รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สุพรรณบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแม่หม้าย 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ดอนเมือง
2. เด็กหญิงดารินทร์  พลายมณี
3. เด็กหญิงพันธ์วิรา  บัวเอี่ยม
 
1. นายดิเรก  อุบลแย้ม
2. นางสาวกัลยา  อุบลแย้ม
 
2 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายศุภชัย  ศิริพานิช
 
1. นางสาววารีรัตน์  อ่อนสิงห์
 
3 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สิทธิกุล
2. เด็กหญิงสิริบังเอิญ  เคหะจิตต์
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ใจดี
 
1. นายสอิ้ง  พงษ์เผือก
2. นางสาวธัญญรัตน์  ไตรเวทย์
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงชนานา  เชื่อมาก
2. เด็กหญิงภาวินี  พลายมี
3. เด็กหญิงสุชัญญา  รอดเชียงล้ำ
 
1. นางณัฐวดี  อิทธิสาร
2. นางสาวรัชนก  ก่อดิษฐ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงปภาดา  สุวรรณบุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงปุญญิศา  พลเสน
3. เด็กหญิงรฐมณฑ์  มากวงษ์
 
1. นางวาสนา  ธีระธำรงชัยกุล
2. นางณิชนันทน์  ช่ำชอง
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงขวัญชนก  มาคงกุล
2. เด็กหญิงจีรนันท์  พันธ์พุฒ
3. เด็กชายชัยวัตร  ปานทอง
4. เด็กชายณัฐนันท์  ไล้ฉิม
5. เด็กชายธนนินทร์  ขำจิตร
6. เด็กชายนพเก้า  สิงห์โมลี
7. เด็กหญิงประกายมาศ  สุวรรณโต
8. เด็กชายประดิษฐ์  ม่วงอุ่น
9. เด็กหญิงลภัสรดา  อ่อนดี
10. เด็กหญิงวีรวรรณ  ทองใบ
 
1. นางสาวอภัสสรา  เจริญผล
2. นางสาวนัฏฐา  แก้วสด
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กชายกฤษณะ  เดชวรรณ
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  สุริวงศ์
3. เด็กชายถิรวัฒน์  อ่อนเผือก
4. เด็กชายธนพล  ศรีราชา
5. เด็กชายธวัชชัย  มียวง
6. เด็กหญิงนัฐกานต์  วงษ์พราหมณ์
7. เด็กหญิงวิรินดา  ไทยทวี
8. เด็กชายศิริพงศ์  ศิริทองภากร
9. เด็กหญิงอริญา  ช่ออังชัง
10. เด็กหญิงอาริสา  โตแป้น
 
1. นางสาวนัฏฐา  แก้วสด
2. นางสาวอภัสสรา  เจริญผล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  จินดาสัมพันธ์
 
1. นางวาสนา  ชมภูพลอย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กชายกริชตะวัน  ไทรทอง
2. เด็กหญิงพรทิพย์  โพธิ์ปิ่น
3. เด็กหญิงรจนา  แทนพันธุ์
4. เด็กหญิงวรารัตน์  ขำสุวรรณ์
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ปัญบุตร
 
1. นายกิตติ  พึ่งพิทยานนท์
2. นางบุปผา  สิงห์สถิตย์