รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ชลบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1. เด็กชายธนกร  เพชรชารี
 
1. นางสาวกาญจนา  โปธาติ๊บ
 
2 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  มาลารักษ์
2. เด็กชายอนงค์นาถ  ตุ้มจิต
3. เด็กชายอนิรุจน์  แถมวิจิตร
 
1. นางสาวกาญจนา  โปธาติ๊บ
2. นางสาวสีดา  คงคำ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร 1. เด็กหญิงมณฑิรา  เสนีวงค์ ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงยุพเรศ  เจริญสุข
 
1. นางสาวสุภากร  อ้วนพลี
2. นางสาวปัทมา  จันทรักษา
 
4 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กหญิงพรทิพย์  สุดสาลี
 
1. นางสาวศศิพิมพ์  กฤษณะโลม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 1. เด็กชายพุธรักษ์  ฉวิกขุนรัมย์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  อัครฮาดศรี
 
1. นางสาวพรกมล  ช้างเปีย
2. นางสาวพิชชากานต์  นงนุช
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คลังสิน
2. เด็กหญิงจีรนันท์  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  กิจมณี
4. เด็กหญิงชลลดา  สีมาชัย
5. เด็กหญิงชาลิสา  ยิ่งยง
6. เด็กหญิงธัญพร  นิคม
7. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  สีนอเนตร
8. เด็กหญิงพินประกาย  สงแพง
9. เด็กหญิงวรนันท์  มงคลใหม่
10. เด็กหญิงวรรณวิสา  ป้อป้อม
 
1. นายธนาเสฏฐ์  ชัชวาลธิติวัฒน์
2. นางพิมพ์ศา  ชัชฎาปิยเศรษฐ์
3. นางสาวนวลจันทร์  สุกใส
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  ประมาณ
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  นพรัตน์
3. เด็กหญิงณัฐชนก  หลีพันธ์
4. เด็กหญิงภัคจิรา  เจริญเขต
5. เด็กหญิงรัตนาพร  กาพุ่ม
6. เด็กหญิงวรรณิดา  เปี่ยมปลื้ม
7. เด็กหญิงวิชาลิญจ์  เทศทอง
8. เด็กหญิงสุพรรษา  วงษ์พรหม
9. เด็กหญิงสุพรรษา  ปรางปรา
10. เด็กหญิงอัจฉรา  สนริ้ว
 
1. นางสาวนวลจันทร์  สุกใส
2. นายธนาเสฏฐ์  ชัชวาลธิติวัฒน์
3. นางพิมพ์ศา  ชัชฎาปิยเศรษฐ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  กองอังกาบ
 
1. นางสาววัลลภา  บุญซุ่นหลี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  กองอังกาบ
 
1. นางสาววัลลภา  บุญซุ่นหลี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  กองอังกาบ
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายณัฐศรันย์  เลาะเหลางาม
2. เด็กชายถิรวุฒิ  ทรัพย์เปรมกิจ
3. เด็กชายศราวุฒิ  แสงสง่า
4. เด็กชายสิทธิโชค  บุญรี
5. เด็กชายเศรษฐกานต์  ลือกิตินันท์
 
1. นางสุนีย์  แท่งหอม
2. นายกวีวัธน์  วิริยะโฆษิตสกุล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญตา
2. เด็กหญิงกฤษติยา  คุ้มพรม
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พานทอง
4. เด็กชายฉัตริน  ประมงคล
5. เด็กชายชลภัทร  โปกุล
6. เด็กหญิงฐิติวรดา  ช่างทำ
7. เด็กชายณัฐพล  ศรีชุม
8. เด็กชายณัฐศรันย์  เลาะเหลางาม
9. เด็กชายถิรวุฒิ  ทรัพย์เปรมกิจ
10. เด็กชายธนดล  เหลืองอ่อน
11. เด็กหญิงนลินทิพย์  ปล้องงูเหลือม
12. เด็กหญิงนัทชา  สุทนต์
13. เด็กหญิงนันฑิตา  เขียมสันเที๊ยะ
14. เด็กชายนเรนทร  แท่นคำ
15. เด็กหญิงปัฐมาวดี  เหมือนท้วม
16. เด็กหญิงปิยะพร  พุทธรัตน์
17. เด็กหญิงผัลย์ศุภา  บุญเต็ม
18. เด็กหญิงพรรณธร  ประทุมรัตน์
19. เด็กชายพลากร  ขันทะกาศ
20. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองดารา
21. เด็กหญิงพีรดา  ทองดารา
22. เด็กชายภาณุพงศ์  เกียรติพันธ์ุ
23. เด็กชายมิตรภาพ  บุตรโคตร
24. เด็กหญิงรดามณี  ทองแพง
25. เด็กหญิงรสริน  แสงสง่า
26. เด็กหญิงวรัญญา  เผื่อนประเสริฐ
27. เด็กชายวรายุทธิ์  เปรมปรี
28. เด็กชายวีรภัทร  สิทธิพูลสวัสดิ์
29. เด็กชายศราวุฒิ  แสงสง่า
30. เด็กหญิงศิริรัตน์  ตีบกลาง
31. เด็กชายสิทธิโชค  บุญรี
32. เด็กหญิงสุภาพร  ชูกาญจน์
33. เด็กหญิงอชิรญา  จงดี
34. เด็กชายอติชาติ  พวงภู่
35. นายอนุชิต  ธนูผาย
36. เด็กหญิงอมลรุจี  มณีวงศ์
37. เด็กชายอานนท์  โมหะหมัดรักษาผล
38. เด็กชายเจตษฎา  กาประโคน
39. เด็กหญิงเนตรนารี  ยาชะโลม
40. เด็กชายเศรษฐกานต์  ลือกิตินันท์
 
