ผู้รับผิดชอบสาระการแข่งขัน
ที่ ชื่อ – สกุล สาระที่รับผิดชอบ โทรศัพท์
1  นางเสนาะ  สุขสงวน  วิทยาศาสตร์   086-6059490
2  นางสิริมณี  โอฬารวัต  ภาษาไทย   097-0239995
3  นายสุรจิตร  เรืองศรี - คณิตศาสตร์
- สุขศึกษาและพลศึกษา
  089-0856584
4  นางวัฒนา  เมืองงาม  สังคมศึกษาฯ   081-5868650
5  นายธีระพร  ทองเกิด
 นายสมโพธิ  สุวรรณรัตน์
- ศิลปะ  ดนตรีนาฏศิลป์
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  089-4567888
  096-4098727
6  นางอังคณา  เลิศล้ำ  การงานอาชีพฯ   091-7488828
7  นายอำพล หิ่นเก่า  - คอมพิวเตอร์ 
​ - หุ่นยนต์
  095-7604692
8  นายเอกลักษณ์  พุดเหียง - ภาษาอังกฤษ
- ปฐมวัย
  080-1174771
9  นางประกาย  แสนกล้า - หนังสือเล่มเล็ก
- เรียนร่วม
  090-9784845
วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 11:18 น.