สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นนทบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กหญิงชฎาทิพย์    บรรจงทัด
2. เด็กหญิงชวัลลักษณ์   มาลัยพงษ์
3. เด็กหญิงพัชริศา   ไพรสันต์
4. เด็กหญิงมนัสนันท์    หูมแพง
5. เด็กหญิงสุกาญต์ดา   มุละสีวะ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์   อินทร์ทอง
2. นางสาวศิวพร   เชยทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กหญิงกุลิศรา    คำปริก
2. เด็กหญิงขันทอง   อินทรโชติ
3. เด็กหญิงชนิกานต์   เพียรรักวิชา
4. เด็กหญิงณัฐฐิชา    กระสา
5. เด็กหญิงธิดาพร    กายะชาติ
6. เด็กหญิงบงกช   เปี่ยมเอม
7. เด็กหญิงพัชรพร    แย้มสังข์
8. เด็กหญิงพิชญาภา   พงษ์สุวรรณ
9. เด็กหญิงวราภรณ์   สายศิลป์
10. เด็กหญิงแพรวพิชา   ยางสวย
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   เปาริบุตร
2. นางยุพา    เกรัมย์
 
3 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กชายกานต์   ปรีชาทิพย์
2. เด็กชายชายกษิดิ์เดช   ทะรีรัมย์
3. เด็กชายอธิภัทร   ทองวิมล
 
1. นางสาวพิมพ์รภัส   ประสีระเตสัง
2. นางสาวภัทรวิภา   คล้ายสุรินทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 1. เด็กหญิงญาณสิริ    ทะรารัมย์
 
1. นางสาววันวิสา   ยุระชัย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 1. เด็กหญิงธัญภรณ์   สระทองเอื้อ
2. เด็กหญิงพัชราภา   โสลา
3. เด็กหญิงภัทรศยา   เทียมสนิท
4. เด็กหญิงศศิวิมล   สมบูรณ์ศิลป์
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ   จันวงษา
 
1. นางพูลศรี   สังข์สุวรรณ์
2. นางสาวอินทิรา    สมพันธ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    สง่าพันธ์
 
1. นางสาวอินทิรา   สมพันธ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 1. เด็กชายวงศกร    ศรีสุกใส
 
1. นางสาวอินทิรา    สมพันธ์
 
8 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 1. เด็กหญิงภัทราพร   ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวไพลิน   อินทรพานิชย์
 
9 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 1. เด็กหญิงณัจฉรียา   เอี่ยมเที่ยง
2. เด็กหญิงพนิดา   ธรรมเศวต
3. เด็กหญิงพรพรรณ   จั่นเพ็ชร
 
1. นางสาวสมฤทัย   แสงสุริยา
2. นางสาวนารีรัตน์   พลแจ้ง
 
10 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 1. เด็กชายธนพล   บุญนำ
2. เด็กหญิงมัลลิกา   พลแก้ว
3. เด็กชายสหรัฐ    สมศรี
 
1. นางศรีสุดา   ประมวญรัฐการ
2. นางสาวไพลิน   อินทรพานิชย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงรุจิรา   จันทรักษา
 
1. นางสาวมลชิตา   จิณะชิต
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงวันวิสาข์    ขวัญยืน
2. เด็กหญิงวาสิตา    จันทร์มา
3. เด็กหญิงศศินา   เปลี่ยนอ้น
 
1. นางเฟื่องฟ้า   พื้นทอง
2. นางสำรวม    บานแย้ม
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงจิดาภา   บัวทอง
2. เด็กหญิงนันทิชา   เกรียงไกร
3. เด็กหญิงสุมารีย์   สุริโย
 
1. นางเฟื่องฟ้า    พื้นทอง
2. นางสาวบุษบา   เพชรมณี
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงณัฐวดี    พุทธโส
2. เด็กหญิงศรัญยภัทร   แปงใจ
3. เด็กหญิงสุชาวดี    รักขนาม
 
1. นางเฟื่องฟ้า   พื้นทอง
2. นางสาวบุษบา    เพชรมณี
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กชายธนกร   วันชัย
2. เด็กชายศิริมงคล   บุญศิริ
 
1. นางสาวนฎภรณ์   ยิ้มทิม
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กชายชนะพล   รุ่งแสงธนลาภ
2. เด็กชายปิยะ    หิ้มทอง
 
1. นางเฟื่องฟ้า   พื้นทอง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงสุภารัตน์   ขำมี
 
1. นายศุภสัณห์    เรืองชิต
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงอัญชลิการ์    คาวิน
 
1. นางสาวกมลลรรกณ์    บูรณศักดิ์จารุกุล
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงกิตติยา    เปียวัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐยาภรณ์   วงศ์ตาปอง
3. เด็กหญิงตาลตะวัน    ทีโพนทัน
4. เด็กหญิงนภาพร   ศุภนัด
5. เด็กหญิงนิดา   พรมเรือง
6. เด็กหญิงภันฑิลา   แสวงสุข
7. เด็กหญิงมุกมณี   เนตรเหมือนทิพย์
8. เด็กหญิงรสสุคนธ์    คำมี
9. เด็กหญิงรินลณี   ไกรสิน
10. เด็กหญิงอรวรรณ    สาธร
 
1. นายอนุศักดิ์   แก้วชมภู
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กชายธนภัทร  เพ็ชรอำไพ
2. เด็กหญิงนภาพร  ศุภนัด
3. เด็กหญิงนิดา  พรมเรือง
4. เด็กหญิงผลิตา  มานิตานนท์
5. เด็กหญิงภันทิรา  เเสวงสุข
 
1. นางสาวกมลลรรกณ์  บูรณศักดิ์จารุกุล
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กชายณัฐนนท์   ปราสาท
2. เด็กชายไพบูลย์    สาแย้ม
 
1. นางสาวศิริลักษณ์    ยังศิริ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงชนิดาภา   อุปวัตร
2. เด็กหญิงธัญญา    สินเพ็ชร์
3. เด็กชายปรมิณทร์    พรหมกำเหนิด
 
1. นางสาวธัญลักษณ์   เอี่ยมเจริญ
2. นางสาวปิยกานต์   ทิพนัด
 
23 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงกวินธิดา   อนุมาศ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา    ชูรัตนา
3. เด็กหญิงธณิชา   วรรณฉวี
 
1. นางวัลภา   คำภีร์
2. นางสาวสุกัญญา   ต่างสี
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิชาดา   ลามสิน
 
1. นางสาวสุดายงค์   พุฒจันทร์
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณิชารีย์   สนธยานนท์
 
1. นางสาวสุดายงค์   พุฒจันทร์
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายนันทิพัฒน์    โอภาส
2. เด็กชายเตชสิทธิ์    นาคหัสดี
 
1. นางสาวสุดายงค์   พุฒจันทร์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอนุสรา   ปานกลั่น
 
1. นางสาวพรพรรณ  เหล่าอัน
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์   จงจงประเสริฐ
 
1. นางสาวอภัสนันท์    รัตน์อารีนนท์
 
29 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายนัฐพล   สุภาวงษ์
 
1. นางสาวเกษรา   โก๊ะอิ่ม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 1. เด็กหญิงวรนุช  โภคา
 
1. นายธวัชชัย   บุญเลี้ยง
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 1. เด็กหญิงปรารถนา  เเก้วศิลา
2. เด็กหญิงรวงข้าว  วุฒิเรืองกุล
 
