สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 สพป. นนทบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   เต็กเกล็ด
2. เด็กหญิงศรสวรรค์    บุญเกิด
3. เด็กหญิงโชติกา   กัลศักดิ์ปภา
 
1. นายสงกรานต์    ทรัพย์วิจิต
2. นางสาวนภาวรรณ    ฉลูศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภา    ชะโลธร
2. เด็กหญิงฐิติวัลคุ์  ปลอดปล้อง
3. เด็กหญิงมณีรัตน์   ปัญญาวงค์
 
1. นายสงกรานต์    ทรัพย์วิจิต
2. นางสาวนภาวรรณ   ฉลูศรี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปารรีย์   ศรีสุข
 
1. นางสาวสุภาพรรณ   ชูเชิด
 
4 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฏฐพล  สุวรรณปรีดี
 
1. นางราตรี  วุ่นเเม่สอด
 
5 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิยดา   ยิ่งยงค์
 
1. นายธีรเทพ   วัจนะ