สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ สพป. นนทบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณสิริ    ทะรารัมย์
 
1. นางสาววันวิสา   ยุระชัย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญภรณ์   สระทองเอื้อ
2. เด็กหญิงพัชราภา   โสลา
3. เด็กหญิงภัทรศยา   เทียมสนิท
4. เด็กหญิงศศิวิมล   สมบูรณ์ศิลป์
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ   จันวงษา
 
1. นางพูลศรี   สังข์สุวรรณ์
2. นางสาวอินทิรา    สมพันธ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    สง่าพันธ์
 
1. นางสาวอินทิรา   สมพันธ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวงศกร    ศรีสุกใส
 
1. นางสาวอินทิรา    สมพันธ์
 
5 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทราพร   ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวไพลิน   อินทรพานิชย์
 
6 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัจฉรียา   เอี่ยมเที่ยง
2. เด็กหญิงพนิดา   ธรรมเศวต
3. เด็กหญิงพรพรรณ   จั่นเพ็ชร
 
1. นางสาวสมฤทัย   แสงสุริยา
2. นางสาวนารีรัตน์   พลแจ้ง
 
7 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล   บุญนำ
2. เด็กหญิงมัลลิกา   พลแก้ว
3. เด็กชายสหรัฐ    สมศรี
 
1. นางศรีสุดา   ประมวญรัฐการ
2. นางสาวไพลิน   อินทรพานิชย์