สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทยิดา   บำเพ็ญผล
 
1. นางสาวปิยวรรณ   แก้วเซ่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนับทอง   บางกรวย
2. เด็กหญิงสุกฤตา   สาธุภาค
3. เด็กหญิงอชิรญา   สุขเรือน
 
1. นางทัศนีย์   สุขุมวาทย์
2. นางเอมิกา  พรมมี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชิษณุกุนต์   ศักดิ์ศิริเกษมกุล
 
1. นางสาวนนท์ชนก   สิทธิสงวนพันธ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรัฏฐ์    สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวนนท์ชนก   สิทธิสงวนพันธ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธัญชนก   เรือนโรจน์
2. เด็กหญิงปรายฝน    ผาสุขกิจ
 
1. นางสาวศิริพร   ฉิมพลอย
2. นางสาวนนท์ชนก   สิทธิสงวนพันธ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิทภัทร    รูปสูง
2. เด็กหญิงวดี   ช. บุญพันธ์
3. เด็กชายสิปปภาส    วิไลรัตน์
 
1. นางสาวดวงใจ   ไชยลังการ
2. นางสาวณัฏฐภัสร์    สังข์แก้ว
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนโชติ   ภูสีเงิน
2. เด็กชายศุภกร    อินนัดดา
 
1. นายธีรพงศ์   ประกอบสัน
2. นางสาวดวงใจ   ไชยลังการ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์   คลังสิน
2. เด็กชายนับทอง   บางกรวย
3. เด็กหญิงภัคจิรา   นิ่มละม้าย
4. เด็กชายรัฐชาติ   หมูนวล
5. เด็กหญิงสุวนันท์    เฉยกลิ่น
 
1. นายเจริญ    เลื่อนแป้น
2. นายวิสูจน์   หลงสมบูรณ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฟ้าใส   ใหลสกุล
 
1. นางสาวสมบุญ   โพธิ์ทอง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรมิดา   ชำนาญกอง
2. เด็กชายเด็กชายพีรณัฐ   วัฒนกิจพิศาล
 
1. นางสาวเกษรินทร์   สุดเฉลียว
2. นางผกามาศ  จันทร์แก้ว
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณรัช    แย้มสุวรรณ
 
1. นายธีรศักดิ์   ผิวอ่อน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภณัฐ    นวลปลอด
 
1. นายธีรศักดิ์   ผิวอ่อน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญานิศา   กิจค้า
 
1. นายธีรศักดิ์   ผิวอ่อน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ศรีศักดิ์
 
1. นายยุทธกาญจน์   บุญสุวรรณ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก   คุณะพันธ์
2. เด็กหญิงกฤศณัฐ์   กุดเป่ง
3. เด็กชายกฤษดา    กาญจนจิตร
4. เด็กหญิงกุลยา   ศรีแจ่มดี
5. เด็กชายคีรินทร์   เกตุขาว
6. เด็กหญิงชิยาภรณ์   แก่นท้าว
7. เด็กชายชุติมนต์   รัมมะปราชญ์
8. เด็กหญิงฐิติมา   ยาพิณ
9. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   เครืออ่วม
10. เด็กหญิงณัฐณิชา   ศรีนอก
11. เด็กหญิงณัฐนันท์   สดสงวน
12. เด็กหญิงณัฐนันท์    สมแสง
13. เด็กหญิงณิชการนต์    รัตนเศวตศักดิ์
14. เด็กชายณิชากานต์   รักษาชาติ
15. เด็กหญิงตลยณัฐ    ดารา
16. เด็กหญิงนันท์นภัส   อิ่มทองนุช
17. เด็กชายนิติธร    ธนาบูรณ์
18. เด็กหญิงปยุตา    บูศิริ
19. เด็กหญิงปริยากร   กสิบุตร
20. เด็กหญิงปุณยนุช    จิตรีขาล
21. เด็กหญิงปุณยวีร์   ศรีวิบูลย์
22. เด็กหญิงพัชร    กัณวเศรษฐ
23. เด็กหญิงพานาพร    เข็มกลัด
24. เด็กหญิงพิชามญช์   แก้วสกุลณี
25. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ใจเสงี่ยม
26. เด็กหญิงภัณฑิรา  อู่หิรัญ
27. เด็กหญิงภัทราวดี   เชิดชูวรรณ
28. เด็กหญิงมธกุลย์    ศักดิ์ศิริเกษมกุล
29. เด็กชายรัชชานนท์   สนเทศ
30. เด็กหญิงวิชญาดา    ชื่นภิรมย์
31. เด็กหญิงศิริวรรณา   วรบุตร
32. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    วงษ์ไกรนาถ
33. เด็กหญิงอรรจนี   บุญยฤทธิ์
34. เด็กหญิงอิสยาห์   ผันใจผ่อง
35. เด็กหญิงเกสรา   โตจีน
36. เด็กหญิงเบญญาภา   เขียวธนะสุภา
37. เด็กชายเมธิชัย   แฝงสมศรี
38. เด็กหญิงโชติกา   คุณวโรตม์
39. เด็กหญิงโสรวรรณ    ศรสวาท
40. เด็กหญิงไรวินท์   ไกรฤทธิ์
 
