สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปากน้ำ สพป. นนทบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรมณ   ลาภสุนทรภิทักษ์
2. เด็กหญิงธีรดา   แซ่เตียว
3. เด็กหญิงปรมาภรณ์    อินพุ่ม
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์    พรมสอน
5. เด็กหญิงพิชญาภา    แก่นแสง
6. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   แก้วมณี
7. เด็กหญิงพิศตะวัน    นารอด
8. เด็กหญิงภัคณ์ฌาญัญญ์   สายประดิษฐ์
9. เด็กหญิงวิภาวี   ทับสุข
10. เด็กหญิงสิรินธรรม    เหลื่อมศรีจันทร์
11. เด็กหญิงอัยยาวี   ภาสะและ
12. เด็กหญิงแพรวา    สวาสดิ์
 
1. นางสาวณัทชา   เดชโชติสุนทร
2. นางสาวพันธนันท์   จิตรนัย
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก    พ่วงประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา    แก้วมณี
3. เด็กหญิงสุพรรษา    พรมโสภา
 
1. นางสุภัทรา    วีระธนาพานิช
2. นางพันธนันท์    จิตรนัย