1. นางสาวทิวาพร  กันทะวงศ์
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กชายกานต์นิธิ   พุทธา
 
1. นางกัลยาณี   สรรพานิช
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ดุสดี
 
1. นางสาวอมรา  วงศ์ศรีชา
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงอัญธิชา  ธรรมมาก้อย
 
1. นางอมรา  วงศ์ศรีชา
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงจิราพร  เข็มเพ็ชร
2. เด็กชายสุพชัย  ทรัพย์มาก
 
1. นางสาวอมรา  วงศ์ศรีชา
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กชายชลธีร์   น้องเนียง
 
1. นายภาวิตร   แสงกำเลิศ
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงประกายดาว   พรถวัลย์ศักดิ์
 
1. นายภาวิตร   แสงกำเลิศ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงคีตภัทร์    จำชาติ
 
1. นายภาวิตร   แสงกำเลิศ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กชายวรรณพา    คงคาทอง
 
1. นางสาวณาตยา   ร่มรื่นสุขารมย์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงจิตรลดา    ศิริสุวรรณ
 
1. นางสาวณาตยา    ร่มรื่นสุขารมย์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กชายผุสชา   เกิดมะณี
 
1. นางสาวณาตยา    ร่มรื่นสุขารมย์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์จุฑา    จันทร์กนกวัชรี
 
1. นางสาวณาตยา   ร่มรื่นสุขารมย์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กชายหรรษา   เครือชะเอม
 
1. นางสาวณาตยา   ร่มรื่นสุขารมย์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กชายรุ่งฟ้า   คำมาดี
 
1. นางสาวกุสุมา    เงินหรั่ง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กชายรุ่งฟ้า    คำมาดี
 
1. นางสาวกุสุมา   เงินหรั่ง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์   พรหมศักดิ์
 
1. นางสาวน.ส.กุสุมา   เงินหรั่ง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กชายสุกัญญา    สีภา
 
1. นางสาวกุสุมา   เงินหรั่ง
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงศยามล  รักวงษ์
 
1. นางสาวอริสา  ประดิษฐ์พุ่ม
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงกฤษตพร  รัศมิทัต
 
1. นางสาวอริสา  ประดิษฐ์พุ่ม
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์   ดอนมายา
2. เด็กหญิงชินชิรา   บุญเนตร
3. เด็กหญิงฐิตินันท์   เขียวพฤก
4. เด็กหญิงต้นข้าว   คำกรุงเก่า
5. เด็กหญิงพรไพลิน    ศรีดานุช
6. เด็กหญิงพีรยา   พุ่มห้วยรอบ
 
1. นายเงิน   เรืองสง่า
2. นางสาวสำลี   บำเหน็จ
3. นางสาวพรพรรณ   นวลประเสริฐสุข
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงปรารถนา   คำเลิศ
2. เด็กหญิงวรรณภา   เอิบอิ่ม
3. เด็กหญิงสุพิชญา    สาระวงค์
 
1. นายเงิน   เรืองสง่า
2. นางสาวพรพรรณ   นวลประเสริฐสุข
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กชายการณ์ไกล    คำรณ
2. เด็กชายปฏิภาณ   คิมนาลักษณ์
3. เด็กชายพีรภัทร   ศรีนาคแตง
 
1. นายเงิน   เรืองสง่า
2. นางสาวสุภาภัทร    ทรรทุรานนท์
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    โตมอญ
2. เด็กชายอรรถพล   กล้าผจญ
 
1. นางสาวจริยา   วงค์ราษฎร์
2. นางสาวจารุณี   คำภาปัตน์
 
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กชายนันทวัฒน์    ทองคล้าย
2. เด็กชายรัตพงศ์   เลิศลบ
 
1. นางสาวกนกพร   พันวิไลย
2. นางสาวจริยา   วงศ์ราษฎร์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ออนเเก้ว
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ทองคล้าย
3. เด็กชายปิยวัฒน์  เเตงสุข
4. เด็กหญิงพรรษา  ถนอมจิตร
5. เด็กหญิงภัชรา  ถนอมจิตร
6. เด็กหญิงภัทรา  เเท่งทอง
7. เด็กชายรัฐนันท์  ทวีลาภ
8. เด็กหญิงวันเงิน  ศรีบัวอ่ำ
9. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ช่วยงาน
10. เด็กชายสิทธิพร  ประธิตัง
 
1. นายนิพัทธ์  เเก้วไพร
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กชายรัฐนันท์   ทวีลาภ
 
1. นางสาวสาวิตรี    มั่นธรรม
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  เสาเปรีย
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  สมบัติศรี
3. เด็กหญิงภัชรา  ถนอมจิตร
 
1. นางสาวสุนิสา  ผดุงรัตน์
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายศิวกร   ชื่นไกรลาศ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   ไชยโยลา
 
59 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา    สืบมงคล
2. เด็กหญิงดุสิตา  เงินประมวล
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ   พรมเจียม
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศิรดา   ทองเหลือง
2. เด็กชายสัตตายาม    อะเหต
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ    พรมเจียม
2. นางสาวเสาวณีย์   สีทา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายลัญฉกร   พุ่มมณี
 
1. นางสาวศรุดา   บุญณสิทธิ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมินท์มันตรา   ชัยอนันต์วรนาถ
 
1. นางสาวศรุดา   บุญณสิทธิ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  พริ้งเพราะ
 
1. นายปัญณภัทร  สิทธิ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายภาณุวิชญ์   พริ้งเพราะ
 
1. นางสาววัลยา  คงเลิศยศ
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกชกร  วัฒนจิต
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  พสุรัตน์
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชานน  คงพูนศิลป์
 
1. นางสาวพิมพ์พิชชา  พูลสวัสดิ์
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายบุริมทิศ   พรมทอง
2. เด็กหญิงปิยธิดา    จรีรัตน์
 
1. นางสาวเมธิยา   วงษ์แหยม
2. นางสาวรุ้งตะวัน   วังกานนท์
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนภัทร   นิ่มพิมาย
2. เด็กชายวสิษฐ์พล    สวนะสุจริต
 
1. นายพระนาย    นพเกตุ
2. นางสาวรุ้งตะวัน    วังกานนท์
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภคมณ   ตั้งเพิ่มพูน
2. เด็กหญิงสรณ์สิริ   เก็จสิริพินิจ
 
1. นายพระนาย   นพเกตุ
2. นางสาวรุ้งตะวัน   วังกานนท์
 
70 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายพัชร์ภูเบศ   ศิริสุวัฒน์
2. เด็กชายรชต   พานศรี
3. เด็กชายโชติคุณ   สราญฤทธิชัย
 
1. นางสาวกนกพร   สายด้วง
2. นางสาวน้ำฝน   ศรีใส
 
71 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายรชต   จอมศรี
 
1. นางสาวศรุดา   บุญณสิทธิ์
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงชลลดา   ต่ายเทศ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    เผือกโสภา
3. เด็กหญิงเมธาวี    คงมาศ
 
1. นางอรพินท์   ทวีจินดา
2. นายพุฒิพงศ์   ห้องสวัสดิ์
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. เด็กชายณัฐชนนท์    ตงสาลี
2. เด็กหญิงวันวิสาข์   โสภา
 
