รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สิงห์บุรี

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ภูกาธร
 
1. นายสมชาย  อุลิศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กหญิงกิตติมา  สีใจ
 
1. นางสมพิศ  อินทุมาน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 1. เด็กชายภัทรพล  ลาภเจริญ
 
1. นางรัชนีกร  กลิ่นขจร
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. เด็กชายวราเทพ  อาดลออ
2. เด็กชายอภิรักษ์  ชื่นสัมพันธ์
3. เด็กหญิงอาภัสรา  เนียมคำ
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ผลพิบูลย์
2. นางสาวประภาพรรณ  วิจารณ์ปรีชา
 
5 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงณปภัช  จันทร์ตระกูล
2. เด็กชายพิรพัฒน์  มีตาดพงษ์
 
1. นางสาวศุภกานต์  สังข์สอน
2. นางสาวระพีพร  บุญรอด
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุขประเสริฐ
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โค้วสุวรรณ์
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โค้วสุวรรณ์
2. เด็กชายณภัทร  ธานวัตร์
3. เด็กชายนนทกร  ชูโฉมศรี
4. เด็กหญิงพรสุภา  โพธิ์เปลี่ยนสี
5. เด็กหญิงภัทรสุดา  ม่วงกล่ำ
6. เด็กชายภูวนัย  น้ำทรัพย์
7. เด็กชายยิเฉิง  เฉิน
8. เด็กหญิงวรรณกานต์  เรือนงาม
9. เด็กชายวีระพล  ธงชัยพันธ์
10. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญธรรม
11. เด็กหญิงศศิวิมล  ทองปุสสะ
12. เด็กหญิงสุชานาถ  กันเกตุ
13. เด็กหญิงสุภาพร  โพธิ์เปลี่ยนสี
14. เด็กชายอธิคุณ  ทองประทีป
15. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ไชยชน
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
2. นางปราณี  สุขทอง
3. นางสาวปริยากร  พินกฤษณ์
4. นางสาวศิริพร  เทียบเทียม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จูสิงห์
 
1. นางสาวปราณี  คำนัน