::sp-pbi1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางปราณี ระหว่างบ้านโรงเรียนบ้านบางแก้วประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี มานิชโรงเรียนบ้านจะโปรงกรรมการ
3. นางวาสนา ทองเพ็ชรโรงเรียนวัดทองนพคุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางมุกดา เคลือบสุวรรณโรงเรียนบ้านไร่ดอนประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาพร แสงอินทร์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นายพิพัฒน์ รอดสวัสดิ์โรงเรียนหาดเจ้าสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายชรินทร์ จันทร์วันเพ็ญผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์วรีย์ วธาวณิชกุลโรงเรียนบ้านหนองรีกรรมการ
3. นางกาหลง ทิพชัยโรงเรียนวัดปากอ่าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสาวพเยาว์ สิ่งวีโรงเรียนบ้านบางกุฬาประธานกรรมการ
2. นางณัฐนรี ทองมากโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้กรรมการ
3. นางสาวอุมาพร ฉ่ำทรัพย์โรงเรียนวัดบางขุนไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นายพิสิทธิ์ ฤายศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13ประธานกรรมการ
2. นางสาวประยงค์ รวยเงินโรงเรียนบ้านบ่อโพงกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ผ่องแผ้วโรงเรียนบ้านเหมืองไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายชรินทร์ จันทร์วันเพ็ญผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์วรีย์ วธาวนิชกุลโรงเรียนบ้านหนองรีกรรมการ
3. นางกาหลง ทิพชัยโรงเรียนวัดปากอ่าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสาวอารยา เพิ่มชัยโรงเรียนบ้านคลองมอญประธานกรรมการ
2. นางสายใจ วงศ์ปู่บัวโรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการ
3. นางสาวโสน พิมพ์มานะกิจโรงเรียนบ้านอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวอารยา เพิ่มชัยโรงเรียนบ้านคลองมอญประธานกรรมการ
2. นางสายใจ วงศ์ปู่บัวโรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการ
3. นางสาวโสน พิมพ์มานะกิจโรงเรียนบ้านอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางวรัญกร ร่มโพธิ์โรงเรียนบ้านบางหอประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ ทองอยู่โรงเรียนวัดท้ายตลาดกรรมการ
3. นางกันทิมา เอียงสวาทโรงเรียนบ้านดอนมะขามช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางปริศนา ชัยคชโรงเรียนวัดในกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทนิภา แสนหมื่นโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192กรรมการ
3. นางกรรณิการ์ จันตราโรงเรียนวัดโรงเข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสำเนียง แก้วจันทร์เกตุโรงเรียนวัดบางขุนไทรประธานกรรมการ
2. นางอัญชัน กิ่งแก้วโรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการ
3. นางอารีย์ ราตรีโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางพรพรรณ เปี้ยวน้อยโรงเรียนวัดปากคลองประธานกรรมการ
2. นางพเยาว์ ทรัพย์เกิดโรงเรียนบ้านหนองพลับกรรมการ
3. นางบัวบาน พลเดชโรงเรียนวัดหนองปรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางยุพิน หาดทวายกาญจน์โรงเรียนวัดหนองปรงประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านดอนมะขามช้างกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ พงษ์เขตกรณ์โรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางปรียนันทน์ สุนทรวาทะสพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางรินนา อ้อยทิพย์โรงเรียนวัดยางกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางธวัลรัตน์ พรทวีทรัพย์โรงเรียนบ้านสามแพรกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดาพร นามเดชโรงเรียนบ้านพุพลูกรรมการ
3. นางดารณี เจียมอนิวรรตโรงเรียนวัดหนองไม้เหลืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางธวัลรัตน์ พรทวีทรัพย์โรงเรียนบ้านสามแพรกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดาพร นามเดชโรงเรียนบ้านพุพลูกรรมการ
3. นางดารณี เจียมอนิวรรตโรงเรียนวัดหนองไม้เหลืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นายจลพิชญ์ สรรพอุดมโรงเรียนมิตรภาพที่ 34ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมร พวงเจริญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวนรมน หอมกลบโรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางสุชาดา มาทองโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
5. ดร.หลุยส์ อัมสุทธิผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางสาวสุนีย์ พุ่มดอกไม้โรงเรียนวัดบันไดทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นายจลพิชญ์ สรรพอุดมโรงเรียนมิตรภาพที่ 34ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมร พวงเจริญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวนรมน หอมกลบโรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางสุชาดา มาทองโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
5. ดร.หลุยส์ อัมสุทธิผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางสาวสุนีย์ พุ่มดอกไม้โรงเรียนวัดบันไดทองกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางวรินธร ทองก้อนโรงเรียนบ้านเขาย้อยประธานกรรมการ
2. นางปัทมา เผ่าสำราญโรงเรียนวัดบางลำภูกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ สรรพอุดมโรงเรียนวัดปากอ่าวกรรมการ
4. นางธนนันท์ มามากโรงเรียนบ้านเนินรักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายจุมพล สรรพอุดมโรงเรียนมิตรภาพที่ 34ประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ จอมพุกโรงเรียนวัดหนองส้มกรรมการ
3. นางมนฤดี หอมดีโรงเรียนวัดยางกรรมการ
4. นายวิเชียร โสมนัสโรงเรียนบ้านหนองมะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจินตนา มาลีโรงเรียนบ้านบางแก้วประธานกรรมการ
2. นางนัยนา โพธิ์งามโรงเรียนวัดนาพรมกรรมการ
3. นางอุบล ดอกพรมโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยกรรมการ
4. นายกฤตวัฒน์ สงวนให้โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจนัญญา บัวสวัสดิ์โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยประธานกรรมการ
2. นางปรียา อ่อนนุ่มโรงเรียนหาดเจ้าสำราญกรรมการ
3. นางวรรณา เกิดบุญโรงเรียนบ้านบ่อหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางจนัญญา บัวสวัสดิ์โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยประธานกรรมการ
