รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ชลบุรี เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายจิตสดา  ศรีเต็ม
2. เด็กชายธีรภัทร  คงมั่น
3. เด็กชายสหรัฐ  ศักดิ์เพชร
 
1. นางณัชชา  พันธ์เพชร
2. นางสาวซ่อนกลิ่น  นารีโภชน์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 92.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กชายรามพิสุทธิ์  เคนแสนโคตร
2. เด็กหญิงสุภิญญา   แซ่แต้
 
1. นายอุทัย  บุญเชิด
2. นางประกาย  ไพเราะ
 
3 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แลจูม
2. เด็กหญิงสกุลยา   รอดกรณ์
 
1. นางสาวทรงศรี  ปิ่นเกตุ
2. นางมรกต  ลิมะนัสสุวรรณ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ 1. เด็กชายนนทพัทธิ์  แก้วกำพร้า
2. เด็กชายนิวัฒน์  นิ่มนวล
 
1. นายภูมินทร์  สังสัมฤทธิ์
2. นางสาวณัชชา  ทรงภักศิลป์ดี
 
5 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทางตรง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ทองรวม
2. เด็กชายพีรศักดิ์   เพ็ญภัทรคมคาย
3. เด็กชายวรพล  บุญเมือง
 
1. นายสุชาติ  ทองสี
2. นายอดิศร  บุญล้ำ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 94.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อวิน 1. นางสาวผกาสินี  แตงไทย
2. นายพีรพล  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายองค์การ  ปรุงหอม
2. นางสาวปริยาณัต  พลเกิ้น
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  บุตตะ
2. นางสาวณัฎฐณิชา  เกตุเพ็ง
3. นายธีรพงศ์  พินธุโก
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  มุลมะณี
5. เด็กหญิงวิกานดา  มุุศิริ
 
1. นางเครือวัลย์  สนามชัย
2. นางสาวอรวรรณ  พงษ์บุตร
 
8 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กชายเกรียงไกร  รัชตะวรรณ
 
1. นางเปมิกา  เจริญสุข
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  วัฒนประดิษฐ์
2. เด็กหญิงจิดาภา  สาริยา
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  ตุ้มทอง
 
1. นายพนัชกร  เครือศรี
2. นางสาวฐิติรัตน์  วันกลม
 
10 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหิน 1. เด็กหญิงชนิดา  ภูเชิดสาย
 
1. นางสาวนลินดา  ตานุ
 
11 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาหิน 1. เด็กหญิงชนกานต์  เชียงทอง
 
1. นางสาวจินดา  เกษศรี
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  ถัวทอง
2. เด็กชายศักรินทร์  ห่อหมัด
3. เด็กชายเสกสรร  โพธิ์สว่าง
 
1. นายเอกภาพ   อภัยจิตร
2. นางสาวสุกัญญา   สมัญญา
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 97.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงกัญญากานต์   โต๊ะเหม
2. เด็กชายกิตติชัย  บำรุงกิจ
3. เด็กชายกิตติพันธ์   พิมพิสาร
4. เด็กชายจิรายุทธ   จันทร์จุ้ย
5. เด็กหญิงชมพูนุช   ปฐมศิริกุล
6. เด็กหญิงณวันวิสาข์  นิโรจน์รัมย์
7. เด็กชายณัฐวุฒิ   สามขุนทด
8. เด็กชายทัชชพัจน์   ศิลปเสถียรกิจ
9. เด็กหญิงนภัทร   ม่วงพันธ์
10. เด็กชายนันฐวุฒิ  หมายเกิด
11. เด็กหญิงมุทิตา   แก้วมณี
12. เด็กหญิงยุพเรศ   จินดาศรี
13. เด็กหญิงลักขณา   บุตรดา
14. เด็กหญิงวรัทยา   พลีสุขชาติ
15. เด็กหญิงสุรักคณา   พุ่มงาม
16. เด็กหญิงสุริยา  พรหมภักษร
17. เด็กหญิงอังคณา  สุขเสวย
18. เด็กหญิงอาลิสา   ตามบุญ
19. เด็กหญิงฮาน่า   ศาทศิลป์
20. เด็กชายเนติ  แสงสว่าง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   ธราพร
2. นางสาวสิริรัตน์   กุลบุตร
3. นางสาวนิทรา   กำแพงหล่อ
4. นางสาวอาบพร   ลือฉาย
5. นางไกรษร   เกษมภิบาล
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ดีโสม
2. เด็กหญิงจินตปาตรี   พันธ์ชัยศรี
3. เด็กหญิงฉลวยพรรณ  โสโรมรัมย์
4. เด็กหญิงนหทัย   หวังนิบิน
5. เด็กชายบูรพา  ด่านขุนทด
6. เด็กหญิงวิจิตรา   ชาญเนตร
7. เด็กหญิงสุนิสา   เมตไธสง
8. เด็กหญิงสุรินธร  ทองแมน
9. เด็กชายสุรเชษฐ์  ราชวงษ์
10. เด็กหญิงโซฟีเมย์   เบทส์
 
