รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สุพรรณบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1. เด็กหญิงพิมพิศา  จีนขี
 
1. นางสาวอารีรัตน์   สมัครเขตการณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โคยะทา
2. เด็กหญิงปองขวัญ  ปิ่นเวหา
 
1. นายกิตติพงษ์  พลเสน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 92.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายพัฒธิพงษ์  เพ็ชรศรีงาม
2. เด็กชายพิพิธภัณฑ์  ทวยนันท์
 
1. นางสาวฐิติมา  คงคาหลวง
2. นางสาวปุณิกา  ยอดเพชร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายชวกร  บุษบา
2. เด็กชายศักรินทร์  สีน้ำเงิน
 
1. นายบุญเลิศ  แสงดี
2. นางอัมพร  แสงดี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กชายกานต์ธเนศ  เนตรประภิศ
2. เด็กชายธีริทธิ์  ตันติโรจนาเมธ
3. เด็กหญิงอดิพร  จีรติวรา
 
1. นางธนารมย์  จันทร์นาลาว
2. นางสาวดวงพร  รวมเมฆ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายธนวัฒน์   สำเนียงใส
2. เด็กชายวิชิต   กลั่นเจริญ
3. เด็กชายอัมรินทร์  มาลัยทอง
 
1. นางสาวกัญชริญา   ม่วงน้อย
2. นางยุพดี   โชติพันธุ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงธนัชพร  เสร็จกิจ
3. เด็กหญิงธิติกานต์  เหลืองรุ่งทรัพย์
4. เด็กหญิงมนัสดา  ศรีเหรา
5. เด็กหญิงอรัชพร  โอชารส
 
1. นายประดิษฐ์  คำเรียง
2. นายเกรียงไกร  แย้มขยาย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายกลยุทธ์  พวงพั่วเพชร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บัวผัน
3. เด็กชายชัชวาล  สระทองพูน
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  เจริญโห้
5. เด็กชายตะวัน  ปานจันทร์
6. เด็กชายธณัฐนัน  จันทร์ขาว
7. เด็กชายธนากร  มีเหลือ
8. เด็กหญิงธัญรดา  เกษสง่า
9. เด็กชายนนทวัฒน์  วิบูรณ์กูล
10. เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์ถอด
11. เด็กหญิงบุณยาพร  โรจน์บุญถึง
12. เด็กหญิงพลอยชมพู  โพธิ์ศรีทอง
13. เด็กชายภูริพัฒน์  คงประโคน
14. เด็กหญิงรัตติกาล  แก้วชา
15. เด็กหญิงรัตน์ติยาภรณ์  อุโบสถ
16. เด็กหญิงสุกัญญา   บุญทนาวงศ์
17. เด็กหญิงอลิน  กันภัย
18. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  ใคร่ครวญ
19. เด็กชายเดชาวัต  สีหาคม
20. เด็กหญิงเบญจพร  พงษดี
 
1. นายเกรียงไกร  แย้มขยาย
2. นางสาวจรรยา  กนกนิรันดร
3. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล  กาพจันทวงษ์
4. นางสาวอังคณา  โชติโภคา
5. นางดวงเดือน  ชาวสวน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  นาคดี
 
1. นายเทพนม  ปัตลา
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ฉิมกุล
2. เด็กหญิงทิพากร  ศรีชาวนา
3. เด็กหญิงธนวันต์  พรมมา
4. เด็กหญิงนภัสสร  คนยงค์
5. เด็กหญิงปุณณ์ภัสสร  ไพโรจน์พัฒนกุล
6. เด็กหญิงสิตานัน  สุวรรณดำ
7. เด็กหญิงอภิชญา  วงษ์ชัย
8. เด็กหญิงอรนิสา  ตันสุวรรณรัตน์
9. เด็กหญิงอรปรียา  พันธ์ทองดี
 
1. นายอนุพงษ์  สังขรัตน์
2. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล  กาพจันทวงษ์
3. นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เสือทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  หอมรองบน
3. เด็กหญิงเอมพิกา  แจ่มศรี
 
1. นางสาวดวงนภา   เกียรติเมธี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายอโณชา  ปานประชาติ
 
1. นายสำเริง  สุวาท
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีเมือง
 
1. นายเชาวลิต  วงษ์จินดา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทรัพย์ประเดิมชัย
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ฉัตรประพันธ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เชื้อรามัญ
 
1. นายเชาวลิต  วงษ์จินดา
 
16 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงกชกร  มีนุช
2. เด็กหญิงปาริชาติ  บูชา
3. เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วพรม
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  โกพัฒน์ตา
2. นางปวัณนัทธ์  ทับทอง
 
17 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงชลธิชา   มากระจัน
2. เด็กหญิงรัตมณี   สุภิพรรณ
3. เด็กหญิงอินทิรา    ยิ้มเลี้ยง
 
1. นางนฤมล   นนท์แก้ว
2. นางวารินทร์   กาบแก้ว
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คลองสนั่น
2. เด็กชายภัทรวุฑฒ  ภู่คอน
3. เด็กชายมงคล  ประจำเมือง
 
1. นางสาวฐิติมา  คงคาหลวง
2. นางสาวพัชรี  ใจโต
 
19 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสำเภาทอง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สวัสดิ์ผลจำรูญ
 
1. นางสาวธิติมา  ใหม่เอี่ยม