1. นางสาวพรเพ็ญ   กุญแจนาค
2. นางสาวธิดา    พลอินทร์
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงศุภักษร    ชื่นชม
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ไกรลักษณ์
 
1. นายพิทักษ์พงษ์   สำเนียงล้ำ
2. นางสาวพรเพ็ญ   กุญแจนาค
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. นายวรายุส   แสงศิริ
2. เด็กหญิงอภิชญา    ศิริมังกูลโกมาลย์
3. นางสาวอาทิตยา   โตนวล
 
1. นางสาวพรเพ็ญ   กุญแจนาค
2. นางสาวธิดา    พลอินทร์
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดซองพลู 1. เด็กหญิงพนัดดา   โพธิ์เกิด
 
1. นางสาวชลิดา   ภารัง
 
77 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดซองพลู 1. เด็กหญิงนันทิพร   อ่อนชุ่ม
2. เด็กหญิงวิภาดา   กลั่นจันทร์
3. เด็กหญิงอินฐิฎา   แคล้นอินทร์
 
1. นางสาวสุมาลี   หิรัญคำ
2. นายชัยรัตน์   ลิ้มแก้วทวีชัย
 
78 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กชายสินชัย  วงศ์เเก้ว
 
1. นางสาวเจียระไน  เรืองจินดา
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กชายชนะชัย   คล้ายทรัพย์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  พิงไทยสงค์
3. เด็กชายปรัชญา  คำนวณสินธ์
4. เด็กชายพุฑฒิพงศ์   ครุฑน้อย
5. เด็กชายวรชน   แก้วพิมพา
6. เด็กชายวิชาญ   จิตคร้า
 
1. นายเพชร   สามชื่นฉ่ำ
2. นายวันชนะ    ธรรมศิริกุล
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เเก้วนาหอ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  พลกล้า
3. เด็กชายธนกฤต  มูลจักร
4. เด็กชายปรเมศร์  สุขสมบุญ
5. เด็กชายปวเรศ  เนตรทิพย์
6. เด็กชายสกล  มากดี
7. เด็กชายสุทธิราช  เกิดพระ
8. เด็กชายเฉลิมชัย  ดำขำ
 
1. นายสิงขร  สังข์ประเสริฐ
2. นายเพชร  สามชื่นฉ่ำ
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กชายจักรพงษ์    พงษ์พันธ์
2. เด็กชายสิรภพ    ประเสริฐสุข
3. เด็กชายเป็นไทย   ศรีสุข
 
1. นายสิงขร   สังข์ประเสริฐ
2. นางสาวจารีรัตน์   รัตนะ
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กชายนนทวัฒน์    เล็กกระจ่าง
2. เด็กชายอนุชา    นวลทอง
3. เด็กหญิงเกศินี    อ่อนอิ่มศรี
 
1. นายสิงขร   สังข์ประเสริฐ
2. นางสาวจารีรัตน์    รัตนะ
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กชายนัฐชพล    เล็กกระจ่าง
2. เด็กหญิงผกาวรรณ   สองจันทร์
3. เด็กหญิงรัชนีกร   ผำไชย
 
1. นางสาวจารีรัตน์   รัตนะ
2. นางสาวศิโรรัตน์   พราหมณะนันทน์
 
84 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง 1. เด็กชายชัยชนะ   กรกันต์
2. เด็กชายสิทธาจารย์   เพ็ชรกระจ่าง
 
1. นางพิชฎา   รัตนวิจิตร
2. นางสาวศิริขวัญ   ฉายะบุตร
 
85 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์   หาดชุม
2. เด็กชายวรพล   คงทัน
 
1. นางจุฬาลักษณ์   หาดชุม
2. นางสาวเบ็ญจพร   ศรีจันทา
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1. เด็กหญิงกชกร   ทองคำ
2. เด็กหญิงกชกร   ผ่องผิว
3. เด็กหญิงภลิดา   พลยางนอก
4. เด็กหญิงลีลาวดี   สายสมบัติ
5. เด็กหญิงวรัญญา  อนุกูล
6. เด็กหญิงอมรวรรณ   อู่อำพร
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์   ค้าพลอยดี
 
87 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1. เด็กหญิงวรัญญา   นาลา
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์   ทรัพย์ประทุม
3. เด็กชายสุรศักดิ์   ประสมสู่
 
1. นางสาวขวัญใจ   ทวนดำ
2. นางสาวจันทนา   ลิ้มตระกูล
 
88 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1. เด็กชายธาวิน   นิลชู
 
1. นางสาวขวัญใจ   ทวนดำ
 
89 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1. เด็กหญิงกรวิภา   เย็นใจ
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ   ดาศรี
3. เด็กหญิงจิตรา   จ๊ะแตะ
4. เด็กชายชยธร   เสคา
5. เด็กชายธราดล   บุญสงค์
6. เด็กชายรพีภัทร   ธงศรี
 
1. นางสาวพรฑิตา   หวังชื่นชม
2. ว่าที่ร้อยตรีปภาวดี   พลพวก
3. นางสาวอลิสา   เดชอุดม
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. นางสาวทิวานนท์   โคจำนงค์
 
1. นายนุกูล    ลัดลอด
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน   ดิสสงค์
 
1. นายนุกูล   ลัดลอด
 
92 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สินสคราญ
2. เด็กชายพุทธภูมิ  เทียนมณี
3. เด็กชายสมศักดิ์  ปัญญาวงศ์
 
1. นางสาววีราชีนี  เสนานัย
 
93 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กชายจักริน    คำปินตา
2. เด็กหญิงธนัชพร   จิตวิภาค
3. เด็กหญิงรสา   งามทะวงษ์
 
1. นางทองเพียร    หงษ์สีลา
2. นางสาวจีระวรรณ   หน่อสีดา
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  กลิ่นสุคนธ์
2. เด็กหญิงนริสลา  นาทวิต
3. เด็กหญิงยุพา   เสือแก้ว
4. เด็กหญิงยุพิน  เสือแก้ว
5. เด็กหญิงสุริฉาย  สุภาษิ
 
1. นางสาวกนกพร  ภูติวัฒนชัย
2. นางลำพูน  ลบทอง
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พันธุเดช
2. เด็กหญิงชนัญญา  มูลศรี
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สาเทศ
4. เด็กหญิงวิภาดา  อังสนานนท์
5. เด็กหญิงศิรินทิพย์  รอดพุ่ม
 
1. นางสาวกนกพร  ภูติวัฒนชัย
2. นางสาววีราชีนี  เสนานัย
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. นายกรดล  บุญชุ่ม
2. นางสาวณัฐธิดา  สุขสวัสดิ์
3. นายธนทัต  น้ำผึ้ง
4. นายปฏิวัติ  โพธิ์หล้า
5. นายยศสุนธร  แซ่หาญ
 
1. นางสาวกนกพร  ภูติวัฒนชัย
2. นายยศกร  อยู่คำ
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กชายสรวิชญ์   นาสุธิ
2. เด็กหญิงเยาวเรศ   วุฒิสาร
 
1. นางสาวกนกพร   ภูติวัฒนชัย
2. นางลำพูน   ลบทอง
 
98 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กหญิงฐิติภัทร   รากพุทธ
2. เด็กหญิงวิชญาดา    ภูละมุล
 
1. นายชยุต    คงกมลวัฒน์
 
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กหญิงสุกัญญา    แก้วขะเหรียญ
 
