
2. เด็กหญิงภัทรวดี  สงวนศักดิ์
3. เด็กหญิงอังคณา  พุ่มพวง
 
1. นางสาวรัชนก  รักษาดี
2. นางสาวนพมาศ  กลิ่นอ่อน
 
1097 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 1. เด็กหญิงกมลพร  แก้วโกสุม
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอภิญญา  ฤทธิ์น้อย
 
1. นางสาวอทิตยา  เทียนภู่
2. นางสาวบุญรัตน์  สิทธิสร
 
1098 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงฐิติยา  ทองมี
2. เด็กหญิงสุจิรา  แก้วโกสุม
3. เด็กหญิงอริษา  ทองจันทร์
 
1. นางปริศนา  กนกวรรณ
2. นายอุทัย  กมลรัมย์
 
1099 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโตนดหลวง 1. เด็กหญิงพัชราภา  โพธิ์บำรุง
2. เด็กหญิงลักษณพร  พรมประมง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ม่วงมา
 
1. นางสุชาดา  สีสง่า
2. นางสาวพัชรี  โต๊ะเฮง
 
1100 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงภัทราพร   ปึกทรัพย์
2. เด็กหญิงศิรดา   เอราวัล
3. เด็กชายอรรถพล   เกตุพยัคฆ์
 
1. นางแสงอรุณ   กลิ่นทอง
2. นางสาววัลลียา  ภู่ระหงษ์
 
1101 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสารเห็ด 1. เด็กหญิงครีม  แก้ววันณี
2. เด็กหญิงปริตา  ดำเกิงศักดิ์
3. เด็กหญิงยานุมาศ  ศิลป์ศร
 
1. นางสาวสุนันทา  ขันธ์ชัย
2. นางสาวจินห์จุฑา  พันธ์พืช
 
1102 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระพระ 1. เด็กหญิงญาณิศา  อินสิน
2. เด็กชายนพอนันต์  แถมมี
3. เด็กชายปัณณธร  วิเศษสิงห์
 
1. นางณัฐวรรณ  วณิชวิชากรกิจ
2. นางสาววรรณา  ชวนสำราญ
 
1103 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวุฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  ศรีจันทร์
2. เด็กชายสธนธร  สายนาค
3. เด็กหญิงอชิรญา  อาสากุล
 
1. นางสาวธิพานัน  ประกาศวุฒิสาร
2. นางสาวชนนิกานต์  วิงวอน
 
1104 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 1. เด็กชายธนะชัย  ด้วยโชติ
2. เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วถาวร
3. เด็กชายวัฒนา  สุขขี
 
1. นางสาวณิชนันทน์  นิลกัน
 
1105 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 1. เด็กหญิงชินันพร  มิตรประเสริฐ
2. เด็กหญิงนวินดา  แตงพลับ
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  วัดสุวรรณ
 
1. นางสาวนันทพร  แตงพลับ
2. นางสาวเบญจมาศ  พยัพพฤกษ์
 
1106 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 1. เด็กหญิงขวัญเนตร  เปรมปรีด์
2. เด็กหญิงปภัสรา  นวมนิ่ม
3. เด็กหญิงสุธีรา  บุตรพุ่ม
 
1. นางสาววิมลณัฐ  น้อยมี
 
1107 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กชายทิวา   สามีหวัง
2. เด็กหญิงอัจราพร   ทวีศรี
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ   มั่นยืน
 
1. นางสาวบุญอารี   จันทร์สง่า
2. นางสาวละเมียด  คติมงคล
 
1108 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 9 โรงเรียนวัดตาลกง 1. เด็กชายกฤษณะ  สว่างดี
2. เด็กชายพชร   จันทร์รัตน์
3. เด็กหญิงพีรดา  พันธุ์สมิง
 
1. นางอารมย์  อินพรม
2. นางสาวกลิ่นสุคนธ์   คุ้มรอด
 
1109 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเนินทราย 1. เด็กชายกรวิชญ์   มากมูล
2. เด็กชายชัชฤทธิ์   โพธิ์ทอง
3. เด็กชายสุรพันธ์   แก้วอำไพ
 
1. นางสาวสมจิตร  แย้มสรวล
2. นางสาวกรรณิการ์  เกตุกล่ำ
 
1110 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 11 โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ขันธรัตน์
2. เด็กหญิงสุมลทิพย์  จุ้ยยัง
3. เด็กหญิงอาทิตยาพร  ตอลู่
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  นกเทศ
2. นางสุรีพร  อ่วมเสงี่ยม
 
