รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ชลบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กชายธนาศักดิ์  สุขเต
 
1. นายเอกนรินทร์  หมื่อโป
 
2 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายชนายุทธ  แช่มเกตุ
 
1. นางชลลดา  วัดโส
 
3 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายวันชัย  บัวใหญ่
 
1. นางสาวเจมจิรา  พลอยเขียว
 
4 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายนภสินธุ์  เพิ่มพล
 
1. นางสาวกฤติกา  ยี่วาศรี
 
5 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายยศนันทน์  เผยฉวี
 
1. นางสาวปรรัตน์  ศรีพินิจ
 
6 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายมงคล  มิรัตน์ไพร
 
1. นางสาวเจมจิรา  พลอยเขียว
 
7 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายกรกฏ  บุญเรือง
2. เด็กชายณัฐภัทร  อยู่ศรี
3. เด็กชายทรงชัย  ลาวิลาศ
 
1. นางปวีณา  ศิลส่ง
2. นางสาวปรรัตน์  ศรีพินิจ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงจันจิรา  เข็มเพชร์
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงอิศรา  เหลืองอ่อน
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กชายธนบดินทร์   แก้วมหา
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงกนกกร  ทวีสุวรรณกุล
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่อึ๊ง
3. เด็กหญิงนริสา  คุสิตา
4. เด็กหญิงวรรัตน์  นเรศรัมย์
5. เด็กชายวัยวัฒน์  โสประโคน
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีสุข
7. เด็กชายอมเรศ  แจ่มจำรัส
8. เด็กชายอำนาจ  อ่ำกระโทก
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
2. นางภิญญาภัทร  ธนชัยโภคิน
3. นางสาวดวงกมล  ศรีวิรัญ
 
12 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 1. เด็กชายจิรสิน  บุญล้ำเลิศ
 
1. นางสาวสุดาพร  กริดรัมย์
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงณัฐดากานต์  ทองคำสุข
2. เด็กหญิงรุจิรดาพร  แซ่อึ๊ง
3. เด็กหญิงแก้วตา  สำราญใจ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  นาคพุฒ
2. นายชาญณรงค์  จุนเจือวงศ์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงณัฐดากานต์  ทองคำสุข
2. เด็กหญิงณัฐวรา  แวงไธสง
3. เด็กชายธนาธร  แก้วระหัน
4. เด็กชายปรมินทร์  ผาทอง
5. เด็กชายพงศธร  มีนาคะ
6. เด็กหญิงภัทรกันย์  ศิริบุตร
7. เด็กหญิงศุภดา  รสหอม
8. เด็กหญิงสุวิมล  บุญทัน
9. เด็กชายอภิชัย  ทีปกากร
10. เด็กหญิงเกศกนก  เหลืองอ่อน
 
1. นางนฤมล  พอดี
2. นางสาวชนาภัทร  นันทะบุตร
3. นางสาวเมธินี  จงจิตร
 
15 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กชายจักรพงศ์  สังข์ทอง
2. เด็กชายปานณวัฒน์  ประจิต
 
1. นางสุภัคชญา  นันทิพัฒนพงศ์
2. นางสาวปาริฉัตร  เอี้ยงสูง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงปุณฑรี  สาระบุตร
 
1. นางสาวพร  รัตนารติสัจจกุล
 
17 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายจิรเดช  นามวิลัย
2. เด็กหญิงพิชามลย์   แก่นทรัพย์
3. เด็กชายสรธร  บุญกันฑ์
 
1. นางวรรณวิภา  ด่านธนะทรัพย์
2. นางอารีรัตน์  ยาวิราช
 
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีวงสา
2. เด็กชายประสิทธิ์   เงื่อมผา
3. เด็กหญิงสาธิกา  อานิช
 
1. นางวรรณวิภา  ด่านธนะทรัพย์
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีโสภา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาคเถื่อน
2. เด็กชายกฤษดา  ดาวแจ่ม
3. เด็กชายคุปตนันท์  สุทธิสอน
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พานแก้ว
5. เด็กหญิงจันทิมา  นอสูงเนิน
6. เด็กหญิงจิรภัทร  สุรัตน์
7. เด็กหญิงจิราภรณ์  มงคลนำ
8. เด็กหญิงจุฑาพร  จันตะมะ
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรดาวงค์
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงค์สุทา
11. เด็กชายธีรวุฒน์  จอนสำโรง
12. เด็กหญิงนัฐฐา  ปาดสี
13. เด็กชายนัทถพล  แจ่มจำรัส
14. เด็กชายนัทธวุฐิ  อ้นโต
15. เด็กหญิงนารายณ์พร  ตาทอง
16. เด็กหญิงปานไพลิน  อนันตกูล
17. เด็กหญิงพรนิภา  พ้นภัยพาล
18. เด็กหญิงพัชราพรรณ  พรมแสง
19. เด็กชายพีรณัฐ  พิมพ์สกุล
20. เด็กชายภูมินทร์  อดกล้า
21. เด็กชายวชรพล  บุญส่ง
22. เด็กหญิงวรัญญา  แก่นเกษ
23. เด็กหญิงวิมล  รักจันทร์
24. เด็กชายวีระศักดิ์  สิงห์โตทอง
25. เด็กหญิงศิริพร  เหง้ามูล
26. เด็กชายสิทธิราช  กองผ่าน
27. เด็กหญิงสุจิตรา  พันจำปา
28. เด็กหญิงอทิตยา  เพิ่มพูล
29. เด็กชายอนุกูล  เสาราช
30. เด็กชายอนุชา  สุภาวงษ์
31. เด็กหญิงอาภัสรา  วัฒนะ
32. เด็กหญิงอุไรพร  ไตย์วงศ์
33. เด็กชายเอกลักษณ์  ร่มโพธิ์ทอง
 
