สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 14 6 15 35 34 7 9 5 50
2 บ้านมะนาวหวาน 12 6 4 22 26 7 0 2 33
3 อนุบาลท่าหลวง 10 10 10 30 30 9 3 2 42
4 อนุบาลลำนารายณ์ 9 1 0 10 15 3 2 2 20
5 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 7 16 5 28 31 12 1 1 44
6 น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 7 9 2 18 17 8 6 7 31
7 บ้านดงดินแดง 7 2 1 10 11 5 8 3 24
8 บ้านดีลัง 7 1 1 9 12 2 1 2 15
9 บ้านม่วงค่อม 6 6 2 14 23 4 4 6 31
10 อนุบาลสระโบสถ์ 6 4 1 11 12 4 1 0 17
11 อนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) 6 3 3 12 17 4 2 2 23
12 นารายณ์วิทยา 5 7 0 12 13 6 1 1 20
13 บ้านบัวชุม 5 4 4 13 14 10 6 6 30
14 บ้านสหพันธ์อ่างทอง 5 3 0 8 8 0 0 0 8
15 บ้านหนองโกวิทยา 5 2 2 9 8 3 3 0 14
16 บ้านท่าเยี่ยม 5 2 0 7 8 1 1 0 10
17 บ้านคลอง 4 4 2 10 12 5 5 3 22
18 บ้านห้วยใหญ่ 4 2 2 8 10 5 1 0 16
19 บ้านดงน้อย 3 4 2 9 7 11 3 3 21
20 บ้านเขารวก 3 4 1 8 6 2 3 1 11
21 อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 3 2 10 15 13 10 4 2 27
22 บ้านเขาราบ 3 2 1 6 8 1 2 0 11
23 อนุบาลพัฒนานิคม 3 1 3 7 11 7 3 0 21
24 บ้านบ่อคู่ 3 1 2 6 8 1 0 0 9
25 บ้านท่ากรวด 3 1 1 5 6 4 2 3 12
26 บ้านแหลมชนแดน 3 0 3 6 8 1 0 0 9
27 บ้านหนองมะค่า 2 8 1 11 11 6 2 7 19
28 บ้านป่าเขว้า 2 6 5 13 15 6 7 5 28
29 บ้านเขายายกะตา 2 4 4 10 9 5 9 2 23
30 บ้านปรางค์น้อย 2 4 4 10 8 6 3 1 17
31 วัดโคกสลุง 2 3 2 7 8 0 2 2 10
32 บ้านซับโศก 2 2 0 4 4 1 0 1 5
33 พรหมรังษี 2 1 2 5 4 5 10 5 19
34 วัดโพธิ์งาม 2 1 1 4 4 1 2 0 7
35 บ้านทะเลวังวัด 2 1 1 4 4 1 0 0 5
36 งามมีศรีพัฒนา 2 1 1 4 3 0 1 0 4
37 ช่องสาริกา 2 1 0 3 5 8 2 1 15
38 บ้านลังกาประชาสรรค์ 2 1 0 3 4 1 0 0 5
39 ซอย 19 สาย 2 ขวา 2 1 0 3 4 0 2 1 6
40 บ้านเหวตาบัว 2 1 0 3 3 3 1 1 7
41 ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 2 0 3 5 11 9 2 1 22
42 บ้านเขาสมโภชน์ 2 0 3 5 6 9 5 4 20
43 บ้านใหม่สามัคคี 2 0 2 4 6 7 6 0 19
44 บ้านหัวลำ 2 0 2 4 6 5 4 4 15
45 วัดหนองนา 2 0 2 4 2 2 1 0 5
46 วัดดำรงบุล 2 0 0 2 4 5 5 2 14
47 บ้านด่านไทยล้อม 1 4 2 7 10 3 0 1 13
48 บ้านหนองประดู่ 1 3 5 9 12 2 4 1 18
49 บ้านโคกแสมสาร 1 3 3 7 7 5 3 4 15
50 บ้านท่าดินดำ 1 3 0 4 8 8 1 1 17
51 วัดหนองตามิ่ง 1 3 0 4 7 8 0 2 15
52 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 1 2 4 7 6 3 3 2 12
53 ราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 1 2 3 6 10 5 4 2 19
54 วัดสว่างอารมณ์ 1 2 3 6 8 1 1 0 10
55 บ้านยางโทน 1 2 1 4 6 5 4 3 15
56 บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 1 2 1 4 6 1 2 0 9
57 บ้านสระเพลง 1 2 1 4 5 4 1 1 10
58 สร้างพัฒนา 1 2 1 4 2 4 2 4 8
59 บ้านคลองกลุ่ม 1 2 0 3 4 3 0 1 7
60 นิคมลำนารายณ์ 1 1 3 5 6 4 6 2 16
61 บ้านวังแขม 1 1 3 5 5 2 3 0 10
62 บ้านซับเค้าแมว 1 1 2 4 6 3 0 1 9
63 บ้านห้วยสาราม 1 1 1 3 4 0 1 0 5
64 บ้านธงชัยสามัคคี 1 1 1 3 3 3 0 0 6
65 บ้านท่าตะโก 1 1 1 3 3 0 0 0 3
66 วัดสุนทรเทพคีรี 1 1 1 3 2 6 2 4 10
67 บ้านใหม่โสพิมพ์ 1 1 0 2 3 4 4 3 11
68 อนุบาลวัดหนองม่วง 1 1 0 2 2 9 2 1 13
69 บ้านด่านจันทร์ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
70 บ้านชอนสมบูรณ์ 1 0 2 3 6 7 0 5 13
71 บ้านกุดตาเพชร 1 0 1 2 3 1 0 1 4
72 บ้านหนองขาม 1 0 1 2 2 0 0 2 2
73 บ้านยางราก 1 0 0 1 5 1 2 1 8
74 บ้านพุกะชัด 1 0 0 1 3 3 1 2 7