1. นายธีรศักดิ์   ผิวอ่อน
2. นายศรายุทธ   เชื้อฉ่ำหลวง
3. นางลัดดา  จุ้ยประเสริฐ
4. นางนันทกานต์  ทองสมจิตร
5. นายยุทธกาญจน์  บุญสุวรรณ
6. นางราตรี  สายพิบูลย์
7. นางสาวนีลญา  บุษดี
8. นายสุรชัย  ผลาหาญ
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉันชนก   ชมเส็ง
2. เด็กหญิงนภัสสร   ดีพล
3. เด็กหญิงนิภาภรณ์   นิวรณ์การณ์
4. เด็กหญิงพัทธนันท์    ลิมปิสวัสดิ์
5. เด็กหญิงภรภาดา   ตามชัย
6. เด็กหญิงเพชรลดา   วรรณโสภณ
 
1. นางสาวจรัสพร    นพขำ
2. นางสาวน้ำหวาน   ดาราวัลย์
3. นางสาวจุฑามาศ  อนุศิลป์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉัตราภรณ์   ชื่นแช่ม
2. เด็กหญิงณัฐชา   พงษ์สวัสดิ์
3. เด็กชายนับทอง   บางกรวย
4. เด็กหญิงบัณฑิตา   สุยังกุล
5. เด็กหญิงปัณณธร   สิงห์โท
6. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา   พิมพ์ศรี
7. เด็กหญิงภณิดา อู่ใหม่ ภณิดา    อู่ใหม่
8. เด็กหญิงภัคจิรา   นิ่มละม้าย
9. เด็กหญิงภัณทิลา   เปรี้ยวประสิทธิ์
10. เด็กหญิงศศิธา   วรรณประเสริฐ
 
1. นางสาวศิริพร    ฉิมพลอย
2. นายเจริญ   เลื่อนแป้น
3. นายกรวัฒน์  ฤทธิ์สอาด
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนกณภา   เปี่ยมอัทฒ์โชติ
2. เด็กหญิงสุชิญา   กระจ่าง
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    ฉิมธน
 
1. นางทัศนีย์   สุขุมวาทย์
2. นางสาวนูรฮูดา   สามารอเมาะ
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   รักตประจิต
2. เด็กหญิงธีรนาฏ   ยี่โถ
 
1. นางสาวฑิตยา   จันทวัฒน์
2. นายณรงค์ชัย   เพ็ชรตะกั่ว
 
20 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรัณย์   สนธิทิม
2. เด็กหญิงธนตวรรณ   วรรณวิศาล
3. เด็กหญิงศศิกานต์   คุ้มแถว
 
1. นายณรงค์ชัย   เพ็ชตะกั่ว
2. นายธีรพงษ์   ประกอบสัน