1. นางสาวธาวิณี   แดงวิชัย
 
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กหญิงคุณัญญา   อยู่เป๊า
2. เด็กหญิงสุพิชชา  พายุพัด
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ    สังข์เผือก
2. นางสาววิไลวิทย์    วิทยาธรรมธัช
 
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. นางสาวช่อประกา   บุญชุ่ม
2. นางสาววรรณวิสา   สุกกล่ำ
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ    สังข์เผือก
2. นางสาววิไลวิทย์   วิทยาธรรมธัช
 
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กชายธนภัทร   วงษ์สมบัติ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   เนียมนำผล
3. เด็กชายอัครพนธ์    เกิดคำ
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ    สังข์เผือก
2. นางสาววิไลวิทย์   วิทยาธรรมธัช
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. นายกิตติพงษ์   สะละดี
2. นายพันธกานต์    ผลเจริญ
3. เด็กหญิงรัตนาวดี   แซ่อึ๊ง
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ   สังข์เผือก
2. นางสาววิไลวิทย์   วิทยาธรรมธัช
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กชายนนทกานต์  หาญอุ่น
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ศรสวัสดิ์
 
105 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กหญิงณัทรดา   อินทวงศ์
2. นางสาวนันทิชา  เพ็ชร์ทอง
3. เด็กชายสิริชัย   วงษ์สีเขียว
 
1. นางลำพูน    ลบทอง
2. นางสาวขนิษฐา    วิลัยวรรณ์
 
106 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางไกรนอก 1. เด็กหญิงกรชนก   สร้อยทอง
2. เด็กชายชาคริต   กาญจนากาศ
3. เด็กชายดลธนา   โสภาพรรณ
4. เด็กหญิงธนวรรณ   ลับกิ่ม
5. เด็กหญิงบุษยรัตน์   แสงศิลา
6. เด็กชายวรวิทย์   เทศกิ่ม
7. เด็กหญิงวาสนา    สุภาเกตุ
8. เด็กชายอธิวัฒน์    อะโรคา
 
1. นางสาวเณศรพี   ถนอมสินทร์ทรัพย์
2. นางสาววันทนี   โสมะเกษการิน
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางไกรนอก 1. เด็กหญิงธนวรรณ    ลับกิ่ม
2. เด็กหญิงบุศยรัตน์    แสงศิลา
 
1. นางสาวเณศรพี   ถนอมสินทรัพย์
2. นางสาวเพ็ญนภา   พันพินิจ
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงจิรมณ   ลาภสุนทรภิทักษ์
2. เด็กหญิงธีรดา   แซ่เตียว
3. เด็กหญิงปรมาภรณ์    อินพุ่ม
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์    พรมสอน
5. เด็กหญิงพิชญาภา    แก่นแสง
6. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   แก้วมณี
7. เด็กหญิงพิศตะวัน    นารอด
8. เด็กหญิงภัคณ์ฌาญัญญ์   สายประดิษฐ์
9. เด็กหญิงวิภาวี   ทับสุข
10. เด็กหญิงสิรินธรรม    เหลื่อมศรีจันทร์
11. เด็กหญิงอัยยาวี   ภาสะและ
12. เด็กหญิงแพรวา    สวาสดิ์
 
1. นางสาวณัทชา   เดชโชติสุนทร
2. นางสาวพันธนันท์   จิตรนัย
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงกมลชนก    พ่วงประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา    แก้วมณี
3. เด็กหญิงสุพรรษา    พรมโสภา
 
1. นางสุภัทรา    วีระธนาพานิช
2. นางพันธนันท์    จิตรนัย
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงทัชชาพร   ว่องวิการ
2. เด็กหญิงธนัญชนก    เกิดคล้าย
3. เด็กหญิงสุภัชชา   สมบุญปกครอง
 
1. นางสาวพัชรี   สุนทรพะลิน
2. นางสาววนิสา   กุลแก้ว
 
111 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงกันยกร    คล้ายเรือง
2. เด็กหญิงชิโนรส    หลงขาว
3. เด็กหญิงพบพร    สภาพักตร์
 
1. นายพรจักษ์   อุ่นทิม
2. นางสาวราวดี   ปัญญาแก้ว
 
112 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กชายกิตติภูมิ   สรศักดิ์
2. เด็กชายทินภัทร    แผ่นทอง
3. เด็กชายเดช    สมประสงค์
 
1. นายพรจักษ์   อุ่นทิม
2. นางสาวราวดี   ปัญญาแก้ว
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงชนาพร  พรายเเสง
2. เด็กหญิงณปภัช   ปิ่นเพชรพงษ์
3. เด็กหญิงพรพรรณ    แซ่ลิ้ม
 
1. นายรังสิต   คาดสนิท
2. นางสาวกัลญา   เพชรสังคาด
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงนฤมล   พรมสามี
2. เด็กหญิงมุกนภา    จีนเอม
 
1. นางสาวพันทิพา  ศรีวิชา
2. นายอัมรินทร์   ศรีเพียงจันทร์
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงจณิสตา   สุวดล
2. เด็กหญิงหญิงปัณฑิตา    เบื้องบน
3. เด็กหญิงอริสา   ทัพวงษ์
 
1. นายพรจักษ์   อุ่นทิม
2. นางสาวราวดี   ปัญญาแก้ว
 
116 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา   ชมฉ่ำ
 
1. นางสาววีนาพร   คงฉาย
 
117 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงกนกนภา   ดวงจันทร์โชติ
2. เด็กชายพีรวิชญ์  จันทวงศ์
 
1. นางอุไรวรรณ์   จิตรังษี
2. นางสาวมาลินี   ฟักเฟื่อง
 
118 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงจตุพร  คงสนอง
2. เด็กชายจักรชัย   สุขกำเหนิด
3. เด็กหญิงปัทมา    พุ่มทอง
 
1. นางสาวดวงธิดา    โฉมงาม
2. นางสาวกมลทิพย์   ศรีนุ่ม
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานนาบุญ 1. เด็กหญิงจิดาภา    จันทร์สิมา
2. เด็กหญิงณฐิยา   อุบล
3. เด็กหญิงณัฐนันท์   ไตรผล
4. เด็กหญิงณัฐพร    กิตสมุทร
5. เด็กชายธันวา   มูลตรี
6. เด็กชายธิติ    ยอดเพชร
7. เด็กชายนคร   แสงศรี
8. เด็กหญิงนันฑกา   พันธ์อุดม
9. เด็กหญิงพิจิตรตรา   ชูร่รันย์
10. เด็กหญิงพินิตพิชา    ภาสดา
11. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   คำนวณดี
12. เด็กชายรฐนนท์    แก้ววิเชียร
13. เด็กหญิงศรัณย์พัชชา   ภูมิรัชชานนท์
14. เด็กชายศิริมงคล    แก้วพรม
15. เด็กชายศุภวิชญ์   ศรีมะโรง
16. เด็กหญิงศุภาภัค    ภิรมย์น้อย
17. เด็กหญิงสาริศา   เนตรพลับ
18. เด็กหญิงสุพรรณิกา    มากหลาย
19. เด็กหญิงเตติญา   แก้วบำรุง
20. เด็กชายไทยรัฐ   ประทุม
 
