รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. จันทบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงณัฐกุล  คะสุระ
 
1. นางพิศสมัย  ต่อพล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงนวพรรษ  เพชรหลาย
2. เด็กหญิงลลิตา  สุริโยภาส
3. เด็กชายศุภฤกษ์  นิลกิจ
 
1. นางธนารัตน์  นิลพันธ์
2. นางสาวสุนทรี  เกษมโอภาช
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายคณพศ  ธนบุญรัตน์
 
1. นางอารีรัตน์  พูลวงศ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายประกฤษฎิ์   ตรงต่อกิจ
 
1. นางมะลิซ้อน   โกสัลล์วัฒนา
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายณัชภัทรพงศ์  จิตลิขิต
2. เด็กหญิงปรวัน  พรชัยจันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงวริศนันท์   วัชรโชติโกมล
 
1. นางนิดา  ฉายาชวลิต
2. นายวิสิษฐ   สังฆเวช
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายคณิศร   สว่างไสว
2. เด็กหญิงชณาภัช    ชวศิริกุลฑล
3. เด็กชายธนสร   โนนม่วง
 
1. นางสาวนงลักษณ์   เทพสิทธาวิวัฒน์
2. นางสาวสาวิตรี   เพ็ชรรัตน์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงปุณยนุช  เอี่ยมเอกสุวรรณ
2. เด็กชายพิทยุตม์  โพธิ์แก้ว
3. เด็กหญิงอันนา   พรชัยจันทร์เพ็ญ
 
1. นางบุญสิตา  เจือจุล
2. นางปิณิดา  สุวรรณพรม
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  ดีวี
2. เด็กหญิงอมิตา  แก้วขุ่น
3. เด็กชายโยธิน  เรืองสวัสดิ์
 
1. นายหัสชัย  สะอาด
2. นายศักดินันท์  ศรีไพร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงชนมน  ประคองทรัพย์
2. เด็กหญิงณิชภัทร  รื่นรมย์
3. เด็กหญิงนิภารัตน์  แซ่โง้ว
4. เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วบริสุทธิ์
5. เด็กหญิงวาวี  พุ่มวิเศษ
 
1. นางจริยา   คันศร
2. นางจินตนา  เครือผือ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงวรัญญา  บรรจงการ
 
1. นายสาโรช  ศิริพักตร์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 1. เด็กชายกล้าวศิน   สอนมาก
2. เด็กหญิงกวินตรา   จันทา
3. เด็กหญิงวรรณประภาภรณ์   รสเกลี้ยง
 
1. นางสาววิลาวรรณ  ตุพิมาย
2. นางสมลักษณ์  น้อยตามโต
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายอพิวิชญ์  แก้วคำ
 
1. นายณรงค์  จันทะภา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายอพิวิชญ์  แก้วคำ
 
1. นายณรงค์  จันทะภา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายอพิวิชญ์  แก้วคำ
 
1. นายศุภณัฏฐ์  ปรานต์ชนิษฎา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายอพิวิชญ์  แก้วคำ
 
1. นายศุภณัฏฐ์  ปรานต์ชนิษฎา
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายณภัทร  รักความชอบ
 
1. นายเชน  สมิทธิวินท์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงซาช่า  วูลิค
 
1. นายมงคล  เกิดลาภ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงพรรณพัฐฑ์  บุตรเสรีชัย
2. เด็กชายภูวดล  จันทศาศวัต
3. เด็กหญิงมธุรดา  แซ่ลิ้ม
4. เด็กหญิงวาทิยาภรณ์  คงรอด
5. เด็กชายเตชิณฑ์  กล่อมสุข
 
1. นายสมมารถ  มังคลสุ
2. นางณรัตน์ธนพร  อันทะศรี
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงณัฐหทัย  นามพริ้งพันธุ์
2. เด็กหญิงอรปรียา  เจนวิทยาการกุล
 
1. นางสาวเกศริน  แซ่ใหน
2. นายจั๊ววิ๋น  แซ่หยวน
 
20 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 1. เด็กหญิงธนพร   มุกดาสนิท
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์   ศรีบุญ
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์   วงศ์อยู่
 
1. นางสมจิตร  ไชยชนะ
2. นางสาวสุลาวัลย์  อินทร์กอ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวัด 1. เด็กชายกฤษณากร  ดอกเงินคำดี
2. เด็กหญิงจันที  วิระพล
3. เด็กหญิงธิติมา  คุณประเสริฐ
 
1. นางกัญญรัตน์  ธรรมสิทธิ์
2. นางสาวจิรภา  พันศรี
 
22 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 1. เด็กหญิงวราศิณา  ใจจิตแจ่ม
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  เพชรนาดี
 
23 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 1. นางสาวกุลสตรี  คำภาไพ
2. นางสาวดาราวดี  แสนคำ
3. นางสาวเปรมจิต  ศรีประเสริฐ
 
1. นางลาวัลย์  อรุณโณ
2. นางพิศมัย  ต่อพล
 
24 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนตาล 1. นางสาวสุรีย์  เขียวมรกต
 
1. นางอัญชลี  จันทร์แดง
 
25 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กชายกิตติ  เต็มภักดี
 
1. นางสาวสมคิด  อยู่จำเนียร
 
26 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กหญิงนิชานาถ  เพ็ชรคง
2. เด็กชายสุวัชชัย  ชำนาญชล
 
1. นางองุ่น  สกุลนอก
2. นางธิติกาญจน์  พัฒน์อมรไชย
 
27 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายณัทพงศ์พัชร์  มุกดาสนิท
2. เด็กชายมานิตย์  กิมศรี
 
1. นางองุ่น  สกุลนอก
2. นางสาวเขมิสรา  สีหาราช