สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา สพป. นนทบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    โตมอญ
2. เด็กชายอรรถพล   กล้าผจญ
 
1. นางสาวจริยา   วงค์ราษฎร์
2. นางสาวจารุณี   คำภาปัตน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทวัฒน์    ทองคล้าย
2. เด็กชายรัตพงศ์   เลิศลบ
 
1. นางสาวกนกพร   พันวิไลย
2. นางสาวจริยา   วงศ์ราษฎร์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ออนเเก้ว
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ทองคล้าย
3. เด็กชายปิยวัฒน์  เเตงสุข
4. เด็กหญิงพรรษา  ถนอมจิตร
5. เด็กหญิงภัชรา  ถนอมจิตร
6. เด็กหญิงภัทรา  เเท่งทอง
7. เด็กชายรัฐนันท์  ทวีลาภ
8. เด็กหญิงวันเงิน  ศรีบัวอ่ำ
9. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ช่วยงาน
10. เด็กชายสิทธิพร  ประธิตัง
 
1. นายนิพัทธ์  เเก้วไพร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัฐนันท์   ทวีลาภ
 
1. นางสาวสาวิตรี    มั่นธรรม
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  เสาเปรีย
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  สมบัติศรี
3. เด็กหญิงภัชรา  ถนอมจิตร
 
1. นางสาวสุนิสา  ผดุงรัตน์