1. นายรัชชานนท์  รัตนพันธ์
2. นางสาวฐิตินันท์  เมฆศิริวรรณ
3. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ
4. นางสาวพรพิมล  ปะสังคะเต
5. นางสาวภัสรา  ไกยนารถ
6. นางสาวพิมพ์ลดา  สินธุนาวา
7. ว่าที่ร้อยตรีวรกฤดา  เรือนมูล
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงดารภา  เหล่าพล
2. เด็กหญิงวาสนา  บุญเพ็งพัฒน์
 
1. นายระพีพัฒน์  กล่อมจิต
2. นางสาวศศินิภา  ปัทมะ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงนิชนันท์  แสงชมภู
2. เด็กหญิงปณิดา  ขุนอินทอง
 
1. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ
2. นางสาวนฤมล  ชื่นแผ้ว
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงสุกฤตา  งามแจ่ม
2. เด็กหญิงเมขลา  สอนสุภาพ
 
1. นายวรศักดิ์  สีดามล
2. นางสาวกิตต์นภัส  โพธิกุล
 
23 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายสงกรานต์  แซ่เฮ้ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรกฤดา  เรือนมูล
 
24 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงพิไลพร  ชูทรัพย์
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีนอก
3. เด็กชายเพียรพันธ์  เกษมพิมล
 
1. นางสาวรัตยา  พัทราภรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีวรกฤดา  เรือนมูล
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงกัลยา  คำภูเมือง
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มีแก้ว
3. เด็กชายธรรมนูญ  อยู่ยั่งยืน
4. เด็กหญิงนภัสสร  กล้าหาญ
5. เด็กหญิงนริตา  ริมปุ่น
6. เด็กชายนวพล  ช่วยป้อง
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชมจุมจัง
8. เด็กหญิงบุญฑิตา  ผาดศรี
9. เด็กชายวศิรุต  จันทร์ดำ
10. นางสาวศิริพร  สุกใส
11. เด็กหญิงสุภาศิณี  สีแนะ
12. เด็กชายสุรวุฒิ  หมอยา
13. เด็กชายอนุพงษ์  เลี่ยงฮับ
14. เด็กชายอภิชาติ  ดุลเดช
15. เด็กหญิงอิสริญาภรณ์  แทนสมบัติ
 
1. นายชวลิต  จงเห็นจิตต์
2. นางเสาวดี  จงเห็นจิตต์
3. นางพจนีย์วรรณ  น้อยประดิษฐ์
4. นายจิตรภาณุ  นันทิประภา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาไผ่ 1. เด็กชายปฏิภาณ   อินทชิต
 
1. นางวรรณิภา  ทองธรรมชาติ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงญาณาธิป  เฮงอุดมทรัพย์
2. เด็กชายณภัทษร  สุกใส
3. เด็กชายแดนบดินทร์  วงศ์ผดุงธรรม
 
1. นางสุดารัตน์  สิทธิประเสริฐ
2. นางสาวอรพรรณ  ทับทิม
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกฤตพัฒน์  อภิทักขกุล
2. เด็กหญิงธนัญชนก  วิศาลบูลณ์
3. เด็กชายภูนล  บรรจงลิขิตกุล
 
1. นางสาวณัฐสุดา  บำรุงกิจ
2. นางสาวเจนจิรา  แสงไธสง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกษิติ  อุดม
2. เด็กชายจิรัฎฐ์  ธนฐิติบวรรักษ์
 
1. นางธิติมา  เวชพนม
2. นางสาวนิชนันท์  คำตา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 84.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายธีรทัศน์  ศิริโท
2. เด็กชายยศวริศ  อินตา
 
1. นางสาววันวิสา  ชาญวิเศษ
2. นางสาวสุวรรณ  ศรีทอง
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกชพรรณ  เล็กคง
 
1. นางสาวณภาภัทร  โฉมจังหวัด
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงสาริศา  วาริชา
 
1. นายธงชัย   คงกุล
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงฐิติพร  จันทรแสงเจริญ
 
1. นายรังสรรค์  บุญธรรม
 
34 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายดิษกร  วิจิตรบรรจง
2. เด็กชายธนัชนันท์  อินทศร
3. เด็กชายพิสิษฐ์  ศักดิ์วิกรม
 
1. นายสามารถ  ซุ่นไล้
2. นายปราโมทย์  อัศวนิเวศน์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปวีณ์ลดา  มากเหลือ
 
1. นางสาวจรรย์สมร  ศราวณะวงศ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงกฤตวรรณ  นามโสม
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  นิมิตรมาลา
3. เด็กหญิงยุพรัตน์  เครือวัลย์
4. เด็กหญิงอรนลิน  บุญเฮ้า
5. เด็กหญิงโสภิตา  เดชสอน
 
1. นางสาวภารตี  ทัพจีน
2. นางสาวศุภรดา  พวงพุ่ม