สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านมะนาวหวาน 12 6 3 21 25 6 0 2 31
2 อนุบาลท่าหลวง 9 10 9 28 27 9 3 2 39
3 อนุบาลลำนารายณ์ 9 1 0 10 15 3 2 2 20
4 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 8 4 12 24 23 7 7 5 37
5 น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 7 9 2 18 17 8 6 7 31
6 บ้านดีลัง 7 1 1 9 12 2 1 2 15
7 บ้านม่วงค่อม 6 6 2 14 22 4 3 5 29
8 อนุบาลสระโบสถ์ 6 3 1 10 10 3 1 0 14
9 นารายณ์วิทยา 5 7 0 12 13 6 1 1 20
10 บ้านบัวชุม 5 4 4 13 14 8 5 6 27
11 บ้านสหพันธ์อ่างทอง 5 3 0 8 8 0 0 0 8
12 บ้านหนองโกวิทยา 5 1 2 8 8 3 2 0 13
13 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 4 15 5 24 27 12 1 1 40
14 อนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) 4 3 3 10 15 4 2 2 21
15 บ้านคลอง 4 2 1 7 11 4 4 3 19
16 บ้านห้วยใหญ่ 4 2 1 7 8 5 1 0 14
17 บ้านดงดินแดง 4 2 1 7 7 5 8 2 20
18 บ้านดงน้อย 3 4 2 9 7 11 3 3 21
19 บ้านเขารวก 3 3 1 7 6 1 3 1 10
20 อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 3 2 10 15 13 10 4 2 27
21 อนุบาลพัฒนานิคม 3 1 3 7 11 7 3 0 21
22 บ้านป่าเขว้า 2 4 5 11 14 5 7 4 26
23 บ้านเขายายกะตา 2 4 4 10 9 5 9 2 23
24 บ้านปรางค์น้อย 2 4 4 10 8 6 3 1 17
25 วัดโคกสลุง 2 3 2 7 8 0 2 2 10
26 บ้านซับโศก 2 2 0 4 4 1 0 1 5
27 พรหมรังษี 2 1 2 5 4 5 10 5 19
28 บ้านเขาราบ 2 1 1 4 6 1 2 0 9
29 วัดโพธิ์งาม 2 1 1 4 4 1 2 0 7
30 บ้านทะเลวังวัด 2 1 1 4 4 0 0 0 4
31 งามมีศรีพัฒนา 2 1 1 4 3 0 1 0 4
32 ช่องสาริกา 2 1 0 3 5 8 2 1 15
33 บ้านท่ากรวด 2 1 0 3 5 2 2 2 9
34 ซอย 19 สาย 2 ขวา 2 1 0 3 4 0 2 1 6
35 ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 2 0 3 5 11 9 2 1 22
36 บ้านแหลมชนแดน 2 0 3 5 7 1 0 0 8
37 บ้านใหม่สามัคคี 2 0 2 4 6 7 6 0 19
38 บ้านหัวลำ 2 0 2 4 6 5 4 4 15
39 วัดหนองนา 2 0 2 4 2 2 1 0 5
40 วัดดำรงบุล 2 0 0 2 4 5 5 2 14
41 บ้านเหวตาบัว 2 0 0 2 3 2 1 1 6
42 บ้านหนองมะค่า 1 8 1 10 10 6 2 6 18
43 บ้านหนองประดู่ 1 3 4 8 11 2 4 1 17
44 วัดหนองตามิ่ง 1 3 0 4 7 8 0 2 15
45 ราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 1 2 3 6 9 5 4 1 18
46 วัดสว่างอารมณ์ 1 2 3 6 8 1 1 0 10
47 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 1 2 3 6 5 3 3 2 11
48 บ้านด่านไทยล้อม 1 2 1 4 7 3 0 1 10
49 บ้านโคกแสมสาร 1 2 1 4 5 4 3 4 12
50 บ้านสระเพลง 1 2 1 4 5 4 1 1 10
51 สร้างพัฒนา 1 2 1 4 2 4 2 4 8
52 บ้านคลองกลุ่ม 1 2 0 3 4 3 0 1 7
53 นิคมลำนารายณ์ 1 1 3 5 5 4 6 2 15
54 บ้านวังแขม 1 1 3 5 5 2 3 0 10
55 บ้านซับเค้าแมว 1 1 2 4 6 3 0 1 9
56 บ้านยางโทน 1 1 1 3 6 4 3 3 13
57 บ้านบ่อคู่ 1 1 1 3 5 1 0 0 6
58 บ้านห้วยสาราม 1 1 1 3 4 0 1 0 5
59 บ้านธงชัยสามัคคี 1 1 1 3 3 3 0 0 6
60 บ้านท่าตะโก 1 1 1 3 3 0 0 0 3
61 วัดสุนทรเทพคีรี 1 1 1 3 2 6 2 4 10
62 บ้านใหม่โสพิมพ์ 1 1 0 2 3 4 4 3 11
63 อนุบาลวัดหนองม่วง 1 1 0 2 2 6 2 1 10
64 บ้านด่านจันทร์ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
65 บ้านเขาสมโภชน์ 1 0 3 4 5 9 5 4 19
66 บ้านชอนสมบูรณ์ 1 0 2 3 5 6 0 5 11
67 บ้านกุดตาเพชร 1 0 1 2 3 1 0 1 4
68 บ้านหนองขาม 1 0 1 2 2 0 0 2 2
69 บ้านท่าดินดำ 1 0 0 1 5 7 1 1 13
70 บ้านคลองสาริกา 1 0 0 1 3 0 1 1 4
71 บ้านท่ามะกอก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
72 บ้านบ่อดินสอพอง 1 0 0 1 1 1 1 0 3
73 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 1 0 0 1 1 0 4 2 5
