สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สพป. นนทบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุจิรา   จันทรักษา
 
1. นางสาวมลชิตา   จิณะชิต
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวันวิสาข์    ขวัญยืน
2. เด็กหญิงวาสิตา    จันทร์มา
3. เด็กหญิงศศินา   เปลี่ยนอ้น
 
1. นางเฟื่องฟ้า   พื้นทอง
2. นางสำรวม    บานแย้ม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา   บัวทอง
2. เด็กหญิงนันทิชา   เกรียงไกร
3. เด็กหญิงสุมารีย์   สุริโย
 
1. นางเฟื่องฟ้า    พื้นทอง
2. นางสาวบุษบา   เพชรมณี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวดี    พุทธโส
2. เด็กหญิงศรัญยภัทร   แปงใจ
3. เด็กหญิงสุชาวดี    รักขนาม
 
1. นางเฟื่องฟ้า   พื้นทอง
2. นางสาวบุษบา    เพชรมณี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกร   วันชัย
2. เด็กชายศิริมงคล   บุญศิริ
 
1. นางสาวนฎภรณ์   ยิ้มทิม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนะพล   รุ่งแสงธนลาภ
2. เด็กชายปิยะ    หิ้มทอง
 
1. นางเฟื่องฟ้า   พื้นทอง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภารัตน์   ขำมี
 
1. นายศุภสัณห์    เรืองชิต
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัญชลิการ์    คาวิน
 
1. นางสาวกมลลรรกณ์    บูรณศักดิ์จารุกุล
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติยา    เปียวัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐยาภรณ์   วงศ์ตาปอง
3. เด็กหญิงตาลตะวัน    ทีโพนทัน
4. เด็กหญิงนภาพร   ศุภนัด
5. เด็กหญิงนิดา   พรมเรือง
6. เด็กหญิงภันฑิลา   แสวงสุข
7. เด็กหญิงมุกมณี   เนตรเหมือนทิพย์
8. เด็กหญิงรสสุคนธ์    คำมี
9. เด็กหญิงรินลณี   ไกรสิน
10. เด็กหญิงอรวรรณ    สาธร
 
1. นายอนุศักดิ์   แก้วชมภู
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภัทร  เพ็ชรอำไพ
2. เด็กหญิงนภาพร  ศุภนัด
3. เด็กหญิงนิดา  พรมเรือง
4. เด็กหญิงผลิตา  มานิตานนท์
5. เด็กหญิงภันทิรา  เเสวงสุข
 
1. นางสาวกมลลรรกณ์  บูรณศักดิ์จารุกุล
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐนนท์   ปราสาท
2. เด็กชายไพบูลย์    สาแย้ม
 
1. นางสาวศิริลักษณ์    ยังศิริ