1111 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านร่องระกำ 1. เด็กชายคุณาวุฒิ  พิมพ์มหาศิริ
2. เด็กหญิงสิริญญา  มณีสาย
3. เด็กหญิงโชติกา  ขันแก้ว
 
1. นางสาวทยิดา  เสนทอง
2. นางอักษร  ฐานาพิชัยศักดิ์
 
1112 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 67 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดท่าเหว 1. เด็กหญิงกมลภรณ์  วันไกร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดินแดง
3. เด็กหญิงอภิญญา   ศรีฟ้า
 
1. นางสาวสราลี  คงสี
2. นางสาวกิตติมา  อยู่จันทร์
 
1113 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 66 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 1. เด็กชายชลชนก  ภู่ทอง
2. เด็กชายธนวัฒน์  บุญอยู่
3. เด็กหญิงสาธิตา  รอดคง
 
1. นางสาวดวงดาว  พิณเนียม
2. นางสาวจินดารัตน์  เตียววนากูล
 
1114 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 1. เด็กชายปิยังกูร   เพิ่มทวี
2. เด็กชายวันชนะ   แซ่สือ
3. เด็กหญิงศิรภัสสร   จิตระวัง
 
1. นางสาวกวิสรา   วรภัทรขจรกุล
2. นายวัชรินทร์   เรืองแสงอร่าม
 
1115 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 64 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  กาเหว่าแก้ว
2. เด็กชายธาวิน  ชูชาติ
3. เด็กหญิงวรลักษณ์  เวนะ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ทองย้อย
2. นางสาวสุปราณี  ชาดา
 
1116 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 63 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม 1. เด็กหญิงกฤษณา  สังข์สายสิริกุล
2. เด็กชายคฑาวุฒิ  เผือกผ่อง
3. เด็กหญิงอนันตญา  ทองดอนง้าว
 
1. นางนันท์ณภัส  คุ้มพงศ์โชติกุล
2. นางจุฑามาศ  วงค์ญาติ
 
1117 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 62 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 1. เด็กชายกนกพล  กิ่มพัด
2. เด็กหญิงพนิตพิชา  เสือแพร
3. เด็กชายวรายุทธ  เชิดโฉม
 
1. นางสาวคณาวรรณ  ธรรมวิหาร
2. นางสาวเบญจวรรณ  นุชอ่อง
 
1118 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายณัฐพัฒน์   จันทร์ธิมา
2. เด็กหญิงธัญรดา   เนียมเกิด
3. เด็กหญิงลลิตวดี   วรกลั่น
 
1. นางสาวพิสมัย   ชาญอภิชัยวัฒน์
2. นางสาวณชขวัญ   สุขสำราญ
 
1119 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กชายบุญชัย    ชูชาติ
2. เด็กหญิงบุญยวีร์   เจริญไทย
3. เด็กหญิงภาวิณี   อบอุ่น
 
1. นางสุวรรณี  เกาทัณฑ์ทอง
2. นางไพเราะ  นุสพันธุ์ฺ
 
1120 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 1. เด็กชายณัฐดนัย  ไขสี
2. เด็กชายธนภัทร  -
3. เด็กหญิงประภัสสร  บุญกอง
 
1. นางสาวบรรจง  งามชม
2. นางสาวจารุภา  เอี่ยมขำ
 
1121 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 1. เด็กหญิงกนกพร  เสนาธรรม
2. เด็กหญิงขวัญมุก  รุ้งแสง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  อิ่มเจริญ
 
1. นางสาวลำธาล  ศรีงาม
2. นางสาวศิริพร  ผู้ผึ้ง
 
1122 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 5 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงกฤติยา   พันธ์คุณาวัฒน์
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา   พรหมพิชัย
3. เด็กหญิงมณีรัตน์   ไม้หอม
 
1. นางสาวกมลวรรณ   ขำปรางค์
2. นางสาวชวัลรัตน์   งดสันเทียะ
 
1123 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายณัฐณกร  เพ็งเอี่ยม
2. เด็กหญิงพัชชลี  พุ่มนุช
3. เด็กชายอนุชิต  หล่ำค้าขาย
 
1. นางสาวนันทิชา  เกิดอู่ม
2. นางสาวมุฑิตา  หล่ำค้าขาย
 
1124 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านในดง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ผ่องผิว
2. เด็กหญิงจี  มีทรัพย์
3. เด็กหญิงจีรัชญา  ปานจุด
 
1. นางอนงค์  ฤทธิ์อินทร์
2. นางสาวทัศนีย์  กัณฑบุตร
 
1125 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองมะกอก 1. เด็กหญิงจันทร์สมัย  จันมณี
2. เด็กหญิงมี่  มณีจัน
3. เด็กหญิงรัชชุดา  แสงหิรัญ
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  แสนสบาย
2. นางสาวชุติมา  พงษ์นาค
 
