สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบัวขวัญ สพป. นนทบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์   หาดชุม
2. เด็กชายวรพล   คงทัน
 
1. นางจุฬาลักษณ์   หาดชุม
2. นางสาวเบ็ญจพร   ศรีจันทา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร   ทองคำ
2. เด็กหญิงกชกร   ผ่องผิว
3. เด็กหญิงภลิดา   พลยางนอก
4. เด็กหญิงลีลาวดี   สายสมบัติ
5. เด็กหญิงวรัญญา  อนุกูล
6. เด็กหญิงอมรวรรณ   อู่อำพร
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์   ค้าพลอยดี
 
3 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรัญญา   นาลา
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์   ทรัพย์ประทุม
3. เด็กชายสุรศักดิ์   ประสมสู่
 
1. นางสาวขวัญใจ   ทวนดำ
2. นางสาวจันทนา   ลิ้มตระกูล
 
4 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธาวิน   นิลชู
 
1. นางสาวขวัญใจ   ทวนดำ
 
5 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรวิภา   เย็นใจ
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ   ดาศรี
3. เด็กหญิงจิตรา   จ๊ะแตะ
4. เด็กชายชยธร   เสคา
5. เด็กชายธราดล   บุญสงค์
6. เด็กชายรพีภัทร   ธงศรี
 
1. นางสาวพรฑิตา   หวังชื่นชม
2. ว่าที่ร้อยตรีปภาวดี   พลพวก
3. นางสาวอลิสา   เดชอุดม