สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สพป. นนทบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิดาภา   อุปวัตร
2. เด็กหญิงธัญญา    สินเพ็ชร์
3. เด็กชายปรมิณทร์    พรหมกำเหนิด
 
1. นางสาวธัญลักษณ์   เอี่ยมเจริญ
2. นางสาวปิยกานต์   ทิพนัด
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกวินธิดา   อนุมาศ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา    ชูรัตนา
3. เด็กหญิงธณิชา   วรรณฉวี
 
1. นางวัลภา   คำภีร์
2. นางสาวสุกัญญา   ต่างสี