1126 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 9 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กชายดุริยะ  เด็ดเดี่ยว
2. เด็กหญิงปรุง  วิริยะผลธนากูล
3. เด็กหญิงมุฑิตา  ครุฑฉ่ำ
 
1. นางนฤมล  เสือวิเชียร
2. นางสาวรุ่งฟ้า  แย้มทิพย์
 
1127 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 10 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยิ้มรอด
2. เด็กชายชนม์ชนก  นวมนิ่ม
3. เด็กหญิงดรัลรัตน์  นิ่มเขียน
 
1. นางชัชฎา  เอกวงษา
2. นางสาวศิริวิมล  ศรีเมือง
 
1128 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 1. เด็กชายกันตพัฒน์  ชำนาญกิจ
2. เด็กชายธีรภัทร์  คุณทวี
3. เด็กหญิงอารียา  สมใจ
 
1. นางมนตรา  ผลศรัทธา
2. นางสาวทิพย์สุวรรณ  วรรณขำ
 
1129 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองขานาง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ช่วงไชย
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  นวมนิ่ม
3. เด็กหญิงวาสิตา  สว่างเนตร
 
1. นางทิพย์อาภรณ์  วงศ์กมลาไสย
2. นางอังสนา  พุ่มดอกไม้
 
1130 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 13 โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ปักกิ่งเมือง
2. เด็กหญิงภัคนันท์  มีทอง
3. เด็กหญิงเขมมิภัทร  คุ้มรอด
 
1. นางสาวศศิมา   จันทร์มั่น
2. นางสาวธิติมา  จันทวรรณ์
 
1131 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 14 โรงเรียนวัดท่าเหว 1. เด็กหญิงณัฐหทัย  บุญที
2. เด็กหญิงเจนปรียา   จัดพูล
3. เด็กหญิงเพชรลดา  พราหมณ์สง่า
 
1. นางสาวสราลี  คงสี
2. นางสาวกิตติมา   อยู่จันทร์
 
1132 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 15 โรงเรียนบ้านโป่งแย้ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  เกษมสุวรรณ
2. เด็กชายวีรพล  เกษมสุวรรณ
3. เด็กชายอภิชัย  พรมประเสริฐ
 
1. นางเรณู  พัฒนาศิริศักดิ์
 
1133 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 1. เด็กหญิงภัทรกันย์  รุ่มรวย
2. เด็กชายยศนันท์  พลายเปี่ยม
3. เด็กหญิงสิวิกา  ปรางละออ
 
1. นางสาวจินดารัตน์  เตียวนากุล
2. นางสาวดวงดาว  พิณเนียม
 
1134 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กชายพีรพัฒน์  กล่อมเกลี้ยง
2. เด็กชายไตรภพ  มาศวงษ์
3. เด็กชายไตรรัตน์  มาศวงษ์
 
1. นางรำพา  รวงผึ้ง
2. นางประเทือง  ศิลป์เมือง
 
1135 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงกัญจน์จิรา   ใจตรง
2. เด็กหญิงธิติมา   บัวล้อม
3. เด็กหญิงพัฒน์นรี   สุขสม
 
1. นางรติการ์   ทองอินที
2. นายณัฐวิทย์  อินทร์จุฬ
 
1136 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหุบกะพง 1. เด็กชายประทีป  อินทรบุตร
 
1. นางสาวปาลิตา  กลิ่นจันทร์
 
1137 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเกตุ 1. เด็กชายสยาม  เปี่ยมลาภพริ้ง
 
1. นางนัดดา  หนูแย้ม
 
1138 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 1. เด็กชายณภัทร  บุตรดี
 
1. นางกชพรรณ  สุขกันตะ
 
1139 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62.67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลกง 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  ม่วงน้อย
 
1. นางสาวอรสา  สร้อยสงค์
 
1140 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลกง 1. เด็กชายวีระนันท์  ฟักเถื่อน
 
1. นางสาวอรสา  สร้อยสงค์
 
1141 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารเห็ด 1. เด็กหญิงกานต์ณิชา  เฟื่องรอด
2. เด็กชายนาวี  มิ่งขวัญ
 
1. นางสาวสุนันทา  ขันธ์ชัย
2. นายอัมรินทร์  คล้ำชื่น
 
1142 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 1. เด็กชายวศิน  ทองดี
2. เด็กหญิงเดือนนภา  กลิ่นรัน
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  จันทร์โกมุท
2. นางวรรณา  แก้วกัลยา
 