1. นายณรงค์    ศรีสุวรรณ
2. นางสาวสุกัญญา   สาแหรกทอง
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงนัคมน   ค้ากระบือ
2. เด็กหญิงพัชรี   ลาภลึก
3. เด็กหญิงวิภาดา   ทองภู่
4. เด็กหญิงสุพิชา   ถิรายน
5. เด็กหญิงไพประภา   ภวภูตานนท์
 
1. นางสาวปิยะธิดา  วาจาชอบ
2. นายศักดิ์นรินทร์  ไทยประยูร
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงชาลิสา   ดอกไม้งาม
2. เด็กหญิงต้นข้าว   โตเลิศลักษณ์
3. เด็กหญิงธัญเทพ   น่วมอยู่
4. เด็กหญิงนพัธ   แซ่ตั้ง
5. เด็กหญิงนลัทพร   นบธีรานุภาพ
6. เด็กหญิงปิยาพร   จันทแสง
7. เด็กหญิงพิกุล   จักรคำ
8. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เรืองวงษ์
9. เด็กชายพีรภัชชัย  ศรีฉัตรอุดมสุข
10. เด็กชายพีระพัฒน์    มะเอียด
11. เด็กชายมนตรี  สุขเกษม
12. เด็กชายมานะชัย   ใจเด็ด
13. เด็กหญิงรัตนาวลี   เผดิมรอด
14. เด็กชายวุฒิภัทร   วงศ์เทิดสิริ
15. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ชา   แสงเฉวต
16. เด็กหญิงหัตถยารักษ์   ขันธรูจี
17. เด็กหญิงเพ็ญประภา   สอนพงค์
 
1. นางสาวธิดารัตน์    ประสมทรัพย์
2. นายนรวัฒน์    รักลาภยศ
3. นางสาวณัฐนันท์นภัส    กราบทิพย์
4. นางอรสุดา  มณีนวล
5. นายฐิติกรณ์  อาจะสมิต
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายณัฐนนท์    ป่าเมือง
2. เด็กหญิงนลพรรณ   จักรธิฤทธิ์
3. เด็กหญิงปริยากร    เสนศรี
4. เด็กหญิงวรัตน์ฐา   รักใหม่
5. เด็กหญิงวราภรณ์    ทองเนื้ออิน
 
1. นางสาวสมบัติ   กันนิ่ม
2. นางสาวธนิตา   ศุกรสุคนธ์
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงบุญญาธิดา    เนระมา
 
1. นายอรรถวิทย์    โรจนบุรานนท์
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายพีรภัทร   ตระกุลจันทร์
 
1. นางสาวไมตรี   ทองมี
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายทวีทรัพย์   ส่วนบุญ
2. เด็กชายทิวไผ่    สุริยะมณี
3. เด็กชายพงษ์สกร    สุภศรี
 
1. นายกันภณ   สมบูรณ์นอก
2. นายวีระศักดิ์   บุตรแสง
 
126 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายภูชิลส์  เหมเงิน
 
1. นายอิทธิเดช   จันทร์เเสงวัฒนา
 
127 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงปาลี   สีทา
 
1. นายดวงสมร   ธัมมจิตจา
 
128 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายนพรัตน์   สุขตรี
 
1. นางสาวดวงสมร   ธัมมจิตจา
 
129 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงพัชราภา   จุลรัตน์
2. เด็กชายเฉลิมชาติ   พยัคฆะ
3. เด็กหญิงเปรม   คงวารินทร์
 
1. นายจารียุทธยา   พันนุมา
2. นางสาววราพร   เชื้อหมอดู
 
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงปิยะ  รุ่งเรืองศรี
 
1. นางสาวภัทราวดี    แนงแหยม
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงเกวลี   โชคดี
 
1. นางปัญญา  ไฝเพชร
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงปาริตา   ภู่งาม
2. เด็กหญิงศศิธร    อารีย์
3. เด็กหญิงเตชินี   คงคาประเสริฐ
 
1. นางสาวปิ่นมณี   ไม้สัก
2. นางสาวศุกลภัค  ไกรพินิจ
 
133 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงพัชราภา   อยู่เย็น
 
1. นางสาวภัทราวดี   แนงแหยม
 
134 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงอาริษา   เอี่ยมเที่ยง
 
1. นางสาวภัทราวดี   แนงแหยม
 
135 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงกัลย์ชลิตา   สิทธิตานนท์
 
1. นายวีรสุ  รองหานาม
 
136 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กชายธันวา   ภู่ธงแก้ว
2. เด็กชายศิริพงษ์   อุดมพรวิเศษ
3. เด็กชายไกรวิชญ์   บุญมาฉาย
 
1. นางสาวปิ่นมณี   ไม้สัก
2. นางสาวสุจิน  รุ่งเจริญ
 
137 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงวรรณกาญจน์   ผู้ไหม
2. เด็กชายอภิรักษ์   พวงมาลัย
3. เด็กชายเจษฎา   จ่าชัยภูมิ
 
1. นางสาวปิ่นมณี   ไม้สัก
2. นางสาวชาลินี   บุญมี
 
138 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงวรพิชชา   ธัญญาผล
2. เด็กหญิงศาวินี   อยู่คง
 
1. นางสาวกานดา   เหมหงษา
2. นายพศิษฐ์  กลั่นแสงทอง
 
139 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กชายนรวีย์   ชุ่มชื่น
2. เด็กชายอัครนันท์   สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวกานดา   เหมหงษา
2. นางสาวศุกลภัค  ไกรพินิจ
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโชติการาม 1. เด็กชายชญานนท์  สีน้ำเงิน
2. เด็กชายณัฐพัฒน์  พุ่มอำไพ
3. เด็กหญิงดวงกมล  ปูนปาน
4. เด็กชายธราดล  ใจรักษา
5. เด็กหญิงนภาดา  ยิ้มสิงห์
6. เด็กหญิงนันทกานต์  เขียวทิพย์
7. เด็กหญิงนาตาชา  ริดเนียม
8. เด็กชายปรเมศวร์  วงศ์สุวรรณ
9. เด็กหญิงพลอย  สว่างดี
10. เด็กชายพีรภัทร์  เมืองมา
11. เด็กหญิงภัคภิญญา  หินสุภาพ
12. เด็กหญิงภัทรธิดา  แย้มขยาย
13. เด็กหญิงมงคล  วงศ์ลม้าย
14. เด็กหญิงวรางคณา  แดงวิเศษ
15. เด็กชายวีระพงษ์  เเย้มสำรวญ
16. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สายสวาท
17. เด็กหญิงสุพรรษา  เเก้วหาญสอน
18. เด็กชายสุรจักร  นาคทอง
19. เด็กหญิงอพรรชนิตา  วิเศษสมิต
20. เด็กหญิงอรนภา  รอดปรางค์
 
1. นายสุดที่รัก  บุญเรือน
2. นางสาววราภรณ์  พูลพิพัฒน์
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโชติการาม 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    แย้มขยาย
 
1. นายธิติวัฒน์   ศรีสวัสดิ์
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโชติการาม 1. เด็กชายณัฐพล   ผลจันทร์
 
1. นายธิติวัฒน์   ศรีสวัสดิ์
 
143 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโชติการาม 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    แย้มขยาย
2. เด็กหญิงวรางคณา    แดงวิเศษ
3. เด็กหญิงอพรรชนิตา    วิเศษสมิต
 
1. นางสาวภัทรดา   ทั่งศรี
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สีโน้ต
2. เด็กชายธนภัทร์   ศรีนาค
 