2. นางวรรณา เกิดบุญโรงเรียนบ้านบ่อหวายกรรมการ
3. นางปรียา อ่อนนุ่มโรงเรียนหาดเจ้าสำราญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายชลิต นุชสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ มงคลศิริโรจน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายประสาร โพธิ์พูนศักดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ หัสรินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางนงเยาว์ ทีฆกุลโรงเรียนวัดบันไดทองกรรมการ
6. นายพัชโรจน์ พัชรพจนาภรณ์โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายชลิต นุชสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ มงคลศิริโรจน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายประสาร โพธิ์พูนศักดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ หัสรินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางนงเยาว์ ทีฆกุลโรงเรียนวัดบันไดทองกรรมการ
6. นายพัชโรจน์ พัชรพจนาภรณ์โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายประเชิญ นาคนครผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสุนิตรา ไชยนาโรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
3. นางสาวรวมพร น่วมทองโรงเรียนวัดเขาสมอระบังกรรมการ
4. นายวินัย เฝ้ามั่นโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้กรรมการ
5. นางมัทนา ทรัพย์ไพบูลย์โรงเรียนมิตรภาพที่ 34กรรมการ
6. นางบุญเลี่ยม หนูศาสตร์โรงเรียนวัดสมุทรโคดมกรรมการ
7. นางสาวอธิพร อุ่นมณีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
8. นางสาธินี นาคสุขโรงเรียนบ้านท่าแร้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางรัชนี นาคนครผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางจงถนอม พรามคุ้มโรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)กรรมการ
3. นางสมปอง คำหอมโรงเรียนวัดนาพรมกรรมการ
4. นางอัมพร น้ำจันทร์เจริญโรงเรียนหาดเจ้าสำราญกรรมการ
5. นางสาวพิศมัย จั่นเพชรโรงเรียนวัดในกลางกรรมการ
6. นายจิรายุทธ ผ่องอำไพโรงเรียนวัดโพพระในกรรมการ
7. นายธนวิทย์ ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนวัดบางทะลุกรรมการ
8. นายรัฐพล นนทะโชติโรงเรียนบ้านบ่อโพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายชลอ น้ำจันทร์โรงเรียนวัดเกาะแก้วประธานกรรมการ
2. นายนพพงศ์ เพิ่มสวัสดิ์ชัยโรงเรียนวัดเขาสมอระบังกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา มังสาโรงเรียนวัดท้ายตลาดกรรมการ
4. นางสาวสหฤทัย แซ่เจียโรงเรียนวัดนาพรมกรรมการ
5. นางสาวณัฐณิศา สายหยุดโรงเรียนบ้านหนองชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นายปฎล เปรมปรีดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ สำเภาเงินโรงเรียนคงคารามกรรมการ
3. นางสาวกิ่งกนก นกฉลาดโรงเรียนวัดบางขุนไทรกรรมการ
4. นางสาวดวงพรพรรณ แดงประดับโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
5. นางสาวศิริกานดา บุญชูเชิดโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้กรรมการ
6. นายอภิสิทธิ์ ศรีสุวรรณ์โรงเรียนวัดหนองปรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายปฎล เปรมปรีดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ สำเภาเงินโรงเรียนคงคารามกรรมการ
3. นางสาวกิ่งกนก นกฉลาดโรงเรียนวัดบางขุนไทรกรรมการ
4. นางสาวดวงพรพรรณ แดงประดับโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
5. นางสาวศิริกานดา บุญชูเชิดโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้กรรมการ
6. นายอภิสิทธิ์ ศรีสุวรรณ์โรงเรียนวัดหนองปรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายพิพัฒน์ ราชสุวรรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ ทิบทิมโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาววาสนา คูณสุขโรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการ
4. นางสาวดวงฤทัย อังกินันท์โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวพรศิริ สงวนให้โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐา เตียววนากูลโรงเรียนวัดโพพระในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ ราชสุวรรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ ทิบทิมโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาววาสนา คูณสุขโรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการ
4. นางสาวดวงฤทัย อังกินันท์โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวพรศิริ สงวนให้โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐา เตียววนากูลโรงเรียนวัดโพพระในกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุพรรณี เผื่อนผาดโรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณีประธานกรรมการ
2. นายอนุโรจน์ คุ้มเสาร์โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อกรรมการ
3. นางสาวพเยาว์ สิ่งวีโรงเรียนบ้านบางกุฬากรรมการ
4. นางณัฐปภัสร์ น้ำทิพย์มงคลโรงเรียนวัดบางขุนไทรกรรมการ
5. นางสาวพรศิริ สงวนให้โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือกรรมการ
6. นางสาวศุภลักษณ์ คำขยายโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือกรรมการ
7. นางสาวฐานิกา อัตตสัมพันธ์โรงเรียนวัดนาพรมกรรมการ
8. นางสาวผุสรา ประชุมเหล็กโรงเรียนวัดบางขุนไทรกรรมการ
9. นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์วันโรงเรียนวัดบางขุนไทรกรรมการ
10. นางสาวสริลพร พึ่งเสนาะโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพิชชานันท์ เพชรวิวรรธน์โรงเรียนบ้านท่าแร้งประธานกรรมการ
2. นายบุญเจือ ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านดอนมะขามช้างกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ทิมา สว่างใจโรงเรียนวัดกุฏิ (ชุ่มประชารังสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวอลิษา ศรีดาพันธ์โรงเรียนวัดนาพรมกรรมการ
5. นางสุธิมา เทศถมยาโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวนฤมล บัวงามโรงเรียนบ้านแหลมประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ชูทันโรงเรียนวัดโพพระในกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี ผลสง่าผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางวณิชยา เดชกล้าหาญโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192กรรมการ
