สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. นนทบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทัชชาพร   ว่องวิการ
2. เด็กหญิงธนัญชนก    เกิดคล้าย
3. เด็กหญิงสุภัชชา   สมบุญปกครอง
 
1. นางสาวพัชรี   สุนทรพะลิน
2. นางสาววนิสา   กุลแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันยกร    คล้ายเรือง
2. เด็กหญิงชิโนรส    หลงขาว
3. เด็กหญิงพบพร    สภาพักตร์
 
1. นายพรจักษ์   อุ่นทิม
2. นางสาวราวดี   ปัญญาแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติภูมิ   สรศักดิ์
2. เด็กชายทินภัทร    แผ่นทอง
3. เด็กชายเดช    สมประสงค์
 
1. นายพรจักษ์   อุ่นทิม
2. นางสาวราวดี   ปัญญาแก้ว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนาพร  พรายเเสง
2. เด็กหญิงณปภัช   ปิ่นเพชรพงษ์
3. เด็กหญิงพรพรรณ    แซ่ลิ้ม
 
1. นายรังสิต   คาดสนิท
2. นางสาวกัลญา   เพชรสังคาด
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล   พรมสามี
2. เด็กหญิงมุกนภา    จีนเอม
 
1. นางสาวพันทิพา  ศรีวิชา
2. นายอัมรินทร์   ศรีเพียงจันทร์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจณิสตา   สุวดล
2. เด็กหญิงหญิงปัณฑิตา    เบื้องบน
3. เด็กหญิงอริสา   ทัพวงษ์
 
1. นายพรจักษ์   อุ่นทิม
2. นางสาวราวดี   ปัญญาแก้ว
 
7 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชญา   ชมฉ่ำ
 
1. นางสาววีนาพร   คงฉาย
 
8 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกนภา   ดวงจันทร์โชติ
2. เด็กชายพีรวิชญ์  จันทวงศ์
 
1. นางอุไรวรรณ์   จิตรังษี
2. นางสาวมาลินี   ฟักเฟื่อง
 
9 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจตุพร  คงสนอง
2. เด็กชายจักรชัย   สุขกำเหนิด
3. เด็กหญิงปัทมา    พุ่มทอง
 
1. นางสาวดวงธิดา    โฉมงาม
2. นางสาวกมลทิพย์   ศรีนุ่ม