1. นางสุนีย์  แท่งหอม
2. นายกวีวัธน์  วิริยะโฆษิตสกุล
3. นางสาวณัฐชา  พุ่มพวง
4. นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงจันทร์
5. นายสาโรจน์  อยู่พรมราช
6. จ.ส.อ.สมาน  รักจันทร์
7. นายสิทธิโชค  ไหมทอง
8. จ.ส.อ.สมาน  รักจันทร์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลชนก  นพพันธ์ศิริ
2. เด็กหญิงชลิตา  บุญมา
3. เด็กหญิงประภัสสร  ทองคำ
4. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองคำ
5. เด็กหญิงสาวิตรี  จันทะคัด
 
1. นางสาวขวัญชีวา  ปัสสาวะสังข์
2. นางสาวจิติรัฐ  พิมพ์นนท์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กชายชยพล  ทองอยู่
2. เด็กชายวีระภัทร์  ประภาสมณเฑียร
 
1. นางสาวธนิดา  จันหอม
2. นางธัชพรรณ  อัมพิน
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากระรอก 1. นางสาวกฤติยา  นันทะ
2. นางสาวชลลดา  บุญดาว
3. เด็กหญิงธนพร  เอมเปีย
4. เด็กชายธนภัทร  ฝนทอง
5. นางสาวธัญญารัตน์  สีปุย
6. นางสาวธิดารัตน์  บุญจี๊ด
7. เด็กชายบดินทร์  หาญพิมาย
8. นางสาวปุณยภา  มาระพันธุ์
9. เด็กหญิงสุทัตตา  ยงเสมอ
10. นางสาวอริยา  สุขเลิศ
 
1. นางสาวรจนา  ทองธรรมชาติ
2. นางนิสากร  ธรรมวิชัย
3. นางสาวสมจิตร  ยิ่งยง
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงพัชรพร  ฮึงเสงี่ยม
2. เด็กหญิงรัตนา  มงคลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเมย์ธิกา  เฉื่อยฉ่ำ
 
1. นางวันเพ็ญ  คูณศรี
2. นางสาวทิพวรรณ์  สลีอ่อน
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโป่งตามุข 1. เด็กหญิงกันธิชา  คำภักดี
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ผ่องใส
3. เด็กหญิงชลฎา  โทมนต์
4. เด็กหญิงปทุมรัตน์  จูสวัสดิ์
5. เด็กหญิงพัตรพิมล  เหลืองสอาด
6. เด็กหญิงวันวิสา  บุญช่วย
 
1. นางรจน์สนัน  มหารัตนวงศ์
2. นางเสมอ  สามัคคี
3. นางสาววิลาวรรณ  พลเยี่ยม
4. นางรัษฎากร   แซ่เตียว
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายกิตติกานต์  หยุดรัตน์
2. เด็กชายกิตติสัณห์  อินทนิล
3. เด็กชายธิปกร  วาสภูมิภัทร
4. เด็กชายพงศ์สุภา  สุดสงวน
5. เด็กชายภูสิทธิ  พรหมชาติ
 
1. นายสงเกตุ  ทองขัด
2. นายชาญวิทย์  สุขพราย
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงจิรายุ  สังขะกุล
2. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ธะช่วย
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  อภิรัชนากุล
4. เด็กหญิงธัญชนก  ลาภอินทรี
5. เด็กหญิงปิยภัทร  กุลประยงค์
6. เด็กหญิงวรรณกร  คำวงษ์
7. เด็กหญิงศศิประภา  ศุภัทรานนท์
8. เด็กหญิงสุชัญสินี  สิทธิสมบูรณ์
 
1. นางสาวโยธนัฐ  ปทุมารักษ์
2. นางสาวพรรณธิพา  ชาญวราห์กุล
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์  วาสทอง
4. นายวัชรพงษ์  ชูโชติ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงชาริสา  นันทจิวากรชัย
 
1. นางผ่องพันธ์  อ่อนทอง
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์  ทำเนาว์
2. เด็กหญิงนันทนา  เหลืองงาม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  หมื่นจำนงค์
 
1. นายณรุจน์ธภัทร  ธัญพิสิษฐ์กุล
2. นางชิราณี  ดียิ่ง
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร 1. เด็กชายธิเบศ  ราชนุวงค์
2. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีพิทักษ์
3. เด็กหญิงภทรวรรณ  รุนนะ
 
1. นางสาวกรองกมล  เอนก
2. นายกฤษณะ  เสถียร