สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางระโหง สพป. นนทบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิวานนท์   โคจำนงค์
 
1. นายนุกูล    ลัดลอด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน   ดิสสงค์
 
1. นายนุกูล   ลัดลอด
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สินสคราญ
2. เด็กชายพุทธภูมิ  เทียนมณี
3. เด็กชายสมศักดิ์  ปัญญาวงศ์
 
1. นางสาววีราชีนี  เสนานัย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักริน    คำปินตา
2. เด็กหญิงธนัชพร   จิตวิภาค
3. เด็กหญิงรสา   งามทะวงษ์
 
1. นางทองเพียร    หงษ์สีลา
2. นางสาวจีระวรรณ   หน่อสีดา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  กลิ่นสุคนธ์
2. เด็กหญิงนริสลา  นาทวิต
3. เด็กหญิงยุพา   เสือแก้ว
4. เด็กหญิงยุพิน  เสือแก้ว
5. เด็กหญิงสุริฉาย  สุภาษิ
 
1. นางสาวกนกพร  ภูติวัฒนชัย
2. นางลำพูน  ลบทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พันธุเดช
2. เด็กหญิงชนัญญา  มูลศรี
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สาเทศ
4. เด็กหญิงวิภาดา  อังสนานนท์
5. เด็กหญิงศิรินทิพย์  รอดพุ่ม
 
1. นางสาวกนกพร  ภูติวัฒนชัย
2. นางสาววีราชีนี  เสนานัย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรดล  บุญชุ่ม
2. นางสาวณัฐธิดา  สุขสวัสดิ์
3. นายธนทัต  น้ำผึ้ง
4. นายปฏิวัติ  โพธิ์หล้า
5. นายยศสุนธร  แซ่หาญ
 
1. นางสาวกนกพร  ภูติวัฒนชัย
2. นายยศกร  อยู่คำ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรวิชญ์   นาสุธิ
2. เด็กหญิงเยาวเรศ   วุฒิสาร
 
1. นางสาวกนกพร   ภูติวัฒนชัย
2. นางลำพูน   ลบทอง
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติภัทร   รากพุทธ
2. เด็กหญิงวิชญาดา    ภูละมุล
 
1. นายชยุต    คงกมลวัฒน์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุกัญญา    แก้วขะเหรียญ
 
1. นางสาวธาวิณี   แดงวิชัย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคุณัญญา   อยู่เป๊า
2. เด็กหญิงสุพิชชา  พายุพัด
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ    สังข์เผือก
2. นางสาววิไลวิทย์    วิทยาธรรมธัช
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวช่อประกา   บุญชุ่ม
2. นางสาววรรณวิสา   สุกกล่ำ
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ    สังข์เผือก
2. นางสาววิไลวิทย์   วิทยาธรรมธัช
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภัทร   วงษ์สมบัติ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   เนียมนำผล
3. เด็กชายอัครพนธ์    เกิดคำ
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ    สังข์เผือก
2. นางสาววิไลวิทย์   วิทยาธรรมธัช
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพงษ์   สะละดี
2. นายพันธกานต์    ผลเจริญ
3. เด็กหญิงรัตนาวดี   แซ่อึ๊ง
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ   สังข์เผือก
2. นางสาววิไลวิทย์   วิทยาธรรมธัช
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนทกานต์  หาญอุ่น
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ศรสวัสดิ์
 
16 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัทรดา   อินทวงศ์
2. นางสาวนันทิชา  เพ็ชร์ทอง
3. เด็กชายสิริชัย   วงษ์สีเขียว
 
1. นางลำพูน    ลบทอง
2. นางสาวขนิษฐา    วิลัยวรรณ์