รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. จันทบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กชายจิรโชติ  สิงห์พา
2. เด็กชายบารมี  บุญพูล
3. เด็กชายพรรนารายณ์  ชำห้าน
 
1. นายเอกพจน์  นพบุตร
2. นางสาวแก้ว  เผ่าสีสุราช
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  แสงก่ำ
2. เด็กหญิงวรรณพร  ก้านสันเที๊ยะ
3. เด็กหญิงเตชิณี  สมมุ่ง
 
1. นางกันทิมา  เชิงไชย
2. นางสาวมณีรัตน์  ชัยสิน
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. นางสาวลลิตา  ลานเลี้ยงชีพ
2. นางสาวศรัญย์พร  โชคชัย
3. เด็กหญิงแสงอรุณ  ไชยรัตน์
 
1. นางภัทรภรณ์  คงกระจ่าง
2. นางสาวสุวรรณา  ลาภแก้ว
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  กุลฑล
2. เด็กหญิงณัฐธิชาภรณ์  เพียกขุนทด
 
1. นายอัครพงษ์  ศรีภักดี
 
5 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรกช  คชสาร
2. เด็กหญิงพิมพิกา  วิจิตขะจี
3. เด็กชายภูตะวัน  พวงทอง
 
1. นางสาวลัดดา  รัตนสร้อย
2. นางสาววิลาวัลย์  โถบำรุง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  กระจ่างศรี
2. เด็กหญิงชญานี  กระจ่างศรี
3. เด็กหญิงลักขณาวรรณ  มิยะ
 
1. นางวัชรี  วัฒนชัย
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงพิทักษ์
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  แถวเนิน
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พัดพรม
4. เด็กหญิงญาณิศา  เกี้ยมแสนเมือง
5. เด็กหญิงพัชรพร  สามัคคี
6. เด็กหญิงพิมชนก  สุบรรณ
7. เด็กหญิงลัคนา  พันธ์กลาง
8. เด็กหญิงวรรณเพ็ญ  ภูเขาคำ
9. เด็กหญิงวันรักษา  ธรรมทศ
10. เด็กหญิงสุธาสินี  สีนน
 
1. นางยุพดี  อินทรสำอางค์
2. นายเสฏฐวุฒิ  ขวัญทอง
3. นางสาวมนฑนา  ยาสมุทร์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แรมปัดชา
2. เด็กหญิงกัลยา  มหาหิงค์
3. เด็กหญิงกัลยา  ถะเกิงสุข
4. เด็กหญิงกุลวราลักณ์  ผงผานอก
5. เด็กหญิงชนัฐพิชญา  ทองละมุล
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  กาแก้ว
7. เด็กหญิงดลพร  สุดใจ
8. เด็กหญิงพรรณพัชร  บุญส่ง
9. เด็กหญิงรสกร  มาน้อย
10. เด็กหญิงวันวิสา  วงศ์รักษ์
 
1. นางยุพดี  อินทรสำอางค์
2. นายธานิตย์  ชุมนิรัตน์
3. นางมณีรัตน์  ชุมนิรัตน์
 
9 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กชายภานุมาศ  อิ่มในธรรม
2. เด็กชายอรรถวัต  บุญตั้งแต่ง
 
1. นายสุภารินทร์  คนแคล้ว
2. นางสาวอุษณา  แก้วพิทักษ์
 
10 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พฤกษชาติ
2. เด็กหญิงบุญยานุช  เกิดในแก้ว
3. เด็กหญิงวรรนิษา   คูณขุนทด
 
1. นางอารี  มาลาทอง
2. นางกนกพร  กวางทอง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงณัฐวิสา  เรียบร้อย
 
1. นางสาวศิริพร  พรหมนา