สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดตำหนักใต้ สพป. นนทบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสินชัย  วงศ์เเก้ว
 
1. นางสาวเจียระไน  เรืองจินดา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนะชัย   คล้ายทรัพย์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  พิงไทยสงค์
3. เด็กชายปรัชญา  คำนวณสินธ์
4. เด็กชายพุฑฒิพงศ์   ครุฑน้อย
5. เด็กชายวรชน   แก้วพิมพา
6. เด็กชายวิชาญ   จิตคร้า
 
1. นายเพชร   สามชื่นฉ่ำ
2. นายวันชนะ    ธรรมศิริกุล
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เเก้วนาหอ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  พลกล้า
3. เด็กชายธนกฤต  มูลจักร
4. เด็กชายปรเมศร์  สุขสมบุญ
5. เด็กชายปวเรศ  เนตรทิพย์
6. เด็กชายสกล  มากดี
7. เด็กชายสุทธิราช  เกิดพระ
8. เด็กชายเฉลิมชัย  ดำขำ
 
1. นายสิงขร  สังข์ประเสริฐ
2. นายเพชร  สามชื่นฉ่ำ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพงษ์    พงษ์พันธ์
2. เด็กชายสิรภพ    ประเสริฐสุข
3. เด็กชายเป็นไทย   ศรีสุข
 
1. นายสิงขร   สังข์ประเสริฐ
2. นางสาวจารีรัตน์   รัตนะ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนทวัฒน์    เล็กกระจ่าง
2. เด็กชายอนุชา    นวลทอง
3. เด็กหญิงเกศินี    อ่อนอิ่มศรี
 
1. นายสิงขร   สังข์ประเสริฐ
2. นางสาวจารีรัตน์    รัตนะ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัฐชพล    เล็กกระจ่าง
2. เด็กหญิงผกาวรรณ   สองจันทร์
3. เด็กหญิงรัชนีกร   ผำไชย
 
1. นางสาวจารีรัตน์   รัตนะ
2. นางสาวศิโรรัตน์   พราหมณะนันทน์