สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกานต์นิธิ   พุทธา
 
1. นางกัลยาณี   สรรพานิช
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ดุสดี
 
1. นางสาวอมรา  วงศ์ศรีชา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัญธิชา  ธรรมมาก้อย
 
1. นางอมรา  วงศ์ศรีชา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  เข็มเพ็ชร
2. เด็กชายสุพชัย  ทรัพย์มาก
 
1. นางสาวอมรา  วงศ์ศรีชา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชลธีร์   น้องเนียง
 
1. นายภาวิตร   แสงกำเลิศ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประกายดาว   พรถวัลย์ศักดิ์
 
1. นายภาวิตร   แสงกำเลิศ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคีตภัทร์    จำชาติ
 
1. นายภาวิตร   แสงกำเลิศ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรรณพา    คงคาทอง
 
1. นางสาวณาตยา   ร่มรื่นสุขารมย์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตรลดา    ศิริสุวรรณ
 
1. นางสาวณาตยา    ร่มรื่นสุขารมย์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายผุสชา   เกิดมะณี
 
1. นางสาวณาตยา    ร่มรื่นสุขารมย์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์จุฑา    จันทร์กนกวัชรี
 
1. นางสาวณาตยา   ร่มรื่นสุขารมย์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายหรรษา   เครือชะเอม
 
1. นางสาวณาตยา   ร่มรื่นสุขารมย์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรุ่งฟ้า   คำมาดี
 
1. นางสาวกุสุมา    เงินหรั่ง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรุ่งฟ้า    คำมาดี
 
1. นางสาวกุสุมา   เงินหรั่ง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์   พรหมศักดิ์
 
1. นางสาวน.ส.กุสุมา   เงินหรั่ง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุกัญญา    สีภา
 
1. นางสาวกุสุมา   เงินหรั่ง
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศยามล  รักวงษ์
 
1. นางสาวอริสา  ประดิษฐ์พุ่ม
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษตพร  รัศมิทัต
 
1. นางสาวอริสา  ประดิษฐ์พุ่ม
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์   ดอนมายา
2. เด็กหญิงชินชิรา   บุญเนตร
3. เด็กหญิงฐิตินันท์   เขียวพฤก
4. เด็กหญิงต้นข้าว   คำกรุงเก่า
5. เด็กหญิงพรไพลิน    ศรีดานุช
6. เด็กหญิงพีรยา   พุ่มห้วยรอบ
 
1. นายเงิน   เรืองสง่า
2. นางสาวสำลี   บำเหน็จ
3. นางสาวพรพรรณ   นวลประเสริฐสุข
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรารถนา   คำเลิศ
2. เด็กหญิงวรรณภา   เอิบอิ่ม
3. เด็กหญิงสุพิชญา    สาระวงค์
 
1. นายเงิน   เรืองสง่า
2. นางสาวพรพรรณ   นวลประเสริฐสุข
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายการณ์ไกล    คำรณ
2. เด็กชายปฏิภาณ   คิมนาลักษณ์
3. เด็กชายพีรภัทร   ศรีนาคแตง
 
1. นายเงิน   เรืองสง่า
2. นางสาวสุภาภัทร    ทรรทุรานนท์