รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. อ่างทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 1. เด็กชายกิตตินันท์  สาดวอน
2. เด็กหญิงชฎาพร  พูลโคก
3. เด็กหญิงนุชนาฏ  หลาบงาม
 
1. นางยุวดี  ใจเฉื่อย
2. นางสาวนิสากร  บุตะกะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองกลาง 1. เด็กหญิงนาเดืย  ศรีบุญเอียด
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีสนธ์
3. เด็กหญิงวรรณิภา  ลึกวิลัย
 
1. นางวันเพ็ญ  จันทร์ทอง
2. นางสาวร่มไทร  นามมุงคุณ
 
3 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1. เด็กชายวิศิษฐ์  คงใยแพทย์
 
1. นายปกป้อง  แฉล้มภักดิ์
 
4 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กชายธนวัฒน์  วรรณลักษณ์
 
1. นางสาวรัชดา  ทองสุข
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายยาซีน  วิเศษสุวรรณ
 
1. นางสาวสุมาลี  จิลดล
 
6 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุทธิดา   โพธิ์เกตุ
 
1. นางมัณฑกา  กุลจันทร์
 
7 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์   สมพงศรี
 
1. นางสาวภาพิมล  วัฒนวิเชียร
 
8 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวันทนา   ด่านดำรงค์ศักดิ์
2. เด็กชายอิสราวุฒิ   คุ้มลาภ
 
1. นางสาวสิริมา  วงษ์นรินทร์
2. นางวสาวี  รอดวารี
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายชัยณรงค์  ชมเชย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์หอมจันทร์
3. เด็กชายทิวา  โคคาวี
4. เด็กชายธีรภัทร  เนียมเย็น
5. เด็กชายปรวัฒน์  ธัญญะเจริญ
6. เด็กชายพูนศักดิ์  จันทร์สุวรรณ
7. เด็กชายยศกร  สกุลอินทร์
8. เด็กชายสุรัตน์  กาญจนา
9. เด็กชายเด่นดนัย  ชะโยปัญ
10. เด็กชายเสกข์  โคกสีนอก
 
1. นายวีระชัย  ขำวงษ์
2. นางอาภรณ์  นักดนตรี
3. นายเอกสิทธิ์  สาสนะ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายสุรศักดิ์   เขียวน้อย
 
1. นางสาวชญานิส  แจ่มกระจ่าง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  โคกอ่อน
 
1. นายเกรียงศักดิ์   สุขอุดม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายสุธิพงษ์  โพธิ์กัน
 
1. นายปฐมชัย  นาคศิริ
 
13 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทองย้อย
 
1. นางขวัญเรือน   จ่ามฟอง
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงภัทรธริดา  ทับแสง
 
1. นางสาวชญานิส  แจ่มกระจ่าง
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 1. เด็กชายวรกานต์  พ่วงประเสริฐ
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  สร้อยสนธิ์
 
1. นางเสาวนีย์  บุญเลิศ
2. นางศิวรัตน์  ใคร้มุกข์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายนันท์นภัส  โพธิ์กระจ่าง
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ดวงปฏิ
 
1. นายนิคม  มานะดี
2. นางสาววรรณเทพ  สิทธิ์น้อย
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน 1. เด็กหญิงกชพร  ฉ่ำวิเศษ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  รัตนถาวร
3. เด็กชายกฤตติธัช  นนทธรรม
4. นางสาวกัญญารัตน์  ทองคำรอด
5. นางสาวขวัญเรือน  พรมใจรักษ์
6. เด็กหญิงจันทร์ฑิรา  มาชัย
7. เด็กหญิงดารณี  บำรุงสุข
8. นางสาวดาริณี  อยู่นัทธี
9. เด็กชายธงชัย  เพ็งสาสตร์
10. นายธนดล  สาธุเสน
11. เด็กหญิงธัญจิรา  เกตุสุวรรณ
12. เด็กหญิงนภัสสรณ์  เพ็ชรเย็น
13. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ไวยครุธ
14. เด็กหญิงปทัยทิพย์  เทพอุด
15. นางสาวพรธิฌา  แป้นเพ็ชร
16. เด็กชายพลกฤต  นวลฉวี
17. เด็กชายพีรพัฒน์  ล้อมกัน
18. เด็กหญิงภิริญา  ดุจดา
19. เด็กหญิงรังรอง  เกสบุตร
20. เด็กหญิงรุ่งรวี  ยิ้มแย้ม
21. เด็กหญิงวรัญญา  มั่นใจ
22. เด็กหญิงวิภาพร  บุญร่วง
23. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เพ็งนาเรนทร์
24. เด็กชายวิศว  สูงเจริญ
25. เด็กชายวีรพงษ์  จันทิปะ
26. เด็กหญิงศรุดา  หอมฟุ้ง
27. เด็กหญิงศิรินภา  ธรรมเนียม
28. นายศุภกิตติ์  วิริยะคุณ
29. เด็กหญิงศุภาพร  สุดสวาท
30. เด็กหญิงสราญลักษณ์  บัวโรย
31. เด็กหญิงสุธาสินีย์  อารีย์วงษ์
32. เด็กหญิงสุนิสา  ล้ำเลิศ
33. เด็กหญิงสุภัทรตรา  เพ็ชรรัตน์
34. เด็กหญิงสุวรรณา  นีสกุล
35. เด็กหญิงอโณมา  มากระดี
36. เด็กหญิงเบญจมาศ  ตาทอง
 
1. นายบุญเกื้อ  พุมานนท์
2. นายสมาน  วิหกรัตน์
3. นางสาวจีรพร  แสงแก้ว
4. นางสาวอัญชลี  ตั๊งศรีเมืองทอง
5. นางวิภาดา  ทองแผ่น