1. นางสาวอนุลักษณ์   มาแจ้ง
 
145 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงกนกภัณฑ์  ยิ้มโสด
2. เด็กชายธนชัย  ม่วงเกลี้ยง
3. เด็กหญิงเล็ก  เเสงคำ
 
1. นางสาวอุลัยวรรณ  สีมาพล
2. นางสาวจุฑารัตน์  มะโรงศรี
 
146 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายจิรศักดิ์  เเสงสี
2. เด็กชายชาญชัน  บุญคำ
 
1. นางสาวอุลัยวรรณ  สีมาพล
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงเอเซีย  ลามาตย์
 
1. นางชุดารัตน์   แก้วทัต
 
148 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงมาลิสา  สืบสาน
2. เด็กหญิงสุภานัน  โถน้อย
 
1. นายจีรพันธุ์  ดวงษา
2. นางปวริศา  บรรเลงใจ
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงกรวรี   สุขนาที
2. เด็กชายกิตติธัช    พิณพาทย์
3. เด็กชายจีระศักดิ์    แก้วทัต
4. นายศรัณย์ภัทร    คุ้มบางค้อ
5. เด็กหญิงศศินา    ลาธิ
6. เด็กชายอนุภาค   นิลพงษ์
 
1. นายจีรพันธุ์   ดวงษา
2. นางปวริศา   บรรเลงใจ
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายชาญาวุฒิ    จันทร์จีน
 
1. นายจีรพันธุ์   ดวงษา
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายกิตติธัช  พิณพาทย์
 
1. นางปวริศา   บรรเลงใจ
 
152 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายจีรยุทธ   แซ่โค้ว
2. เด็กชายด.ช.วณัฐพงษ์   คงสบาย
3. เด็กชายพีระพัฒน์    ใจแสน
4. เด็กชายศิริวัฒ   เกตุการณ์
5. เด็กชายเจษฎา   กล่อมน้อย
 
1. นายทักษกร   บัวศรี
2. นายนภดล   มิ่งขวัญตา
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายนพพดล   ขันธวิธิ
2. เด็กชายปุญญพัฒน์   เปี้ยครองสวน
 
1. นางมณัฎฐยา    ปั้นกาญจนโต
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายวสันต์   ยอดครุมาศ
2. เด็กชายสิทธินนท์    สิงห์ชุมพร
 
1. นางมณัฎฐยา   ปั้นกาญจนโต
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงขวัญนุตา   แจ้งจั่น
2. เด็กหญิงภคนันท์    ชุ่มสุข
 
1. นางมณัฎฐยา   ปั้นกาญจนโต
 
156 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายทัตเทพ   นะโนแจ่ม
 
1. นายสุรชัย   ทุมภานนท์
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงทยิดา   บำเพ็ญผล
 
1. นางสาวปิยวรรณ   แก้วเซ่ง
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายนับทอง   บางกรวย
2. เด็กหญิงสุกฤตา   สาธุภาค
3. เด็กหญิงอชิรญา   สุขเรือน
 
1. นางทัศนีย์   สุขุมวาทย์
2. นางเอมิกา  พรมมี
 
159 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายชิษณุกุนต์   ศักดิ์ศิริเกษมกุล
 
1. นางสาวนนท์ชนก   สิทธิสงวนพันธ์
 
160 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายจิรัฏฐ์    สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวนนท์ชนก   สิทธิสงวนพันธ์
 
161 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายธัญชนก   เรือนโรจน์
2. เด็กหญิงปรายฝน    ผาสุขกิจ
 
1. นางสาวศิริพร   ฉิมพลอย
2. นางสาวนนท์ชนก   สิทธิสงวนพันธ์
 
162 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายพิทภัทร    รูปสูง
2. เด็กหญิงวดี   ช. บุญพันธ์
3. เด็กชายสิปปภาส    วิไลรัตน์
 
1. นางสาวดวงใจ   ไชยลังการ
2. นางสาวณัฏฐภัสร์    สังข์แก้ว
 
163 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายธนโชติ   ภูสีเงิน
2. เด็กชายศุภกร    อินนัดดา
 
1. นายธีรพงศ์   ประกอบสัน
2. นางสาวดวงใจ   ไชยลังการ
 
164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายกิตติพัฒน์   คลังสิน
2. เด็กชายนับทอง   บางกรวย
3. เด็กหญิงภัคจิรา   นิ่มละม้าย
4. เด็กชายรัฐชาติ   หมูนวล
5. เด็กหญิงสุวนันท์    เฉยกลิ่น
 
1. นายเจริญ    เลื่อนแป้น
2. นายวิสูจน์   หลงสมบูรณ์
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายฟ้าใส   ใหลสกุล
 
1. นางสาวสมบุญ   โพธิ์ทอง
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงรมิดา   ชำนาญกอง
2. เด็กชายเด็กชายพีรณัฐ   วัฒนกิจพิศาล
 
1. นางสาวเกษรินทร์   สุดเฉลียว
2. นางผกามาศ  จันทร์แก้ว
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายคณรัช    แย้มสุวรรณ
 
1. นายธีรศักดิ์   ผิวอ่อน
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายศุภณัฐ    นวลปลอด
 
1. นายธีรศักดิ์   ผิวอ่อน
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงญานิศา   กิจค้า
 
1. นายธีรศักดิ์   ผิวอ่อน
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ศรีศักดิ์
 
1. นายยุทธกาญจน์   บุญสุวรรณ
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก   คุณะพันธ์
2. เด็กหญิงกฤศณัฐ์   กุดเป่ง
3. เด็กชายกฤษดา    กาญจนจิตร
4. เด็กหญิงกุลยา   ศรีแจ่มดี
5. เด็กชายคีรินทร์   เกตุขาว
6. เด็กหญิงชิยาภรณ์   แก่นท้าว
7. เด็กชายชุติมนต์   รัมมะปราชญ์
8. เด็กหญิงฐิติมา   ยาพิณ
9. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   เครืออ่วม
10. เด็กหญิงณัฐณิชา   ศรีนอก
11. เด็กหญิงณัฐนันท์   สดสงวน
12. เด็กหญิงณัฐนันท์    สมแสง
13. เด็กหญิงณิชการนต์    รัตนเศวตศักดิ์
14. เด็กชายณิชากานต์   รักษาชาติ
15. เด็กหญิงตลยณัฐ    ดารา
16. เด็กหญิงนันท์นภัส   อิ่มทองนุช
17. เด็กชายนิติธร    ธนาบูรณ์
18. เด็กหญิงปยุตา    บูศิริ
19. เด็กหญิงปริยากร   กสิบุตร
20. เด็กหญิงปุณยนุช    จิตรีขาล
21. เด็กหญิงปุณยวีร์   ศรีวิบูลย์
22. เด็กหญิงพัชร    กัณวเศรษฐ
23. เด็กหญิงพานาพร    เข็มกลัด
24. เด็กหญิงพิชามญช์   แก้วสกุลณี
25. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ใจเสงี่ยม
26. เด็กหญิงภัณฑิรา  อู่หิรัญ
27. เด็กหญิงภัทราวดี   เชิดชูวรรณ
28. เด็กหญิงมธกุลย์    ศักดิ์ศิริเกษมกุล
29. เด็กชายรัชชานนท์   สนเทศ
30. เด็กหญิงวิชญาดา    ชื่นภิรมย์
31. เด็กหญิงศิริวรรณา   วรบุตร
32. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    วงษ์ไกรนาถ
33. เด็กหญิงอรรจนี   บุญยฤทธิ์
34. เด็กหญิงอิสยาห์   ผันใจผ่อง
35. เด็กหญิงเกสรา   โตจีน
36. เด็กหญิงเบญญาภา   เขียวธนะสุภา
37. เด็กชายเมธิชัย   แฝงสมศรี
38. เด็กหญิงโชติกา   คุณวโรตม์
39. เด็กหญิงโสรวรรณ    ศรสวาท
40. เด็กหญิงไรวินท์   ไกรฤทธิ์
 
