สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสำโรง สพป. นนทบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัคมน   ค้ากระบือ
2. เด็กหญิงพัชรี   ลาภลึก
3. เด็กหญิงวิภาดา   ทองภู่
4. เด็กหญิงสุพิชา   ถิรายน
5. เด็กหญิงไพประภา   ภวภูตานนท์
 
1. นางสาวปิยะธิดา  วาจาชอบ
2. นายศักดิ์นรินทร์  ไทยประยูร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาลิสา   ดอกไม้งาม
2. เด็กหญิงต้นข้าว   โตเลิศลักษณ์
3. เด็กหญิงธัญเทพ   น่วมอยู่
4. เด็กหญิงนพัธ   แซ่ตั้ง
5. เด็กหญิงนลัทพร   นบธีรานุภาพ
6. เด็กหญิงปิยาพร   จันทแสง
7. เด็กหญิงพิกุล   จักรคำ
8. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เรืองวงษ์
9. เด็กชายพีรภัชชัย  ศรีฉัตรอุดมสุข
10. เด็กชายพีระพัฒน์    มะเอียด
11. เด็กชายมนตรี  สุขเกษม
12. เด็กชายมานะชัย   ใจเด็ด
13. เด็กหญิงรัตนาวลี   เผดิมรอด
14. เด็กชายวุฒิภัทร   วงศ์เทิดสิริ
15. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ชา   แสงเฉวต
16. เด็กหญิงหัตถยารักษ์   ขันธรูจี
17. เด็กหญิงเพ็ญประภา   สอนพงค์
 
1. นางสาวธิดารัตน์    ประสมทรัพย์
2. นายนรวัฒน์    รักลาภยศ
3. นางสาวณัฐนันท์นภัส    กราบทิพย์
4. นางอรสุดา  มณีนวล
5. นายฐิติกรณ์  อาจะสมิต