5. นางอุทัย เอี่ยมศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล บัวงามโรงเรียนบ้านแหลมประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ชูทันโรงเรียนวัดโพพระในกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี ผลสง่าผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางอุทัย เอี่ยมศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13กรรมการ
5. นางวณิชยา เดชกล้าหาญโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ อ้อยทิพย์โรงเรียนวัดท้ายตลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี สุขสว่างโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ภุมราโรงเรียนวัดบันไดทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางกรรนิการ์ ระหว่างบ้านโรงเรียนบ้านบางแก้วประธานกรรมการ
2. นายนาวี เตียววนากูลโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ม่วงอุมิงค์โรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
4. นางกนกลักษณ์ แกล้วทะนงโรงเรียนบ้านเนินรักกรรมการ
5. นางนิภาพร เสียงสนั่นโรงเรียนวัดหนองไม้เหลืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางกรรนิการ์ ระหว่างบ้านโรงเรียนบ้านบางแก้วประธานกรรมการ
2. นายนาวี เตียววนากูลโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ม่วงอุมิงค์โรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
4. นางนิภาพร เสียงสนั่นโรงเรียนวัดหนองไม้เหลืองกรรมการ
5. นางกนกลักษณ์ แกล้วทะนงโรงเรียนบ้านเนินรักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายวีระพงศ์ สว่างลาภโรงเรียนบ้านท่าเสลาประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา เสรีรักษ์โรงเรียนวัดนาพรมกรรมการ
3. นางสาวนภาพร ทรงแก้วโรงเรียนวัดทองนพคุณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวีระพงศ์ สว่างลาภโรงเรียนบ้านท่าเสลาประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา เสรีรักษ์โรงเรียนวัดนาพรมกรรมการ
3. นางสาวนภาพร ทรงแก้วโรงเรียนวัดทองนพคุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ มีนุชโรงเรียนวัดเขาตะเคราประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ วรรณเลิศผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายศราวุฒิ ศรีสุขใสโรงเรียนวัดปากอ่าวกรรมการ
4. นายจตุรัส ทองแดงโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวเพชรมณี คำเขียนโรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการ
6. นางสาวธินิดา หอมจิตต์โรงเรียนบ้านอ่างศิลากรรมการ
7. นายอัมพร ทองอยู่โรงเรียนบ้านสามแพรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายประยุทธ วรรณเลิศผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ มีนุชโรงเรียนวัดเขาตะเครากรรมการ
3. นายศราวุฒิ ศรีสุขใสโรงเรียนวัดปากอ่าวกรรมการ
4. นางสาวเพชรมณี คำเขียนโรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการ
5. นายอัมพร ทองอยู่โรงเรียนบ้านสามแพรกกรรมการ
6. นางสาวธินิดา หอมจิตต์โรงเรียนบ้านอ่างศิลากรรมการ
7. นางสาวจุฑามาศ สุดประเสริฐโรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายประยุทธ วรรณเลิศผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ มีนุชโรงเรียนวัดเขาตะเครากรรมการ
3. นายศราวุฒิ ศรีสุขใสโรงเรียนวัดปากอ่าวกรรมการ
4. นายเจษฎา หลักซุมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวปราณี สุขสว่างโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือกรรมการ
6. นางสาวจงกล ชาติทองโรงเรียนวัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)กรรมการ
7. นายอัมพร ทองอยู่โรงเรียนบ้านสามแพรกกรรมการ
8. นางสาวธินิดา หอมจิตต์โรงเรียนบ้านอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ มีนุชโรงเรียนวัดเขาตะเคราประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ วรรณเลิศผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายภูวดล บุปผามาลาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายศราวุฒิ ศรีสุขใสโรงเรียนวัดปากอ่าวกรรมการ
5. นายสุชิน นิ่มขำโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
6. นางสาวนงนุช วงษ์เวชโรงเรียนวัดมณีเลื่อนกรรมการ
7. นางสาวชลธิชา จันทร์ปลอดโรงเรียนวัดในกลางกรรมการ
8. นายยศธร มีศักดิ์โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวพิไลวรรณ ตุ่นจิตรโรงเรียนบ้านเขาย้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ มีนุชโรงเรียนวัดเขาตะเคราประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ วรรณเลิศผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายนภดล รุ่งจรุญโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายศราวุฒิ ศรีสุขใสโรงเรียนวัดปากอ่าวกรรมการ
5. นายสุชิน นิ่มขำโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
6. นางสาวชลธิชา จันทร์ปลอดโรงเรียนวัดในกลางกรรมการ
7. นายยศธร มีศักดิ์โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวพิไลวรรณ ตุ่นจิตรโรงเรียนบ้านเขาย้อยกรรมการ
9. นางสาวนงนุช วงษ์เวชโรงเรียนวัดมณีเลื่อนกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอมรพงศ์ รื่นเริงผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางขวัญมณี กลมเกลียวผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสมร พิชยานุวรรตโรงเรียนวัดปากอ่าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอมรพงศ์ รื่นเริงผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางขวัญมณี กลมเกลียวผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสมร พิชยานุวรรตโรงเรียนวัดปากอ่าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอมรพงศ์ รื่นเริงผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางขวัญมณี กลมเกลียวผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสมร พิชยานุวรรตโรงเรียนวัดปากอ่าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางปุญพัฒน์ นิรามัยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางอำภรรณ ใจแสนโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการ
3. นางสาวอัมพวัน สองสมุทรโรงเรียนวัดบางขุนไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางปุญพัฒน์ นิรามัยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางอำภรรณ ใจแสนโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการ
3. นางสาวอัมพวัน สองสมุทรโรงเรียนวัดบางขุนไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางปุญพัฒน์ นิรามัยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางอำภรรณ ใจแสนโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการ
3. นางสาวอัมพวัน สองสมุทรโรงเรียนวัดบางขุนไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุรจิตร เรืองศรีสพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายโอภาส วงศ์เวชโรงเรียนบ้านจะโปรงกรรมการ
3. นายณฐกร วรัญญสาธิตโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุรจิตร เรืองศรีสพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายโอภาส วงศ์เวชโรงเรียนบ้านจะโปรงกรรมการ
3. นายณฐกร วรัญญสาธิตโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางเครือชุลี เรืองแก้วศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวภณิดา ชูช่วยสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองชุมพลกรรมการ
3. นางสาวจิตรา ขวัญยืนโรงเรียนวัดปากอ่าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายตรีศูล พงษ์พันธุ์โรงเรียนวัดบางลำภูประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา พ่วงทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13กรรมการ
3. นางสาวฐปนีย์ ผลเจริญรัตน์โรงเรียนมิตรภาพที่ 34กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายชวภณ แหลมสุขโรงเรียนวัดเขาสมอระบังประธานกรรมการ
2. นายพีรเทพ หอมหวลโรงเรียนวัดกุญชรวชิรารามกรรมการ
3. นายสังวร สีม่วงโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายตรีศูล พงษ์พันธุ์โรงเรียนวัดบางลำภูประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา พ่วงทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13กรรมการ
3. นางสาวฐปนีย์ ผลเจริญรัตน์โรงเรียนมิตรภาพที่ 34กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพรทิพย์ โชติมิตรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวไลลักษณ์ พัสดรโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุมา พวงมณีโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางขวัญตา นาครักษาโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ คงวัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางแอนนา หลบภัยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสันธิฌา ศิริวงษ์โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวธนันณัฏฐ์ วัฒนะนุพงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางวีรยา ทองนวลสพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. พระครูวัชรสุวรรณาทร .เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรลี ลิขสิทธิพันธุ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางลัดดาวรรณ จำนงบุตรโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางอรุณี เจริญวงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางยุวดี ตะกรุดเพชรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางพรพิมล สีดีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นางอรุณี เจริญวงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล สีดีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายอนุชา แย้มน้อยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางละออง ลิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านดอนนาลุ่มประธานกรรมการ
2. นางอุดมรัตน์ นาควัชระผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางเพียงแข พงษ์เผือกผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายกิตติสัณห์ น้ำทิพย์มงคลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางกานต์สิรี สีรุ้งผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ถูไกรวงษ์โรงเรียนวัดเวียงคอยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางพัทธนา ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณภา อินทรเกตุโรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายกีรติ กลิ่นมาลีโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายพัทธนา ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณภา อินทรเกตุวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายกีรติ กลิ่นมาลีโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายพัทธนา ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณภา อินทรเกตุโรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายกีรติ กลิ่นมาลีโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายทรงเกียรติ กลิ่นมาลีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสงกรานต์ทอง มาลัยเลิศโรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
3. นางรัตนา เกิดรอดโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายทรงเกียรติ กลิ่นมาลีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสงกรานต์ทอง มาลัยเลิศโรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
3. นางรัตนา เกิดรอดโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายทรงเกียรติ กลิ่นมาลีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสงกรานต์ทอง มาลัยเลิศโรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
3. นางรัตนา เกิดรอดโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวิริยะ สุสุทธิโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสงกรานต์ทอง มาลัยเลิศโรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
3. นายกีรติ กลิ่นมาลีโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวิริยะ สุสุทธิโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสงกรานต์ทอง มาลัยเลิศโรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
3. นายกีรติ กลิ่นมาลีโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายธีระ สัญญขันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย มากบำรุงจิตโรงเรียนดอนยางวิทยากรรมการ
3. นายสะอาด อนุสนธิ์โรงเรียนอรุณประดิษฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายธีระ สัญญขันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย มากบำรุงจิตโรงเรียนดอนยางวิทยากรรมการ
3. นายสะอาด อนุสนธิ์โรงเรียนอรุณประดิษฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายธีระ สัญญขันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย มากบำรุงจิตโรงเรียนดอนยางวิทยากรรมการ
