สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดซองพลู สพป. นนทบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพนัดดา   โพธิ์เกิด
 
1. นางสาวชลิดา   ภารัง
 
2 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทิพร   อ่อนชุ่ม
2. เด็กหญิงวิภาดา   กลั่นจันทร์
3. เด็กหญิงอินฐิฎา   แคล้นอินทร์
 
1. นางสาวสุมาลี   หิรัญคำ
2. นายชัยรัตน์   ลิ้มแก้วทวีชัย