1. นายวัฒนา   ฤกษ์เปลี่ยน
2. นางไกรษร   เกษมภิบาล
3. นางชุณหกาญจน์   เรืองฤทธิ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตโปทาราม 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์อนันต์
2. เด็กหญิงนุชนาถ  เพชรสีม่วง
3. นายยุทธนันท์  เจริญสุข
 
1. นางสาววาทินี  สะกะมณี
2. นายพงศกร  แสงเพิ่ม
 
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายจีรศักดิ์  อินเรือน
2. เด็กหญิงมัลลิกา  อุสาหะ
 
1. นางสาวสุกานดา  ไชยโชติ
2. นางกาญจนา  ศรีจันทร์
 
17 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  สาลีผล
2. เด็กหญิงธีนิดา  คำนะ
3. เด็กหญิงวันทนา  นิลศรี
 
1. นางสาวชุติมา   ฐิติกรนวัต
2. นางสาวพันติชา  ประพันธมิตร
 
18 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กชายบูรโชติ  พันธ์มี
 
1. นางสาวปรารถนา  นิลสาคู
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  กันวิหก
2. เด็กหญิงอภิชญา  แสงเดือน
 
1. นางสาวอำไพ  พัดทอง
2. นางสาวจันทร์นภา  อยู่สุข
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วังหนอง
 
1. นายเทพรัตน์  บุญครอง
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายพิรพัฒน์  เลิศดี
2. เด็กชายเบญจพล  บุญงาม
 
1. นางสาวดารา  ทองมนต์
2. นางสาวชุติมา  ปาระดี
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  แซ่โซว
2. เด็กหญิงอริสรา  ถาวร
3. เด็กหญิงอินธิรา  พงษ์เถื่อน
 
1. นางสาวทองหล่อ  จันทรา
2. นางวรรณภา  วงศ์สืบ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  เสนสร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยมูล
 
24 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  มหากัณฑ์
 
1. นางสาวมัชฌิมา  สีสมัย
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญอยู่
2. เด็กหญิงพิมพ์พันธุ์  อ่วมน้อย
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ลายรินทร์
 
1. นายกุญช์พิสิฎฐ์  คงนุรัตน์
2. นางสาวนุชนาฏ  อังคะนาวิน
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 1. เด็กหญิงกรรณิกา  กาแดง
2. เด็กหญิงจิรปราณี  จิรวงศธนโชติ
3. เด็กหญิงจิรปรียา  จิรวงศธนโชติ
4. เด็กชายจีรพัฒน์  อ่อนน้อม
5. เด็กชายชาคริต  เซ็นสุรีย์
6. เด็กหญิงดวงกมล  กลิ่นหอม
7. เด็กหญิงธนัชพร  แต่งสี
8. เด็กชายธรรมสรณ์  ผสมทรัพย์
9. เด็กชายปฏิญญา  ศิริเมล์
10. เด็กหญิงพรรณราย  เทียนสี
11. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ผุยมูลตรี
12. เด็กหญิงพิมลพรรณ  วิเชียร
13. เด็กหญิงภัณฑิรา  ไทยวี
14. เด็กหญิงรมย์นลิน  ชมชายผล
15. เด็กหญิงวีรณัฐา  ชุมนุมราษฎร์
16. เด็กชายสรสิช  ผาสุข
17. เด็กหญิงอรุณี  ปลูกอ้อม
18. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  ฉิมคง
19. เด็กหญิงแพรววา  เทียนสี
20. เด็กชายไชยวัฒน์  อินทร์งาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพันธมนัส  ภูริธร
2. นางสาวฐิตินันท์  พัฒนงาม
3. นางสาวศิริรักษ์  นาคะ
4. นางสาวจพรรณี  กั้วมาลา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 1. เด็กหญิงนพรดา  มณีนาค
 
1. นายธีระสัญต์  จรรยาสิงห์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 1. เด็กหญิงนพรดา  มณีนาค
 
1. นางวัชรินทร์  ขาวเจริญ
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 1. เด็กหญิงชนาภา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายธนพล  ชูทอง
3. เด็กชายปิยะพงษ์  สีดาจิต
4. เด็กหญิงพรพิมล  นามพร
5. เด็กชายสถาพร  ขำอินทรีย์
 
1. นางอัญชลี  เลวี่
2. นางสาววัลยา  เกษมศิริ
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 1. เด็กหญิงจิราพร  บัวยืน
2. เด็กหญิงปนัสยา  เอี่ยมพลอย
3. เด็กหญิงพยอม  ทักท้วง
4. เด็กหญิงสิลิลทิพย์  มานัสฤดี
5. เด็กหญิงสุชานันท์  บุญพิทศ
6. เด็กหญิงอันดา  สิมารัตน์
 
1. นางวัชรินทร์  ขาวเจริญ
2. ดร.อนุรักษ์  บุญพยนต์
3. นางสาวปริญญ์ญาดา  นบนอบ
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 1. เด็กหญิงจารวี  บรรเทา
2. เด็กหญิงจุฑาภัทร  เสริมแสง
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  รู้รอบ
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  พรหมมา
5. เด็กหญิงเกสรา  ไชยแสง
6. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  พรประสิทธิ์
 
1. นางวัชรินทร์  ขาวเจริญ
2. ดร.อนุรักษ์  บุญพยนต์
3. นางสาวรุ่งทิวา  ปึกขาว