สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบางกรวย สพป. นนทบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐมน   ทับเอี่ยม
2. เด็กชายยศกร   จุ้ยประเสริฐ
 
1. นางสาวสุพัตรา    สัตย์ธรรมรังษี
2. นางสาวสายฝน   เกิดทับทิม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริธร   จันทนฤกษ์
 
1. นางสาวฉันทินี    อบนวล
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ชาปัญญา
2. เด็กหญิงนิภาพร   ไท้ทอง
3. เด็กหญิงบุสดี   กรองแก้ว
4. เด็กชายวชิรพล    เผือกเอม
5. เด็กหญิงสิริวรรณ   สุขอุทัย
6. เด็กหญิงอนงค์อร   สายคง
 
1. นางธนัญรัชฏ์   จันทร์โอทาน
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณฐนนท์   ลื้อยอด
2. เด็กหญิงพรจิรา   วัฒนะเสวี
3. เด็กหญิงสุดาวรรณ   ไชยราช
 
1. นางสาวสุภิญญา   สินน้ำคำ
2. นายอาทิตย์   จันทวีผล
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร   ทรัพย์สอาด
2. เด็กหญิงชนม์ชนก   สินประเสริฐ
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์    ใยบัว
4. เด็กหญิงปริยากร   กระจาดแก้ว
5. เด็กหญิงมัลลิกา   นาคชูวงศ์
6. เด็กหญิงอัญชณิศา   อินทร์จันทร์
 
1. นางสาวทิพรัตน์   ชีวมงคลนิมิต
 
6 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยวัฒน์    พิมเสน
2. เด็กหญิงพัชฌา   อดทน
3. เด็กชายภูมินทร์   ชูชื่น
 
1. นางสาวธัญพิชชา   อุบลวัฒน์