สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิวกร   ชื่นไกรลาศ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   ไชยโยลา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา    สืบมงคล
2. เด็กหญิงดุสิตา  เงินประมวล
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ   พรมเจียม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิรดา   ทองเหลือง
2. เด็กชายสัตตายาม    อะเหต
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ    พรมเจียม
2. นางสาวเสาวณีย์   สีทา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายลัญฉกร   พุ่มมณี
 
1. นางสาวศรุดา   บุญณสิทธิ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมินท์มันตรา   ชัยอนันต์วรนาถ
 
1. นางสาวศรุดา   บุญณสิทธิ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  พริ้งเพราะ
 
1. นายปัญณภัทร  สิทธิ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาณุวิชญ์   พริ้งเพราะ
 
1. นางสาววัลยา  คงเลิศยศ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  วัฒนจิต
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  พสุรัตน์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชานน  คงพูนศิลป์
 
1. นางสาวพิมพ์พิชชา  พูลสวัสดิ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุริมทิศ   พรมทอง
2. เด็กหญิงปิยธิดา    จรีรัตน์
 
1. นางสาวเมธิยา   วงษ์แหยม
2. นางสาวรุ้งตะวัน   วังกานนท์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภัทร   นิ่มพิมาย
2. เด็กชายวสิษฐ์พล    สวนะสุจริต
 
1. นายพระนาย    นพเกตุ
2. นางสาวรุ้งตะวัน    วังกานนท์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภคมณ   ตั้งเพิ่มพูน
2. เด็กหญิงสรณ์สิริ   เก็จสิริพินิจ
 
1. นายพระนาย   นพเกตุ
2. นางสาวรุ้งตะวัน   วังกานนท์
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัชร์ภูเบศ   ศิริสุวัฒน์
2. เด็กชายรชต   พานศรี
3. เด็กชายโชติคุณ   สราญฤทธิชัย
 
1. นางสาวกนกพร   สายด้วง
2. นางสาวน้ำฝน   ศรีใส
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรชต   จอมศรี
 
1. นางสาวศรุดา   บุญณสิทธิ์