1. นายธีรศักดิ์   ผิวอ่อน
2. นายศรายุทธ   เชื้อฉ่ำหลวง
3. นางลัดดา  จุ้ยประเสริฐ
4. นางนันทกานต์  ทองสมจิตร
5. นายยุทธกาญจน์  บุญสุวรรณ
6. นางราตรี  สายพิบูลย์
7. นางสาวนีลญา  บุษดี
8. นายสุรชัย  ผลาหาญ
 
172 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงฉันชนก   ชมเส็ง
2. เด็กหญิงนภัสสร   ดีพล
3. เด็กหญิงนิภาภรณ์   นิวรณ์การณ์
4. เด็กหญิงพัทธนันท์    ลิมปิสวัสดิ์
5. เด็กหญิงภรภาดา   ตามชัย
6. เด็กหญิงเพชรลดา   วรรณโสภณ
 
1. นางสาวจรัสพร    นพขำ
2. นางสาวน้ำหวาน   ดาราวัลย์
3. นางสาวจุฑามาศ  อนุศิลป์
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงฉัตราภรณ์   ชื่นแช่ม
2. เด็กหญิงณัฐชา   พงษ์สวัสดิ์
3. เด็กชายนับทอง   บางกรวย
4. เด็กหญิงบัณฑิตา   สุยังกุล
5. เด็กหญิงปัณณธร   สิงห์โท
6. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา   พิมพ์ศรี
7. เด็กหญิงภณิดา อู่ใหม่ ภณิดา    อู่ใหม่
8. เด็กหญิงภัคจิรา   นิ่มละม้าย
9. เด็กหญิงภัณทิลา   เปรี้ยวประสิทธิ์
10. เด็กหญิงศศิธา   วรรณประเสริฐ
 
1. นางสาวศิริพร    ฉิมพลอย
2. นายเจริญ   เลื่อนแป้น
3. นายกรวัฒน์  ฤทธิ์สอาด
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงชนกณภา   เปี่ยมอัทฒ์โชติ
2. เด็กหญิงสุชิญา   กระจ่าง
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    ฉิมธน
 
1. นางทัศนีย์   สุขุมวาทย์
2. นางสาวนูรฮูดา   สามารอเมาะ
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   รักตประจิต
2. เด็กหญิงธีรนาฏ   ยี่โถ
 
1. นางสาวฑิตยา   จันทวัฒน์
2. นายณรงค์ชัย   เพ็ชรตะกั่ว
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายกรัณย์   สนธิทิม
2. เด็กหญิงธนตวรรณ   วรรณวิศาล
3. เด็กหญิงศศิกานต์   คุ้มแถว
 
1. นายณรงค์ชัย   เพ็ชตะกั่ว
2. นายธีรพงษ์   ประกอบสัน
 
177 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กหญิงณัฐมน   ทับเอี่ยม
2. เด็กชายยศกร   จุ้ยประเสริฐ
 
1. นางสาวสุพัตรา    สัตย์ธรรมรังษี
2. นางสาวสายฝน   เกิดทับทิม
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กหญิงสิริธร   จันทนฤกษ์
 
1. นางสาวฉันทินี    อบนวล
 
179 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ชาปัญญา
2. เด็กหญิงนิภาพร   ไท้ทอง
3. เด็กหญิงบุสดี   กรองแก้ว
4. เด็กชายวชิรพล    เผือกเอม
5. เด็กหญิงสิริวรรณ   สุขอุทัย
6. เด็กหญิงอนงค์อร   สายคง
 
1. นางธนัญรัชฏ์   จันทร์โอทาน
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กหญิงณฐนนท์   ลื้อยอด
2. เด็กหญิงพรจิรา   วัฒนะเสวี
3. เด็กหญิงสุดาวรรณ   ไชยราช
 
1. นางสาวสุภิญญา   สินน้ำคำ
2. นายอาทิตย์   จันทวีผล
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กหญิงกนกพร   ทรัพย์สอาด
2. เด็กหญิงชนม์ชนก   สินประเสริฐ
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์    ใยบัว
4. เด็กหญิงปริยากร   กระจาดแก้ว
5. เด็กหญิงมัลลิกา   นาคชูวงศ์
6. เด็กหญิงอัญชณิศา   อินทร์จันทร์
 
1. นางสาวทิพรัตน์   ชีวมงคลนิมิต
 
182 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กชายชัยวัฒน์    พิมเสน
2. เด็กหญิงพัชฌา   อดทน
3. เด็กชายภูมินทร์   ชูชื่น
 
1. นางสาวธัญพิชชา   อุบลวัฒน์
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงพรรณกมล   ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวจิตภัสร์   จิตวงศ์พันธ์
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงเมธาพร   แท่นศิลา
 
1. นางรัศมี   ชีวะเสรี
 
185 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงชลธศร   แก้วคำเครือ
2. นางสาวสุภาวิตา   วิริยะยนตรศิลป์
 
1. นางสาวจิตภัสร์    จิตวงศ์พันธ์
2. นางจินดา  เลี้ยงนิรัตน์
 
186 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณำพาสุข   คำภาศรี
 
1. นางสาวนุชนารถ  จำปาวงศ์
 
187 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายชยุต   นิวาศะบุตร
 
1. นางสาวปาริฉัตร    สุวรรณศรี
 
188 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงชณัญชิดา   ศรีไพรวัลย์
2. เด็กหญิงธณภรณ์   พรมมา
3. เด็กหญิงนภาวรรณ   กรุดอ่ำ
4. เด็กหญิงพัทธนันท์   แสงทอง
5. เด็กหญิงพาขวัญ    แสนยะมูล
6. เด็กหญิงพิชญา    อิสมาแอล
7. เด็กหญิงมัลลิกา   ศรีวิลัย
8. เด็กหญิงรวิตา   ภูมี
9. เด็กหญิงอภิชญา   ภาสุรจิตมงคล
10. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์   หิรัญญานนท์
 
1. นางพัชรินทร์   สร้อยทอง
2. นางสุนิดา   วัดวิทยาคุณ
3. นายศุภวัฒน์    กองขันท์
 
189 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายชลชาติ  ใจกิจสุวรรรณ
2. เด็กชายณภัทร  ยิ้มคมขำ
3. เด็กชายธนกฤต  ทองสหัสโชติ
4. เด็กชายธนากร  ทิมเทียมเพ็ชร
5. เด็กชายภีรภัทร  ชมชื่น
6. เด็กชายยศวัฒน์  อ่อนผึ้ง
7. เด็กชายศิวะ  อัครพงศา
8. เด็กชายศุภวิชญ์  ทองสุข
9. เด็กชายเมธัส  ปิ่นแก้ว
10. เด็กชายเมธัส  ถาวรพันธุ์มณี
 