3. นายสะอาด อนุสนธิ์โรงเรียนอรุณประดิษฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวิริยะ สุสุทธิโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสงกรานต์ทอง มาลัยเลิศโรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
3. นายกีรติ กลิ่นมาลีโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายจิระ ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายปณิธิกฤษติ์ เลิศล้ำโรงเรียนวัดบางทะลุกรรมการ
3. นายทนง ชัยหันโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายจิระ ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายปณิธิกฤษติ์ เลิศล้ำโรงเรียนวัดบางทะลุกรรมการ
3. นายทนง ชัยหันโรงเรียนบ้านเขาย้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายจิระ ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายปณิธิกฤษติ์ เลิศล้ำโรงเรียนวัดบางทะลุกรรมการ
3. นายทนง ชัยหันโรงเรียนบ้านเขาย้อยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวินัย อยู่ยั่งยืนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ป้อมสีทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสุจินต์ อุบลน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายวินัย อยู่ยั่งยืนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ป้อมสีทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสุจินต์ อุบลน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายวินัย อยู่ยั่งยืนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ป้อมสีทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสุจินต์ อุบลน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวินัย อยู่ยั่งยืนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ป้อมสีทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสุจินต์ อุบลน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวินัย อยู่ยั่งยืนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ป้อมสีทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสุจินต์ อุบลน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางณิชรญา ใจเด็ดศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายคำนวณ สมศรีโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางณิชรญา ใจเด็ดศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายคำนวณ สมศรีโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางณิชรญา ใจเด็ดศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายคำนวณ สมศรีโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางณิชรญา ใจเด็ดศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายคำนวณ สมศรีโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวินัย อยู่ยั่งยืนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ป้อมสีทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสุจินต์ อุบลน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางณิชรญา ใจเด็ดศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายคำนวณ สมศรีโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายวินัย อยู่ยั่งยืนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ป้อมสีทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสุจินต์ อุบลน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางณิชรญา ใจเด็ดศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายคำนวณ สมศรีโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายโสภณ แสงอยู่ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสมควร เดชโหมดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. ร้อยตรีสมบัติ เกษนราผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายโสภณ แสงอยู่ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสมควร เดชโหมดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. ร้อยตรีสมบัติ เกษนราผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายโสภณ แสงอยู่ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสมควร เดชโหมดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. ร้อยตรีสมบัติ เกษนราผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายโสภณ แสงอยู่ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสมควร เดชโหมดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. ร้อยตรีสมบัติ เกษนราผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางเรณู ชาตะเมโรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายสยาม วิริยะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายชัยชนะ ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางเรณู ชาตะเมโรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายสยาม วิริยะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายชัยชนะ ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเรณู ชาตะเมโรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายสยาม วิริยะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายชัยชนะ ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางเรณู ชาตะเมโรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายสยาม วิริยะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายชัยชนะ ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเรณู ชาตะเมโรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายสยาม วิริยะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายชัยชนะ ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางเรณู ชาตะเมโรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายสยาม วิริยะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายชัยชนะ ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเรณู ชาตะเมโรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายสยาม วิริยะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายชัยชนะ ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเรณู ชาตะเมโรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายสยาม วิริยะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายชัยชนะ ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางเรณู ชาตะเมโรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายสยาม วิริยะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายชัยชนะ ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเรณู ชาตะเมโรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายสยาม วิริยะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายชัยชนะ ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางปรียนันทน์ สุนทรวาทะสพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์ จันทร์วันเพ็ญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายอมร แก้วสว่างโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางณิชชา ชันแสงโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางบุษบา รอดอ้นโรงเรียนอรุณประดิษฐกรรมการ
