สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สพป. นนทบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐนนท์    ป่าเมือง
2. เด็กหญิงนลพรรณ   จักรธิฤทธิ์
3. เด็กหญิงปริยากร    เสนศรี
4. เด็กหญิงวรัตน์ฐา   รักใหม่
5. เด็กหญิงวราภรณ์    ทองเนื้ออิน
 
1. นางสาวสมบัติ   กันนิ่ม
2. นางสาวธนิตา   ศุกรสุคนธ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุญญาธิดา    เนระมา
 
1. นายอรรถวิทย์    โรจนบุรานนท์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรภัทร   ตระกุลจันทร์
 
1. นางสาวไมตรี   ทองมี
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทวีทรัพย์   ส่วนบุญ
2. เด็กชายทิวไผ่    สุริยะมณี
3. เด็กชายพงษ์สกร    สุภศรี
 
1. นายกันภณ   สมบูรณ์นอก
2. นายวีระศักดิ์   บุตรแสง
 
5 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูชิลส์  เหมเงิน
 
1. นายอิทธิเดช   จันทร์เเสงวัฒนา
 
6 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาลี   สีทา
 
1. นายดวงสมร   ธัมมจิตจา
 
7 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพรัตน์   สุขตรี
 
1. นางสาวดวงสมร   ธัมมจิตจา
 
8 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชราภา   จุลรัตน์
2. เด็กชายเฉลิมชาติ   พยัคฆะ
3. เด็กหญิงเปรม   คงวารินทร์
 
1. นายจารียุทธยา   พันนุมา
2. นางสาววราพร   เชื้อหมอดู