รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาวชะโงก 1. เด็กหญิงรัดทา  วัน
 
1. นางวิภาวดี   เปี่ยมเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คมสัญ
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ผะกาแดง
 
1. นางสาววรรณภา  วงเวียน
2. นางทิวา  อาษาดี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธารพูด 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  มงคลธารทิพย์
 
1. นางสุนันท์  จันทสี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กชายณัฐพล  อุ่นแก้ว
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  วันทยา
3. เด็กชายรัฐนันท์  กำแพงใหญ่
 
1. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
2. นางสาวถนอมจิตร์  จิตรไพศาลศรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงฐานิตา  มั่นคง
2. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีทัศนการ
3. เด็กหญิงมนต์นภา  นพกาล
4. เด็กหญิงศศิวรรณ  เอี่ยมนิรันดร์
5. เด็กหญิงเบญญา  เจริญสิทธิชัย
 
1. นายสุมิตร  คชรัตน์
2. นางสาวพัชชา  จันมี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงจันนี  เยียดโมทย์
2. เด็กหญิงรัตนา  เยียดโมทย์
 
1. นางประไพ  บุญยานุเคราะห์
2. นางสาวราตรี  พูนเพิ่ม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงเม็ง  อิด
2. เด็กชายเลียบ  ฮวน
3. เด็กชายไซ  สวน
 
1. นางประไพ  บุญยานุเคราะห์
2. นางสาวราตรี  พูนเพิ่ม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กชายธนัญชัย  เพียรนภา
2. เด็กชายธีรภัทร  แข็งกล้า
3. เด็กชายวรพงษ์  เพียรนภา
 
1. นายอานุภาพ  เจริญจิตร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายเสน่ห์  มานุพันธ์
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงชญาดา  พากเพียร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีรัตนสมบูรณ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วสง่า
4. เด็กหญิงพรจิรา  เมืองแก้ว
5. เด็กชายพิทักษ์  แก้วสง่า
6. เด็กชายพิพัฒน์  แก้วสง่า
7. เด็กชายพีระศักดิ์  คำสีบัว
8. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นนทะศรี
9. เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วมณี
10. เด็กหญิงลักษิกา  สุดารัก
11. เด็กชายสิทธิกร  นามพิชัย
12. เด็กหญิงอริษา  สมนาค
13. เด็กหญิงอ้อยแก้ว  นนท์เต
14. เด็กชายเจมส์ศักดิ์  จันทรเดช
15. เด็กหญิงโชติกา  ตลอดไธสง
 
1. นางณันทัชพร  ทัศนะ
2. นายคณพศ  ทัศนะ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีราวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณิดา  ตันตะราวงศา
 
1. นางบุญเรือน  ใจเหิม
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  วิทนา
2. เด็กชายธนภูมิ  อินทนิน
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ทองทา
4. นายวรรธนะ  สุขสะอาด
5. เด็กชายสุรเชษฐ์  แซ่เล้า
 
1. นางอุษณีย์  ยศวิลัย
2. นางสาวสุธิดา  โมนะ
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. นางสาวดารุณี  กำแพงใหญ่
2. นางสาวธนพร  ทองโชติ
 
1. นางลัดดา  เสาวกุล
2. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 1. เด็กชายภารินธร  พิมพงาม
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  บุญลอด
 
1. นางสาวอภิญญา  เหง้าประสิทธิ์
2. นางสาวระพีพรรณ  วรรณโมลี
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. นายจิมมี่  ลายเทื่อน
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ช่วงจั่น
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นางสาวพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์
 
16 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. นายจิมมี่  ลายเทื่อน
2. เด็กชายจิรายุทธ  พานิช
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ช่วงจั่น
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นายวิทยา  เปี่ยมเต็ม
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร่ม 1. เด็กชายกรชนพณ  เกษมสุขสันต์
2. เด็กชายธรรมธร  อรุโณทยากร
3. เด็กหญิงพัชรี  เกตุมา
 
1. นายหฤษฎ์ชัย  นาเจริญ
2. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพร  ชัยนอก
 
18 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. นางสาววรฤทัย  คนคล่อง
 
1. นางหน่อย  ดุษฎี
 
19 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เข็มทอง
2. เด็กหญิงดวงใจ  วงษ์สุวรรณ
3. เด็กชายไกรสร  สมานใจ
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
2. นายพรทวี  ยอดซื่อ