74 ทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านวังตาอินทร์ 0 2 3 5 4 5 1 2 10
76 สามัคคีวิทยา 0 2 2 4 6 2 2 1 10
77 นารายณ์วิทยาท่าหลวง 0 2 2 4 0 4 4 4 8
78 บ้านหนองตะแบก 0 2 0 2 2 1 0 0 3
79 บ้านมหาโพธิ 0 2 0 2 1 1 0 0 2
80 ทองทาบพิทยา 0 1 2 3 5 5 2 3 12
81 บ้านเขาแหลม 0 1 2 3 3 0 1 0 4
82 บ้านท่ามะนาว 0 1 2 3 2 2 3 0 7
83 บ้านเกาะรัง 0 1 1 2 3 8 2 0 13
84 บ้านหนองบง 0 1 1 2 2 2 0 2 4
85 บ้านลำโป่งเพชร 0 1 1 2 1 2 1 0 4
86 บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 0 1 0 1 3 1 2 0 6
87 บ้านห้วยดีเลิศ 0 1 0 1 2 2 1 0 5
88 บ้านวังทอง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
89 บ้านลังกาประชาสรรค์ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
90 บ้านเขาตะแคง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
91 บ้านซับไทร 0 1 0 1 1 3 0 1 4
92 หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 0 1 0 1 1 3 0 0 4
93 บ้านศรีเมือง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
94 บ้านหนองเกตุ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
95 บ้านราษฎร์บำรุง 0 0 2 2 3 0 2 2 5
96 บ้านมะกอกหวาน 0 0 1 1 2 2 2 0 6
97 บ้านเขาขวาง 0 0 1 1 2 2 1 1 5
98 บ้านสวนมะเดื่อ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
99 บ้านซับจำปา 0 0 1 1 2 1 0 3 3
100 อนุบาลโคกเจริญ 0 0 1 1 1 2 1 3 4
101 บ้านลำโกฎิทอง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
102 บ้านนาโสม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
103 บ้านหนองปีกนก 0 0 1 1 0 2 0 0 2
104 อนุบาลสุวดีวิทยา 0 0 1 1 0 1 0 2 1
105 บ้านยางราก 0 0 0 0 4 1 2 1 7
106 บ้านหนองเสมา 0 0 0 0 3 2 1 1 6
107 บ้านซับหินขวาง 0 0 0 0 2 4 2 1 8
108 บ้านพุกะชัด 0 0 0 0 2 2 1 2 5
109 บ้านไร่พัฒนา 0 0 0 0 1 2 2 0 5
110 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 1 2 0 2 3
111 บ้านซับผาสุก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
112 บ้านลำสนธิ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
113 บ้านท่าเยี่ยม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
114 วัดมณีศรีโสภณ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
115 บ้านทะเลทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
116 บ้านโค้งรถไฟ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
117 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 บ้านทุ่งตาแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 บ้านห้วยนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 ซอย 26 สาย 4 ซ้าย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
122 ชุมชนบ้านชัยบาดาล 0 0 0 0 0 1 1 1 2
123 บ้านดงน้อย 0 0 0 0 0 1 1 1 2
124 อนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
125 บ้านหนองโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
126 บ้านท่าหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 บ้านห้วยเขว้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 บ้านโกรกรกฟ้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 บ้านทุ่งดินแดง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
130 บ้านทุ่งท่าช้าง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
131 บ้านหนองปล้อง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
132 บ้านไร่ทรัพย์เจริญ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 189 181 162 532 644 369 216 164 1,229