3. นางธีรา วิโนทกะโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางณิชชา ชันแสงโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางบุษบา รอดอ้นโรงเรียนอรุณประดิษฐกรรมการ
3. นางธีรา วิโนทกะโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางณิชชา ชันแสงโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางบุษบา รอดอ้นโรงเรียนอรุณประดิษฐกรรมการ
3. นางธีรา วิโนทกะโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางณิชชา ชันแสงโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางบุษบา รอดอ้นโรงเรียนอรุณประดิษฐกรรมการ
3. นางธีรา วิโนทกะโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางปรียนันทน์ สุนทรวาทะสพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์ จันทร์วันเพ็ญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายอมร แก้วสว่างโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.สุทัศน์ นาคจั่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. Mr.Michael Maloneนักวิชาการอิสระกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชรพรรณ โวหารดีโรงเรียนโตนดหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. Miss HU Shanโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. Miss Ou Lipingโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางบุญเลขา ราชสุวรรณ์โรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นายสรรเสริญ เลาหสถิตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. นางศิริวรรณ บุญโพธิ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวรวงทอง อุ่นเรือนโรงเรียนวัดเขาสมอระบังกรรมการ
5. นางผกาวลี มนตรีภักดิ์โรงเรียนวัดยางกรรมการ
6. นางสาวจิรวดี นาคนครโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางบุญเลขา ราชสุวรรณ์โรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นายสรรเสริญ เลาหสถิตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. นางศิริวรรณ บุญโพธิ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวรวงทอง อุ่นเรือนโรงเรียนวัดเขาสมอระบังกรรมการ
5. นางผกาวลี มนตรีภักดิ์โรงเรียนวัดยางกรรมการ
6. นางสาวจิรวดี นาคนครโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางรัชนีย์ อินทรโสภาโรงเรียนบ้านบ่อไร่ประธานกรรมการ
2. นายธวัช เอี่ยมสอาดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายวันชลิต สุขประเสริฐผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายเตวิภัทร ผาดศรีโรงเรียนบ้านบ่อไร่กรรมการ
5. นางกาญจนา ผลถาวรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. สิบโทอรรถพล เกตุบรรจงมณฑลทหารบกที่ 15ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอธิบดี วรวิบูลย์โรงเรียนอรุณประดิษฐรองประธานกรรมการ
3. นางเกศิณี เขียวพอดีโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
5. นายพงษ์ไพโรจน์ นิ่มสังข์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางสาวมาลินี จำเริญจิตวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวเนาวรัตน์ แตงยิ้มผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพรวิไล ยูนิพันธ์โรงเรียนวัดหนองส้มกรรมการ
3. นางมลิณี ศรไชยโรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอำพรรัตน์ ดวงมาตพลโรงเรียนวัดห้วยโรงประธานกรรมการ
2. นางละออง แสงภูโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
3. นางพรวิไล ยูนิพันธ์โรงเรียนวัดหนองส้มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางพรวิไล ยูนิพันธ์โรงเรียนวัดหนองส้มประธานกรรมการ
2. นางอำพรรัตน์ ดวงมาตพลโรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการ
3. นางวิชชุตา บัวคลี่โรงเรียนบ้านแหลมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายรชตพงศ์ วสุเบญจพลโรงเรียนบ้านพุพลูประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล อิ่มอาบโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัยกรรมการ
3. นายดุสิต พรประสาทโรงเรียนวัดท้ายตลาดกรรมการ
4. นางสาวสุนันทา รอดนุ่มโรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)กรรมการ
5. นายการุณ เหรียญบุปผาโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีกรรมการ
6. นางสาวกิตติวรรณ จ่าราชโรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุระเชษฐ์ ขำเพชรโรงเรียนวัดนาพรมประธานกรรมการ
2. นายดุสิต พรประสาทโรงเรียนท้ายตลาดกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา วิโนทกะโรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางวรรณา บัวทองโรงเรียนวัดลัดประธานกรรมการ
2. นายรชตพงศ์ วสุเบญจพลโรงเรียนบ้านพุพลูกรรมการ
3. นายอรรถพล กาลนิลโรงเรียนบ้านหนองชุมพลกรรมการ
4. นายดุสิต พรประสาทโรงเรียนวัดท้ายตลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางวรรณา บัวทองโรงเรียนวัดลัดประธานกรรมการ
2. นายรชตพงศ์ วสุเบญจพลโรงเรียนบ้านพุพลูกรรมการ
3. นายอรรถพล กาลนิลโรงเรียนบ้านหนองชุมพลกรรมการ
4. นายดุสิต พรประสาทโรงเรียนวัดท้ายตลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณสพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายมาณพ เชิดชำนาญโรงเรียนบ้านเนินรักกรรมการ
3. นายณัฐพล อิ่มอาบโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา วิโนทกะโรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณสพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายมาณพ เชิดชำนาญโรงเรียนบ้านเนินรักกรรมการ
