สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ สพป. นนทบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะ  รุ่งเรืองศรี
 
1. นางสาวภัทราวดี    แนงแหยม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกวลี   โชคดี
 
1. นางปัญญา  ไฝเพชร
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริตา   ภู่งาม
2. เด็กหญิงศศิธร    อารีย์
3. เด็กหญิงเตชินี   คงคาประเสริฐ
 
1. นางสาวปิ่นมณี   ไม้สัก
2. นางสาวศุกลภัค  ไกรพินิจ
 
4 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชราภา   อยู่เย็น
 
1. นางสาวภัทราวดี   แนงแหยม
 
5 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาริษา   เอี่ยมเที่ยง
 
1. นางสาวภัทราวดี   แนงแหยม
 
6 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลย์ชลิตา   สิทธิตานนท์
 
1. นายวีรสุ  รองหานาม
 
7 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธันวา   ภู่ธงแก้ว
2. เด็กชายศิริพงษ์   อุดมพรวิเศษ
3. เด็กชายไกรวิชญ์   บุญมาฉาย
 
1. นางสาวปิ่นมณี   ไม้สัก
2. นางสาวสุจิน  รุ่งเจริญ
 
8 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณกาญจน์   ผู้ไหม
2. เด็กชายอภิรักษ์   พวงมาลัย
3. เด็กชายเจษฎา   จ่าชัยภูมิ
 
1. นางสาวปิ่นมณี   ไม้สัก
2. นางสาวชาลินี   บุญมี
 
9 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรพิชชา   ธัญญาผล
2. เด็กหญิงศาวินี   อยู่คง
 
1. นางสาวกานดา   เหมหงษา
2. นายพศิษฐ์  กลั่นแสงทอง
 
10 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนรวีย์   ชุ่มชื่น
2. เด็กชายอัครนันท์   สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวกานดา   เหมหงษา
2. นางสาวศุกลภัค  ไกรพินิจ