สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชฎาทิพย์    บรรจงทัด
2. เด็กหญิงชวัลลักษณ์   มาลัยพงษ์
3. เด็กหญิงพัชริศา   ไพรสันต์
4. เด็กหญิงมนัสนันท์    หูมแพง
5. เด็กหญิงสุกาญต์ดา   มุละสีวะ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์   อินทร์ทอง
2. นางสาวศิวพร   เชยทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลิศรา    คำปริก
2. เด็กหญิงขันทอง   อินทรโชติ
3. เด็กหญิงชนิกานต์   เพียรรักวิชา
4. เด็กหญิงณัฐฐิชา    กระสา
5. เด็กหญิงธิดาพร    กายะชาติ
6. เด็กหญิงบงกช   เปี่ยมเอม
7. เด็กหญิงพัชรพร    แย้มสังข์
8. เด็กหญิงพิชญาภา   พงษ์สุวรรณ
9. เด็กหญิงวราภรณ์   สายศิลป์
10. เด็กหญิงแพรวพิชา   ยางสวย
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   เปาริบุตร
2. นางยุพา    เกรัมย์
 
3 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกานต์   ปรีชาทิพย์
2. เด็กชายชายกษิดิ์เดช   ทะรีรัมย์
3. เด็กชายอธิภัทร   ทองวิมล
 
1. นางสาวพิมพ์รภัส   ประสีระเตสัง
2. นางสาวภัทรวิภา   คล้ายสุรินทร์