3. นายณัฐพล อิ่มอาบโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา วิโนทกะโรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุรจิตร เรืองศรีสพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล กาลนิลโรงเรียนบ้านหนองชุมพลกรรมการ
3. นายณัฐพล อิ่มอาบโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัยกรรมการ
4. นายการุณ เหรียญบุปผาโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวสราญทิพย์ เอมโอษฐโรงเรียนวัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณสพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายดุสิต พรประสาทโรงเรียนวัดท้ายตลาดกรรมการ
3. นายมาณพ เชิดชำนาญโรงเรียนบ้านเนินรักกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณสพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายดุสิต พรประสาทโรงเรียนวัดท้ายตลาดกรรมการ
3. นายมาณพ เชิดชำนาญโรงเรียนบ้านเนินรักกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายดุสิต พรประสาทโรงเรียนวัดท้ายตลาดประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณสพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายมาณพ เชิดชำนาญโรงเรียนบ้านเนินรักกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณสพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติวรรณ จ่าราชโรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวสุนันทา รอดนุ่มโรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นางดุจดาว ผ่องใสโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายสรธร สุขประเสริฐโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทองโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
4. นายธนกฤต จันทร์วิเชียรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นายสุทัศน์ ทวีชัยโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
6. นางสาวศรัณย์กรณ์ อาจณรงค์กรโรงเรียนคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นางดุจดาว ผ่องใสโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายสรธร สุขประเสริฐโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทองโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
4. นายธนกฤต จันทร์วิเชียรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นายสุทัศน์ ทวีชัยโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
6. นางสาวศรัณย์กรณ์ อาจณรงค์กรโรงเรียนคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางละม้ายมาศ อินทุกรโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางทิวาพร เฟื่องฟุ้งโรงเรียนคงคารามกรรมการ
3. นางสาวสุดา วะชังเงินโรงเรียนวัดปากคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางละม้ายมาศ อินทุกรโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางทิวาพร เฟื่องฟุ้งโรงเรียนคงคารามกรรมการ
3. นางสาวสุดา วะชังเงินโรงเรียนวัดปากคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสุรพล ทองก้อนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง สุขเกษมโรงเรียนวัดยางกรรมการ
3. นางสาวสมคิด เพียรธรรมโรงเรียนวัดในกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ทองก้อนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง สุขเกษมโรงเรียนวัดยางกรรมการ
3. นางสาวสมคิด เพียรธรรมโรงเรียนวัดในกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชรียาภรณ์ พ่วงเจริญวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางชุติมา หมู่คุ่ยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวกฤชฤทัย พึ่งแพงโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางอุบลรัตน์ โสมทัศน์โรงเรียนวัดบางทะลุประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ แต่งศรีโรงเรียนวัดหนองส้มกรรมการ
3. นางอรทัย สันหวังโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอุบลรัตน์ โสมทัศน์โรงเรียนวัดบางทะลุประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ แต่งศรีโรงเรียนวัดหนองส้มกรรมการ
3. นางอรทัย สันหวังโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุพจน์ หมู่คุ่ยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางนิภา เมธาประสิทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายธิติ พุ่มดอกไม้โรงเรียนวัดนอกปากทะเลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ หมู่คุ่ยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางนิภา เมธาประสิทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายธิติ พุ่มดอกไม้โรงเรียนวัดนอกปากทะเลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางพะเยาว์ วิจิตรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปรียา สัญญขันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางสุนิสา โตแสงโรงเรียนวัดบางทะลุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพะเยาว์ วิจิตรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปรียา สัญญขันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางสุนิสา โตแสงโรงเรียนวัดบางทะลุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวจิราพร ทัดพินิจผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ศรีปลั่งผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวขวัญสุดา ธงสุวรรณโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราพร ทัดพินิจผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ศรีปลั่งผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวขวัญสุดา ธงสุวรรณโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางสุนีย์ เวชกิจโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี เขมะศรีสุวรรณโรงเรียนบางจานวิทยากรรมการ
3. นางสาวจารวี พันธุ์ทองโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ เวชกิจโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี เขมะศรีสุวรรณโรงเรียนบางจานวิทยากรรมการ
3. นางสาวจารวี พันธุ์ทองโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสาลี่ ขวัญยืนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายบรรจง บุญช่วยวงศ์โรงเรียนบ้านเขาย้อยกรรมการ
3. นางอรวีย์ กล่ำกล่อมจิตร์โรงเรียนวัดสมุทรธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสาลี่ ขวัญยืนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายบรรจง บุญช่วยวงศ์โรงเรียนบ้านเขาย้อยกรรมการ
3. นางอรวีย์ กล่ำกล่อมจิตร์โรงเรียนวัดสมุทรธารามกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางปราณี โป๊ะเงินโรงเรียนวัดห้วยโรงประธานกรรมการ
