รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ทัศนพงษ์
 
1. นางแก้วมะณี  เลิศสนธิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 1. เด็กชายนฤพนธ์  ปรีเจริญ
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีหาภูธร
 
1. นายยุทธพงศ์  ตั่นเล่ง
2. นางสาวนภาลัย  ดอนรัตน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลอง 18 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศรีรักษ์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  กาญจนเกตุ
3. เด็กหญิงณัฐนันต์  มีอนันต์
4. เด็กหญิงผกามาศ  บุ้งทอง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  จำปาน้อย
 
1. นางเมธาพร  เชื้อหอม
2. นางสาวมัตติกา  เหล่าละภะ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายธนภัทร  มั่นน้อย
2. เด็กหญิงวรัฎษ์ธยา  เสริญสุขสัมฤทธิ์
 
1. นายภัลลพ  สุขพราย
2. นายวชิระ  ปานทอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางสมัคร 1. เด็กหญิงวิจิตรา  พวงสิน
2. เด็กชายไตรรัตน์  เขียวรักษา
 
1. นางสาวนงเยาว์  ดีอิ่ม
2. นางสาววันรี  เรืองฤทธิ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. นายสุทธิวัฒน์   มิศิริ
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. นายสุทธิวัฒน์   มิศิริ
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กชายกษิดิศ  ยืนยง
2. เด็กชายชานนท์   รอดรัตนะ
3. เด็กหญิงชาริสา   แก้วทอง
4. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   ชัยเสนา
5. เด็กชายภาสกร   สุขถาวร
6. เด็กหญิงมณฑกานต์   สรสวัสดิ์
7. เด็กหญิงยลดา   ถาวรสวัสดิ์
8. เด็กหญิงลัดดาวรรณ   พรมโชติ
9. เด็กหญิงสายฝน   โคตรทารินทร์
10. เด็กหญิงสุชาวดี   พร้อมสันเทียะ
11. นายสุทธิวัฒน์  มิศิริ
12. นางสาวอาคีรา  สิงห์แก้ว
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
2. นายนริศ  ลาภังยะวิทย์
3. นางแสงเดือน  อิศรานันทศิริ
4. นายพนมไพร  คำขจร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายณัชพล  ทิพย์สุข
2. เด็กหญิงณัฐราภรณ์  กฤตยารักษ์สกุล
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทรอด
4. เด็กชายธนกฤต  ไทยบำรุง
5. เด็กชายธรณ์ธันย์  ทองงาม
6. เด็กหญิงธารทิพย์  ภู่ป้อม
7. เด็กชายบูรพา  ลือจันดา
8. เด็กหญิงปพัสมน  ยินดีสุข
9. เด็กชายอรรถพล  ปั้นฉลวย
10. เด็กชายโอบกิจ  ก๊กเฮง
 
1. จ.ส.อ.สมาน  รักจันทร์
2. นายภาสกร  แย้มศรี
3. นายนุชา  จั่นเจริญ
4. นายสิทธิโชค  ไหมทอง
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงจิดาภา  ชื่นในจิต
2. เด็กชายจิรโชติ  สุดพราหมณ์
3. เด็กชายธเนศพล  เฟื่องฝอย
4. เด็กหญิงศศิธร  ประกอบสุข
5. เด็กหญิงสุจิรา  จันทร์กลางเดือน
 
1. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
2. นางสาวสุคนธร  ปักโคทานัง
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดล่าง 1. นายจีรวัฒน์  สีจันทร์
2. นายชนะชัย  มุ่งรีดกลาง
3. นายชนาธิป  พิพัฒน์ชัยยศ
 
1. นายนราศักดิ์  ประดับทอง
2. นายเกียรติศักดิ์  แสงชา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  พรมวรรณ์
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  จิแอ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  วงศ์ยีเมาะ
 
1. นางสาววรวรรณ   อินทสุวรรณ
2. นางสาวสุกัญญา  รอดไรย์
 
13 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 1. เด็กชายจีรพงษ์  มณีสุข
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีนิ่มนวล