1143 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดดอนกอก 1. เด็กชายสรายุทธ  ลิ้มวิวัฒน์
 
1. นายอาคม  แฝงสีคำ
 
1144 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านไร่โคก 1. เด็กหญิงณิชญา  ทองพันทา
 
1. นางออนอุษา  อยู่สนาน
 
1145 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กชายอภิวัฒน์  อรุณฉาย
 
1. นายภีมเดช  มาลัยผ่อง
 
1146 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 1. เด็กชายวินัย  วงศ์ทอง
 
1. นางศิริวรรณ  คงรอด
 
1147 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางชุม 1. เด็กชายเรวัติ  เอี่ยมลออ
 
1. นางสาวอรุณาภรณ์  ยิ้มสงวน
 
1148 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงฐิตาพร  พันธุ์รอด
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง   นิลห้อย
 
1149 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงณภัทร  คำโพธิ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์มั่น
 
1150 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 1. เด็กหญิงนพมาศ  ปิ่นประทุม
 
1. นางกชพรรณ  สุขกันตะ
 
1151 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กหญิงดวงพร  กรุดนาค
2. เด็กหญิงดารินทร์  อ่อนโน้มนวย
3. เด็กชายปิยะพล  นพวิจิตร์
 
1. นางสาวชิราภรณ์   สุขจิตต์
2. นางสาวชลธิชา  โฉมแพ
 
1152 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสารเห็ด 1. เด็กหญิงกาญจน์ชนก  คำช่วย
2. เด็กหญิงชลธิชา  บุตรประเสริฐ
3. เด็กชายสมัชชา  อุระทัย
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวสุนันทา  ขันธ์ชัย
 
1153 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 1. เด็กชายณัฐภาค  เพชรน้อย
2. เด็กชายธนชัย  มีสัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงปรารถนา  แปลงไร่
 
1. นางศิริวรรณ  คงรอด
2. นางวรรณา  แก้วกัลยา
 
1154 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายทัตพล  ทองจันทร์
2. เด็กชายธนวัตน์  มณฑา
3. เด็กชายปรีชา  ธรรมเนียมไทย
 
1. นางประภัสสร  ยอดกาวี
2. นางสาววริศรา  สายจันทร์
 
1155 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 1. เด็กชายณิชคุณ  สนธยามาลย์
2. เด็กชายธนพัฒน์  มานตรี
3. เด็กชายวิศรุต  เชื้อปรางค์
 
1. นางสาวจารุพรรณ  ชวนชิต
2. นางสาวกาญจนา  วัดวิเศษ
 
1156 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหุบกะพง 1. เด็กชายประทีป  อินทรบุตร
2. เด็กชายพิพัฒน์  เคียงวงศ์
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  พันธ์แจ่ม
2. นางสาวรพีพร  ธรรมรัตน์วัฒนา
 
1157 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจอก 1. เด็กชายกรกฏ  ดิษฐวงศ์
2. เด็กชายธนโชติ  พลจันทร์
 
1. นางรัชดาภรณ์  ภิรมย์พู่
 
1158 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางชุม 1. เด็กหญิงประภัสสร  พันชารี
2. เด็กชายโชคชัย  พันชารี
 
1. นางสาวอรุณาภรณ์  ยิ้มสงวน
2. นายศรัญญู  พุ่มพวง
 
1159 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    เกตุรัตน์
2. เด็กหญิงพัชรพร    ดีเลิศ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  มิ่งมงคล
2. นางสาวน้ำผึ้ง  นิลห้อย
 
1160 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กชายจิรายุทธ  ตาตะกรุด
2. เด็กหญิงนพจิรา  สุวรรณสรณี
 
1. นางสาวชิราภรณ์   สุขจิตต์
2. นางสาวณิชกมล  แสงหิรัญ
 
1161 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   อยู่เมฆะ
2. เด็กชายนภพงษ์ศธร  กลิ่นทอง
3. เด็กชายภูริภัทร  พงษ์จุ้ย
 
1. นางประภัสสร  ยอดกาวี
2. นางสาววริศรา  สายจันทร์
 
1162 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายชนะพล  ชื่นอารมณ์
2. เด็กชายพีท  กิตติสร
3. เด็กหญิงรัตน์ชยา  สุขเจริิญ
 
1. นางสาววราภรณ์  พันธ์พงษ์
2. นางสาวเจษฏาำภรณ์  บุตรจันทร์
 
1163 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะกอก 1. เด็กชายณัชภูมิ  เเจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  สุขศรี
3. เด็กชายสนธยา  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวปวีณา  อยู่เย็น
2. นางพัทธนันท์  คะเชนทร