สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหาสวัสดิ์ สพป. นนทบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลลดา   ต่ายเทศ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    เผือกโสภา
3. เด็กหญิงเมธาวี    คงมาศ
 
1. นางอรพินท์   ทวีจินดา
2. นายพุฒิพงศ์   ห้องสวัสดิ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐชนนท์    ตงสาลี
2. เด็กหญิงวันวิสาข์   โสภา
 
1. นางสาวพรเพ็ญ   กุญแจนาค
2. นางสาวธิดา    พลอินทร์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภักษร    ชื่นชม
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ไกรลักษณ์
 
1. นายพิทักษ์พงษ์   สำเนียงล้ำ
2. นางสาวพรเพ็ญ   กุญแจนาค
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรายุส   แสงศิริ
2. เด็กหญิงอภิชญา    ศิริมังกูลโกมาลย์
3. นางสาวอาทิตยา   โตนวล
 
1. นางสาวพรเพ็ญ   กุญแจนาค
2. นางสาวธิดา    พลอินทร์