สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิชาดา   ลามสิน
 
1. นางสาวสุดายงค์   พุฒจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชารีย์   สนธยานนท์
 
1. นางสาวสุดายงค์   พุฒจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทิพัฒน์    โอภาส
2. เด็กชายเตชสิทธิ์    นาคหัสดี
 
1. นางสาวสุดายงค์   พุฒจันทร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอนุสรา   ปานกลั่น
 
1. นางสาวพรพรรณ  เหล่าอัน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์   จงจงประเสริฐ
 
1. นางสาวอภัสนันท์    รัตน์อารีนนท์
 
6 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัฐพล   สุภาวงษ์
 
1. นางสาวเกษรา   โก๊ะอิ่ม