สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สีโน้ต
2. เด็กชายธนภัทร์   ศรีนาค
 
1. นางสาวอนุลักษณ์   มาแจ้ง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกภัณฑ์  ยิ้มโสด
2. เด็กชายธนชัย  ม่วงเกลี้ยง
3. เด็กหญิงเล็ก  เเสงคำ
 
1. นางสาวอุลัยวรรณ  สีมาพล
2. นางสาวจุฑารัตน์  มะโรงศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  เเสงสี
2. เด็กชายชาญชัน  บุญคำ
 
1. นางสาวอุลัยวรรณ  สีมาพล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเอเซีย  ลามาตย์
 
1. นางชุดารัตน์   แก้วทัต
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมาลิสา  สืบสาน
2. เด็กหญิงสุภานัน  โถน้อย
 
1. นายจีรพันธุ์  ดวงษา
2. นางปวริศา  บรรเลงใจ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรวรี   สุขนาที
2. เด็กชายกิตติธัช    พิณพาทย์
3. เด็กชายจีระศักดิ์    แก้วทัต
4. นายศรัณย์ภัทร    คุ้มบางค้อ
5. เด็กหญิงศศินา    ลาธิ
6. เด็กชายอนุภาค   นิลพงษ์
 
1. นายจีรพันธุ์   ดวงษา
2. นางปวริศา   บรรเลงใจ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาญาวุฒิ    จันทร์จีน
 
1. นายจีรพันธุ์   ดวงษา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติธัช  พิณพาทย์
 
1. นางปวริศา   บรรเลงใจ
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรยุทธ   แซ่โค้ว
2. เด็กชายด.ช.วณัฐพงษ์   คงสบาย
3. เด็กชายพีระพัฒน์    ใจแสน
4. เด็กชายศิริวัฒ   เกตุการณ์
5. เด็กชายเจษฎา   กล่อมน้อย
 
1. นายทักษกร   บัวศรี
2. นายนภดล   มิ่งขวัญตา
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพพดล   ขันธวิธิ
2. เด็กชายปุญญพัฒน์   เปี้ยครองสวน
 
1. นางมณัฎฐยา    ปั้นกาญจนโต
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวสันต์   ยอดครุมาศ
2. เด็กชายสิทธินนท์    สิงห์ชุมพร
 
1. นางมณัฎฐยา   ปั้นกาญจนโต
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญนุตา   แจ้งจั่น
2. เด็กหญิงภคนันท์    ชุ่มสุข
 
1. นางมณัฎฐยา   ปั้นกาญจนโต
 
13 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทัตเทพ   นะโนแจ่ม
 
1. นายสุรชัย   ทุมภานนท์