1. นายธวัชชัย  โชติวัฒนานนท์
2. นายทศพล  แช่มช้อย
3. นายฉัตรชัย  ไกลเทพ
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงพิริยาภรณ์   บุญภิมุข
 
1. นายวุทธาฤทธิ์    อ่อนสนิท
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงรวิธรณ์   ทักษิณ
 
1. นายวุทธาฤทธิ์    อ่อนสนิท
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกันยรัตน์   พันธ์บุรี
2. เด็กชายชวัลวิชญ์    จิตหมั่น
3. เด็กหญิงธัญมน   พงษ์วีระพัฒน์
4. เด็กหญิงปัญญดา    แก้วยวน
5. เด็กหญิงพิริยาภรณ์   บุญภิมุข
6. เด็กหญิงรวิธรณ์   ทักษิณ
7. เด็กชายรัชพล   ดุมขาว
8. เด็กชายเขมพิพัฒน์    โทปัญญา
 
1. นายไชยพัฒน์   สังข์รักษ์
2. นายวุทธาฤทธิ์   อ่อนสนิท
3. นางสาวแสงเทียน    หมวกทอง
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงชลิดา   อนันตโชติ์
2. เด็กชายชวกร   เย็นเพ็ชร
3. เด็กชายชวัลวิชญ์    จิตหมั่น
4. เด็กหญิงธัญมน   พงษ์วีระพัฒน์
5. เด็กหญิงนาตาชา   พระอภิรักษ์
6. เด็กหญิงปัญญดา   แก้วยวน
7. เด็กชายพัฒนพล   พรหมสิทธิ์
8. เด็กหญิงพิริยาภรณ์   บุญภิมุข
9. เด็กชายรณกร   เพชรอัครโยธิน
10. เด็กหญิงรวิธรณ์   ทักษิณ
11. เด็กชายรัชพล   ดุมขาว
12. เด็กชายอชิรวิชญ์    สีสำราญ
13. เด็กหญิงอภิษฐา   วิภาภรณ์
14. เด็กหญิงอมิตา   ขอพบสุข
15. เด็กชายเขมพิพัฒน์    โทปัญญา
 
1. นายไชยพัฒน์   สังข์รักษ์
2. นายวุทธาฤทธิ์   อ่อนสนิท
3. นางสาวแสงเทียน    หมวกทอง
4. นางศิริพร    เนตรนำเกตุ
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจณิสตา   ดำรงค์ธวัช
 
1. นางพิมพ์ลดา   ฉัตรกีรเศรษฐ์
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    ปองปะดา
2. เด็กหญิงกานติมา   สุทธิมาน
3. เด็กหญิงญาณภัทร   เพียรทอง
4. เด็กหญิงณัชชา    เสี่ยงกุศล
5. เด็กหญิงธัญจิรา    ธงภักดิ์
6. เด็กหญิงธัญพิชชา    มณีสายทอง
7. เด็กหญิงธัญสิริ    ธงภักดิ์
8. เด็กหญิงภัคสุกัลย์    ธีรัชปภาวินท์
9. เด็กชายภูริภัทร   ดิษฐ์ธวัช
10. เด็กชายภูริวัฒน์   เงินหรั่ง
11. เด็กหญิงมุทิตา    หอมกลิ่น
12. เด็กหญิงศุภานัน    รุ่งเรืองฤทธิชัย
 
1. นายภราดร   สะโดอยู่
2. นางสาวชัฎปภา   เขียวภักดี
3. นางศิริพร    เนตรนำเกตุ
 
196 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกิตติกา   อินธิพันธ์
2. เด็กชายจิรวัฒน์   ไวว่อง
3. เด็กชายฐปนยศ    นุชเนตร
4. เด็กชายธีรดนย์   พูลสวัสดิ์
5. เด็กหญิงปฏิณญา   อุ่นประเสริฐสุข
6. เด็กชายปิยะพัทธ์    มาปะเภา
7. เด็กหญิงปุณณัฐฐา   ธนไทยพิสิฐ
8. เด็กชายพศวีร์   เข้มแข็ง
9. เด็กหญิงวลัญรัตน์   ชูงวศ์
10. เด็กหญิงอติมา    เทียนเล็ก
 
1. นางสาวทิพวรรณ    ธาบุรี
2. นางสาวสายรุ้ง   ทิพย์อักษร
 
197 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายกนกพงศ์  หัวคำ
 
1. นางกาญจนา  จิตรไพบูรย์
 
198 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัชชา  สิงหะผลิน
2. เด็กหญิงพชรมน  ชูพงศ์
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  โชว์ธนะพานิช
2. นางจินตนา  ธัญญวนิช
 
199 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายปฤญ  วัชระรังษี
2. เด็กชายปิติลาภ  วสุวัต
 
1. นางสาววีณา  มดตะน้อย
2. นายระพีพงศ์  สองน้อย
 
200 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกานต์รวี  เกรียงไกรสุขเลิศ
2. เด็กหญิงญาณิศา  เอี่ยมเอิบ
3. เด็กหญิงบุณสิตา  ศรีจันพร
 
1. นางสาวจิตภัสร์  จิตวงศ์พันธ์
2. นางสาวทองสุข  เทียนชัย
 
201 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เติมพรม
2. เด็กชายศุภกานต์   คงเฟื่อง
 
1. นางสาวรัตนาวดี   พงษ์ธานี
2. นางสาวศุภวรรณ   มัณยานนท์
 
202 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   ศรีสุพัฒน์
2. เด็กหญิงชรินชญาน์   คำภีระ
3. เด็กชายประมณฑ์   ถาวรวิสุทธิ์สกุล
 
1. นางสาวศรินรัตน์   เย็นพัฒน์
2. นางสาวศุภวรรณ   มัณยานนท์
 
203 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์    
204 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงพสุธา   ปทุมทอง
2. เด็กหญิงภิชญนันท์   ศศิวิทยา
3. เด็กหญิงวริศา   ไทยยากรณ์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์    ทองมี
2. นางสาวธนารักษ์   ท้วมมี
 
205 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงเคียร่า   บูโคนิค
 
1. นางภัสนันท์  เอี่ยมใจกล้า
 
206 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   เต็กเกล็ด
2. เด็กหญิงศรสวรรค์    บุญเกิด
3. เด็กหญิงโชติกา   กัลศักดิ์ปภา
 
1. นายสงกรานต์    ทรัพย์วิจิต
2. นางสาวนภาวรรณ    ฉลูศรี
 
207 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 1. เด็กหญิงจิราภา    ชะโลธร
2. เด็กหญิงฐิติวัลคุ์  ปลอดปล้อง
3. เด็กหญิงมณีรัตน์   ปัญญาวงค์
 
1. นายสงกรานต์    ทรัพย์วิจิต
2. นางสาวนภาวรรณ   ฉลูศรี
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 1. เด็กหญิงปารรีย์   ศรีสุข
 
1. นางสาวสุภาพรรณ   ชูเชิด
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 1. เด็กชายณัฏฐพล  สุวรรณปรีดี
 
1. นางราตรี  วุ่นเเม่สอด
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 1. เด็กหญิงพิยดา   ยิ่งยงค์
 
1. นายธีรเทพ   วัจนะ