2. นางนัยนา ศรีประชาโรงเรียนบ้านดอนมะขามช้างกรรมการ
3. นางสาวอุมาพร พฤษการณ์โรงเรียนบ้านหนองมะขามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวเครือ ลานอินโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือประธานกรรมการ
2. นางอรุณรัตน์ อินทร์วงศกรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางบุญเลี่ยม โพธิ์เอี่ยมผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวรัชนี จันทร์ทับทองโรงเรียนวัดเขมาภิรัติการามประธานกรรมการ
2. นางอารีนาถ สุขเกิดโรงเรียนวัดต้นสนกรรมการ
3. นางดวงตา นุชชมภูโรงเรียนวังตะโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนี จันทร์ทับทองโรงเรียนวัดเขมาภิรัติการามประธานกรรมการ
2. นางอารีนาถ สุขเกิดโรงเรียนวัดต้นสนกรรมการ
3. นางดวงตา นุชชมภูโรงเรียนวังตะโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวรัชนี จันทร์ทับทองโรงเรียนวัดเขมาภิรัติการามประธานกรรมการ
2. นางอารีนาถ สุขเกิดโรงเรียนวัดต้นสนกรรมการ
3. นางดวงตา นุชชมภูโรงเรียนวังตะโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางศมาภรณ์ นาคะพงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ จำปาแก้วโรงเรียนวัดปากคลองกรรมการ
3. นางสาวฐิตาภรณ์ พุ่มสวัสดิ์โรงเรียนบ้านไร่ดอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศมาภรณ์ นาคะพงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ จำปาแก้วโรงเรียนวัดปากคลองกรรมการ
3. นางสาวฐิตาภรณ์ พุ่มสวัสดิ์โรงเรียนบ้านไร่ดอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนี จันทร์ทับทองโรงเรียนวัดเขมาภิรัติการามประธานกรรมการ
2. นางอารีนาถ สุขเกิดโรงเรียนวัดต้นสนกรรมการ
3. นางดวงตา นุชชมภูโรงเรียนวังตะโกกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสันธิฌา ศิริวงษ์โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยประธานกรรมการ
2. นางธนันณัฎฐ์ วัฒนะนุพงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางวีรยา ทองนวลสพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสันธิฌา ศิริวงษ์โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยประธานกรรมการ
2. นางธนันณัฎฐ์ วัฒนะนุพงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางวีรยา ทองนวลสพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายวิริยะ สุสุทธิโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสงกรานต์ทอง มาลัยเลิศโรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
3. นายกีรติ กลิ่นมาลีโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวิริยะ สุสุทธิโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสงกรานต์ทอง มาลัยเลิศโรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
3. นายกีรติ กลิ่นมาลีโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิริยะ สุสุทธิโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสงกรานต์ทอง มาลัยเลิศโรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
3. นายกีรติ กลิ่นมาลีโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวิริยะ สุสุทธิโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสงกรานต์ทอง มาลัยเลิศโรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
3. นายกีรติ กลิ่นมาลีโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิริยะ สุสุทธิโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสงกรานต์ทอง มาลัยเลิศโรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
3. นายกีรติ กลิ่นมาลีโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิริยะ สุสุทธิโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสงกรานต์ทอง มาลัยเลิศโรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
3. นายกีรติ กลิ่นมาลีโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายโสภณ แสงอยู่ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสมควร เดชโหมดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. ร้อยตรีสมบัติ เกษนราผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายโสภณ แสงอยู่ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสมควร เดชโหมดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. ร้อยตรีสมบัติ เกษนราผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางละม้ายมาศ อินทุกรโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางทิวาพร เฟื่องฟุ้งโรงเรียนคงคารามกรรมการ
3. นางสาวสุดา วะชังเงินโรงเรียนวัดปากคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางละม้ายมาศ อินทุกรโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางทิวาพร เฟื่องฟุ้งโรงเรียนคงคารามกรรมการ
3. นางสาวสุดา วะชังเงินโรงเรียนวัดปากคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายรชตพงศ์ วสุเบญจพลโรงเรียนบ้านพุพลูประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล อิ่มอาบโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัยกรรมการ
3. นายดุสิต พรประสาทโรงเรียนวัดท้ายตลาดกรรมการ
4. นางสาวสุนันทา รอดนุ่มโรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)กรรมการ
5. นายการุณ เหรียญบุปผาโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีกรรมการ
6. นางสาวกิตติวรรณ จ่าราชโรงเรียนวัดกฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายรชตพงศ์ วสุเบญจพลโรงเรียนบ้านพุพลูประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล อิ่มอาบโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัยกรรมการ
3. นายดุสิต พรประสาทโรงเรียนวัดท้ายตลาดกรรมการ
4. นางสาวสุนันทา รอดนุ่มโรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)กรรมการ
5. นายการุณ เหรียญบุปผาโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีกรรมการ
6. นางสาวกิตติวรรณ จ่าราชโรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ หมู่คุ่ยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางนิภา เมธาประสิทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายธิติ พุ่มดอกไม้โรงเรียนวัดนอกปากทะเลกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางผกาวัลย์ เอี่ยมภูมิ โทร 087 168 7862 นายวริศวงศกร ฐิรัตนบุรินทร์ โทร 080 664 6362
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]