75 บ้านคลองสาริกา 1 0 0 1 3 0 1 1 4
76 บ้านบ่อดินสอพอง 1 0 0 1 2 2 1 0 5
77 บ้านท่ามะกอก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านหนองหัวช้าง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
79 ชุมชนบ้านชัยบาดาล 1 0 0 1 1 1 1 1 3
80 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 1 0 0 1 1 0 4 2 5
81 ทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านมหาโพธิ 0 3 1 4 3 1 0 0 4
83 บ้านวังตาอินทร์ 0 2 4 6 5 5 1 2 11
84 สามัคคีวิทยา 0 2 2 4 6 2 2 1 10
85 นารายณ์วิทยาท่าหลวง 0 2 2 4 0 4 4 4 8
86 บ้านเกาะรัง 0 2 1 3 5 8 2 0 15
87 บ้านลำโป่งเพชร 0 2 1 3 2 2 1 0 5
88 บ้านหนองตะแบก 0 2 0 2 2 1 0 0 3
89 บ้านราษฎร์บำรุง 0 1 3 4 5 0 2 2 7
90 ทองทาบพิทยา 0 1 2 3 5 5 2 3 12
91 บ้านเขาแหลม 0 1 2 3 3 0 1 0 4
92 บ้านท่ามะนาว 0 1 2 3 2 2 3 0 7
93 บ้านซับจำปา 0 1 1 2 3 1 0 3 4
94 บ้านหนองบง 0 1 1 2 2 2 0 2 4
95 บ้านศรีเมือง 0 1 1 2 1 2 0 0 3
96 หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 0 1 0 1 2 3 0 0 5
97 บ้านห้วยดีเลิศ 0 1 0 1 2 2 1 0 5
98 บ้านวังทอง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
99 บ้านเขาตะแคง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
100 บ้านหนองเกตุ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
101 บ้านซับไทร 0 1 0 1 1 3 0 1 4
102 บ้านลำโกฎิทอง 0 0 3 3 4 2 0 0 6
103 อนุบาลโคกเจริญ 0 0 2 2 3 3 1 3 7
104 บ้านมะกอกหวาน 0 0 1 1 2 2 2 0 6
105 บ้านเขาขวาง 0 0 1 1 2 2 1 1 5
106 บ้านสวนมะเดื่อ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
107 บ้านนาโสม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
108 บ้านหนองปีกนก 0 0 1 1 0 2 0 0 2
109 อนุบาลสุวดีวิทยา 0 0 1 1 0 1 0 2 1
110 บ้านหนองเสมา 0 0 0 0 5 3 1 1 9
111 บ้านซับหินขวาง 0 0 0 0 2 5 2 1 9
112 บ้านไร่พัฒนา 0 0 0 0 1 2 2 0 5
113 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 1 2 0 2 3
114 บ้านซับผาสุก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
115 บ้านลำสนธิ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
116 วัดมณีศรีโสภณ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
117 บ้านทะเลทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
118 บ้านโค้งรถไฟ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
119 บ้านทุ่งท่าช้าง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
120 บ้านหนองปล้อง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
121 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 บ้านทุ่งตาแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 บ้านห้วยนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 ซอย 26 สาย 4 ซ้าย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
126 บ้านดงน้อย 0 0 0 0 0 1 1 1 2
127 อนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
128 บ้านหนองโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
129 บ้านท่าหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 บ้านห้วยเขว้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 บ้านโกรกรกฟ้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 บ้านทุ่งดินแดง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
133 บ้านไร่ทรัพย์เจริญ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 223 208 184 615 736 394 223 170 1,353