สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางไกรนอก สพป. นนทบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรชนก   สร้อยทอง
2. เด็กชายชาคริต   กาญจนากาศ
3. เด็กชายดลธนา   โสภาพรรณ
4. เด็กหญิงธนวรรณ   ลับกิ่ม
5. เด็กหญิงบุษยรัตน์   แสงศิลา
6. เด็กชายวรวิทย์   เทศกิ่ม
7. เด็กหญิงวาสนา    สุภาเกตุ
8. เด็กชายอธิวัฒน์    อะโรคา
 
1. นางสาวเณศรพี   ถนอมสินทร์ทรัพย์
2. นางสาววันทนี   โสมะเกษการิน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนวรรณ    ลับกิ่ม
2. เด็กหญิงบุศยรัตน์    แสงศิลา
 
1. นางสาวเณศรพี   ถนอมสินทรัพย์
2. นางสาวเพ็ญนภา   พันพินิจ